Duda do Israela njepojědźe

pjatk, 10. januara 2020 spisane wot:

Pólska wuprajenjow ruskeho prezidenta Wladimira Putina dla rozhorjena

Waršawa. Pólski prezident Andrzej Duda njepojědźe na swjatočnosće wopominanja holocausta, kotrež budu 23. januara w israelskim židowskim wopomnišću Yad Vashem. Najebać wjacore diplomatiske interwencije njeje Pólska žanu pozitiwnu reakciju na swoje žadanje dóstała, zo měł jeje prezident tam porěčeć. „Njewidźu žanu přičinu, čehodla smědźa nawodźa Ruskeje, Němskeje a Francoskeje kaž tež zastupnicy Wulkeje Britaniskeje a USA­ na tajkim městnje k tajkej składnosći rěčeć, nic pak prezident Pólskeje.“

Andrzej Duda skedźbnja na to, zo je Pólska kraj, z kotrehož najwjace woporow holocausta pochadźa – tři miliony Židow. Zo pólskemu prezidentej zadźěwaja, wo tutych woporach rěčeć, „je dyr přećiwo zajimam­ Pólskeje a přećiwo tym, kotřiž su swoje žiwjenje woprowali, zo bychu Židam pomhali. Je to předewšěm sfal­šowanje historiskeje wěrnosće.“

Nowe protesty

štwórtk, 09. januara 2020 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Towarstwo Milion chvilek pro demokracii připowědźa nowu žołmu protestow, kotruž mjenuje „stafetu za demokratiju“. Wot kónca februara před­widźi wone we wšěch 13 wobwodnych stolicach a naposledk w Praze přewjesć protestne diskusijne akcije, tydźeń po tydźenju stajnje něhdźe druhdźe.

Z wotmyslenymi diskusijemi maja so wažne problemy – tež lokalneho razu – wobswětlić. A dźiwajo na to, zo so po měnjenju­ mjenowaneho towarstwa konflikt zajimow ministerskeho prezidenta Andreja­ Babiša skerje pohłubša, wostanje žadanje za jeho­ wotstupom dale na dnjowym porjedźe.­

Hač do junija lěta 2021 chce Milion chwilow tajku towaršnostnu atmosferu docpěć, zo demokratiske strony parlamentne wólby dobudu, zwurazni na nowinarskej konferency předsyda towarstwa Mikuláš Minař. W tym zwisku wón rjekny, „hač do toho přejězdźimy cyłu republiku prěki a podłu. Hišće bóle hač wo rezignaciju Andreja Babiša póńdźe nam wo přichod našeho kraja po Babišu.“ Loni bě wone towarstwo w Praze dwě najwjetšej demonstraciji po nowembru 1989 organizowało, a na kóždej z njeju zhromadźi so něhdźe 250 000 ludźi.

Přewjedu wulkej hońtwje

srjeda, 08. januara 2020 spisane wot:

Razne naprawy přećiwo rozšěrjacej so swinjacej mrětwje w Pólskej

Zielona Góra/Frankfurt n. W. (RD/SN). W lěsach a na polach wuchodnje Wódry a Nysy budźe 15. kaž tež 31. januara chětro třělane. Z dwěmaj wulkimaj hońtwomaj chcedźa dalšemu rozšěrjenju afriskeje swinjaceje mrětwy we wojewód­stwje Lubuskie zadźěwać, kaž tamniši wojewoda Wojciech Perczak kónc tydźenja medijam zdźěli. Wojewódstwo ma zhromadnu mjezu z Braniborskej a zdźěla ze Sakskej. Při pytanju za zahinjenymi dźiwimi swinjemi chcedźa pólscy wojacy pomhać. Wšěm druhim wosobam je w tym času zastup do lěsow na juhu wojewódstwa zakazany. Wukaz k hońtwomaj dokładnje rjaduje, kelko swini smědźa hajnicy w jednotliwych wokrjesach třěleć. We wokrjesu Żary na přikład podłu­ Nysy stej to 202, we wokrjesu Słubice blisko Frankfurta nad Wódru porno tomu 213.

Za cyłkownje 2 177 dźiwich swini chcedźa hajnikam premiju płaćić. Za wurosćene swinjo dóstanu 600 złotych (nimale 150 eurow), za mjeńše 300 złotych.

Komisija EU kritizuje Babiša

srjeda, 08. januara 2020 spisane wot:

Praha (dpa/SN). Čěski ministerski prezident Andrej Babiš je znowa z ćežkimi wumjetowanjemi konfrontowany. Po informacijach powěsćoweho portala Neo­vlivní.cz je přepytowanje zličbowanskeho zarjada komisije EU wunjesło, zo je multimiliardar njewoprawnjenje wot spěchowanskich srědkow EU profitował. W nowym padźe dźe wo ratarske subwencije za koncern Agrofert, kiž je wón załožił a kotryž wot lěta 2017 rukowaćelnja wobhospodarja.

Kaž wotkrywanski portal wčera rozprawješe, powołujo so na dowěrliwe žórło, je Brüssel knježerstwowemu šefej tež tónkróć konflikt zajimow wobswědčił, w kotrymž Babiš jako ministerski prezident a zdobom jako předewzaćel tči. Rukowaćelnja­ jenož pozdatnje funguje. „Agrofert nima žane prawo na ratarske subwencije z fondsa EU“, cituje portal swojeho informanta.

Agrofertej přisłuša něhdźe 200 firmow z ratarskeho, medijoweho a chemijoweho wobłuka. Lěta 2018 bě koncern spěchowanske srědki EU we wobjimje 70 milionow eurow dóstał. Rozprawa EU wo tym je hišće interna.

Taizé w Pólskej

srjeda, 08. januara 2020 spisane wot:

Wrócław (JBR/SN). Mjeztym 42. europske zetkanje młodostnych Taizé je pólski Wrócław organizował. Křesćanska młodźina swěta zetkawa so kóžde lěto w hinašim měsće a přeco mjez hodami a Nowym lětom. Iniciěrował bě ekumeniske zetkanje bratr Roger 1940 w francoskej wsy Taizé (Burgundska).

Do delnjošleskeje stolicy, kotraž je Taizéske zetkanje hižo třeći raz zarjadowała, přichwata tónraz 15 000 ludźi ze 60 krajow swěta: z Ukrainy runje tak kaž z Hongkonga a Koreje a wězo Pólskeje.

Na programje njestejachu jenož paćer, spěw a meditacija, ale tohorunja wopyty w starownjach, w jastwje a pola bjezdomnych. Młodostni rozmołwjachu so tež z ewangelskim biskopom Jerzyjom Samiecom a we Wrócławskej synagoze z rabinerom Davidom Basokom. Zastup do busow a tramwajkow kaž tež do muzejow a na dalše kulturne měst­nosće bě nachribjetnik z napisom „Taizé-Wrócław, 28.12.2019–01.01.2020“. Přenocowali su młodostni we Wrócławskich swójbach. Silwester swjećeše arcybiskop Józef Kupny­ z křesćanami cyłeho swěta Božu mšu w Stolětnej hali a požohnowa jich.

Kónc lěta 2020 přeprosy italske město Turin na Taizéske zetkanje.

Hordosć přewahuje

wutora, 07. januara 2020 spisane wot:
Praha (ČŽ/K/SN). Kak hordźi su wobydlerjo, zo maja staćanstwo Čěskeje republiki (ČR)? Za tym bě so nazymu zwěsćowarnja zjawneho měnjenja CVVN zaso raz mjez ludnosću kraja wobhonjała. Na tele zasadne prašenje wotmołwi 58 procentow woprašanych pozitiwnje, štož je zdobom najwyša kwota wot lěta 2005. Wjace ludźi je jenož 2001 a 2005 na swoje čěske staćanstwo horde było, hdyž bě mjenowana agentura prěnjej dwě naprašowani toho razu přewjedła. 2013 bě so porno tomu z jeničce 39 procentami najmjenje respondentow pozitiwnje wuznało. Hordosć na to, zo su staćenjo ČR, zwuraznjeja přede­wšěm starši ludźo kaž tež wosoby z wysokošulskim zdźěłanjom. Mjez přiwisnikami politiskich stron bywaja wolerjo hibanja ANO, najhordźiši na čěske staćanstwo. Hańbu za to, zo su staćenjo ČR, začuwa jenož jara mało ludźi. Składnostnje naprašowanja je so jeničce šěsć procentow respondentow w tym zmysle wuprajiło. Za čěske staćanstwo bě so najwjace ludźi lěta 2012 hańbowało, mjenujcy 18 proc. Za­jimawy je fakt, zo tež z tych negatiwnje wotmołwjacych skoro žadyn nochcył ni­hdźe­ druhdźe bydlić hač w Čěskej.

Kawsa Kuciak wjercholi

póndźela, 06. januara 2020 spisane wot:

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Swoju kónclětnu kolumnu dyrbju bo­hužel ze smjerć zrudnej powěsću zahajić: we wuchodosłowakskim měsće Prešovje bě srjedź hodownika w dwanaćeeta­žowskim wysokim platowym twarjenju k rozbuchej zemskeho płuna dóšło. Eksplozija­ a woheń njedaloko centruma města žadaštej sej wosom smjertnych woporow a k tomu dźesatki zranjenych ludźi, dorosćenych a dźěći. Je to najwjetše a najbóle tragiske njezbožo toho razu w stawiznach Słowakskeje.

Row „sołobika“ syły wopytali

štwórtk, 02. januara 2020 spisane wot:
Praha (ČŽ/K/SN). Na Praskim kěrchowje Malvazinky, jednym z najwjetšich w čěskej stolicy, je row 1. oktobra zemrěteho spěwarja Karela Gotta dozhotowjeny. Krótko do hód bě to wudowa swětosławneho wuměłca Ivana Gottová zjawnosći internetnje zdźěliła, přispomnjejo, zo móža fanojo wotnětka jeho posledni wotpočink wopytać. Zdobom je so wona w čěskej kaž tež němskej rěči hišće raz wšěm za sobužarowanje ze swójbu, za wopokazanu podpěru a za dary kaž tež za ertne abo pisomne słowa tróšta dźakowała. Čoło rowa markěruje nadměrny kwadratny narowny pomnik z čorneho zornowca, do kotrehož je w hornim dźělu połpodobizna njeboćičkeho mištra zadypana. Při zdźěłanju koncepta za pomnik staj knjeni Gottovej akademiski architekt Jiří Devyl a inženjer Pavel Štrunc poboku byłoj. Po rozprawach čěskich medijow su patoržicu a na woběmaj hodownymaj swjatymaj dnjomaj njeličomni młódši kaž tež starši přiwisnicy „Praskeho sołobika“ k jeho rowej přichwatali. Nutrnje woni chwilku zawostachu a połožichu kwěćel na row. Mnozy stajichu na jeho kromu palacu so swěčku.

Wuhlad na šmjatk

pjatk, 27. decembera 2019 spisane wot:
Bratislava (SŽ/K/SN). Wólby parlamenta w Słowakskej klětu 29. februara drje žanoho wuspěšneho dobyćerja njezměja. Tele wěšćenje da so z decemberskeho woprašowanja za wotpohladami wolerjow sćěhować, kotrež je agentura FOCUS spočatk měsaca přewjedła. Tak drje dotal koaliciska knježaca strona Smer-Socialna demokratija premiera Petera Pellegrinija z 19,6 procentami dale cyle samotna na čole steji, njeje pak – kaž hišće w nowembru – hižo 20 dypkow docpěć zamóhła. Ultranacionalistiska Lúdova strana zlě wuwołaneho ekstremisty Mariana Kotleby porno tomu wo połdra dypka přiby a z 12,8 procentami samo na druhu poziciju zlěze. Za sobu L’SNS wostaja PS/SPOLU, kiž z minusom połdra dypka tónkróć 10,3 procenty dóstanje. Na štwórtym městnje sćěhuje hišće poměrnje młode hibanje Za lúdi něhdyšeho prezidenta Andrea Kiski, kotrež njemóže pak ze swojim njenadźitym zlětom do wyšin pokročować a nawopak z nowemberskich 10,6 procentow na 9,2 procentaj spadnje. Do parlamenta zaćahnyli bychu hišće dalše małe strony.

Tusk: Pólskej hrozy puć z EU

pjatk, 20. decembera 2019 spisane wot:

Přećiwo zakonjej wo disciplinowanju sudnikow po cyłym kraju protestuja

Waršawa. Pólski sejm je wčera prěni raz naćisk dwělomneho zakonja wo disci­plinowanju sudnikow rozjimał. Tysacy ludźi přećiwo wobzamknjenju zakonja protestuja. Dotalny wjeršk běchu demonstracije předwčerawšim, srjedu, kotrež wotměchu so w 180 městach krajach. K tomu namołwjał bě Komitej za škit­ demokratije – zwjazk woby­dlerskich iniciatiwow, aktiwistow za zachowanje čłowjeskich prawow a organizacijow sudnikow. Tež najwjetša opozi­ciska strona, liberalnokonserwatiwna Wobydlerska platforma, je namołwu podpěrała. W Krakowje zhroma­dźi so srjedu 2 500 ludźi, w Poznanju 1 500. Lawreatka Literarneho Nobeloweho myta Olga Tokar­czuk­ demonstrantam we Waršawje internetnje rjap skrućeše, rěčo k nim na wideosćěnje­.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND