Dowěra přiběrała

srjeda, 07. awgusta 2019 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Policiji dowěrja w susodnej Čěskej 72 procentow wobydlerjow. To wuchadźa z naprašowanja, kotrež je zwěsćowarnja zjawneho měnjenja STEM w juliju přewjedła. Zdobom je to najwjetša nahladnosć „škitarjow zakonja“ za minjene 22 lět. 1997 bě so jenož 25 proc. ludźi na policiju spušćało. Wójsku dowěrja samo 75 proc., měšćanskej policiji 59 proc.

Wot lońšeho julijskeho naprašowanja je dowěra k wěstotnym institucijam čěskeho stata nahladnje zrostła – to wučinješe wona 66 procentow.

Wojerskej organizaciji NATO dowěrja 60 procentow woprašanych, štož je porno lońšemu přirost wo tři dypki. Nastupajo měru dowěry k policiji, wójsku a měšćanskej policiji njewobsteja mjez muskimi a žónskimi respondentami žane wulke rozdźěle, ani po starobje ani po zdźěłanosći, kaž awtorojo studije zwěsćeja.

Do wšěch kutow swěta ponuchał

pjatk, 02. awgusta 2019 spisane wot:

WŠUDŹEBYŁ we woprawdźitym zmysle słowa je wěsty Miroslav Šnejdar z morawskeje Ostravy bjeze wšeho. Z čistym swědomjom móže wón rjec, zo je wo­py­tał wšitke kraje swěta. Je tež we wšitkich milionowych městach na wšěch kontinentach pobył. Za tónle zaměr dyrbješe pjeć razow do dalokeje Chiny pućować. Dwanaće lět swojeho žiwjenja bě wón na 366 wukrajnych pućowanjach. Bjezmała by so jako swětowy rekordnik do sław­neje Guinnessoweje knihi rekordow dóstał, ale w Londonje su wustajeć měli, zo ni­ma wón z Antarktiki wobkrućenja wšitkich statow, kotrež su na njej ze stacijemi zastupjene. Rekord za wopyty wšitkich krajow swěta připisachu za to Američanej, byrnjež tomu wizita Sewjerneje Koreje falowała.

Mało bjezdźěłnych

štwórtk, 01. awgusta 2019 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Kónc junija je w Čěskej kwota bjezdźěłnosće 2,6 procentow wučinjała a tuž runje tak wysoka była kaž w meji. Ze 195 723 dźěło pytacymi wo­sobami je jich najmjenje wot lěta 1997. Njewobsadźenych dźěłowych městnow bě 30. junija w předewzaćach kraja cyłkownje 342 510. To wozjewja Čěski dźě­łowy zarjad. Najmjenje bjezdźěłnych mě­ješe kaž hižo w róžowniku Pardu­bic­ski wobwod, mjenujcy jeničce 1,7 procentow. W južnočěskim wobwodźe zniži so kwota z mejskich 1,8 proc. tohorunja na 1,7 proc. Stolica Praha ma wobstajnje 1,9 proc. bjezdźěłnych. Poměrnje najwyša ze 4,2 procentomaj je kwota přeco hišće w Morawsko-šleskim wobwodźe, Ústíski ma jich ze 4,0 procentami jenož wo něšto mało mjenje, mjeztym zo registruje južnomorawski wobwod 3,2 procentaj.

Agentura Centrum za zwěsćowanje zjawneho měnjenja je nastupajo bjezdźěłnosć w juniju wosebite naprašowanje přewjedła. Wulka wjetšina respondentow při tym zwurazni, zo jeje kwota hižo wulce njespadnje. Tři pjećiny Čechow maja za to, zo wjetšina bjezdźěłnych wo dźěło scyła njerodźi.

Spomóžna gesta prezidentki

srjeda, 31. julija 2019 spisane wot:

Nowa hłowa Słowakskeje přeco zaso z nowosćemi překwapja

Bratislava. Wjele rozprawjenjahódneho z politiki so w Słowakskej tuchwilu njestawa – je dźě čas „kisałych kórkow“. Mjeztym zo so zapósłancy parlamenta po „napinacych kokanjach“ na lětnim dowolu wočerstwjeja, nowa prezidentka ani při pražatym słóncu ruce do klina njezłoža. Cyle nawopak, słowakscy ludźo přeco zaso nazhonjeja, zo je z něhdyšej adwokatku čerstwiši politiski wětřik do kra­ja pod Tatrami zaćahnył. Jako prěnja ze wšěch dotalnych hłowow stata je Zu­zana Čaputová njedawno festiwal Gombaszögi Nyári Tábor­ wopytała. Tele lětnje lěhwo je jako zjimanje wuměłstwowych, sportowych a zabawnych zaběrow přisłušnikow madźarskeje mjeńšiny jedyn z jeje najwjetšich kulturnych podawkow w Słowakskej. Nawoda festiwala Orosz Örs powita wysokeho hosća w jeho maćeršćinje – nowina Denník N ma tónle fakt z teje přičiny za wuzběhnjenjahódny, dokelž na Gombaseku hewak zasadnje žane słowo­ słowaksce njepiknu – a prezidentka w madźaršćinje wotmołwi, čeho­dla je sem přijěła.

ANO z minusom

srjeda, 31. julija 2019 spisane wot:
Praha (ČŽ/K/SN). Bychu-li w Čěskej při­chod­ny kónc tydźenja wólby sejma byli, by je z wěstosću tež tónkróć Alianca nje­spokojnych wobydlerjow (ANO) dobyła. Hibanje pod předsydstwom premiera Andreja Babiša by po julijskim zwěsćowanju agentury Median 28,5 pro­centow docpěło a tak před Piratami ze 14 procentami jako druhimi nahladny předskok měło. Porno junijej wšak by ANO poł procenta mjenje dóstała, tak zo je wobkedźbować, zo wona hla­dajo na dwaj dypkaj w meji dale na přichilnosći wolerjow zhubja. Wobydlerskich demokratow (ODS) by 12,5 procentow wólbo­kmanych woliło, z čimž bychu na třeće městno spadli. Hibanje SPD by runje tak kaž w juniju dźewjeć procentow na­žnjało a tak štwórtu po­ziciju wobsadźiło. Socialdemokraća su po dlěšim spadowanju sympatijow zaso raz poł procenta přidobyli, tak zo ČSSD z wosom procentami na pjate městno postupi. Za njej sćěhuja ze 6,5 procen­tami komunisća (KSČM), byrnjež jedyn dypk zhubili. Do delnjeje komory zaćahnyłoj byštej tež hišće stronje KDÚ-ČSL a Starosća, kóžda ze šěsć procentami, mjeztym zo by TOP 09 na zadźěwku pjeć pro­centow wisajo wostała.

Namócnosće w Białystoku zbudźeja rozdźělne reakcije w susodnym kraju

Waršawa. Namócnosće na kromje demonstracije homoseksualnych, biseksualnych a transseksualnych minjenu sobotu w Białystoku su tež cyły tydźeń po podawkach hišće z wažnej temu w pólskich nowinach. Něhdźe 800 ludźi bě z chorhojemi w tučelowych barbach a transparentami po sewjerowuchodnym měsće z něhdźe 300 000 wobydlerjemi ćahnyło, zasadźejo so za runoprawosć splažnych mjeńšin a přećiwo dale trajacej diskriminaciji. Jim bě so nawšě 3 000 přewažnje prawicarskich přećiwnych demonstrantow do puća stajiło. Tući spytachu tučelowy pochod zadźeržeć a mjetachu kamjenje, bleše a zhniłe płody. Tež policistow, kotřiž mějachu demonstraciju škitać, woni nadběhowachu. Zastojnicy zasadźichu popjerowy spray a wjace hač 50 randalowacych zajachu. Podawk bě tež mjezynarodnje kedźbnosć zbudźił.

Staršim nošerjam „pokazać“ chcył

pjatk, 26. julija 2019 spisane wot:

DONJESĆ na Sněžku brěmjo tak ćežke kaž móžno, wo to wubědźuje so w Čěskej kóžde lěto něchto z gildy nošerjow. Lětuše wubědźowanje doby 34lětny Štepan Domorád z Vrchlabi z nowym rekordom, donjeso na najwyšu čěsku horu ćežu 170 kilogramow. Dotalny rekord ze 165,5 kg je z lońšeho awgusta dźeržał Vladimír Hižnay. 191 cm wulki a 104 kg wažacy Domorád je dwaj kilometraj měrjacu trasu wot Šleskeho doma na wjeršk zmištrował za štyri­ hodźiny a 20 mjeńšin. Njesł je w specielnym krosnje – wone same wažeše 23,5 kg – pakćiki mineralneje wody w cyłkownej waze 146,5 kg. „Wulce mje zwjeseli, zo móžach swój wukon bjez pomocnych srědkow zdokonjeć – brjušnych pasow, wobwjazow kolen abo kijow“, Štepan Domorád rjekny. „Cyłkownje je so mi derje šło, něhdźe poł kilometra před cilom wšak je to započało woprawdźe smjerć ćežke być.“ K jeho skutkej su Domoráda tež nahlady někotrych staršich nošerjow motiwowali, zo młódši njejsu wurjadnym wukonam kmani, dokelž nimaja­ trěbneje wole, zahoritosće a wutrajnosće. Přikład za tele wubědźowanje bywa skutk Roberta Hofera, kiž bě 1944 na Sněžku za meteorologisku staciju donjesł­ železnu rołu, wažacu 160 kg.

