Policija (25.01.19)

pjatk, 25. januara 2019 spisane wot:

Paduši w meblowym wobchodźe

Rakecy. Jako sobudźěłaćerka Rakečanskeho mebloweho wobchoda zawčerawšim rano na dźěło přińdźe, dyrbješe zwěsćić, zo su tam paduši pobyli. Kaž policija zdźěli, běchu so njeznaći z woknom do twarjenja na Jitkowskim puću zadobyli. Přepytachu tam wšitke rumnosće, su namócnje kasu wočinili a z njeje pjenjezy wzali. Cyłkownu škodu trochuja na ně­hdźe 500 eurow.

Policija (24.01.19)

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Dalšej pospytaj znatej

Lubuš. Po tym zo je so póndźelu we Wojerecach rentnarka z woporom telefoniskeho wobšudnistwa stała, buštej nětko dalšej pospytaj znatej. Tak je tohorunja póndźelu cuza wosoba 88lětneho muža w Lubušu zazwoniła, jako wnučka so wudawała a wo pjenjezy prosyła. Samsne sta so tón dźeń we Łutach pola 85lětneje žony. Wobaj pak běštaj kedźbliwaj.

Policija (23.01.19)

srjeda, 23. januara 2019 spisane wot:

Sanki pokradnjene

Běła Woda. We wjaceswójbnym domje w Běłej Wodźe su njeznaći minjene dny sanki pokradnyli a tak jeho wobsedźerjam wjeselo nad tuchwilnej zymu trochu skazyli. Swójba bě 80 eurow drohe sanki 13. januara na chódbu domu stajiła, zo bychu schnyli. Dwaj dnjej pozdźišo běchu wone fuk. Nadźija, zo bě je něchtó ze sobuwobydlerjow zrumował, so bo­hužel njespjelni. Swójba tuž padustwo na policajskim rewěrje přizjewi.

Nalutowanki zhubiła

Wojerecy. 85lětna žona sta so zawčerawšim we Wojerecach z woporom jebakow. Rentnarku bě njeznata žona za­zwoniła, so jako přiwuzna wudawała a jej powědała, zo ma pjenježne starosće. Na te wašnje prošeše wo wjacore tysacy eurow – a dósta je tež. Něhdźe poł hodźiny po telefonaće cuzy muž pjenjezy pola staruški wotewza. Hakle po tym rentnarka na cyłej wěcy dwělować započa a zazwoni policiju. Kriminalisća pad nětko přepy­tuja. Nalutowanki Wojerowčanki pak su po wšěm zdaću fuk.

Policija (22.01.19)

wutora, 22. januara 2019 spisane wot:

Stajnje zaso alkohol

Łaz. Hnydom štyrjoch wopitych wodźerjow awtow lepichu njedźelu zastojnicy Wojerowskeho policajskeho rewěra. Tak kontrolowachu we Łazu 49lětneho wodźerja Daewoowa a naměrichu pola njeho připołdnju 1,36 promilow alkohola w kreji. Njecyłu hodźinu do toho zwěsćichu pola 58lětneho šofera Škody we Wojerecach 0,84 promilow. Krótko do 19 hodź. bě wodźer VWja na Salowskej dróze w Kulowje po puću. Dokelž policistam při kontroli jeho chorhojčka napadny, přewjedźechu test a zwěsćichu 0,92 promilow. Nimo toho muž ani jězbnu dowolnosć njeměješe. Njesławny rekord docpě krótko na to 42lětny wodźer Mitsubishija­ w Bórku z 2,5 promilemi – tohorunja bjez jězbneje dowolnosće.

Policija (21.01.19)

póndźela, 21. januara 2019 spisane wot:

Z jězdnje do přirowa zjěł

Wóspork. We wčerawšich rańšich hodźinach kedźbliwy swědk policiji zdźěli, zo na statnej dróze S 111 mjez Wósporkom a Budyšinom wosobowe awto ze zaswěćenej swěcu w přirowje steji. Kaž policisća zwěsćichu, bě jězdźidło zamknjene, wot šofera pak ničo widźeć njebě. Krótko na to so tam młoda žona zjewi a za swojim přećelom pytaše, kotremuž VW Caddy słušeše. Přećel bě mjeztym wotwlečensku firmu zazwonił a z jeje specialnym jězdźidłom k městnu njezboža přijěł. Na prašenje zastojnikow, čehodla bě na runym puću do přirowa zjěł, muž wotmołwi, zo bě mučny. Alkoholowy test pola njeho wunjese wjace hač hodźinu po wobchadnym njezbožu 0,48 promilow alkohola w kreji. Na awće nasta ně­hdźe tysac eurow škody. 23lětny změje so nětko wohroženja nadróžneho wobchada dla zamołwić.

