Škody zwěsćene

póndźela, 02. awgusta 2021 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Po njewjedrach, wichorach a tornadu, kotrež su w juniju a juliju we wšelkich dźělach kraja zachadźeli, bu zawěsćernjam 34 000 škodow přizjewjene, kotrež wučinjeja 4,7 miliardow krónow (přibližnje 185 milionow eurow). Trochowane wot ekspertow wšak je 39 500 škodow, wučinjace hódnotu 5,4 miliardow krónow (ca. 217 milionow eurow). To je nětko powěsćernja čtk wozjewiła, publikujo wotpowědne informacije Asociacije čěskich zawěsćernjow.

Z wonych registrowanych zawěsćenskich padow je mjeztym 45 proc. z nich zrjadowane. Nastupajo zawěsćenje twarjenjow ludźi je dotal 65 procentow wobstarane. Wobydlerjam su zawěsćernje nastate škody donětka ze 763 milionami krónow zarunali, firmownikam z 271 milionami krónow. Wobydlerjo poćer­pichu w přerězku škody we wysokosći 75 000 krónow, firmownicy porno tomu we wysokosći 380 000 krónow. W padźe tornada, kiž bě na južnej Morawje mjez Hodoninom a Břeclavu jědnaće wsow zapusćił, mjez nimi sydlišćo Lužice (Łužica), nasta po trochowanju ekspertow 11 200 škodow wot něhdźe 3,4 miliardy krónow. Zawěsćernjam přizjewjene je dotal hakle 8 500 škodow.

Čěska prědku

pjatk, 30. julija 2021 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Mjez krajemi Visegrádskeje štyrki steji Čěska republika nastupajo přerěznu měsačnu bruttomzdu z 1 368 eurami na čole. W Pólskej wučinja wona 1 331 eurow, w Madźarskej 1 147 eurow a w Słowakskej 1 113 eurow. To konstatuja čěske nowiny na zakładźe wotpowědneje studije poradźowanskeje towaršnosće Mazars. W Brüsselu sydlaca instanca je w 21 krajach srjedźneje, wuchodneje a južneje Europy přepytowała, kak wysoka je w nich přerězna měsačna brutto­mzda. Najwyša je wona po spomnjenej studiji z 3 978 eurami w Němskej, kotrejž sćěhuje Awstriska z 3 106 eurami. Na poslednim městnje steji z najnišej přerěznej bruttomzdu Kosowo, hdźež wona runje 400 eurow wučinja. A z 432 eurami wona w Ukrainje rěčehódnje wyša njeje.

Z woneje studije zdobom wuchadźa, zo bjeru dawki a druhe popłatki dźěławym wot bruttomzdy přerěznje 15 procentow. Mjez jednotliwymi krajemi su wšak njemałe rozdźěle. Mjeztym zo w Rumunskej „wotedawki“ ani pjeć procentow njewučinjeja, „spóžěraja“ wone w Němskej dźěławemu něhdźe połojcu bruttoweje zasłužby. W Čěskej přińdźe dźěławy wo 33,8 procentow bruttomzdy, w Słowakskej wo 35,2 procentaj.

Wušparanja w Tokiju

srjeda, 28. julija 2021 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Ryby móža so wot drogow, kaž je to crystal meth, wotwisne stać, to zwěsćichu čěscy wědomostnicy. Tele w susodnym kraju jako pervitín znate wopojadło produkuja a konsumuja tam we wulkich mnóstwach. Zbytki wopojnych jědow, lěkow a dalšich chemikalijow namakaja swój puć přez wopłokowanske připrawy do připrawjernjow wody a wottam do čěskich rěkow a rěčkow. Ryby a dalše wódne žiwochi su tajkim jědojtym maći­znam wustajene a wot nich počasu samo wotwisne, kaž studija Čěskeje agrarneje uniwersity wujewja. Wosebje pola pstruhow su biologojo mylenja w zadźerženju wobkedźbowali. Ryby njemóža ani porjadnje žrać ani so na njepřihódne wuměnjenja w swojim žiwjenskim rumje nastajić.

Zwada z Europskej uniju disciplinarneje komory dla

Waršawa. Komisija Europskeje unije je Pólskej w zwadźe wo zwoprawdźenje wusuda Europskeho sudnistwa ultimatum stajiła. Kraj ma rozsud Europskeho sudnistwa nastupajo dwělomnu disciplinarnu komoru hač do 16. awgusta dospołnje přesadźić a gremij rozpušćić, připowědźi wiceprezidentka komi­sije EU Věra Jourová w Brüsselu. Hewak hroža krajej pjenježne sankcije. Te móhli po prawi­dłach EU wšědnu pjenježnu pokutu wo­znamjenjeć, wo kotrejž rozsudźi Europske sudnistwo na zakładźe namjeta komisije EU. Dyrbjała-li so Pólska spjećować, móhła Europska unija pjenjezy z fondsa wzać, kotryž je za kraj předwidźany.

Pólscy płuwarjo hižo zaso doma

štwórtk, 22. julija 2021 spisane wot:

Waršawa (dpa/SN). Po tym zo dyrbješe šěsć płuwarjow pólskeho olympiskeho mustwa pobrachowacych startowych dowolnosćow dla Tokio zaso wopušćić, žada sej pólski sportowy minister Piotr Gliński wujasnjenje ze stron zwjazka płuwarjow. „Tajke něšto njesmě so profesionelnje nawjedowanemu sportowemu zwjazkej stać“, rěka w zdźělence ministerstwa. Za přihot a akreditaciju wobdźělnikow olympiskich hrow su narodne zwjazki zamołwite, ministerstwo piše.

Płuwarjo přisłušachu 23 wosobow wopřijacemu płuwanskemu mustwu a běchu hižo w Tokiju, hdźež zhonichu, zo bě pólski płuwarski zwjazk přewjele płuwarjow za start nominował a zo nimaja scyła žanu dowolnosć startować. Minjenu njedźelu su wšitcy šesćo zaso we Waršawje přizemili. Štóž chce na olympiskich hrach startować, dyrbi tak mjenowanu normu A spjelnić. Sportowcy z normu B trjebaja dowolnosć swětoweho zwjazka, tajke wobkrućenje pak njepředležeše. Nětko žadaja sej pólscy płuwarjo wotstup nawody zwjazka płuwarjow Paweła Słomińskeho. Tón drje je so za chaos zamołwił, wostanje pak dale w zastojnstwje.

Prawo na bróń zakótwjene

štwórtk, 22. julija 2021 spisane wot:

Praha (dpa/SN). Čěska zakótwja prawo na wobsydstwo bróni w swojej wustawje. Po domje zapósłancow je wčera tež senat, druha komora parlamenta, z jasnej wjetšinu změnu wobzamknyła. W deklaraciji zakładnych prawow čłonskeho stata Europskeje unije přichodnje rěka: „Prawo, swoje a žiwjenje druheho čłowjeka z brónju zakitować, je pod zakonskimi wuměnjenjemi zaručene.“ Prezident Miloš Zeman dyrbi wobzamknjenje hišće podpisać, z čimž poprawom liča.

Iniciatiwa bě reakcija na prócowanja komisije EU, móžnosće wobsydstwa bróni wobmjezować. Europska unija bě po terorowych nadpadach w Brüsselu 2015 přiwótřene brónjenske prawo wobzamknyła. Peticiju přećiwo tomu podpisa wjace hač 100 000 ludźi, mjez druhim ministerski prezident Andrej Babiš, załožer knježaceje strony ANO.

W kraju z 10,7 milionami wobydlerjow je wjace hač 900 000 legalnych bróni registrowanych. Ličba je minjene lěta spochi přiběrała. Psychologiski posudk za nakup brónje je jenož w jednotliwych padach trěbny. Nimo toho je Čěska sama wuznamny wuwožowar małych bróni.

130 lět tramwajka w Praze

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. 18. julij njeje jeno za Praske wobchadne předewzaće cyle wosebity datum, tónle dźeń ma za cyłu republiku wuznam. 18. julija 1891 w 9.20 hodź. bě prěnja z milinu ćěrjena tramwajka wot zastanišća Letenský zámeček do woblubowaneho parka Stromovka jěła. W parku, kiž leži hnydom pódla tež Serbam znateho wustajenišća, wotměwaše so runje Praska jubilejna wustajeńca, na kotrejž prezentowachu wuspěchi a wudobyća čěskeje industrije. Wunamakar František Křižík (1847–1941), wot kotrehož ma mjez druhim jedna metrowa ­stacija w čěskej stolicy swoje mjeno, je wusko zwjazany z Letenskej tramwajku. Po jeje wuspěšnym zahajenju dósta Křižík hnydom dalše nadawki, tak da na přikład čaru mjez Prahu a předměstomaj ­Líbeň a Vysočany wutwarić. Tež w zapadočěskim Plzenju a w chorwatskim Dubrovniku bě tyftlowak Křižík zakłady za měšćanski železniski wobchad połožił a samo we Wienje k elektrifikaciji měšćanskeje železnicy přinošował.

Pozitiwny pad w čěskim mustwje

srjeda, 21. julija 2021 spisane wot:

Praha/Tokio (dpa/SN). W čěskim olympiskim mustwje su po přizemjenju w Japanskej dalši pad koronawirusa zwěsćili. Po bičwolejbulisće Ondřeju Perušiču su nětko tež Simona Nauscha, trenarja čěskich bičwolejbulistkow, pozitiwnje testowali. Awstričan je so do karanteny podał, kaž narodny olympiski komitej w Praze zdźěli. Nausch trenuje Markétu Slukovu a Barbaru Hermannovu, kotrejž nastupitej sobotu přećiwo japanskemu mustwu. Wšitcy su „nadměru kedźbliwi“ byli, štož pak njeje dosahało, rjekny 43lětny Nausch.

„To je nam jara njepřijomne, dyrbimy pak z tym wobchadźeć“, praji nawoda čěskeje delegacije Martin Doktor. Do toho běchu organizatorojo hrow štyri dalše pady koronawirusa w přebywanišću atletow zwěsćili. Ličba wot 1. julija registrowanych pozitiwnych testow we wokolinje olympiskich hrow je na 67 rozrostła.

Mjeztym dźeń a wjace wažnych sponsorow připowědźa, zo žanych zastupnikow na wotewrjensku ceremoniju pjatk wječor njepósćelu. Mjez nimi su koncernaj Panasonic a Toyota kaž tež mócne hospodarske zwjazki kraja.

Brüssel planam Čěskeje přizwolił

wutora, 20. julija 2021 spisane wot:
Praha (dpa/SN). Čěska ma zelenu swěcu komisije EU za swój plan natwara po koronakrizy. Kraj dóstanje něhdźe sydom miliardow eurow ze zhromadneho fondsa EU. Nawrót k normaliće wostanje pak hišće dołhi puć, rjekny čěski ministerski prezident Andrej Babiš wčera na zhromadnej nowinarskej konferency z prezidentku komisije EU Ursulu von der Leyen w Praze. Najwjetši dźěl srědkow chcedźa za wutwar infrastruktury, tak mjenowany zeleny přewrót, nałožić. Swój wužitk z toho móhli tež němske firmy měć, kotrež dadźa w Čěskej produkować. Kraj bě sylnje wot pandemije potrjecheny. Wjace hač 30 300 ludźi je w zwisku ze schorjenjom na koronawirus ze­mrěło. Von der Leyen připowědźi w tym zwisku zesylnjene kontrole, zo njeby ke konfliktam zajimow dóšło. Andrejej Babišej wumjetuja, zo je jako politikar a předewzaćel wot pomocy EU profitował.

Pólska Europske sudnistwo prosy rozsud cofnyć

póndźela, 19. julija 2021 spisane wot:

Waršawa (ČŽ/K/SN). Pólska je Europske sudnistwo wo to prosyła wróćo wzać swoje postajenje, zo maja hnydom přestać z Turówskeje jamy brunicu wudo­bywać. To publikuja čěske medije, powołace so na wozjewjenje nadregionalneho dźenika Gazeta Prawna. Tam tež pišu, zo wupraja so Waršawa zdobom wo žadanju Čěskeje, Pólsku z 50 milionami eurow pochłostać za kóždy dźeń, kotryž wona postajenje Europskeho sudnistwa nje­spjelnja. W februaru bě Čěska Pólsku rozšěrjenja Turówskeje jamy a negatiwnych sćěhow z toho za nju dla na Europskim sudnistwje wobskoržiła, na čož najwyša justicna instanca Europskeje unije Waršawje přikaza, wokomiknje wšitke dźěła w jamje skónčić.

nawěšk

nowostki LND