Cyrkwinska namołwjatej

póndźela, 11. septembera 2017 spisane wot:

Berlin (B/SN) Předsyda rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej dr. Heinrich Bedford-Strohm a předsyda Němskeje biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx, namołwjataj wobydlerjow, so wobdźělić na wólbach zwjazkoweho sejma 24. septembra. We wozjewjenej namołwje wobaj wuzběhujetaj, zo su křesćanske cyrkwje sobu zamołwite za zhromadnosć. „Prosymy wobydlerki a wobydlerjow, politiski puć našeho kraja aktiwnje sobu wuhotować. Prěnja a najwažniša kročel za to je, sej wo aktualnych rozsudach swójski a zamołwity wusud tworić a wólbne prawo wukonjeć,“ rěka w namołwje krajneho biskopa Bedford-Strohma a kardinala Marxa. Demokratija je žiwa z wobdźělenja wobydlerkow a wobydlerjow na wólbach.

Michael Bautz zemrěł

Kohlgraf nowy biskop

srjeda, 06. septembera 2017 spisane wot:

Mainz (B/SN). 27. awgusta dósta prof. Peter Kohlgraf jako 88. biskop diecezy Mainz biskopsku swjećiznu. Wón naslěduje kardinala Lehmanna, kiž je w meji 2016 starobnych přičin dla pola bamža Franciskusa wo wotstup prosył. Kohlgraf skutkowaše dotal jako profesor pastoralneje teologije na Katolskej wysokej šuli w Mainzu. We witanskich słowach dopomni předsyda Němskeje biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx, na stawizny a hobersku tradiciju biskopstwa a je wěriwym k nowemu biskopej gratulował. Zdobom witaše Kohlgrafa jako noweho čłona do kruha Němskeje biskopskeje konferency.

Program akademije předleži

Magdeburg (B/SN). Nowy połlětny program Katolskeje akademije biskopstwa Magdeburg předleži. W nim namakaće wšitke zarjadowanja, kotrež budu hač do kónca lěta w akademiji a w regionalnych forach wotměte. Direktor akademije Reinhard Grütz skedźbnja wosebje na Halleske Mauritiusowe dny, kotrež wěnuja so poměrej wěry k erotice. Dalše ćežišća su spominanje na reformaciju a politiske temy. www.katholische-akademie-magdeburg.de

Muž jasnych nahladow

Namołwa k wujednanju

wutora, 29. awgusta 2017 spisane wot:

Lipsk (B/SN). Swětowa zhromadnosć reformowanych cyrkwjow je na swojej generalnej zhromadźiznje w Lipsku Južnu a Sewjernu Koreju namołwjała so wujednać. Srjedźodobnje měli tež USA swoje jednotki z korejskeje połkupy wotćahnyć. Južnokorejski delegat Lee Jaechun namjetowaše jako zaměr měrliweje koeksistency šěroke ludowe hibanje bjez wobdźělenja wulkomocow. Ri Jongro z křesćanskeje federacije Sewjerneje Koreje rjekny, zo USA połoženje na poł­kupje z wotmysłom přiwótřeja. Tak njebudźe próca wo měr ženje wuspěšna.

Fasada cyrkwje w porjadku

Drježdźany (B/SN). Wonkownosć pěskowca Drježdźanskeje cyrkwje Našeje knjenje je intaktna. To pokaza přepytowanje cyrkwje, zdźěli załožba. Přepytowali běchu fasadu a kuplu za stawom kamjenjow, zamazanja, zakryće z blachom a błyskowy škit. Prěni raz po pjeć lětach bu kompletna fasada zaso zbliska posudźowana. Załožba dźěła za to z inženje­rami hromadźe, kotřiž běchu hižo při nowonatwarje pódla. „Z cyłkownym stawom „wonkowneje kože“ smy my jara spokojom“, rjekny architekt Thomas Gottschlich.

Kemše w awće sobu swjećić

Diskutuja wo reformaciji

wutora, 22. awgusta 2017 spisane wot:

Wittenberg/Halle (B/SN). Něhdźe 120 wědomostnikow z cyłeho swěta diskutuje we Wittenbergu wo „kulturnym reformaciji“. Tema pjeć dnjow trajaceho kongresa njeje jenož wuznam reformacije za teologiju a cyrkej. Su to tež wuskutki na politiku, prawo, hospodarstwo, towaršnosć, wuměłstwo, kubłanje, wědomosć, na wšědny dźeń a popkulturu.

Haseloff přećiwo namocy

Magdeburg/Bonn (B/SN). Ministerski prezident Saksko-Anhaltskeje Reiner Haseloff (CDU) wupraja so w přinošku za projekt „Demokratija trjechi!“ Centralneho komiteja němskich katolikow přećiwo namocy a ekstremizmej. Zatrašenje, difamowanje a wosebje namóc demokratiju wohrožeja. Demokratija ma so přeco zaso nadźěłać a ze žiwjenjom pjelnić.

Atentat w cyrkwi skućili

Ozubulu (B/SN). Při atentaće za čas Božeje mšě w cyrkwi swj. Filipa w nigeriskim Ozubulu zemrě jědnaće kemšerjow, 18 so zrani. Nadpad měrješe so na lokalneho barona za drogi, kiž pak w cyrkwi njebě. Atentatnicy běchu pječa něhdyši komplicy, kotřiž čujachu so wobšudźeni.

Ze syću korupciji zadźěwać

Za wólby so modlić

wutora, 15. awgusta 2017 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Štóž ma wolić, ma so bědźić – ně wšak! Miliony žonow a muži bychu so wjeselili, bychu-li scyła swobodnje wolić móhli. Bórze wotměja so wólby Němskeho zwjazkoweho sejma. Přičiny dosć za hłowny pastoralny wotrjad wo­zjewjenjow našeho biskopstwa, přeprosyć k „modlitwje do wólbow.“ W tajkej mjez druhim rěčnik Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa Michael Baudisch prosy: „Ty Božo wšěch časow ... Dźakujemy so Ći za měr a swobodu a za wšo, štož naše towaršnostne žiwjenje zmóžnja ... Prosymy Će, skrućuj našu wolu, zo w zjawnosći a politice swoju zamołwitosć jako křesćenjo spóznawamy.“

Bamž Franciskus je šansa

Dortmund (B/SN). Prezident Němskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja 2019 w Dortmundźe Hans Leyendecker je křesćanske cyrkwje namołwjał dźělenje přewinyć. Lajske hibanja w katolskej kaž tež w ewangelskej cyrkwi su k tomu dawno zwólniwe, jenož klerus drje trjeba hišće chwile, rjekny žurnalist na wokrjesnym cyrkwinskim dnju w Dortmundźe. Runje nětko móhło jara wuspěšne być wo jednotu so prócować. Přetož „tajkeho bamža kaž Franciskusa tak spěšnje wjace nje­změjemy“.

Nowy arcybiskop Mailanda

wutora, 08. awgusta 2017 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Mailandski swjećacy biskop a generalny wikar Mario Enrico Delpini je nowy arcybiskop diecezy. Bamž Franciskus je jeho 7. julija pomjenował. Runočasnje přiwza bamž próstwu kardinala Angela Scoly, kiž chcyše starobnych přičin dla wotstupić. Scola bě najwjetšu diecezu Italskeje z pjeć milionami katolikami šěsć lět nawjedował.

Kardinal ma posrědkować

San Salvador (B/SN). Nowy pomjenowany kardinal Gregorio Rosa Chavez z El Salvadora ma po woli bamža być z po­srědnikom mjez Južnej a Sewjernej Koreju. To rjekny swjećacy biskop San Salvadora na Božej mši ze salvadorijanskimi biskopami. Bórze poda so wón do Seoula, zo by so tam wo aktualnej situaciji informował.­

Biskop starosći so wo katolikow

Fulda (B/SN). Biskop Regensburga Rudolf Voderholzer starosći so wo rólu katolikow w němskej politice. Politiska wjetšina za „Mandźelstwo za wšěch“ da w nim starosć rosć, zo stanu so katolikojo w politice w kraju bjezdomni, rjekny Vor­derholzer před něhdźe 1 300 wobdźělnikami na kongresu „Radosć na wěrje“ we Fuldźe na tamnišim forumje němskich katolikow.

Wjace mortwych ciwilistow

wutora, 01. awgusta 2017 spisane wot:

Kabul (B/SN). W Afghanistanje su prěnje połlěto 2017 po zdźělenju UNO, Wysokeho komisariata za čłowjeske prawa, 1 662 ciwilistow, dwaj procentaj wjace hač loni w samsnym času, morili. Přiběrała je ličba morjenych a zranjenych žonow a dźěći. 174 žónskich su morili a 462 zranili, to je přiróst wo 23 procentow. 436 dźěći je zahinyło, štož je dźewjeć procentow wjace, a 1 141 mjeńšich dźěći bu zranjenych. Byrnjež UNO za swoju rozprawu dosć dokładnje­ rešeršowała, móhła woprawdźita ličba woporow a ranjenych hišće wjetša być.

Afghaniskich ćěkancow škitać

Drježdźany (B/SN). Caritas biskopstwa Drježdźany-Mišno namołwja sakske krajne knježerstwo, ze swobodneho stata najprjedy jónu žanych ćěkancow do Afghanistana njewotsunyć. Tam su woni w najwjetšim straše, dokelž so połoženje wěstoty w Afghanistanje dale pohu­bjeńša, wuzběhny direktor Carity Ma­thias Mitzscherlich. Wěstota nawrótnikow njeje zaručena. Tole wobkrućeja tež pomocnicy Carity international. W žanym druhim kraju njeje telko terorowych nadpadow kaž w Afghanistanje.

Krej na rownym płatnje

Cyrkwi zasudźatej protesty

wutora, 25. julija 2017 spisane wot:

Bonn (B/SN). Wobě wulkej cyrkwi w Němskej běštej we wobłuku wjerška G 20 namołwjałoj k měrliwym a konstruktiwnym protestam. Kritika na politice G 20 je trěbna, rjeknyštaj předsyda Němskeje biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx, a bayerski ewangelski krajny biskop Heinrich Bedford-Strohm. Mnohe kraje hroža, zo njepřewozmu hižo zamołwitosć za derjeměće swěta. Rosćaca njerunosć pak swětowu stabilitu wosłabja. Zo je k eska­laciji dóšło, biskopaj raznje zasudźataj.

Wo awtonomnych systemach

K smjerći kardinala Meisnera

wutora, 18. julija 2017 spisane wot:

Köln (B/SN). K smjerći kardinala Joachima Meisnera pisa předsyda Němskeje biskopskeje konferency, kardinal Reinhard Marx, mjez druhim: „Z jeho smjerću zhubi cyrkej w Němskej wěriweho katolika, kiž je hač do kónca swoju poziciju zaběrał, je stał k swojim přeswědčenjam a je mnohe lěta swoju wědu a swoje kompetency katolskej cyrkwi wěnował. Je zmužity wojowar był.“ Njeboćički je woporliwje katolsku cyrkej w dźělenej Němskej sobu tworił. Wosebje w NDR, hdźež běše swjećacy biskop w Erfurće a po tym biskop w Berlinje, chcyše wón katolikow ke Chrystusej wjesć. A jako předsyda biskopskeje konferency móžeše wjele wuskutkować, stajnje z wotstawkom k mócnarjam, dokelž bě jemu swoboda wěry to najwažniše.

Benediktinojo z nowym nawodu

Rom (B/SN). Abt Gregory Polan z USA je nowy primas benediktinow. Wuzwoleny bu wón za naslědnika Němca Notkera Wolfa, kiž bě zastojnstwo po 16 lětach złožił. Abtowy primas je najwyši reprezentant wšitkich 22 000 benediktinow a benediktinkow swěta.

Cyrkej kritizuje CSU

Rozdźěle njezamjelčeć

wutora, 11. julija 2017 spisane wot:

Berlin (B/SN). Posołka reformacije Margot Käßmann žada sej hladajo na ekumeniske přibliženje wuznaće k trajnym rozdźělam ke katolskej cyrkwi. „W konfesionelnych rozdźělach chowa so tež kreatiwna móc“, rjekny 58lětna teologowka. „Zjednoćena cyrkej by runje tak wostu­dła była kaž zjednoćena strona.“ Něhdyša biskopka a předsydka rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej mjenowaše na přikład bamžowstwo, česćowanje swj. Marije kaž tež zrozumjenje cyrkwje a eucharistije jako trajne diferency.

Křesćenjo maja so dźeń a ćešo

nawěšk

nowostki LND