Policija (07.01.22)

pjatk, 07. januara 2022 spisane wot:

Narunanki kradnyli

Budyšin. Njewšědnu rubiznu běchu sej paduši minjene dny w Budyšinje wupytali. Kaž policija zdźěli, zadobychu so woni do garaže na Wósporskim puću. Tam namakachu wšelake narunanki za zubnu techniku. Te wzachu skućićeljo runje tak sobu kaž cigarety a piwo. Hódnotu rubizny trochuja na něhdźe 4 000 eurow. Policija pad nětko přepytuje.

Policija (06.01.22)

štwórtk, 06. januara 2022 spisane wot:

Rentnarce tobołku pokradnyli

Łaz. 78lětna žona je so předwčerawšim z woporom paduchow stała. Wona bě w kupnicy nakupować a je swoju tobołku w nakupowanskim wozyčku po wšěm zdaću wokomik z wočow zhubiła. Tón wšak skućićeljo wužichu a tobołku spakosćichu. W njej běchu nimo wosobinskich wěcow móšeń ze sto eurami a dokumenty rentnarki. Sobudźěłaćerka kup­ni­cy­ informowaše policiju, kotraž je so wo wšo dalše starała.

Kołp znjezbožił

Běła Woda. Z njewšědnym padom je so wobydler předwčerawšim pola Běło­wo­dźanskeje policije přizjewił. Wón roz­prawješe wo znjezboženym kołpju při by­wšej cyhelerni. Wulki ptak bě tam někak njezbožownje přizemił a so w płoće zapo­padnył. Zastojnicy jeho wuhladachu a informowachu Běłowodźanski zwěrjenc. Tamniši sobudźěłaćerjo so wo kołpja starachu a jeho samsny dźeń zaso na swo­bodu pušćichu.

Policija (05.01.22)

srjeda, 05. januara 2022 spisane wot:

Tři delikty naraz

Budyšin. Dobry čuch mějachu policisća předwčerawšim popołdnju, jako na Budyskej Curiejowej wosobowe awto typa Škoda zadźeržachu. Při kontroli 26lět­ne­ho šofera so wukopa, zo wón scyła žanu jězbnu dowolnosć njewobsedźi. Dale reagowaše přewjedźeny drogowy test pozitiwnje na amfetaminy. A nimo toho měješe młody muž snadne mnóstwo crystala při sebi. Na to zastojnicy přika­zachu, zo ma wón krej wotedać, su awtowy klučik kaž tež drogi sćazali a wupi­sachu wjacore přizjewjenja.

Dźiwje swinjo do awta policije dyriło

Sprjewiny Doł. We wčerawšich rańšich hodźinach je dźiwje swinjo wobsadku policajskeho awta překwapiło. Zastojnicy běchu hižo rano zahe w Sprjewinym Dole­ po puću, jako ranca nadobo přez puć běžeše a do duri wodźerja jězdźidła dyri. Na zbožo nasta jenož ně­hdźe 300 eurow wěcneje škody, policisća w awće so nje­zranichu.

Policija (04.01.22)

wutora, 04. januara 2022 spisane wot:

Kružny wobchad přewidźał

Słona Boršć. Nowy kružny wobchad pola Słoneje Boršće je předwčerawšim wječor šofer VW Phaetona po wšěm zdaću přewidźał a z wotmachom na připrawjenu hórku zajěł. Wodźerja a sobu jěducu dyrbjachu wobornicy z jězdźidła wućahnyć. Jeju dowjezechu do chorownje.

Policija (03.01.22)

póndźela, 03. januara 2022 spisane wot:

Wandalizm na torhošću

Biskopicy. Njewšědnje sylny praskotak drje běchu silwester krótko do połnocy w Biskopicach wužiwali. Jako tón na torhošću rozbuchny, buštej swětłomjetak kaž tež dźesać metrow zdalena wěstotna škleńca skóncowanej. Škoda wučinja 1 500 eurow.

Telefonowy rozdźělak powalili

Žičeń. Jeničce na kóncowanje wusměrjeni běchu njeznaći w prěnich hodźinach noweho lěta w Žičenju (Seitschen) w Hodźijskej gmejnje. Tam powalichu woni rozdźělowanski kašćik telekomunikaciskeho předewzaća a wutorhnychu tež hišće kable z njeho. Nimo toho rozbichu wokna busoweje čakarnje. Cyłkownje ­načinichu 1 200 eurow škody.

Listowy kašćik rozbuchnjeny

Budyšin. Po wšěm zdaću z pyrotechniku su njeznaći w silwesterskej nocy listowy kašćik na Budyskej Schäfferowej rozbuchnyli. Wěko kašćika bu wutłóčene a prasny do blisko stejaceho Forda. Dźěle listoweho kašćika wobškodźichu dalše wosobowe awto. Cyłkownu škodu trochuja na ně­hdźe 1 850 eurow.

Policija (30.12.21)

štwórtk, 30. decembera 2021 spisane wot:

Drohu techniku pokradnyli

Wulke Ždźary. Na twarnišću we Wulkich Ždźarach dyrbjachu předwčerawšim dopołdnja zwěsćić, zo běchu tam w nocy do toho paduši pobyli. Woni běchu so do wjacorych twarskich kontejnerow zadobyli a 2 000 eurow wěcneje škody načinili. Pokradnyli su po informacijach Zhorjelskeje policajskeje direkcije měrjensku techniki w hódnoće 35 000 eurow.

Policija (29.12.21)

srjeda, 29. decembera 2021 spisane wot:

Powětrowki pokradnyli

Židźino. Z třělnišća při zwjazkowej dróze B 97 pola Židźinoho su njeznaći wjacore powětrowki pokradnyli. W času wot njedźele do póndźele dopołdnja so woni do kompleksa namócnje zadobychu a wzachu tři dołhe a jednu krótku třělbu sobu.

Policija (28.12.21)

wutora, 28. decembera 2021 spisane wot:

Přepytuja zapalerstwa dla

Kamjenc. Wšo druhe hač měrny wukónc hodownych swjatych dnjow mějachu wohnjowi wobornicy předwčerawšim wječor w Kamjencu. Wobydler bě kameradow alarmował, dokelž so z pincy wjaceswójbneho domu na Schillerowej mócnje kurješe. Po tuchwilnych dopóznaćach bě něchtó spytał, styroporowu izolaciju w pincy bydlenskeho domu zapalić. Kur so po wšej pincy rozpřestrě, woheń pak so žadyn zapalił njeje, tak zo přichwatanych 30 wobornikow hadźicy zasadźić njetrjebaše. Woni jeničce pincu a prěni poschod twarjenja porjadnje přewětrichu. Wobydlerjo móžachu na to zaso do swojich bydlenjow. Byrnjež jenož něhdźe 50 eurow wěcneje škody nastało, kaž policija zdźěli, přepytuja tónle pad dla pospytneho ćežkeho zapalerstwa.

Policija (27.12.21)

póndźela, 27. decembera 2021 spisane wot:

Do hosćenca so zadobyli

Budyšin. Ani na hodownych swjatych dnjach njemějachu policisća žanu přestawku, ale dyrbjachu so kaž hewak w běhu lěta ze zadobywanjemi zaběrać. Tak su so njeznaći w nocy na sobotu do hosćenca na Budyskim Schreberowym puću łamali. W lokalu wšitke rumnosće přepytachu. Nastata wěcna škoda wučinja něhdźe 1 500 eurow. Hač su zadobywarjo něšto pokradnyli, policija hišće přepytuje.

Awće do so prasnyłoj

Wochozy. Ćežke wobchadne njezbožo sta so patoržicu wječor na zwjazkowej dróze B 156 při wotbóčce do Wochoz. Krótko po 22 hodź. zrazyštej tam wosobowej awće nimale frontalnje do so. Wjacore wosoby so zranichu. Jich dowjezechu do wokolnych chorownjow.

Zbožo w njezbožu měli

štwórtk, 23. decembera 2021 spisane wot:
Ramnow. Woheń wuhenja w Ramnowje wuńdźe wčera na zbožo bjez wulkich wuskut­kow. W 17 hodź. wołachu tamnišu dobrowólnu wohnjowu woboru k palacemu so wuhenjej na Niederdorfskej dróze. Susod ležownosće běše wobkedźbował, zo z wuhenja wysoke płomjenja sapaja. Nimo Ramnowskich kameradow su dalši wohnjowi wobornicy z Goldbacha a Biskopic přichwatali, dokelž trje­bachu wjerćity rěbl a wosebity škitny nastroj­ za dychanje. Z pomocu chošća je přiwołany saznik kamin wurjedźił. Wobydlerjo móža­chu dale w swojim domje wostać, nichtó so na zbožo njezrani. Dohromady 32 wohnjowych wobornikow bě při ha­šenju wohenja zasadźenych.

nawěšk

nowostki LND