Policija (18.01.19)

pjatk, 18. januara 2019 spisane wot:

Při awtomaće pjenjezy zabył

Biskopicy. Třicyfrowu sumu pjenjez je muž zawčerawšim při pjenježnym awtomaće w Biskopicach wotzběhnył, zaby pak bankowki wućahnyć. Poprawom so fašk po wěstym času wotsamo začini. Njeznata wosoba bě po wšěm zdaću spěšniša a je pjenjezy sobu wzała.

Policija (17.01.19)

štwórtk, 17. januara 2019 spisane wot:

Wječor so zamknyć dał

Kamjenc. Za wosebje klewerneho drje měješe so zawčerawšim, wutoru, młody muž, kiž je so wječor po wotewrjenskim času na Kamjenskej Měrowej do twaršći­znowych wikow zamknyć dał. Jako běchu předawarki a wšitcy dalši sobudźěłaćerjo wotešli, so wón ze swojeho schowa wudrapa. W tym wokomiku pak w twarjenju instalowane alarmowe systemy a pohibowanske přizjewjaki signalizowachu, zo tam něšto w porjadku njeje. Zasadźeni policisća 23lětneho muža we wikowanišću lepichu a wzachu jeho hnydom sobu na rewěr. Skućićel, kiž chcyše po wšěm zdaću wšelki grat pokradnyć, změje so nětko padustwa we wosebje ćežkim padźe dla zamołwić.

Policija (16.01.19)

srjeda, 16. januara 2019 spisane wot:

Zastojnikam hrozył

Wojerecy. Wjacori podružnicy Wojerowskeho bydlenskeho domu na Budyskej aleji su so póndźelu krótko do 23 hodź. pola policije hóršili, zo jedyn ze sobuwobydlerjow wótře hudźbu słucha a nócny měr myli. Na jich klepanje a klinkanje při bydlenskich durjach pak wón njereagowaše. Bórze na to stejachu policisća před bydlenjom 24lětneho a jeho napominachu, nócny měr druhich respektować. Po tym so młody muž najprjedy tež měješe. Lědma pak běchu policisća wot­jěli, dyrbjachu susodźa znowa harowanja dla na Wojerowskim rewěrje zazwonić. Nětko chcychu zastojnicy krućišo zakročić a sterejopřiprawu sćazać. To pak so 24lětnemu scyła njelubješe, tak zo so wón z kapsnej lampu do policistow da. Jenička móžna reakcija bě, alkoholizowaneho muža sputać a jeho sobu na policajski rewěr wzać. Tam pola njeho zwěsćichu, zo měješe 1,98 promilow alko­hola w kreji.

Policija (15.01.19)

wutora, 15. januara 2019 spisane wot:

Křiže nastajeli

Budyšin. 23 drjewjanych křižow, něhdźe 1,70 metrow wulke, su njeznaći minjeny kónc tydźenja na Budyskim Hrodźišku nastajeli. Na nje napisachu mjena ludźi, kotřiž běchu w zašłosći w zwisku z wukrajnymi wobydlerjemi žiwjenje přisadźili. Po wuprajenju swědkow je policija jězdźidła a podhladne wosoby zwěsćiła.

Policija (14.01.19)

póndźela, 14. januara 2019 spisane wot:

Kolesy wobsedźerjej wróćić móhli

Běła Woda. Padustwu kolesow su swědcy sobotu popołdnju w Běłej Wodźe zadźěwali. Woni wobkedźbowachu, kak młodaj mužej na Humboldtowej zamknjenej kolesy wotnjeseštaj, a zazwonichu policiju. Zastojnicy muži w starobje 23 a 25 lět krótko na to zajachu. Rubiznu w hódnoće 1 400 eurow měještaj wonaj hišće při sebi. Wobsedźer so połdra hodźiny pozdźišo přewšo wjeseleše, zo jemu jeho wobsydstwo wróćichu.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND