×

Powěsć

Failed loading XML...

Policija (29.06.20)

póndźela, 29. junija 2020 spisane wot:

Woheń na zbožo žadyn njebył

Pančicy-Kukow. Krótko do połnocy na njedźelu wołachu wohnjowu woboru a policiju do klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje. Na zbožo pak so wukopa, zo so tam ničo njepali. Płomjenja we wohnjowej škli na ležownosći napřećo dźěłarni běchu so w škleńčanych durjach špihelowali.

Policija (26.06.20)

pjatk, 26. junija 2020 spisane wot:

Paducha lepił

Kamjenc. Sobudźěłaćer Kamjenskeho nakupowanišća je předwčerawšim paducha lepił. Podhladny bě bjez toboły do wobchoda šoł a jón bórze na to z tobołu a tołstym nachribjetnikom wopušćił. Jako jeho sobudźěłaćer narěča, poča tamny agresiwny być a jeho snadnje zrani. Paduch wostaji rubiznu stejo a z kolesom ćekny. Daloko přišoł pak njeje, přetož alarmowana policija jeho bórze dosahny. Rubiznu – drastu a kapsnu lampu w hódnoće 400 eurow – móžachu kupnicy wróćić.

Policija (25.06.20)

štwórtk, 25. junija 2020 spisane wot:

Pedalej zaměniła

Kamjenc. Při wuparkowanju na Njebjelčanskej dróze je předwčerawšim w Kamjencu 77lětna wodźerka VWja město spinadła na płun stupiła. Jeje awto zrazy na to do Opela a suny jón dźesać metrow dale, hdźež steješe 76lětna pěška. Wona so při tym ćežko zrani, zo dyrbjachu ju do chorownje dowjezć.

Policija (24.06.20)

srjeda, 24. junija 2020 spisane wot:

Jastwo runje tak wotwobarał

Kamjenc. Zo je lěpje stajnje připasany za wodźidłom awta sedźeć, dyrbješe wčera dopołdnja 33lětny muž na Kamjenskej dróze Při wětrniku nazhonić. Při wobchadnej kontroli jeho mjenujcy bjez škitneho pasa lepichu. To pak bě hišće najmjeńši problem Bołharja. Přećiwo njemu předležeše mjenujcy wukaz zajeća. Dokelž pak je dotal wotewrjenu pokutu 300 eurow nablaku zapłaćił, móžeše wón jastwo wotwobarać.

Policija (23.06.20)

wutora, 23. junija 2020 spisane wot:

Paduši pola pjekarja

Wojerecy. Do jedneje z Wojerowskich pjekarnjow su so njeznaći minjeny kónc tydźenja zadobyli. Z chłódźaka spakosćichu skućićeljo cyły blach tykanca a so z nim zhubichu. Wobsedźer hódnoćeše škodu na něhdźe 50 eurow. Wěcna škoda na durjach wobchoda wučinja porno tomu dźesać króć telko.

Policija (22.06.20)

póndźela, 22. junija 2020 spisane wot:

Ampla skóncowana była

Budyšin. Hdźež hewak stajnje ampla wobchad rjaduje, maja někotři šoferojo z předjězbu problemy, hdyž ampla raz wupadnje. Tajki pad sta so sobotu dopoł­dnja na Budyskim křižowanišću Mužakowska/Krakečanska při Röhrscheidtowej kupjeli. Jako ampla njefungowaše, stej tam BMW a VW do so zrazyłoj. Jedna wosoba so při tym snadnje zrani.

Policija (19.06.20)

pjatk, 19. junija 2020 spisane wot:

15lětnu křiwdźili

Wojerecy. Pasanća běchu srjedu nawječor swědcy, kak so mužej w starobje 26 a 32 lět a 29lětna žona na přibrjoze Šibojskeho jězora 15lětneje přimaja a ju křiwdźa. To wobkedźbujo přihladowacy hnydom policiju zawołachu. Při kontroli zastojnicy zwěsćichu, zo běchu njeskutka podhladni z pokradnjenymaj kolesomaj po puću, a jich nachwilnje zajachu.

Policija (18.06.20)

štwórtk, 18. junija 2020 spisane wot:

Składnosć znjewužiwali

Kamjenc. Njeznaći su předwčerawšim w Kamjencu njekedźbliwosć wobsedźerja wosoboweho awta, kiž bě wokno na ­prawym boku jězdźidła jeno přizačinjene wostajił, šamale znjewužiwali. Skućićeljo sahnychu přez wokno a wotamknychu durje. Na to spakosćichu ručnu ­tobołku, w kotrejž běchu 60 eurow, ­wupokaz a dalše wosobinske wěcy wobsedźerja. W tym zwisku policija na to skedźbnja, zo je minjeny čas wjacekróć k tajkim ­deliktam dóšło. Šoferojo a sobujěducy měli na to kedźbować, zo w awće žane hódnotne wěcy widźomnje ­ležo njewostaja.

Policija (17.06.20)

srjeda, 17. junija 2020 spisane wot:

Dwójce tak spěšnje jěł

Lěskej. Na zwjazkowej dróze B 156 w Lěskej w Malešanskej gmejnje je policija póndźelu dopołdnja spěšnosć měriła. Při dowolenych 50 km/h jědźeše w běhu pjeć hodźin nimale tysac wozydłow nimo błyskača. 72 šoferow bě přespěšnych. 41 z nich dósta warnowanje, wjac hač třicećo pak dyrbja pokutu płaćić. Najspěšniši bě Škoda ze Zhorjelskim čisłom. Jeho wodźer z 99 km/h po wsy smaleše, potajkim nimale dwójce tak spěšnje kaž dowolene. To woznamjenja 200 eurow pokuty, dwaj dypkaj a měsac nóžkować.

Policija (16.06.20)

wutora, 16. junija 2020 spisane wot:

W nocy wokoło so třěleli

Pančicy-Kukow. Kedźbliwy swědk bě w nocy na póndźelu w Pančicach-Kukowje słyšał, zo něchtó třěla, a je tuž policiju alarmował. Zastojnicy zwěsćichu tam krótko do połnocy štyri wosoby w starobje 16 do 32 lět. Tři z nich běchu chětro alkoholizowane. Pola nich naměrichu mjez jednym a 2,40 promilemi alkohola. W bliskim kerku namakachu policisća dwě trašawce a powětrowku, kotrež běchu ­lepjeni tam spěšnje schowali. Jako ­podhladneju identifikowachu młodeju muži w starobje 19 a 32 lět. Žanu dowolnosć, někajku bróń wobsedźeć směć, ­wonaj předpołožić njemóžeštaj. Tak je policisća sćazachu. Kriminalna policija so z padom nětko zaběra a přepytuje přeńdźenja přećiwo zakonjej wo brónjach dla. 16lětneho młodostneho přepodachu zastojnicy hišće w samsnej nocy jeho staršimaj.

nawěšk

nowostki LND