Policija (18.02.22)

pjatk, 18. februara 2022 spisane wot:

Palenc, wino a laptop fuk

Wojerecy. Zamkarnju we Wojerecach běchu sej paduši w nocy na srjedu wupytali. W twarskim kompleksu zadobychu so woni do běrowow a načinichu při tym něhdźe 5 000 eurow wěcneje škody. Ze skućićelemi zhubichu so tři bleše palenca, bleša wina a laptop w cyłkownej hódnoće 1 700 eurow. Namakane slědy su kriminalisća mjeztym zawěsćili.

Policija (17.02.22)

štwórtk, 17. februara 2022 spisane wot:

Spěšnosć kontrolowali

Bluń. Na zwjazkowej dróze B 156 blisko pěstowarnje w Blunju (Bluno), hdźež je 30 km/h dowolenych, su policisća předwčerawšim spěšnosć kontrolowali. Wot 1 290 mě­rjenych jězdźidłow bě 50 přespěšnych. 31 šoferow ma nětko warnowanski pjenjez zapłaćić, za 19 wodźerjow awta budźe­ pokuta trochu wjetša. Najspěšniši bě ­pólski Seat z 63 km/h.

Policija (16.02.22)

srjeda, 16. februara 2022 spisane wot:

Paducha znowa lepili

Běła Woda. Znowa je policija předwčerawšim w Běłej Wodźe paducha katalyzatora lepiła. Při kontroli Fiata njewuhladachu woni jenož po wšěm zdaću pokradnjene koleso, ale tež katalyzator wosoboweho awta typa Volvo. Pola šofera jednaše so wo 32lětneho Ukrainjana, kotrehož běchu zastojnicy hižo minjeny kónc tydźenja z tajkim awtowym dźělom lepili. Sobujěducy bě 25lětny pólski staćan, za kotrymž policija hižo pytaše. Wobeju zastojnicy nachwilnje zajachu. Sudnik chcyše wčera wo dalšich chłostanskoprawniskich konsekwencach rozsudźić.

Policija (15.02.22)

wutora, 15. februara 2022 spisane wot:

Pjenjezy z bydlenja kradnyli

Budyšin. Na swětłym dnju su so njeznaći předwčerawšim na Curiejowej w Budyšinje do bydlenja zadobyli a tam pjenjezy pokradnyli. Kaž policija rozprawja, přepytachu woni wšitke rumnosće a kamory a namakachu něhdźe tysac eurow, ­kotrež sobu wzachu. Kak běchu so skućićeljo do bydlenja dóstali, njeje znate. ­Policija pad přepytuje.

Policija (14.02.22)

póndźela, 14. februara 2022 spisane wot:

Paduchow katalyzatora wuslědźili

Běła Woda. Nimale wšědnje policija rozprawja, zo paduši wot wosobowych awtow katalyzator wotrězaja a pokradnu. W tychle dźělach su wosebite metale, kotrež móža skućićeljo derje wužiwać a předać. Sobotu připołdnju je policija w Běłej Wodźe třoch podhladnych wuslědźiła, kotřiž su znajmjeńša za jedyn tajki pad zamołwići. W jich awće njenamakachu jenož we Wojerecach pokradnjeny katalyzator, ale tež štyri kolesa Peugeota ­a drohi grat. Muža a žonu z Pólskeje w starobje 25 a 24 lět kaž tež 32lětneho Ukrainjana zastojnicy nachwilnje zajachu. We wobłuku přepytowanjow chcedźa nětko wuslědźić, hač je padušna ­trójka tež za dalše kradnjene katalyzatory zamołwita. Škoda we Wojerowskim padźe wučinja něhdźe 800 eurow.

Policija (11.02.22)

pjatk, 11. februara 2022 spisane wot:

Garnitury za piwowy stan pokradnyli

Zemicy-Tumicy. Jeli so lětsa někajke wjetše swjedźenje wotměja, drje policija dokładnišo pohlada, hač je tam wšo w porjadku. W Čerwjenych Nosaćicach (Rothnaußlitz) pola Zemic-Tumic mjenujcy su njeznaći wuhotowanje za tajki swjedźeń ze składa pokradnyli. Zhubiło je so dwanaće garniturow za piwowy stan, piwo točenski nastroj, chłódźenska připrawa a zabawjenska elektronika. Rubizna ma hódnotu nimale 8 000 eurow. Paduši načinichu nimo toho 200 eurow wěcneje škody.

Policija (10.02.22)

štwórtk, 10. februara 2022 spisane wot:

Hrajkanišćo zapusćili

Klětno. Swoje mocy wupušćili su njeznaći w nocy na wutoru na hrajkanišću w Klětnom. Kaž policija rozprawja, wutorhnychu woni drjewjanu čumpjel z jeje konstrukcije. Nimo toho wułamachu łaty z wrotow a ćisnychu je na třěchu bliskeho domskeho. Dale sćahnychu nje­znaći basketballowy korb z ležownosće a donjesechu jón do susodneho lěsa. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 1 500 eurow. Kriminalna policija pad přepytuje a prosy pod telefonowym čisłom 03576/ 26 20 wo pokiwy.

Policija (09.02.22)

srjeda, 09. februara 2022 spisane wot:

Wojacy paduchow lepili

Hamor. Třo wojacy zwjazkoweje wobory lepichu předwčerawšim třoch paduchow, kotřiž běchu pola Hamora 50 metrow kabla w hódnoće 2 000 eurow pokradnyli. Awto skućićelow bě na wojerskim zwučowanišću tčacy wostało. Kameradojo to pytnychu a jich tak dołho zadźeržachu, doniž policija njepřijědźe. W awće třoch pólskich staćanow w starobje 26, 31 a 39 lět namakachu wšelki grat.

Policija (08.02.22)

wutora, 08. februara 2022 spisane wot:

Z kolesom smjertnje znjezbožił

Brězow. Tragiski wukónc měješe předwčerawšim wječor jězba 44lětneho z e-bikeom­ w Kubšiskej gmejnje. Wón bě na wokrjesnej dróze z Budyšina do Brězowa (Blösa) po puću, jako něhdźe w 19.30 hodź. w lěwej křiwicy na prawy bok zajědźe a do štoma prasny. Muž hišće na městnje njezboža zemrě. Wobchadna policajska inspekcija Zhorjelskeje policajskeje direkcije pyta nětko za swědkami, kotřiž móhli informacije k wujasnjenju njezboža podać. Pokiwy přijimuja pod telefonowym čisłom 03591/ 36 70 abo w kóždym policajskim rewěrje.

Policija (07.02.22)

póndźela, 07. februara 2022 spisane wot:
Takle so zwučowanska hodźina jězbneje šule zawěsće skónčić njeměješe. Minjeny pjatk je so na křižowanišću statneju dróhow S 106 a S 119 pola Ćěchorjec (Techritz) wobchadne njezbožo stało, při kotrymž so dwě wosobje zraništej. Wodźerka Nissana chcyše nalěwo na hłownu dróhu wotbočić, njewobkedźbowaše pak předjězbu Audija jězbneje šule a z wotmachom do njeho zrazy. Jězbnej šulerjej so zraništaj, jězbny wučer a zawinowarka wostaštaj njezranjenaj. Foto: Jens Kaczmarek

nawěšk

nowostki LND