Policija (08.03.19)

pjatk, 08. měrca 2019 spisane wot:

Paduši w garaži byli

Wětrow. Njelubu překwapjenku dožiwi wobsedźer garaže wčera dopołdnja we Wětrowje. Tam dyrbješe zwěsćić, zo bě so něchtó do njeje zadobył. Skućićeljo pokradnychu wšitke štyri lětnje wobruče kaž tež wozydłowy zběhak. Rubizna bě cyłkownje 1 300 eurow hódna. Nimo toho načinichu paduši 200 eurow wěcneje škody.

Pokutu tola hišće zapłaćił

Kamjenc. Najskerje je zawčerawšim wječor 27lětneho w Kamjencu swědomje hrjebało. Wón wědźeše, zo na njeho wulke wušparanja čakaja, hdyž nabrěmjenjenu pokutu 300 eurow njezapłaći. Zo by wjacednjowskemu přebytkej w jastwje zadźěwał, so wón na policajskim rewěrje přizjewi a wotewrjenu zličbowanku radšo zapłaći. Naležnosć je za njeho tuž nětko wotbyta.

Policija (07.03.19)

štwórtk, 07. měrca 2019 spisane wot:

Drohe awto zaso maja

Zhorjelc. Nimale 70 000 eurow drohi BMW-kabrio je policija zawčerawšim popołdnju w Kodersdorfje pola Zhorjelca zadźeržała. Jeho 24lětneho wodźerja nachwilnje zajachu. Mjeztym je wón w přepytowanskej jatbje. Wulce motorizowany BMW M 4 je policistam na awtodróze A 4 napadnył, dokelž běštej přičinjenej čisle wot hinašeho awta. Jako chcychu ćmowe jězdźidło pola Budyšina zadźeržeć, stupi šofer na płun. Wón smaleše do směra na Zhorjelc, policisća za nim. Helikopter z powětra akciju přewodźeše. W Kodersdorfje 24lětny A 4 wopušći. We wsy BMW wuhladachu a šofera zajachu. Wón bě jězdźidło w nocy do toho w Badensko-Württembergskej pokradnył. Awto fungowaše bjez kluča. Skućićel bě po wšěm zdaću w běhu sekundow z techniskej pomocu­ škričkowy signal wotpopadnył, awto wočinił a z nim wotjěł.

Policija (06.03.19)

srjeda, 06. měrca 2019 spisane wot:

Komisar připad pomhał

Běła Woda. Poprawom mějachu policisća w nocy na wutoru na Hamorskej dróze w Běłej Wodźe zadobywanje do bydlenja wobdźěłać. Při tym pomhaše jim komisar­ připad, zo namakachu zbytki rostlin konopje. To pak njebě hišće wšo. Zastojnicy wuhladachu nimo toho wjacore skicy za grafitije. Wone słužachu najskerje jako předłoha za móranja, kotrež su w Běłej Wodźe widźeć.

Policija (05.03.19)

wutora, 05. měrca 2019 spisane wot:

Připowěšak pokradnyli

Bošecy. Bróžnja na Hłownej dróze w Bošecach bě njedźelu rano cil paduchow. Woni pokradnychu z njeje zhusćensku mašinu kaž tež připowěšak z hamtskim čisłom BZ-AW 705. Rubizna bě dohromady 3 000 eurow hódna. Wěcna škoda wučinja sto eurow.

Wopiteho zadźerželi

Čorny Chołmc. Po telefoniskim pokiwje 38lětneje žony je policija zawčerawšim popołdnju w Čornym Chołmcu 60lětneho wodźerja wosoboweho awta typa Kia zadźeržała. Dokelž měješe 1,24 promilow alkohola w kreji, bě wón swojeho njewěsteho wašnja­ jězdźenja dla napadnył. Swoju jězbnu dowolnosć smědźeše šofer hnydom wotedać. Z dalšimi konsekwencami drje ma hišće ličić.

Policija (04.03.19)

póndźela, 04. měrca 2019 spisane wot:

Spěšnišo hač dowolene

Kulow. Dobre wóčko mějachu sobotu wječor policisća w Kulowje. Jim napadny tak mjenowane lochke jězdźidło z nalěpkom 45 km/h. Dokelž pak bě awtko wočiwidnje spěšnišo po puću, kontrolowachu je a prošachu wo jězbnu dowolnosć 15lětneje wodźerki. Wona měješe swojej starobje wotpowědnje dowolnosć klasy AM. Za awto, spěšniše hač 45 km/h, pak by klasu B trjebała. Nětko chcedźa zwěsćić, hač bu jězdźidło manipulowane.

Podhladneho zajeli

Budyšin. K hašenju wołali su wohnjowych wobornikow w nocy na sobotu na Budysku­ Sukelnsku. Tam so w pincy bydlenskeho domu wjacore składowane wobruče palachu. Cyły dom dyrbjachu ewakuować. 45lětny muž je podhladny, zo bě woheń zamiškrił. Jeho policisća nachwilnje­ zajachu.

Policija (01.03.19)

pjatk, 01. měrca 2019 spisane wot:

Darmotnje tankował

Běła Woda. Na parkowanišću na Bu­dy­skej dróze w Běłej Wodźe je swědk za­wčerawšim popołdnju młodeho muža wobkedźbował, kiž bě čisle swojeho VWja wuměnił. Na to jědźeše k tankowni, je tam swoje awto połne natankował a na to bjez zapłaćenja wotjěł. Přiwołani policisća 25lětneho pozdźišo w měsće zadźeržachu a přidatnje zwěsćichu, zo steješe wón pod wliwom drogow.

Policija (28.02.19)

štwórtk, 28. februara 2019 spisane wot:

Z awtom smjertnje znjezbožiła

Krušwica. Tragiski wukónc měješe wobchadne njezbožo wčera wječor na zwjazkowej dróze B 156 pola Krušwicy. Z dotal njeznateje přičiny stej tam awće fron­talnje do so zrazyłoj. 58lětna wodźerka Citroëna so tak ćežko zrani, zo hišće na městnje njezboža zemrě. Jenak staru wodźerku VWja dowjezechu do chorownje.

Policija (27.02.19)

srjeda, 27. februara 2019 spisane wot:

Štomy podrězali a sobu wzali

Połčnica. Njemało dźiwachu so tele dny wobsedźerjo lěsa w Oberlichtenauwje pola Połčnicy. Woni dyrbjachu zwěsćić, zo běchu so tam njeznaći ilegalnje z palnym drjewom zastarali. Brězy a chójny běchu zdźěla hač do wosom metrow wy­so­ke. Zwostali su jenož wjerški štomow, zdónki běchu skućićeljo hižo wotwjezli. Načinjenu škodu trochuje wobsedźer na 800 eurow.

Do kolesowarja zrazyła

Bolborcy. 16lětny je so za­wčerawšim pola Bolborc ćežko zranił. Wón bě ze swojim kolesom z ležownosće na wokrjesnu dróhu zajěł. 34lětna wodźerka VWja njemóžeše so jemu hižo wuwinyć a zrazy do njeho. Ćežko zranjeneho młodostneho dowjezechu do chorownje.

Policija (26.02.19)

wutora, 26. februara 2019 spisane wot:

Volvo so palił

Habrachćicy. W hornjołužiskich Habrachćicach je so dźensa w nocy blisko Lessingoweje wotstajeny Volvo palił. 24 wobornikow woheń zhaša. Na zbožo njejsu so płomjenja rozpřestrěli.

Z awtom pjany do štoma

Kulow. Njedźelu rano w pjećich je 30lětny na Kamjenskej dróze w Kulowje ze swojim awtom do štoma zrazył. Z wulkim zbožom móžeše šofer njezranjeny z dospołnje skóncowaneho Renaulta Kangoowa wulězć. Policija wšak poz­dźišo zwěsći, zo měješe wodźer awta 2,16 promilow alkohola w kreji.

Policija (25.02.19)

póndźela, 25. februara 2019 spisane wot:

Požadarjej azyla so biłoj

Lubij. W Lubiju staj so wčera wječor libyskaj požadarjej wo azyl w swojim pře­bywanišću na Dietricha Bonhoefferowej zwadźiłoj a biłoj. Kaž policija zdźěli, dyrbja­chu zawołani zastojnicy rozkoru zhładkować. Wobeju bičkow su zranje­neju do chorownje dowjezli.

Cigaretowy awtomat rozbuchnyli

Wojerecy. Na Budyskej aleji we Wojerecach běchu njeznaći sobotu rano ciga­retowy awtomat rozbuchnyli. Při tym so tón­ chětro wobškodźi. Skućićeljo su dotal njeznate mnóstwo pjenjez a ciga­retow sobu wzali. Kriminalny technikar je slědy zawěsćił. Policija pyta za swěd­kami, zo by wandalow lepić móhła.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND