W Čěskej nuznje kwartěry pytaja

štwórtk, 17. měrca 2022 spisane wot:
Praha (dpa/SN). Wjace hač 160 000 wójnskich ćěkancow z Ukrainy je w Čěskej hižo oficialnu dowolnosć dóstało, tam přebywać směć. To zdźěli nutřkowne ministerstwo w Praze. Nimale połojcy ćěkancow su dźěći a młodostni. Mjez dorosćenymi požadarjemi dowolnosće je 80 procentow žonow. Přebywanska dowolnosć ćěkancam dowola, w kraju dźěłać. Na zakładźe mobilnych škričkowych datow trochuja cyłkownu ličbu ukrainskich ćěkancow w Čěskej na 200 000 hač do 270 000. Tak maja tam přiběrajcy ćeže, kwartěry za přichadźacych namakać. W Praze wužiwaja mjeztym sportownje jako nuzowe rozrisanje. W druhim najwjetšim měsće Brnje su w halach na terenje wikow łoža nastajeli. Wšitke statne institucije maja nadawk, zaměstnjenja zmóžnić. Parlament je ćěkancow w swojimaj dowolowymaj domomaj w Harrachovje a Lipnicy nad Sázavou zaměstnił, hdźež maja poprawom jeničce zapósłancy a jich swójby přistup. Knježerstwo płaći za zaměstnjenje ćěkancow 7,25 eurow na wosobu a nóc. Dokelž je to mnohim priwatnym hotelownikam přemało, chcedźa popłatk na dźesać eurow zwyšić.

Spontany poskitk wotpokazany

pjatk, 11. měrca 2022 spisane wot:

Solidarita Pólskeje z ukrainskimi ćěkancami dale njezlemjena

Waršawa. Z wěstym zadźiwanjom je Pólska reakciju NATO na wědomje brała, po tym zo bě Ukrainje wojersku pomoc poskićiła. Do toho bě ukrainski prezident Wolodymyr Zelenskyj hladajo na zničenja a ciwilne wopory naležnje wo tajku pomoc prosył. Spontany plan Pólskeje bě, Ukrainje wšitke wojerske lětadła MiG-29 přewostajić, kotrež pólske wójsko hišće wobsedźi. Mašiny z ruskeje produkcije móhli ukrainscy piloća bjez problemow wužiwać. Zo njebychu lětadła ruskim nadpadam wustajene byli, dyrbjeli wone na ameriskim lětanišću pola němskeho Ramsteina stać a wottam přez Pólsku do Ukrainy lećeć, zo by je tamniše wójsko přećiwo ruskim jednotkam zasadźiło.

NATO poskitk „překwapjena“ wotpokaza. Nimo hoberskeho logistiskeho wužadanja widźa zamołwići w Brüsselu wulki problem, zo bychu čłonske kraje wojerskeje aliancy kaž Pólska, Němska a USA potom na wójnskim konflikće direktnje wobdźělene byli. Pólskej je to w prěnim rjedźe dopokaz, zo nochce so nichtó z Ruskej nasadźować.

Zelenski Běłeho lawa dóstał

srjeda, 09. měrca 2022 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Minjenu sobotu su w Praskej koncertowej hali Rudolfinum Čěskeho lawa, filmowe myto našich južnych susodow, swjatočnje spožčili. Wójna na Ukrainje běše na tymle kulturnym wjeršku, kotryž čěscy filmotwórcy kóžde lěto w měrcu swjeća, z dominowacej temu.

Nihdy njewidźana solidarita

pjatk, 04. měrca 2022 spisane wot:

Pólska ćěkancam z Ukrainy njesebičnje a na wšelke wašnje pomha

Waršawa. Nawal ukrainskich ćěkancow, kotřiž dyrbja před inwaziju Ruskeje do Pólskeje ćěkać, budźi w kraju žołmu solidarity, kajkuž tam hišće dožiwili njejsu. Knježerstwo je wšitke mocy mobilizowało, zo móhło wučerpanym ludźom, kotřiž su zdźěla dny dołho po puću byli, spěšnje pomhać. Podpěru pak skića tež zawody, pomocne organizacije, komunalne zarjadnistwa a priwatne wosoby, kotrež so spontanje k tomu rozsudźeja. Widźiš pak tež ludźi, kotřiž Ukrainjanam poskićeja jich z priwatnymi awtami dale wjezć, samo hač do Němskeje.

Chwala sej Pólsku

srjeda, 02. měrca 2022 spisane wot:
Medyka (dpa/SN). Pomocny skutk Zjed­noćenych narodow na dobro ćěkancow UNHCR je přemóženy hladajo na pomocliwosć Pólskeje ćěkancam z Ukrainy napřećo. „Solidarita ludźi w Pólskej nas druhdy k sylzam hnuje“, praji rěčnik UNHCR Chris Melzer powěsćerni dpa. Ludźo rozdźěleja ćěkancam telefonowe karty abo woža jich z priwatnymi awtami tam, dokal wučerpani chcedźa. Wón sam je dźěći widźał, kotrež swoje hrajki daruja, zo bychu druhim wjeselo wobradźili, rjekny Melzer na namjeznym přechodźe Medyka. Hač do wčerawšeho ćěkaše 667 000 ludźi před wójnu, kotruž bě Ruska minjeny štwórtk přećiwo Ukrainje zahajiła. UNHCR nastaja so na hač do štyri miliony ćěkancow.

Solidarni z nadpadnjenymi

srjeda, 02. měrca 2022 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Češa so nadpada Ruskeje na Ukrainu dla starosća. Tak čitachu minjeny tydźeń na titulnych stronach Lidovych Novin „Ruská invaze – Mame se bát? (Ruska inwazija – dyrbimy so bojeć?). Njedźelu protestowaše w Praze wjace hač 80 000 ludźi přećiwo inwaziwnej politice najwuchodnišeho europskeho stata pod hesłom „Podpěrujemy Ukrainu“. Na protestnej akciji je čěski ministerski prezident Petr Fiala ruskeho prezidenta Wladimira Putina namołwił, wójnu na Ukrainje zakónčić, a chwaleše sej krute hospodarske a towaršnostne chłostanja přećiwo Ruskej. Ukrainski wulkopósłanc Jewhen ­Perebyjnys dźakowaše so Čecham za jich solidaritu a spěšnu pomoc.

Praha (dpa/SN). Čěska swojich staćanow doraznje namołwja, Rusku a Běłorusku wopušćić. Hłowna přičina je ruska wojerska inwazija na Ukrainje, rěkaše wčera w pućowanskim warnowanju wonkowneho ministerstwa w Praze. Hladajo na napjatosće ze zapadom je so wěstotne połoženje za wobydlerjow ze statow EU a NATO we woběmaj wuchodoeuropskimaj krajomaj pohubjeńšiło.

Diplomatiske zastupnistwa Čěskeje móža jenož we wobmjezowanej formje wěstotu skićić. Mjezsobne zawrjenje powětroweho ruma je direktne zwiski z lětadłom přetorhnyło. Na zakładźe zapadnych sankcijow hroža nimo toho wobmjezowanja na financnym polu za pućowacych. W Praze bě předwčerawšim, njedźelu, 80 000 ludźi za měr a kónc ruskeho nadpada demonstrowało. Čěske knježerstwo je wobzamknyło, Ukrainje brónje w hódnoće 24 milionow eurow přewostajić. Prěni nakładny ćah z mašinskimi třělbami, pistolemi a municiju je po informacijach zamołwitych mjeztym bywšu sowjetsku republiku docpěł.

Pólska žada sej razne sankcije přećiwo Ruskej a jeje prezidentej

Waršawa. Pólski ministerski prezident ­Mateusz Morawiecki žada sej wot NATO a Europskeje unije spěšne a rozsudne wotmołwy na ruski nadpad na Ukrainu. „Dyrbimy hnydom na złóstnisku agresiju Ruskeje přećiwo Ukrainje reagować“, pisaše Morawiecki wčera w interneće. Naprawy měli skutkowne a za Wladimira Putina bolostne być. „Europa a swobodny swět dyrbja Putina zadźeržeć.“ EU měła najrazniše móžne sankcije wobzamknyć. „Naša podpěra Ukrainje dyrbi wotpowědna być.“

Donbas wosebje wohroženy

štwórtk, 24. februara 2022 spisane wot:

Wčerawša rozprawja Denysa Trubeckoja z ukrainskeje stolicy Kijewa

Kijew (dpa/SN). Po zwrěšćenym zetkanju na runinje politiskich wuradźowarjow k rozrisanju konflikta Ukrainy dla před tydźenjomaj běchu rozsud wočakowali. Nětko je wón woprawdźitosć: Ruski prezident Wladimir Putin je samopostajenej ludowej republice Donjeck a Luhansk připóznał, w mjezach cyłeju wotpowědneju knježerstwoweju wobwodow, byrnjež separatisća jeno třećinu kontrolowali.

Putin přewostaja Ukrainje, prašenje mjezow w direktnych jednanjach ze separatistami rozrisać. Kijew to njeakceptuje, runje tak kaž žadanje ruskeho prezidenta za připóznaćom aneksije Krimy a za demilitarizaciju kraja.

Zasudźeja kročele Ruskeje

srjeda, 23. februara 2022 spisane wot:

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w Čěskej

Praha. Hišće póndźelu je čěski ministerski prezident Petr Fiala w telewiziji před móžnej wójnu na wuchodźe Europy warno­wał a Rusku namołwił, konflikt mjez njej a Ukrainu po měrnym puću rozrisać. Wutoru je wón připóznaće separatistiskeju republikow na wuchodźe Ukrainy přez Rusku a z tym zwjazanu wojersku operaciju zasudźił. Po słowach Fiale je najwjetši kraj swěta tak mjezynarodne ludowe prawo zranił. Wodźacy čěski politikar připowědźi, zo budźe NATO swoju přitomnosć na Ukrainje dale sylnić a zo Čěska chłostanske naprawy přećiwo Ruskej podpěra. Nimo toho přihotuje ministerstwo za wonkowne naležnosće dalšu financnu pomoc we wobjimje dźesać milionow krónow. Wonkowny minister Jan Lipavský čěskich wobydlerjow prosy, tuchwilu radšo na Ukrainu njepućować. Staćanam, kotřiž su w krizowym kraju přebywaja, wón poruča so nawróćić, dokelž chcedźa někotre lětanske towaršnosće strašneho połoženja dla wjacore lěty mjez statomaj šmórnyć. Čěske wulkopósłanstwo w Kijewje pak wostanje wotewrjene.

nawěšk

nowostki LND