Poswjeća naměsto Luthera

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Rom (B/SN). Měšćanske zarjadnistwo italskeje stolicy pomjenuje jutře, 16. septembra, blisko koloseja naměsto po němskim reformatorje Martinu Lutheru (1 483 – 1 546). Naměsto ma dopominać na přebytk Luthera w Romje lěta 1510, rjekny farar ewangelsko-lutherskeje wosady w Romje Jens Martin Kruse. „Runočasnje je to za nas jako mjeńšinowa cyrkej rjane znamjo, zo smy tule witani.“ Nimo toho stanje so tele městno „z wurazom žiweje ekumeny w Romje“.

Haj k nabožnemu kubłanju

Baierbrunn (B/SN). Nimale kóždy druhi staćan Němskeje je po naprašowanju wo tym přeswědčeny, zo dawa nabožina dźěćom a młodostnym orientaciju a krutu zemju pod nohomaj. 46,4 procenty naprašowanych zastopnjuja nabožne wukubłanje za emocionalne wuwiće dźěći jako wažne, kaž přepytowanje strowotniskeho magacina „Apotheken Umschau“ wujewja. Na 60 procentow ludźi je za to, zo maja so dźěći wukřćić, ke konfirmaciji a k swjatemu woprawjenju hić a so na poskitkach cyrkwinskeje dźěćiny a młodźiny wobdźěleć. 58,6 proc. měni, zo měło so při kubłanju dźěći tež wěra do Boha posrědkować. 30 proc. ma wšědny paćer dźěći ze staršimaj za trěbny.

Wo wěrje a towaršnosći

wutora, 08. septembera 2015 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Katolska akademija biskopstwa Drježdźany-Mišno zahaji so nazymu z nowym programom. K wjerškam słuša Drježdźanske zetkanje kónc oktobra na temu „koncil a nabožiny“, hdźež so katolscy a islamscy teologojo z reformowej dynamiku w swojej nabožinje zaběraja. Agricolaforum w Kamjenicy staji swoje zarjadowanja pod hesło „Štož nas hromadźe dźerži“, hladajo na towaršnosć a cyrkej. Drježdźanski forum katedrale ma wječorny přednoškowy rjad na temu „Wěrić – kak to dźe?“ předwidźany. www.katholische-akademie-dresden.de

Jednota – stawizna wuspěcha

Modlić so za wobswět

wutora, 01. septembera 2015 spisane wot:

Rom/Frankfurt n. M. (B/SN). Dwaj měsacaj po wozjewjenju swojeje encykliki wo wobswěće je bamž Franciskus po­stajił „swětowy dźeń modlenja k zachowanju stwórby“. Křesćenjo su nětko kóždy 1. september namołwjeni, so „ekologisce nakazać“, pisaše swjaty wótc srjedź awgusta w swojim lisće prezidentam bamžowskich radow za jednotu, sprawnosć a měr. Z mjenowanym datumom ma so bamž Franciskus po přikładźe ortodoksnej­e cyrkwje, kotraž tajki modlerski dźeń za stwórbu Božu hižo 15 lět wotměwa. Tež Ekumeniska rada cyrkwjow namołwja, wot 1. septembra do 4. oktobra wotměć „čas stwórby“. W němskej wotměwa so kóždy prěni pjatk septembra „ekumeniski dźeń stwórby“.

Ničo antikskeho njekupić

Berlin (B/SN). Pruska kulturna załožba warnuje turistow před tym, kupować antikske wěcy we wukraju. „Najlěpje je, tam scyła ničo njekupić. Z nimale wšitkich krajow je sobubraće antikskich wěcow zasadnje zakazane“, měni prezident załožby Hermann Parzinger. Z ilegalnymi kulturnymi tworami wikować je dźeń a wjetši problem.

Hudźba bjez wěry móžna njeje

Prawo rozwoda wobdźěłać

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:

Kairo (B/SN). Koptiska cyrkej w Egyptowskej chce po rozprawach medijow móžnosće rozwoda mandźelstwow dale rozšěrić. Tak ma łamanje mandźelstwa přez nješwarne abo intimne zwuraznjenja w socialnych syćach abo při telefonje jako tajke płaćić, wozjewi egyptowska online-nowina Egypt Independent. Łamanje mandźelstwa słuša k wonym małym přičinam, kotrež po koptiskim prawje rozpušćenje mandźelstwa a znowazmandźelenje dowola.

Mnozy ćěkancam pomhaja

Magdeburg (B/SN). Biskop Gerhard Feige potwjerdźa swoje stejišćo, zo je „zhromadne žiwjenje z wukrajnikami woprawdźite wobohaćenje“. W interviewje z katolskej powěsćernju skedźbni wón na to, zo je­ w minjenym času „mjez nami tež ličba wukrajnych katolikow wuznamnje přiběrała“. Magdeburgski biskop je „dźakowny a wjesoły, zo so mjeztym mnozy wo ćěkancow staraja“ a so tak w socialnym dźěle angažuja.

Póda jara požadana

wutora, 18. awgusta 2015 spisane wot:

Brüssel (B/SN). Nic jeno w Africe kupuja a wotnajeja wukrajni wulkoinwestorojo dźeń a wjace agrarneje pódy. Potrjechena je wot tak mjenowaneho „Landgrabbinga“ tež Europa, wosebje jeje wuchodne staty. Na to pokazuje studija europskeho parlamenta, kotruž njedawno w Brüsselu předstajichu. Po njej kontroluja na přikład wukrajni inwestorojo w Rumunskej tuchwilu na 30 do 40 procentow wšitkich agrarnych płonin. W Madźarskej leži kwota pola něhdźe 15 procentow. Hi­šće hórša je situacija w Bołharskej, hačrunjež je ćežko, wottam za to oficialne in­formacije dóstać, pisaja awtorojo, pochadźace z globalnokritiskeho „Trans­- national Institute“ w Amsterdamje.

Dujerjo z wosadow so zetkaja

wutora, 11. awgusta 2015 spisane wot:

Drježdźany (B/SN). Dujerjo z wosadow cyłeje Němskeje zetkaja so wot 3. do 5. junija 2016 na Druhi němski ewangelski dźeń pozawnistow w Drježdźanach, hdźež liča z 25 000 wobdźělnikami z kraja a wukraja.

Předwidźane su wjacore koncerty pod hołym njebjom a w cyrkwjach. Dale stejitej na programje hudźbna stafeta po nutřkownym­ měsće a wulka wječorna serenada na brjohu Łobja. Zakónčić chcedźa dujerjo swój zjězd z kemšemi w koparskim stadionje z fararku Margot Käßmann jako prědarku.

K islamej njepřestupili

Nadźija na synodu

wutora, 04. awgusta 2015 spisane wot:

Guayaquil/Rom (B/SN). Bamž Francis-kus je zwuraznił nadźiju, zo nazymu předwidźana biskopska synoda we Vatikanje na temu swójba zmužite a derje přemyslene rozrisanja wunjese. To rjekny wón na Božej mši pod hołym njebjom w ekuadorskim Guayaquilu, hladajo na rozdźěle mjez swójbnym žiwjenjom dźensa a katolskej wučbu wo mandźel-stwje. Hladajo na wótre kontrowersy wo wobchadźe katolskeje cyrkwje ze znowawoženjenymi rozwjedźenymi a homoseksuelnymi žadaše sej bamž před statysacami wěriwych, zo ma so na synodźe „zamołwiće a zmužiće jednać“. Při tym warnowaše wón před pesimizmom hladajo na dźeń a wjac rozwjedźenjow a na přiběracu ličbu swójbow bjez wěrowanskeho wobkrućenja. Swójby tworja wulke socialne bohatstwo, štož njemóže žana druha institucija narunać.

IS hrozy křesćanam

Planuja europski cyrkwinski dźeń

wutora, 28. julija 2015 spisane wot:

Fulda (B/SN). Křesćenjo z wjace hač 20 krajow chcedźa europski cyrkwinski dźeń organizować. Z ekumeniskim zetkanjom w krizowych časach „chcemy při­nošować k jednoće Europy a jeje zamołwitosći na swěće“, rěka w zakónčacym dokumenće schadźowanja zamołwitych Ewangelskeje cyr­kwje w Němskej. Prezidentka ewangelskeho cyrkwinskeho dnja 2017, Šwicarka a reformowana teolo­gowka Christina Aus der Au Heymann, praji k tomu: „W času dźělenja chcemy zhromadnje namakać swójsku formu za europski cyrkwinski dźeń.

Dotalne planowanja steja na spočatku. Forma, městno, mjeno, čas a financowanje njejsu hišće jasne. Přichodne zetkanje za přihot je klětu předwidźane.

Sakska swjeći 25 lět jednoty

Bamž chce Němsku wopytać

wutora, 21. julija 2015 spisane wot:

Quito (B/SN). Bamž Franciskus planuje wopyt Němskeje. Žur­na­listam wón rje­kny: „Zo je zwjazkowa kanclerka Merkel mje přeprosyła, je wulkotna wěc.“ To ma być europska měrowa misija. Datum swjaty wótc hišće žadyn njemjenowaše, ale praji, zo je wopyt w aktualnym pućowanskim planje zapřijaty.

Nowy rekord ćěkancow

Genf (B/SN). 59,5 milionow ludźi běše loni­ po cyłym swěće na ćěkańcy, wozjewi Pomocny skutk za ćěkancow při UNO w Genfje. Nihdy do toho njebu hišće tak wulka ličba ćěkancow registrowana. Wobrónjenych konfliktow dla je ličba ćěkancow minjene lěto wo 8,3 miliony ludźi rozrostła. Kónc lěta 2013 běštej 51,2 milionaj ćěkancow registrowanych. Po słowach wysokeho komisara za ćěkancow w UNO Antónija Guterresa móhła so globalna kriza ćěkancow hišće pohóršić. Lěta 2014 je wšědnje přerěznje 42 500 ludźi před namocu a potłóčowanjom ćeknyło. Guterres žada sej wot zhromadnosće statow wjace pomocy za ćěkancow.

Dalša mošeja ma nastać

Bamž chudych wopytał

wutora, 14. julija 2015 spisane wot:

Južna Amerika (B/SN). W Ekuadorje, na prěnjej staciji swojeho pućowanja, je so bamž Franciskus z tamnišim prezidentom Raphaelom Correa zetkał. Tón prošeše swjateho wótca wo podpěru w boju přećiwo chudobje a swojeje hospodarskeje politiki. Opozicija a škitarjo wobswěta wočakowachu wot njeho jasne steji­šćo k swobodźe měnjenja a ke škitej dešćoweho lěsa.

W Boliwiskej metropoli Santa Cruz de la­ Sierra swjećeše bamž z třomi milionami wěriwych Božu mšu pod hołym njebjom. Wěnował je so tež wuwołanym jastwam Palmasola, hdźež žiwori 5 300 jatych. W Paraguayskim Asunciónje zetka so z najchudšimi wobydlerjemi měšćanskeho dźěla, kotryž steješe njedawno hišće pod wodu.

Na wulkej Božej mši w parku Nu-Guazu běchu mjez třomi milionami putnikow 300 000 z Argentinskeje. Před woł­­ta­rjom běše wosebity sektor za zastupjerjow narodnych mjeńšin a indianskich ludowych skupin rezerwowany. Jich prošeše wo wodaće za njeskutki zašłosće, kotrež bě jim katolska cyrkej načiniła.

Zrěčenje wotzamknyli

nawěšk

nowostki LND