Rekordny wunošk

srjeda, 24. julija 2019 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Wunošk čěskich awto­twornjow a dodawaćelskich firmow je loni wo 0,8 procentow přibył a rekordnu sumu 1 102 bilionow krónow docpěł. Wunošk finalnych producentow wučinješe 617,5 miliardow krónow, štoz je 0,6 procentow wjac hač 2017. Produkcija w cyłkownej hódnoće 459,9 miliardow krónow je šła na eksport. Tole je Zjednoćenstwo čěskich awtomobilownjow na nowinarskej konferency publikowało. Po hódnoćenju prezidenta zjednoćenstwa Bohdana Wojnara je wunošnosć čěskeho awtopřemysła po pjeć lětach rosta loni najskerje swój wjeršk docpěła. Dalšemu prěkujetej niši róst hospodarstwa a nic naposledk wučerpanosć dźěłowych wikow.

Wuwiće na domjacych awtowikach w prěnim połlěće 2019 Wojnarowe wěšćenje naležnje wobkruća. Wotbytk wosobowych awtow je w prěnimaj kwartalomaj wo cyłe 10,6 procentow spadnył, w juniju samym wo 15,5 procentow. Wot spočatka januara hač do kónca junija bu w Čěskej 128 784 nowych wozydłow registrowanych, w zašłym lěće bě to w samsnym času 143 784 jězdźidłow.

Čaputová a Duda sej přezjednaj

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:
Waršawa (SŽ/K/SN). Seriju swojich nastupnych wopytow krajow Visegrádskeje štyrki je nowa słowakska prezidentka Zuzana Čaputová z wizitu Pólskeje zakónčiła. W jednanjach z kolegu Andrzejom Dudu staj sej wobaj wo tym přezjednaj byłoj, zo je jednota NATO jako „stołp škita a wěstoty“ njezbytna njedobrych poćahow z Ruskej dla. Tutu wobstejnosć słowakska prezidentka wobžaruje, su dźě po jeje měnjenju z Ruskej konstruktiwne poćahi trěbne, štož je wězo tež wot zadźerženja Moskwy wotwisne. Wobaj prezidentaj zwurazništaj swoju njespokojnosć z tym, zo kraje Visegrádskeje štyrki – Čěska, Pólska, Słowakska a Madźarska – w najwyšich zastojnstwach Europskeje unije njezměja hižo žanoho zastupnika. Kaž w Praze a Budapesće je Čaputová tež we Waršawje wuznam skupiny V 4 wu­zběhnyła, kotraž je za swoju zamóžnosć trěbna, přinošować k rozrisanju cyłoeuropskich naležnosćow. Při­wšěm wona njezamjelča, zo njepřihłosuje partneram we wšěm. „Někotre kraje maja nastupajo rozrisanje problemow hinaše pozicije hač ja respektiwnje Słowakska“, cituja medije Čaputovu.

Bywša pólska ministerska prezidentka w Brüsselu znowa přepadnyła

Waršawa. Druhi króć w běhu jenož něšto dnjow je pólska zapósłanča Europskeho parlamenta, bywša ministerska prezidentka Beata Szydło, w Brüsselu zwrěšćiła. Po tym zo běchu ju minjeny tydźeń při wólbach předsydki parlamentariskeje komisije za dźěło a socialne naležnosće wotpokazali, je wona minjenu póndźelu znowa přepadnyła. Szydło bě jako jenička kandidatka hišće raz při wólbach předsydy nastupiła: Tónraz pak je hišće mjenje hłosow dóstała hač při prěnich wólbach. Nowa předsydka gremija je wot wčerawšeho Lucia Ďuriš Nicholsonová ze Słowjenskeje.

Waršawskemu knježerstwu je poražka Szydło jasny dopokaz, zo „europske elity“ zaměrnje přećiwo Pólskej dźěłaja a zo je Szydło wopor tuteje politiki. Nimo toho­ sej w Brüsselu pólski katolicizm njewaža, kaž to předsyda knježaceje narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć (PiS), Jarosław Kaczyński, rjekny. Szydło bě za PiS kandidowała.

nawěšk

nowostki LND