Nětko farar w Ruskej

wutora, 13. oktobera 2015 spisane wot:

Žitawa (B/SN). Po wosom měsacach w Ruskej je so Žitawski katolski farar Bosco Marschner do bywšeje wosady nawróćił. Poby pak tam jenož na wosadnym wječoru, zo by wěriwym wo swojich dotalnych dožiwjenjach rozprawjał. Po tym zo bě rusku rěč nawuknył, je wot awgusta farar w měsće Marksu nad Wolgu. Mjez druhim powědaše wo chudobje na wsach, wo ničacych wuskutkach alkohola za swójby, ale tež wo angažemenće dźesać rjadniskich sotrow w Marksu za nuzu ćerpjacych. Wjace z Marksa pod www.anderwolga.wordpress.com

Nowe wuwićowe zaměry UNO

New York (B/SN). Zjednoćene staty Ameriki su dołhodobne wuwićowe zaměry za přewinjenje chudoby a hłodu wobzamknyli. Agenda wobsahuje 17 jadrowych a 169 druhorjadnych zaměrow, kotrež maja so hač do lěta 2030 spjelnić, tak mjenowany „přikładny program“ UNO. Biskop Ste­phan Ackermann, předsyda němskeje komisije Justitia et Pax, rěčeše wo „česćelakomych zaměrach“.

Wjace zamołwitosće lajkam

Přećahi wot wuchoda na zapad

wutora, 06. oktobera 2015 spisane wot:

Wiesbaden (B/SN). 25 lět po jednoće Němskeje přećehnje nimale tak wjele ludźi wot zapada na wuchod kaž nawopak. Po Zwjazkowym statistiskim zarjedźe přesydlichu so lěta 2014 97 000 ludźi z nowych do starych zwjazkowych krajow a 93 700 do nawopačneho směra. Najwyša ličba přećahow bě po přewróće 1991. Tehdy ćehnjechu 165 400 ludźi wot wuchoda do zapada Němskeje.

Strach wo mjenje wěstoty

Stuttgart (B/SN). Přiběraca ličba ćěkancow z muslimskich kónčin židowske wosady w Němskej wohrožuje. „Wěstota so pomjeńšuje“, rjekny zastupowacy předsyda Centralneje rady Židow w Němskej, Abraham Lehrer. Židowske wosady so přez dalše wěstotne naprawy přidatnje financnje poćežuja. Za policiju bywa škit židowskich městnow dźeń a ćeši, přidatnych nadawkow při přijimanju ćěkancow dla. Lehrer pokaza na to, zo pochadźeja mnozy požadarjo azyla z regionow, w kotrychž dźěći „k hidźe přećiwo Israelej“ kubłachu.

Křiž ma zmužitosć pokazować

Jana Pawoła I. zbóžnopraijć

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

Rom (B/SN). Proces zbóžnoprajenja Jana Pawoła I., kiž bě lěta 1978 jeničce 33 dnjow jako bamž skutkował, je w rozsudnej fazy. „Positio“, wuznamny spis z datami a z „pócćiwym žiwjenskim skutkom“ Albina­ Lucianija, je dozhotowjeny, kaž z Vatikana rěka.

Za jednotu měšnikow

Vatikan (B/SN). Bamž Franciskus nadźija so, kaž sam praji, bórzomneho wujednanja z tradicionalistiskim bratrowstwom měšnikow swjateho Piusa X. „Dowěrjam tomu, zo namakamy w blišim přichodźe rozrisanja, tworjace zdobom zaso połnu jednotu mjez měšnikami a nawodami bratrowstwa“, piše Franciskus w lisće nastupajo duchowny přihot a přewjedźenje „swjateho lěta miłosće“, kotrež so 8. decembra započnje.

Wopyta ewangelsku cyrkej

Rom (B/SN). Swjaty wótc wopyta 15. nowembra němskorěčnu ewangelsko-luthersku Chrystusowu cyrkej w Romje. Nadrobnosće njejsu dotal znate. Předpředchadnik Franciskusa, Jan Pawoł II., bě 1983 jako prěni bamž wot časa reformacije z Chrystusowej cyrkwju wopytał lutherski Boži dom, tež Benedikt XVI. běše tam hižo z hosćom.

Bamž prěni raz do Afriki

Hoberska postawa Chrystusa

wutora, 22. septembera 2015 spisane wot:

Wladiwostok (B/SN). Najwyša postawa Chrystusa na swěće ma nastać w ruskim přistawnym měsće Wladiwostoku nad Pacifikom. Figura „Chrystus, wučer“ je 33 metrow wysoka – po ličbje Jězusowych žiwjenskich lět. 50 metrow wysoki zakład twori ortodoksna cyrkej. Stworił je postawu w lěće 2013 georgisko-ruski wuměłc Zurab Cereteli, wot kotrehož su tež druhe monumentalne pomniki, mjez druhim bamža Jana Pawoła II. a carja Pětra­ I. Bjez 50meterskeho zakłada stej dwě figurje Chrystusa hišće wjetšej: jedna w pólskim Świebodźinje ze 36 metrami a tamna ze 34 metrami w boliwiskim Cochabamba. Postawa „Chrystus, wumóžnik“ w brazilskim Rio de Janeiru je 30 metrow wysoka.

Žada sej iniciatiwu UNO

Poswjeća naměsto Luthera

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Rom (B/SN). Měšćanske zarjadnistwo italskeje stolicy pomjenuje jutře, 16. septembra, blisko koloseja naměsto po němskim reformatorje Martinu Lutheru (1 483 – 1 546). Naměsto ma dopominać na přebytk Luthera w Romje lěta 1510, rjekny farar ewangelsko-lutherskeje wosady w Romje Jens Martin Kruse. „Runočasnje je to za nas jako mjeńšinowa cyrkej rjane znamjo, zo smy tule witani.“ Nimo toho stanje so tele městno „z wurazom žiweje ekumeny w Romje“.

Haj k nabožnemu kubłanju

Baierbrunn (B/SN). Nimale kóždy druhi staćan Němskeje je po naprašowanju wo tym přeswědčeny, zo dawa nabožina dźěćom a młodostnym orientaciju a krutu zemju pod nohomaj. 46,4 procenty naprašowanych zastopnjuja nabožne wukubłanje za emocionalne wuwiće dźěći jako wažne, kaž přepytowanje strowotniskeho magacina „Apotheken Umschau“ wujewja. Na 60 procentow ludźi je za to, zo maja so dźěći wukřćić, ke konfirmaciji a k swjatemu woprawjenju hić a so na poskitkach cyrkwinskeje dźěćiny a młodźiny wobdźěleć. 58,6 proc. měni, zo měło so při kubłanju dźěći tež wěra do Boha posrědkować. 30 proc. ma wšědny paćer dźěći ze staršimaj za trěbny.

Wo wěrje a towaršnosći

wutora, 08. septembera 2015 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Katolska akademija biskopstwa Drježdźany-Mišno zahaji so nazymu z nowym programom. K wjerškam słuša Drježdźanske zetkanje kónc oktobra na temu „koncil a nabožiny“, hdźež so katolscy a islamscy teologojo z reformowej dynamiku w swojej nabožinje zaběraja. Agricolaforum w Kamjenicy staji swoje zarjadowanja pod hesło „Štož nas hromadźe dźerži“, hladajo na towaršnosć a cyrkej. Drježdźanski forum katedrale ma wječorny přednoškowy rjad na temu „Wěrić – kak to dźe?“ předwidźany. www.katholische-akademie-dresden.de

Jednota – stawizna wuspěcha

Modlić so za wobswět

wutora, 01. septembera 2015 spisane wot:

Rom/Frankfurt n. M. (B/SN). Dwaj měsacaj po wozjewjenju swojeje encykliki wo wobswěće je bamž Franciskus po­stajił „swětowy dźeń modlenja k zachowanju stwórby“. Křesćenjo su nětko kóždy 1. september namołwjeni, so „ekologisce nakazać“, pisaše swjaty wótc srjedź awgusta w swojim lisće prezidentam bamžowskich radow za jednotu, sprawnosć a měr. Z mjenowanym datumom ma so bamž Franciskus po přikładźe ortodoksnej­e cyrkwje, kotraž tajki modlerski dźeń za stwórbu Božu hižo 15 lět wotměwa. Tež Ekumeniska rada cyrkwjow namołwja, wot 1. septembra do 4. oktobra wotměć „čas stwórby“. W němskej wotměwa so kóždy prěni pjatk septembra „ekumeniski dźeń stwórby“.

Ničo antikskeho njekupić

Berlin (B/SN). Pruska kulturna załožba warnuje turistow před tym, kupować antikske wěcy we wukraju. „Najlěpje je, tam scyła ničo njekupić. Z nimale wšitkich krajow je sobubraće antikskich wěcow zasadnje zakazane“, měni prezident załožby Hermann Parzinger. Z ilegalnymi kulturnymi tworami wikować je dźeń a wjetši problem.

Hudźba bjez wěry móžna njeje

Prawo rozwoda wobdźěłać

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:

Kairo (B/SN). Koptiska cyrkej w Egyptowskej chce po rozprawach medijow móžnosće rozwoda mandźelstwow dale rozšěrić. Tak ma łamanje mandźelstwa přez nješwarne abo intimne zwuraznjenja w socialnych syćach abo při telefonje jako tajke płaćić, wozjewi egyptowska online-nowina Egypt Independent. Łamanje mandźelstwa słuša k wonym małym přičinam, kotrež po koptiskim prawje rozpušćenje mandźelstwa a znowazmandźelenje dowola.

Mnozy ćěkancam pomhaja

Magdeburg (B/SN). Biskop Gerhard Feige potwjerdźa swoje stejišćo, zo je „zhromadne žiwjenje z wukrajnikami woprawdźite wobohaćenje“. W interviewje z katolskej powěsćernju skedźbni wón na to, zo je­ w minjenym času „mjez nami tež ličba wukrajnych katolikow wuznamnje přiběrała“. Magdeburgski biskop je „dźakowny a wjesoły, zo so mjeztym mnozy wo ćěkancow staraja“ a so tak w socialnym dźěle angažuja.

Póda jara požadana

wutora, 18. awgusta 2015 spisane wot:

Brüssel (B/SN). Nic jeno w Africe kupuja a wotnajeja wukrajni wulkoinwestorojo dźeń a wjace agrarneje pódy. Potrjechena je wot tak mjenowaneho „Landgrabbinga“ tež Europa, wosebje jeje wuchodne staty. Na to pokazuje studija europskeho parlamenta, kotruž njedawno w Brüsselu předstajichu. Po njej kontroluja na přikład wukrajni inwestorojo w Rumunskej tuchwilu na 30 do 40 procentow wšitkich agrarnych płonin. W Madźarskej leži kwota pola něhdźe 15 procentow. Hi­šće hórša je situacija w Bołharskej, hačrunjež je ćežko, wottam za to oficialne in­formacije dóstać, pisaja awtorojo, pochadźace z globalnokritiskeho „Trans­- national Institute“ w Amsterdamje.

Dujerjo z wosadow so zetkaja

wutora, 11. awgusta 2015 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Dujerjo z wosadow cyłeje Němskeje zetkaja so wot 3. do 5. junija 2016 na Druhi němski ewangelski dźeń pozawnistow w Drježdźanach, hdźež liča z 25 000 wobdźělnikami z kraja a wukraja.

Předwidźane su wjacore koncerty pod hołym njebjom a w cyrkwjach. Dale stejitej na programje hudźbna stafeta po nutřkownym­ měsće a wulka wječorna serenada na brjohu Łobja. Zakónčić chcedźa dujerjo swój zjězd z kemšemi w koparskim stadionje z fararku Margot Käßmann jako prědarku.

K islamej njepřestupili

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND