×

Powěsć

Failed loading XML...

Praski zběžk wopominali

srjeda, 06. meje 2020 spisane wot:
Praha (dpa/SN). Čěska je wčera wopory Praskeho zběžka přećiwo němskim okupantam před 75 lětami wopominała. Dokelž njemóžachu koronapandemije dla žane wulke ceremonije wotměć, wobroćichu so wodźacy politikarjo kraja z rozhłosowymi narěčemi na ludnosć. Ministerski prezident Andrej Babiš wuzběhny zmužitosć a chrobłosć tehdyšich zběžkarjow. Z hesłom Praskeho rozhłosoweho domu „Wołamy wšitkich Čechow“ bě so zběžk 5. meje 1945 započał. Na barikadach zemrě po trochowanju stawiznarjow nimale 2 900 wojowarjow.

Kocoraj a wólby

srjeda, 06. meje 2020 spisane wot:
Wrócław (JBR/SN). Pólske města spytaja wobydlerjam nětko tak derje kaž móžno pomhać. Wyši měšćanosta Wrócławja Jacek Sutryk, kiž je so hewak rady ze šulskimi dźěćimi w radnicy zetkawał, čini to nětko dale w interneće. Dypkownje připołdnju w jednej jim bajki čita, a „poboku“ ma kocora Wroceka, „sobuknježićela“ radnicy. W tej poł hodźinje wolóža Sutryk zdobom staršich, kotřiž swoje dźěći doma wothladuja. Dorosćenym Sutryk wo naprawach knježerstwa koronapandemije dla a wo „wólbnych bajkach“ wšědnje wječor rozprawja. Wšako je wulki přećiwnik prezidentskich wólbow, kotrež staj knježerstwo a předsyda strony PiS Jarosław Kaczyński za 10. meju kruće zaplanowałoj. „To njeje prawy čas za wólby!“, Sutryk jeju napomina. Chcyjo předsydu PiS přeswědčić, zo by wólby přestorčić dał, je wón njedawno spytał kocora Jarosława Kaczyńskeho wužiwać. Tak wón šefa PiS na chětro njetypiske wašnje namołwi: „Wy maće kaž ja kocora, to by tola dobry zakład mjezsobneho dorozumjenja był!“ Ludźo pak so jeno směja, dokelž su sej wěsći, zo drje so kocoraj skokšo dorozumitaj hač jeju wobsedźerjej.

Sto lět čěsko-serbski časopis

srjeda, 06. meje 2020 spisane wot:

Hnydom dwójny jubilej swjeći Praski časopis Česko-lužický věstník: W lěće 1920 wuńdźe prěnje čisło, 1990 wobnowjeny powěstnik, tehdy wšak najprjedy pod titulom Zpravodaj česko-lužické mládeže.

Dwójne čisło věstníka za januar a februar prezentuje so w nowym šaće z lěpšej papjeru, z barbnej titulnej stronu a z lěpšim wuhotowanjom. Prěnje barbne foto je wot Jürgena Maćija, jeho motiwy budu přichodnje prawidłownje wozjewjene. Připowědźene su tež nastawki z něhdyšich wudaćow časopisa. Tónkróć móžemy přinošk dr. Josefa Páty „Naše Serbstwo z procha stawa“ z lěta 1920 čitać. Wozjewjeny budźe tež přełožk powědančka „Dwě sotře“ („Sestry“) Boženy Němcoveje, wo kotryž bě so z Lubochowa pochadźacy Pětr Lipič (1844–1882) postarał a kotryž bě rukopisnje w lětniku Serbowki 1869–1870 wozjewjeny. Božena Němcová, znata wosebje přez dźěło „Wowka“ (přełožene wot Jurja Libša), narodźi so 4. februara 1820. Eliška Oberhelová njebudźe hižo zamołwita redaktorka měsačnika, wona swójbnych přičin dla redakciju wopušći.

Zawrjeneje mjezy dla wjele wot turizma wotwisnych předewzaćow w čěskej stolicy tuchwilu chětro ćerpi. Jednoho zrudoba je tamnemu wjeselo. Tak maja Praženjo skónčnje jónu móžnosć, při wuchodźowanju sej cyle woměrje a bjez hary turistow rjanosće swojeho města wotkryć, kaž tule na Karlovym mosće z hrodom w pozadku. Foto: Marek Krawc

Premije za awta tema byli

wutora, 05. meje 2020 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zwjazkowe knježerstwo je dźensa ze zastupnikami hospodarstwa na „awtowym wjeršku“ wo ćežkim połoženju němskeje awtobranše wuradźowało. Na widejowej konferency wobdźělichu so zwjazkowa kanclerka Angela ­Merkel (CDU), wjacori zwjazkowi ministrojo a zastupnicy awtotwarcow kaž VW, Daimler, BMW a dźěłarnistwo IG metal. Delnja Sakska. Bayerska a Badensko-Württembergska, hdźež je najwjace ­awtotwornjow, žadaja sej premije za nakup nowych awtow.

Zeleni statnu pomoc za awtotwarcow wotpokazuja. Předsydka Zelenych Annalena Baerbock sej žada, zo měli awto­twarcy dopokazać, zo su woprawdźe w nuzy. Dołhož woni manageram a akcionaram dale bonus płaća, drje tomu po wšěm zdaću tak njeje.

Awtotwornja zaso dźěła

wutora, 05. meje 2020 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Wot spočatka minjeneho tydźenja zhotowja znata čěska awto­twornja Škoda Auto po šěsć tydźenjach njedobrowólneje přestawki raznych naprawow přećiwo koronawirusowej pandemiji dla zaso jězdźidła najwšelakorišich modelow. W zawodach w Mladej Boleslavje, Kvasinach a Vrchlabí dźěłaja pak jenož w dwěmaj změnomaj město obligatoriskich třoch – nócneje su so nachwilnje wzdali. „Jědźemy tuchwilu pomałšo a k tomu mjenje wukonliwje, hač smy to zwučeni. Wěnujemy wjace časa desinfekciji a čisćenju dźěłowych gratow“, rjekny čłon předsydstwa předewzaća Tomáš Kotera powěsćerni čtk.

Při montažnych pasach přewodźa sobudźěłaćerjow cyłkownje 80 hygieniskich naprawow. Mjez druhim trjebaja wšitcy bjez wuwzaća škit za hubu a nós, kotryž jim firma darmotnje přewostaja. K wšědnym winowatosćam słuša tohorunja čisćenje gratow, telefonow, materiala a dalšich wěcow.

Wulki njeměr wólbow dla

štwórtk, 30. apryla 2020 spisane wot:

Biskopja w Pólskej proša knježerstwo a opoziciju wo zhromadne stejišćo

Waršawa. Susodny kraj Pólska škitne naprawy přećiwo dalšemu rozpřestrěću koronawirusa krok po kroku wotstronja. Wot přichodneje póndźele smědźa hotele, pensije a wulke nakupowanišća swoje durje zaso wotewrěć. To je ministerski prezident Mateusz Morawiecki wčera we Waršawje jako „dobru powěsć hospodarstwu“ připowědźił. We wobchodach budu přiwšěm ličbu kupcow wobmjezować. Tež muzeje, knihownje a sportnišća chcedźa přichodny tydźeń znowa spřistupnić. Rehacentrumy, žłobiki a pěstowarnje 6. meje zaso wotewru.

Peter Čačko rozprawja z Bratislavy za Serbske Nowiny

Za start swojeho skutkowanja ma nowe słowakske knježerstwo premiera Igora Matoviča z hibanja Obyčajní l’udia a Nezávislé osobnosti (OL’aNO) njepřijomny čas – krizu koronawirusa dla. Byrnjež Słowakska w boju přećiwo smjertnej pandemiji dobre wuslědki měła, je při­wšěm dosć njemałych problemow, hłownje materielnych. Njedostatk škitnych srědkow – zawinowany wot mjeztym wotwoleneho knježerstwa strony Smer–sociálna demokracia wopačneje struktury statneje rezerwy dla – znjemóžnja ­adekwatny škit strowoty wobydlerjow kaž tež nawrótnikow z mnohich krajow do domizny. W statistice woporow pandemije pak móže Słowakska dotal dobre městno dźeržeć, a donětka – kolumnu spisach 24. apryla – je sej koronawirus w našim kraju 15 woporow žadał, z kotrychž zemrě dźewjeć w domje za socialne słužby w Pezinoku njedaloko Bratislavy. W najwšelakorišich socialnych zarjadnišćach přebywa pola nas wjac hač 41 000 wosobow, hłownje seniorojo wobeju splahow.

Dalše wolóženja

póndźela, 27. apryla 2020 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Wot dźensnišeho su w Čěskej republice wšelke dalše wobchody z předawanskej płoninu hač do 2 500 kwadratnych metrow kaž tež mnohe posłužbowarnje zaso wotewrjene. Ludźo pak maja při­wšěm dale z wobmjezowanjemi ličić. W předawarnjach drasty na přikład njemóže kupc z hygieniskich přičin woblek, cholowy abo něšto druhe tekstilne na sebi wuspytać. W ćěłozwučowarnjach a fitnesowych centrumach njeje ludźom přewoblěkanje ani dušo­wanje dowolene. Zawrjene wostanu dale mnohe wobchody w kupnicowych srjedźišćach, hosćency, hotele, wšelke kosme­tiske słužby a frizerske salony.

Wulce wolóženi su wot najnowšeho čěscy pomjezni dźěłowi dojězdźowarjo. Woni smědźa wotnětka zaso wšědnje do susodneho wukraja na dźěło a wróćo jězdźić. Při prěnim nawróće do Čěskeje wšak trjeba dojězdźowar negatiwny test, kiž njesmě starši hač štyri dny być. Naslědnje změje wón nowy test kóždej dwě njedźeli předpołožić.

AI Čěsku kritizuje

pjatk, 24. apryla 2020 spisane wot:

Praha (ČŽ/K/SN). Diskriminacije romaskeje ludnosće dla je Čěska znowa kritiku žnjała, hłownje nastupajo špatne by­dlenske poměry mnohich přisłušnikow narodneje mjeńšiny a wobmjezowanych móžnosćow zdźěłowanja za nju. Na wotpowědne njedostatki w kraju pokazuje wliwna mjezynarodna organizacija Amnesty International (AI) w swojej lětnej rozprawje wo stawje čłowjeskich prawow w Europje.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND