Plan Němskeje kritizowany

pjatk, 07. oktobera 2022 spisane wot:
Praha (dpa/SN). Statni a knježerstwowi šefojo Europskeje unije su dźensa w Praze wo tym wuradźowali, kak móhli drastisce stupace płaćizny płuna na za pře­trjebarjow znjesliwy niwow přinjesć. Při tym bě zwada zwoprědka wotwidźomna, po tym zo bě Němska 200 miliardow eurow drohi narodny paket wolóženjow připowědźiła. Tole dyrbješe tež zwjazkowy kancler Olaf Scholz (SPD) dožiwić. Druhe kraje na to pokazachu, zo nimaja telko srědkow a zo Němska ze swojim pomocnym programom płaćizny płuna na njedobro druhich krajow do wysokosće ćěri. „Njesmě być, zo zajimy jednotliweho kraja, zajimy Němskeje, wuwiće płaćiznow za wšitke čłonske staty postajeja“, swarješe pólski ministerski prezident Mateusz Morawiecki. Wón rěčeše wo němskim „diktaće“. Němska bě hižo za čas koronakrizy a financneje krizy „druhich powučowała a so jara arogantnje zadźeržała“, wón rjekny. „Dźensa chce samsny stat, wužiwajo wulku móc swojeho hospodarstwa, hoberske srědki, mjenujcy 200 miliardow nałožować, zo by jeničce swojej industriji pomhał.“ Tež druhe kraje plany Němskeje kritizuja.

Nowa politiska zhromadnosć

štwórtk, 06. oktobera 2022 spisane wot:

Praha (dpa/SN). Statni a knježerstwowi šefojo z wjace hač 40 europskich krajow su so dźensa k prěnjemu wjerškej noweje politiskeje zhromadnosće w Praze zet­kali. W nowym formaće, kiž bě francoski prezident Emmanuel Macron nastorčił, chcedźa čłonske staty EU zhromadne dźěło z druhimi europskimi krajemi polěpšić. W srjedźišću rozmołwow tak mjenowaneje Europskeje politiskeje zhromadnosće steji wójna Ruskeje přećiwo Ukrainje. Zaměr zetkanja je zhromadna europska fronta přećiwo Moskwje.

Nimo 27 čłonskich statow EU su 17 dalšich krajow do čěskeje stolicy přeprosyli. Mjez nimi su Ukraina, Turkowska, Norwegska, Šwicarska kaž tež balkanske staty Serbiska, Montenegro, ­Sewjerna Makedonska, Albanska, Bosnisko-Hercegowina a Kosowo. Ukrainu zastupuje ministerski prezident Denys Šmyhal. Prezidenta Wolodymyra Zelenskeho chcedźa wječor přez widejo připinyć. Popołdnju wočakowachu zwjazkoweho kanclera Olafa Scholza (SPD) a jeho kolegow k wjacorym rozmołwam.

Reparacije wotpokazała

srjeda, 05. oktobera 2022 spisane wot:
Waršawa (dpa/SN). Zwjazkowa wonkowna ministerka Annalena Baerbock je žadanja Pólskeje za reparacijemi wjacorych bilionow eurow za škody a wopory wot nacistiskeje Němskeje zawinowaneje Druheje swětoweje wójny wotpokazała. To je z wida zwjazkoweho knježerstwa wotzamknjene, rjekny politikarka Zelenych wčera po wuradźowanju ze swojim pólskim kolegu Zbigniewom Rauwom. Zdobom wona potwjerdźi, zo je sej Němska swojeje historiskeje zamołwitosće wědoma. „Je a wostanje naš wěčny nadawk, na hobersku křiwdu dopominać, kotruž je Němska Pólskej načiniła.“

Zetkanje šefow knježerstwow

srjeda, 05. oktobera 2022 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Sta policistow z cyłeje Čěskeje republiki maja so tutón tydźeń wo wěstotu w Praze starać a wobdźělnikow wjerškoweho zetkanja wodźacych politikarjow europskich krajow po Praze přewo­dźować. Čěske wójsko ma zastojnikow w uniformje podpěrować. Po informacijach z policajskich kruhow nochcedźa wšědne žiwjenje Pražanow haćić a dróhi w nutřkownym měsće zaraćić. Nowinarski rěčnik Praskeho hroda je připowědźił, zo njebudźe turistam wot wutory hač do soboty móžno, sej hród wobhladać. Njeformelne zetkanje europskich wodźacych politikarjow wotměje so přichodny štwórtk a pjatk a je jedyn z najwažnišich dypkow na programje čěskeho prezidentstwa rady EU.

Baerbock so Pólskej dźakowała

wutora, 04. oktobera 2022 spisane wot:

Němska wonkowna ministerka na Dnju jednoty Němskeje we Waršawje

Waršawa (dpa/SN). Wonkowna ministerka Annalena Baerbock je Pólskej a wšej srjedźnej a wuchodnej Europje pomoc přilubiła hladajo na rusku nadběhowu wójnu přećiwo Ukrainje. „Budźemy za was tu, tak kaž sće za nas tu byli, jako smy was najnuznišo trjebali“, rjekny politikarka Zelenych póndźelu na swjedźenju němskeho wulkopósłanstwa w pólskej stolicy Waršawje k Dnjej jednoty Němskeje. „Wšako je wěstota wuchodneje Europy wěstota Němskeje. Na to móžeće so spušćić “, wona hosćom z Pólskeje přiwoła.

3. oktober dopomina na němske zjednoćenje 1990, nimale lěto po měrliwej rewoluciji nazymu 1989 w NDR. Polacy běchu w 80tych lětach z protestami komunistiski režim přewinyli a z tym přewrót w srjedźnej a wuchodnej Europje zahajili.

Norwegski płun do Pólskeje

pjatk, 30. septembera 2022 spisane wot:

Nowa pipeline „Baltic Pipe“ njedaloko Szczecina swjatočnje wotewrjena

Waršawa. Pólska je minjenu wutoru wažnu kročel k wěstemu zastaranju swojich wobydlerjow ze zemskim płunom zwoprawdźiła. We wobłuku wulkeje swjatočnosće poswjećichu w Goleniowje njedaloko Szczecina nowy płunowód „Baltic Pipe“, kotryž transportuje płun z Norwegskeje. Pólski statny prezident And­rzej Duda, ministerski prezident Mateusz Morawiecki a danska ministerska prezidentka Mette Frederiksen płunowy honač symbolisce zhromadnje wotwjertnychu. Duda rjekny, zo je so z płunowodom „wulki són“ spjelnił. Morawiecki so wjeseleše, zo je nětko skónčnje „dominanca Ruskeje“ na polu zemskeho płuna přewinjena. Pólska hižo dlěši čas žadyn zemski płun z Ruskeje hižo njedóstawa a nětko tež wjace njetrjeba.

Komunalne wólby w Čěskej

srjeda, 28. septembera 2022 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Wosme komunalne wólby wotměchu so minjeny kónc tydźenja w Čěskej. Nimo toho měješe na wosom milionow wólbokmanych składnosć, třećinu senatorow hornjeje komory parlamenta postajić. Hižo za čas hłosowanja pak rozprawjachu wjacori aktiwisća we wobwodźe Ústí nad Labem wo zranjenju wólbneho porjada. Tam su sej zastupjerjo wěstych stronow hłosy wot socialnje słabšich wobydlerjow za 300 krónow (12 eurow) kupili. Kupowanje hłosow njeje ničo njeznate w tutym regionje. Hižo po zańdźenych wólbach běchu hłosowanske postupowanje toho problema dla wospjetować dyrbjeli.

Tež w juhomorawskim Brnje zaběra so policija z pokiwami wólbnych aktiwistow, kotrež na to pokazuja, zo su njeznaći skućićeljo w nocy wot pjatka do soboty we wjacorych morawskich wobwodach hłosowanske lisćiki manipulowali. 46,1 procent wólbokmanych je so na wólbach wobdźěliło. Za nowych senatorow je 42,7 procentow namołwjenych wobydlerjow k wólbnemu kašćikej přišło. Druhe, rozsudźace koło wotměje so přichodny kónc tydźenja.

Rusku so hižo njeprašeć

pjatk, 23. septembera 2022 spisane wot:

Pólska z nowym kanalom při Baltiskim morju nětko njewotwisna

Waršawa. Z hoberskim statnym aktom su minjenu sobotu na brjoze Baltiskeho morja w Pólskej projekt poswjećili, kotryž ma knježerstwo za „strategiske“: nowy Kanal přez kosu Wisły (Kanał przez Mierzeję ­Wiślaną). Mjez wobdźělnikami zarjadowanja běchu statny prezident Andrzej Duda, ministerski prezident ­Mateusz Mora­wiecki, předsyda knježaceje strony PiS Jarosław Kaczyński kaž tež zastupnicy cyrk­winskeje wyšnosće a dalši wobdźělnicy.

Nowy kanal wotstroni wjelelětnu wotwisnosć Pólskeje wot Ruskeje. Dotal dyrbjachu Polacy Rusku wo dowolnosć prosyć, zo smědźa łódźe połkupu na ruskim boku njedaloko Kaliningrada wobjěć, zo bychu pólski přistaw Elbląg docpěli. Wuski přejězd leži 50 kilometrow sewjernje.

Praha (dpa/SN). Němsko-čěski fonds přichoda je srědki wjace hač 400 000 eurow za 72 mjezu přesahowace projekty při­zwolił. Tójšto tutych předewzaćow steji w znamjenju wójny w Ukrainje a ma so w zhromadnym dźěle z kulturnymi institucijemi w Hamburgu, Sakskej a Bayerskej zwoprawdźić, rěčnica fondsa wčera w Praze zdźěli. Tak přihotuje Praske dźiwadło „Divadlo X10“ z Němskim dźiwa­dłom w Hamburgu inscenaciju z tekstami ukrainskeho spisowaćela Jurija Andruchowiča. Tohorunja spěchować chcedźa zhromadny dowolowy tydźeń ukrainskich młodostnych ze Sakskeje a Čěskeje.

Architekt Milunić njeboh

srjeda, 21. septembera 2022 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Ministerski prezident Petr Fiala je so w Londonje na žarowanskej swjatočnosći składnostnje smjerće kralowny Elizabeth II. we Westminster Abbey wobdźělił. Na statnym pohrjebje je politikar kralej Charlesej III. swoje sobužarowanje wuprajił. Póndźelu popołdnju je Fiala žurnalistow na nowinarskej konferency w čěskim wulkopósłanstwje tež wo tym informował, zo je noweho jendźelskeho krala wospjet do Prahi přeprosył.

nawěšk

nowostki LND