Policija (24.06.20)

srjeda, 24. junija 2020 spisane wot:

Jastwo runje tak wotwobarał

Kamjenc. Zo je lěpje stajnje připasany za wodźidłom awta sedźeć, dyrbješe wčera dopołdnja 33lětny muž na Kamjenskej dróze Při wětrniku nazhonić. Při wobchadnej kontroli jeho mjenujcy bjez škitneho pasa lepichu. To pak bě hišće najmjeńši problem Bołharja. Přećiwo njemu předležeše mjenujcy wukaz zajeća. Dokelž pak je dotal wotewrjenu pokutu 300 eurow nablaku zapłaćił, móžeše wón jastwo wotwobarać.

Policija (23.06.20)

wutora, 23. junija 2020 spisane wot:

Paduši pola pjekarja

Wojerecy. Do jedneje z Wojerowskich pjekarnjow su so njeznaći minjeny kónc tydźenja zadobyli. Z chłódźaka spakosćichu skućićeljo cyły blach tykanca a so z nim zhubichu. Wobsedźer hódnoćeše škodu na něhdźe 50 eurow. Wěcna škoda na durjach wobchoda wučinja porno tomu dźesać króć telko.

Policija (22.06.20)

póndźela, 22. junija 2020 spisane wot:

Ampla skóncowana była

Budyšin. Hdźež hewak stajnje ampla wobchad rjaduje, maja někotři šoferojo z předjězbu problemy, hdyž ampla raz wupadnje. Tajki pad sta so sobotu dopoł­dnja na Budyskim křižowanišću Mužakowska/Krakečanska při Röhrscheidtowej kupjeli. Jako ampla njefungowaše, stej tam BMW a VW do so zrazyłoj. Jedna wosoba so při tym snadnje zrani.

Policija (19.06.20)

pjatk, 19. junija 2020 spisane wot:

15lětnu křiwdźili

Wojerecy. Pasanća běchu srjedu nawječor swědcy, kak so mužej w starobje 26 a 32 lět a 29lětna žona na přibrjoze Šibojskeho jězora 15lětneje přimaja a ju křiwdźa. To wobkedźbujo přihladowacy hnydom policiju zawołachu. Při kontroli zastojnicy zwěsćichu, zo běchu njeskutka podhladni z pokradnjenymaj kolesomaj po puću, a jich nachwilnje zajachu.

Policija (18.06.20)

štwórtk, 18. junija 2020 spisane wot:

Składnosć znjewužiwali

Kamjenc. Njeznaći su předwčerawšim w Kamjencu njekedźbliwosć wobsedźerja wosoboweho awta, kiž bě wokno na ­prawym boku jězdźidła jeno přizačinjene wostajił, šamale znjewužiwali. Skućićeljo sahnychu přez wokno a wotamknychu durje. Na to spakosćichu ručnu ­tobołku, w kotrejž běchu 60 eurow, ­wupokaz a dalše wosobinske wěcy wobsedźerja. W tym zwisku policija na to skedźbnja, zo je minjeny čas wjacekróć k tajkim ­deliktam dóšło. Šoferojo a sobujěducy měli na to kedźbować, zo w awće žane hódnotne wěcy widźomnje ­ležo njewostaja.

Policija (17.06.20)

srjeda, 17. junija 2020 spisane wot:

Dwójce tak spěšnje jěł

Lěskej. Na zwjazkowej dróze B 156 w Lěskej w Malešanskej gmejnje je policija póndźelu dopołdnja spěšnosć měriła. Při dowolenych 50 km/h jědźeše w běhu pjeć hodźin nimale tysac wozydłow nimo błyskača. 72 šoferow bě přespěšnych. 41 z nich dósta warnowanje, wjac hač třicećo pak dyrbja pokutu płaćić. Najspěšniši bě Škoda ze Zhorjelskim čisłom. Jeho wodźer z 99 km/h po wsy smaleše, potajkim nimale dwójce tak spěšnje kaž dowolene. To woznamjenja 200 eurow pokuty, dwaj dypkaj a měsac nóžkować.

Policija (16.06.20)

wutora, 16. junija 2020 spisane wot:

W nocy wokoło so třěleli

Pančicy-Kukow. Kedźbliwy swědk bě w nocy na póndźelu w Pančicach-Kukowje słyšał, zo něchtó třěla, a je tuž policiju alarmował. Zastojnicy zwěsćichu tam krótko do połnocy štyri wosoby w starobje 16 do 32 lět. Tři z nich běchu chětro alkoholizowane. Pola nich naměrichu mjez jednym a 2,40 promilemi alkohola. W bliskim kerku namakachu policisća dwě trašawce a powětrowku, kotrež běchu ­lepjeni tam spěšnje schowali. Jako ­podhladneju identifikowachu młodeju muži w starobje 19 a 32 lět. Žanu dowolnosć, někajku bróń wobsedźeć směć, ­wonaj předpołožić njemóžeštaj. Tak je policisća sćazachu. Kriminalna policija so z padom nětko zaběra a přepytuje přeńdźenja přećiwo zakonjej wo brónjach dla. 16lětneho młodostneho přepodachu zastojnicy hišće w samsnej nocy jeho staršimaj.

Policija (15.06.20)

póndźela, 15. junija 2020 spisane wot:

Muža z blešu zranił

Wojerecy. K namócnemu rozestajenju dóńdźe sobotu we Wojerowskim dejnerowym wobchodźe. Tam je so 29lětny muž z rozbitej blešu do 50lětneho dał a jeho na ruce zranił. Rany dyrbjachu w bliskim klinikumje lěkarsce zastarać. Přiwołani policisća skućićela najprjedy raz zajachu. Pola njeho naměrichu 1,82 promilow alkohola w kreji. Po tym zo su wšitke trěbne policajske naprawy zakónčili, 29lětneho zaso pušćichu.

Policija (12.06.20)

pjatk, 12. junija 2020 spisane wot:

Hobbyjowy nurjak w nuzy pomhał

Wojerecy. Zo hodźi so nurjenska tech­nika tež za hinaše zaměry wužiwać, je před­wčerawšim muž we Wojerecach dopo­kazał. Wobydlerka wjaceswójbneho domu je tam cokorowy sirup wariła a po wšěm zdaću na hornc zabyła, tak zo so z njeho chětro kurić započa. Ku­ražěrowany susod a hobbyjowy nurjak dźěše na to ze swojej nurjenskej techniku do bydlenja žony a donjese hornc won. Žana wěcna škoda tuž njenasta, a zranił so tež nichtó njeje. Alarmowani wohnjowi wobornicy móžachu swoje zasadźenje spěšnje skónčić. Zasadnje pak policija radźi, w padźe wohenja na kóždy pad wohnjowu woboru informować a njewusta­jić so sam móžnemu strachej. Při­wšěm so kameradojo zmužitemu wobydlerjej za jeho njesebične jednanje dźakuja.

Policija (11.06.20)

štwórtk, 11. junija 2020 spisane wot:

Znata moped spóznała

Rakecy. Mało wjesela nad pokradnjenym mopedom měještaj předwčerawšim skućićelej w starobje 17 a 39 lět w Rakecach. Po tym zo je wobsedźer popołdnju policiji přizjewił, zo bě něchtó jeho moped pokradnył, wuhlada jeho znata jězdźidło wječor w Psowjach. Přiwołanym zastojnikam spytaštaj skućićelej napowědać, zo běštaj moped online kupiłoj. Kaž so wukopa, bě 39lětny z S 51 jěł, njeměješe pak scyła žanu jězbnu dowolnosć, dokelž běchu ju jemu hižo dawno sćazali. Nimo toho steještaj wón kaž tež młodostna pod wliwom drogow. Policija wobsedźerjej moped zaso wróći. Paduchaj změjetaj so nětko hnydom wjacorych deliktow dla sudnisce zamołwić.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND