Beata Szydło při wólbach předsydow komisijow přepadnyła

Waršawa. Bolostnu poražku poćerpjeć dyrbješe pólska knježaca narodnokonserwatiwna strona Prawo a sprawnosć (PiS) w Europskim parlamenće w Brüsselu. Při wólbach předsydow jednotliwych komisijow předwčerawšim, srjedu, je načolna kandidatka PiS Beata Szydło přepadnyła. Szydło, kotraž bě při wólbach Europskeho parlamenta w swojej do­miznje wjace hač poł miliona hłosow nažnjała, kandidowaše za předsydku komisije za dźěło a socialne naležnosće. Při tajnych wólbach pak bě wjetšina zapósłancow přećiwo njej. Konserwatiwnej stronje je to „poli­tiska wjećba“, zo je Pólska zhro­madnje z tamnymi krajemi Visegrádskeje štyrki nižozemskeho socialdemokrata Fransa Timmermansa jako móžneho prezidenta komisije Europ­skeje unije „wuborzdźiła“, štož mějachu we Waršawje za wulki wuspěch.

„Ja ći praju, wostań w kraju …“

pjatk, 12. julija 2019 spisane wot:

DOWOL čěscy dźěławi móhłrjec najradšo doma „swjeća“. Znajmjeńša wuchadźa to z junijskeho naprašowanja agentury Market Research. Tak wostawa połojca dowolnikow w kraju a wuhotuje sej „čas njedźěłanja“ po datych móžnosćach, zamóžnosćach a přećach. Předewšěm měšćenjo z woneje njecyłeje połojcy přežiwjeja lěćny dowol prawidłownje na chalupach – kaž Češa swojim dačam rěkaja –, kotrež steja často w hórskich abo lěsnych kónčinach. Njemały dźěl wuhotuje sej dowol ze swójbnymi wulětami, wopytuje hrody, muzeje, kupjele a dalše powabne zajimawosće.

Gott na eurowce

štwórtk, 11. julija 2019 spisane wot:
Praha (ČŽ/K/SN). Wosomdźesaćiny wurjadneho čěskeho šlagroweho spěwarja Karela Gotta njewosławi hudźbne nakładnistwo Supraphon jeno z kolekcijomaj jeho „Hitow“ a „Singlow“, ale přidatnje tež z wopomjatnym pjenjezom. Renoměrowana firma poskići eurobankowku z portretom „čěskeho sołobika“. Wona „gottowka“ w nominalnej hódnoće nul eurow je limitowana na 5 000 kusow a wuńdźe we wobłuku projekta Euro Souvenir Česko. Na předań budźe wona wot 14. julija, dnja jubilejnych narodnin Karela Gotta, za 50 krónow (přibližnje dwaj euraj). Unikatna bankowka je stoprocentnje z bałmjaneje papjery zhotowjena, kajkuž tež za prawe eura wužiwaja. K tomu ma někotre prawe wěstotne elementy, kaž na přikład hologram, mikroćišć a dalše. Zhotowiła je ju francoska specialna ćišćernja pjenjez Cenin. Kaž Vladislav Klajban, eksekutiwny direktor wopomjatne pjenjezy produkowaceje towaršnosće Nunofija, powěsćerni čtk rjekny, knježi za euroban­kowku z wobrazom Karela Gotta wulki zajim tež w Němskej, Awstriskej a Sło­wakskej. Dale je sej wón wěsty, zo budźe „gottowka“ mjez zběraćelemi bórze dale a hódnotniša.

Romojo hłós wótře pozběhnyli

srjeda, 10. julija 2019 spisane wot:
Brüssel (ČŽ/K/SN). Na diskriminaciju a ćeže romaskeje mjeńšiny w rjedźe krajow EU je syła Romow z Čěskeje, Słowakskeje a dalšich statow póndźelu w Brüsselu skedźbnjała. Zešli su so před Europskim parlamentom, dokelž maja knježerstwa krajow Europskeje unije za romaski hłós zatykane wuši, rjekny sobuorganizator protesta Štefan Pongo. „W našich krajach – w Čěskej, Słowakskej, Madźarskej, Španiskej, Portugalskej, Pólskej, Rumunskej a Bołharskej – nam knježerstwa njepřiposłuchaja. A dokelž smy tohorunja wobydlerjo EU, smy so rozsudźili za swoje prawa demonstrować. W Europje smy dlěje hač 900 lět a smy jeje wobstatk“, Pongo zwurazni. Runje tak kaž prjedy pak zesuwaja Romow na kromu towaršnosće, zo maja hubjeńši přistup k zdźěłanosći a dźěłu. Bědźa so z předsudkami a su socialnje wumjezowani. „Je to bój z chudobu, hoberskej bjezdźěłnosću a wo čłowjeske prawa“, praji čěski eurozapósłanc Tomáš Zdechovský, kiž je so demonstrantam přidružił. Komisija EU měła pomhać problemy rozrisać, wón rjekny.

Dwělomny wuspěch Pólskeje

pjatk, 05. julija 2019 spisane wot:

Z němskej kandidatku za prezidentku komisije EU jara spokojom

Waršawa. Aktualne wuwiće nastupajo wobsadźenje načolnych zastojnstwow Europskeje unije je pólskemu knježerstwu wulki wuspěch. Předewšěm fakt, zo so nižozemski socialdemokrat Frans Timmermans z nowym prezidentom komisije EU njestanje, zamołwitych we Waršawje wulce zwjesela. „Pólska blokuje Timmermansa“ tituluje Gazeta Wybor­cza podawki w Brüsselu. Tam běchu so hłownje kraje Visegrádskeje štyrki – Pólskeje, Čěskeje, Słowakskeje a Madźar­skeje – Timmermansej spjećowali.

Pólskej je Nižozemjan wosebje podhladny. Jako komisar Europskeje unije je wón­ stajnje zaso reformy pólskeho narodnokonserwatiwneho­ knježerstwa w justicnym wobłuku šwikał a samo oficialne jednanje Brüssela přećiwo Waršawje ranjenja europskich­ směrnicow dla přesadźił. Pólskim­ zastupnikam na wjeršku EU w Brüsselu bě tuž wosebje wažne čłonow Visegrádskeje štyrki wo tym přeswědčić, zo Timmermansa wotpokazaja.

Romojo so hibaja

pjatk, 05. julija 2019 spisane wot:
Brüssel (ČŽ/K/SN). Tysacy Romow z Čěskeje, Słowakskeje, Madźarskeje, Wulkeje Britaniskeje, Španiskeje a dalšich krajow chcedźa so póndźelu w Brüsselu k demonstraciji zhromadźić, zo bychu přećiwo chudobje a diskriminaciji protestowali. To zdźěla powěsćernja ČTK. Nawodow Europskeje unije chcedźa na to skedźbnić, zo z radikalizaciju towaršnosće tež rasowa hida přiběra. Zdobom wotmysla zwuraznjeć, zo pjenjezy, pósłane wot EU do jednotliwych krajow za přewinjenje chudoby Romow, často w priwatnych móšnjach wisajo wostawaja. Jedyn z hłownych podpěraćelow demonstracije, we Wulkej Britaniskej jako šofer nakładneho awta dźěłacy romaski aktiwist Stefan Ponga, powěda, što je jeho pohnuło akciju sobu organizować. Njedawno je we wuchodnej Słowakskej był a nazhonił, zo tam njeličomne romaske swójby přisamom žiworja, njemějo wodu ani płun, za to hromady wotpadkow. Dźěći hrajkaja sej mjez wulkimi myšemi, chori wostawaja bjez lěkarskeje pomocy.

ANO njechabła

štwórtk, 04. julija 2019 spisane wot:
Praha (ČŽ/K/SN). Na jednej stronje žadaja sej ludźo w čěskej stolicy z mócnej demonstraciju wotstup Andreja Babiša a jeho knježerstwa. Na druhej stronje by wot njeho nawjedowane hibanje njespokojnych wobydlerjow wólby do sejma dobyło, bychu-li wone nětko byli. Po naprašowanju zwěsćowarnje zjawneho měnjenja CVMM by w juniju 29 procentow woby­dlerjow ANO swój hłós dało, procent wjac hač w meji. Druhe městno bychu z přibytkom poł procenta Piraća wobsadźili a třeće z 15 procentami wobydlerscy demokraća ODS, při čimž woni porno předchadźacemu měsacej cyłej dwaj dypkaj paruja. Na štwórte městno by so z dźewjeć procentami KSČM dóstała a na pjate ze 7,5 proc. sobu knježaca ČSSD. Komunistam kaž socialdemokratam, dóstawa so tohorunja mjenje podpěry, jednym kaž tamnym dwaj procentaj. Do delnjeje komory parlamenta by hišće hibanje SPD zaćahnyło, mjeztym zo dyrbjałoj KDU-ČSL a STAN zadźěwka pjeć procentow dla „třepotać“. Tež po agenturje Kantar­ by strona ANO w juniju wólby dobyła, ale jeno z 25,5 procentami. Dalši rjad by rěkał Piraća (18,5 procentow), ODS (13 proc.), SPD (8,5), ČSSD (6,5), STAN (6,0), KSČM (5,5) a TOP 09 (5,0).

Cyrkwinska klatwa měšnikej

srjeda, 03. julija 2019 spisane wot:

Łódź (JBR/SN). Njewšědna powěsć Polakow chětro rozbudźa: Arcybiskop a metropolit Grzegorz Ryś je měšnikej swojeje arcydiecezy Łódź klatwu napołožił a jeho z katolskeje cyrkwje wuzamknył. Přičina je slědowaca: Michał Misiak je so druhi raz wukřćić dał, a to w rěce Jordan z rukow protestantiskeho pastora. Wotnětka njesmě wón wjace jako katolski duchowny skutkować – njesmě žane Bože mšě swjećić, žane sakramenty spožčeć, žanu nabožinu podawać, žane swjate woprawjenje wudźěleć ani přijeć.

Michał Misiak je młody a jara woblubowany farar. A to wosebje tohodla, dokelž je w nocy na dróhach Łódźe ludźi spowědał, młodźinske křesćanske reje, t. mj. „chrystoteki“ bjez alkohola, organizował a je samo w bordelach domyswjećenje přewjedował. Wěriwi su zludani a proša měšnika, do katolskeje cyrkwje so nawróćić! A Misiak w internetnym wideju zrudny praji: „Njejsym so z cyrkwju ženje rozžohnował. Lubuju ju a jej dale přisłušam.­ Bych rady mandźelsku měć a z njej hromadźe jako misionar słowo Bože šěrić chcył w krajach, hdźež Boha nje­znaja. Ale cyrkej mi to zapowědźa.“

Spěwne kubło Karela Gotta w cyłku

póndźela, 01. julija 2019 spisane wot:

Wulke podawki so sčasom přizjewjeja. Na Čěsku čaka wulki podawk toho razu, zo woswjeći jeje najsławniši, po cyłym swěće znaty, tež w Němskej a nic mjenje w Serbach woblubowany šlagrowy spěwar Karel­ Gott 14. julija wosomdźesaćiny. A přizjewjeny bu žadny jubilej sławneho „čěskeho sołobika“ tele dny wot najrenoměrowanišeho hudźbneho nakładnistwa kraja Supraphon z wudaćom dweju kompendijow, wopřijimaceju cyłotne spěwne kubło ze šěsćdźesat lět trajaceje karjery Gotta. Jedna z njeju poskića na štyrjoch cejdejkach po 20 titlach „Najwjetše hity 1964–2019“, tamna prezentuje na 15 cejdejkach „Single 1962–2019“.

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Wo najwuznamnišim junijskim podawku za naš kraj Słowaksku, wo zapokazanju do zastojnstwa Zuzany Čaputoveje, wuzwo­leneje dnja 30. měrca we wurisanskim kole na nowu hłowu stata, su Serbske Nowiny aktualnje a nadrobnje rozprawjeli. Nablaku je 46lětna prezidentka – mać dweju dźowkow – swój prěni wukrajny wopyt tradicionelnje do Prahi absolwowała­, wobkrućejo z tutej gestu přisamom přikładne susodstwo z bratrowskej Čěskej. Nuzne tež měješe do Brüssela sej dojěć, hdźež ju šef Europskeje unije Jean-Claude Juncker za to pochwali, zo je Słowakska­ „najstabilniši kraj regiona“. Přichodnej wukrajnej wiziće dowjedźetej našu prezidentku do Chorwatskeje a Estiskeje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND