Policija (06.06.19)

štwórtk, 06. junija 2019 spisane wot:

Do běrowow so zadobyli

Słónkecy. Zo třo njeznaći nawječor w Słónkecach (Schlungwitz) w gmejnje Dobruša-Huska na twarske róšty krosnuja, bě wobydlerjej zawčerawšim podhladne, a wón informowaše policiju. Po róštach dósta so trójka do zarjadniskeho twarjenja, hdźež někotre běrowy přepytachu. Hač su něšto pokradnyli, njeje jasne. Jako chcychu njeznaći přišedši z twarjenja ćeknyć, so jim pasant do puća stupi. Jemu so poradźi, 16lětneho tak dołho kruće dźeržeć, doniž policija njepřijědźe. Policisća namakachu na to nachribjetnik, kotryž bě jedyn z třoch ležo wostajił. Pola njeho móhło so wo 14lětneho hólca jednać. Třeći podhladny so zhubi.

Policija (05.06.19)

srjeda, 05. junija 2019 spisane wot:

Muža dwójce zajeli

Budyšin. Hnydom dwójce móžeše sej młody muž póndźelu celu Budyskeho policajskeho rewěra wotnutřka wobhladać. Dopołdnja bě wón na Póstowym naměsće zakazane parole bjakał a prawicu wupřestrěł. Alarmowanym policistam wón na to wudma nadawaše. Dokelž nochcyše muž tež po chutnej rozmołwje ze zastojnikami bjakać přestać, jeho sobu wzachu. Na rewěrje naměrichu pola njeho­ 2,28 promilow alkohola w kreji. Lědma zo běchu jeho popołdnju pušćili, 33lětny na Hošic hasy znowa parole wołaše. Na te wašnje zawěsći sej wón wo­spjet wopyt w celi policajskeho rewěra. Wčera rano su jeho druhi raz na swo­bodu pušćili. Decernat statny škit Zhorjelskeje policajskeje direkcije so z pa­dom­ nětko zaběra.

Policija (04.06.19)

wutora, 04. junija 2019 spisane wot:

Njeprošeny wopyt I

Rachlow. W hosćencu w Rachlowje pola Kulowa mějachu minjeny kónc tydźenja njeprošenych hosći. Paduši běchu so tam w nocy na njedźelu namócnje zadobyli. Pokradnyli su cigarety a pjenjezy w cyłkownej hódnoće něhdźe 50 eurow. Načinjena wěcna škoda je wšak po informa­cijach Zhorjelskeje policajskeje direkcije dźesać króć tak wulka.

Njeprošeny wopyt II

Kulow. Samsnu nóc pobychu paduši w Kulowskim towarstwowym domje na Koćinskej dróze. Woni spakosćichu laptop w hódnoće něhdźe 300 eurow a so zhubichu, bjeztoho zo by něchtó něšto widźał. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 100 eurow.

Policija (03.06.19)

póndźela, 03. junija 2019 spisane wot:

Štyri wosoby so zranili

Bórk. Dokelž bě předwčerawšim popoł­dnju na zwjazkowej dróze B 156 w Bórku wojerska kolona do směra na awtodróhu A 4 po puću, dyrbjachu na napřećiwnej jězdni wjacore awta zastać. 68lětna wodźerka Audija pak to přepozdźe pytny a zrazy­ do awta před njej, kotrež storči do dalšeju jězdźidłow. Při tym so štyri wosoby zranichu. Škoda wučinja 30 000 eurow.

Policija (31.05.19)

pjatk, 31. meje 2019 spisane wot:

Sam so přizjewił

Budyšin. Njewšědny wopyt mějachu zastojnicy Budyskeho policajskeho rewěra na Tuchorskej zawčerawšim wječor. Jako so hižo něchtóžkuli na dźeń muži přihotowaše, přizjewi so tam 28lětny muž, za kotrymž policija hižo dlěši čas pytaše. Přećiwo njemu předležachu mjenujcy wjacore přikazy zajeća, dokelž njebě pjenježne pokuty dotal zapłaćił. Po wšěm zdaću začuwaše na sebje mjeztym tak wulki ćišć, zo wón wšitke napołožene pokuty naraz zapłaći. Dohromady jednaše so wo 380 eurow, kaž Zhorjelska policajska direkcija informuje. Na to smědźeše 28lětny policajski rewěr jako swobodny čłowjek wopušćić.

Policija (29.05.19)

srjeda, 29. meje 2019 spisane wot:

Ćeknyć ničo njepomhało

Běła Woda. Kedźbliwy wobydler je za­wčerawšim w Běłej Wodźe pomhał, ćeknjeneho zawinowarja wobchadneho njezboža lepić. Wón bě wobkedźbował, kak wodźer Opela do parkowaceho Renaulta zajědźe, skrótka wulěze a so na to zaso wotsali. Swědk pak awtowe čisło zawinowarja policiji zdźěli. Zastojnicy jeho tež spěšnje lepichu a zwěsćichu na jeho awće škody, kotrež wopisanju wobydlerja wotpowědowachu.

Policija (28.05.19)

wutora, 28. meje 2019 spisane wot:

Pokradnjene koleso namakali

Běła Woda. Srjedź meje w Kamjencu pokradnjene koleso je policija zawčerawšim w Běłej Wodźe namakała. Tam chcychu w rańšich hodźinach kolesowarja kontrolować. Jako tón policistow wuhlada, ćekny přez zelenišća a płoty, koleso w hódnoće 900 eurow pak ležo wostaji. Wobsedźer je nětko zaso dóstanje.

Policija (27.05.19)

póndźela, 27. meje 2019 spisane wot:

W lěsu so awto paliło

Běła Woda. K njewšědnemu zasadźenju wołachu minjeny pjatk wječor wobornikow w Běłej Wodźe. Tam bě 24lětny z Renaultom po lěsnym pućiku jěł. Jako zawěra dalšu jězbu po pućiku znjemóžni, chcyše ju młody muž wobjěć, wosta pak z awtom na pjenku wisajo. Při pospyće so wuswobodźić, so wupuch wottorhny, tak zo so lěsna póda palić započa a płomjenja na Renault přeskočichu. Prjedy hač alarmowani wobornicy přijědźechu, so tón hižo dospołnje paleše a so skónčnje wupali. Wěcnu škodźe na awće trochuja na něhdźe 7 000 eurow. Škoda w lěsu je porno tomu ze sto eurami snadna.

Policija (24.05.19)

pjatk, 24. meje 2019 spisane wot:
Niska. Na křižowanišću Mužakowska dróha Pestalozzijowa w Niskej je wčera k ćežkemu njezbožu dóšło. Po informacijach swědkow bě motorske z wulkej spěšnosću na lěwej jězdni dlěšu kolonu wosobowych awtow přesćahnyło. Jako chcyše prědku Renault nalěwo wotbočić, prasny motorske do njeho. Wulkeje mocy,­ nastateje při zražce dla, zleća wodźer motorskeho ze swojeje mašiny. Přiwołani sa­nitetarjo a nuzowy lěkar so wo znjezboženeho starachu a dowjezechu jeho do bliskeje chorownje. Dokelž je policija městnosć njezboža zaraćiła, dóńdźe tam wěsty čas k wobmjezowanjam wobchada.

Policija (23.05.19)

štwórtk, 23. meje 2019 spisane wot:

Dwě njezboži na jednym městnje

Budyšin. Policija dyrbješe wutoru awtodróhu mjez wotjězdomaj Budyšin-wuchod a Wóspork dlěje zašlahać. Tam bě so BMW na mokrej jězdni suwał, do betonoweho wobłoženja prasnył a wo­srjedź jězdnje stejo wostał. 40lětny šofer so při tym zrani. Njezboža dla so wobchad kopješe, a tak dóńdźe k dalšemu njezbožu. 27lětny wodźer Renaulta bě rynk čakacych awtow přepozdźe widźał, zrazy do nakładneho awta a so zatłusny. Wohnjowa wobora dyrbješe jeho z jězdźidła wuswobodźić. Z helikopterom dowjezechu muža do chorownje. Techniski pomocny skutk je městnosć nje­zboža sobu zawěsćił.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND