Policija (30.12.19)

póndźela, 30. decembera 2019 spisane wot:

Měrny posledni kónc tydźenja lěta

Kinspork/Slepo. Poměrnje měrny běše posledni kónc tydźenja lěta 2019 po informacijach policije w Hornjej Łužicy. Zastojnicy zwěsćichu nimo mjeńšich padustwow cyłkownje 30 wobchadnych nje­zbožow z jednej zranjenej wosobu. Nimo toho lepichu dweju šoferow – w Kinsporku a w Slepom –, kotrajž běštaj pod wliwom alkohola po puću. W Kinsporku bě wčera 77lětny ze swojim Mitsubishijom z křiwicy na polo zjěł a tam tčacy wostał. Policija chcyše pomhać a zwěsći „chorhojčku“. Test wunjese 1,8 promilow alkohola w kreji. W Slepom su zastojnicy wčera rano 21lětneho wodźerja Corsy kontrolowali a 0,6 promilow alkohola w jeho kreji zwěsćili.

Policija (27.12.19)

pjatk, 27. decembera 2019 spisane wot:

Kolesy z pinčneho puklota kradnyli

Wojerecy. Njeznaći skućićeljo su so mjez 18. a 25. decembrom do pinčneho pu­klota wjaceswójbneho domu na Wojerowskej Alberta Einsteinowej zadobyli a z njeho dwě kolesy kradnyli. Nastata škoda wučinja nimale 2 000 eurow. Kriminalna policija je přepytowanje přewzała.

Policija (23.12.19)

póndźela, 23. decembera 2019 spisane wot:

Pódlanske twarjenje cil było

Němcy. W nocy na štwórty adwent su so njeznaći na Kulowskej w Němcach do pódlanskeho twarjenja statoka zadobyli. Z njeho pokradnychu koleso marki Cube, najwšelakoriši grat a dźěle kolesa. Hódnotu rubizny trochuje policija na něhdźe 1 250 eurow. Škoda na twarjenju, na­mócneho zadobywanja dla, njeje hišće doskónčnje zwěsćena.

Kontejner zamiškrili

Budyšin. Wohnjowu woboru dyrbjachu sobotu rano na Mužakowskej w Budy­šinje wołać. Njeznaći běchu smjećowy kontejner z plasty zamiškrili. Najebać hnydomne hašenje njemóžachu wohnjowi wobornicy zadźěwać, zo płomjenja izolaciju susodneho domu wobškodźa. Kriminalna policija pad přepytuje.

Policija (20.12.19)

pjatk, 20. decembera 2019 spisane wot:

Hnydom tři swinje naraz

Nowa Łuka. Njelubozne zetkanje z hnydom třomi dźiwimi swinjemi dožiwi 48lětny wodźer awta předwčerawšim rano pola Noweje Łuki. Kaž policija zdźěla, njemóžeše so wón rano wokoło šesćich zražce z nimi hižo wuwinyć. Šoferej so na zbožo ničo njesta, wšitke tři dźiwje swinje pak na městnje njezboža zahinychu. Škoda na awće wučinja něhdźe 4 000 eurow.

Policija (19.12.19)

štwórtk, 19. decembera 2019 spisane wot:

Z 1,6 promilemi po měsće

Kamjenc. Při kontroli na Kamjenskej Macherowej lepichu policisća wčera w nocy 18lětneho šofera Renaulta, kiž njebě hižo kmany awto wodźić. Wotpowědny test wunjese, zo měješe mło­dostny 1,6 promilow alkohola w kreji. Papjery sćazać jemu njemóžachu, dokelž njeměješe je při sebi, awto bě sej požčił.

Policija (18.12.19)

srjeda, 18. decembera 2019 spisane wot:

22lětneho pytaneho zajeli

Wojerecy. Při kontroli na Wojerowskim Łužiskim naměsće móžeše policija z wukazom zajeća pytaneho zajeć. Po tym zo běchu zastojnicy jemu wšitko přednjesli a jeho powučili, pak so 22lětny rozmjerza a je dokument wo zajeću cyle jednorje roztorhał. Na to jeho sputachu. Dokelž pak so muž dale spjećowaše, dyrbješe transport do jastwa dalši policist přewodźeć.

Rubizna mała, wěcna škoda wulka

Kamjenc. Njeznaći su so w Kamjencu do wobchoda zadobyli a tam tresor wuprózdnili. Rubizna wučinja jenož někotre sta eurow, wěcna škoda pak je z něhdźe 5 000 eurami njewšědnje wulka.

Policija (17.12.19)

wutora, 17. decembera 2019 spisane wot:

Hódnotne wěcy w awće njewostajić

Šunow. Paduši su so njedźelu rano – kaž policija zdźěla, wokoło štwórć na wosom, potajkim na swětłym dnju – na Bohatej w Šunowje do VWja zadobyli. Z njeho spakosćichu ručnu tobołku, w kotrejž běchu pjenjezy, ec-kartka kaž tež dalše dokumenty. I-pad z jězdźidła je tohorunja pokradnjeny. Hódnota rubizny wučinja ně­hdźe 500 eurow. Škoda na awće je runje tak wulka. Kriminalna policija pad přepytuje. Hladajo na mjenowany njeskutk w Šunowje policija doraznje namołwja, žane hódnotne wěcy w awće njewostajić, tež hdyž so jenož na někotre mjeńšiny wot njeho wotsaliće. „Wjace časa­ paduši najčasćišo njetrjebaja. Njeskićejće jim tuž žane přiležnosće“, na­pomina Anja Leuschner ze Zhorjelskeje policajskeje direkcije.

Přećiwowustawne symbole mórali

Budyšin. Njeznaći su na jednym dworje při Budyskich Žitnych wikach sćěny pomórali. Z čerwjenej barbu napryskachu tam wjacore přećiwowustawne symbole a zna­mjenja. Rozměr wěcneje škody njeje hišće znaty. Statny škit pad přepytuje.

Policija (16.12.19)

póndźela, 16. decembera 2019 spisane wot:

Do awta so zadobyli

Mały Wjelkow. Njeznaći su so pjatk w nocy do Renaulta zadobyli, kotryž bě na priwatnej ležownosći w Małym Wjelkowje wotstajeny. Kaž policija zdźěla, rozbichu paduši wokno awta, spakosćichu z njeho kapu, w kotrejž běchu tež móšnja, nawigaciski nastroj a kapsna lampa. Hódnotu rubizny trochuja za­stojnicy na něhdźe tysac eurow, wěcna škoda wučinja 250 eurow.

1,8 promilow naměrili

Brěznja. Sobotu něhdźe wo połnocy je policija w Brězni chětro wopiteho wodźerja Toyoty zwěsćiła. Přewjedźeny test wunjese, zo měješe 50lětny 1,8 promilow alkohola­ w kreji. Wón dyrbješe tuž ze zastojnikami sobu, zo bychu jemu krej za dalši test wotewzali. Jězbnu dowolnosć mužej nablaku sćazachu. Nimo toho přepytuja přećiwo njemu wopiłstwa we wobchadźe dla.

Policija (13.12.19)

pjatk, 13. decembera 2019 spisane wot:

Katalyzatory z awtow kradnyli

Rakecy/Wojerecy. Katalyzatory su po wšěm zdaću mjez paduchami jara woblubowane. Kaž policija zdźěla, ma so mjeztym z wjacorymi tajkimi padustwami rozestajeć. Mjez druhim su wčera w Rakecach njeznaći hnydom z awtow katalyzatory wutwarili. Škoda wučinja wjac hač 3 000 eurow. Tež we Wojerecach su paduši z Hondy katalyzator wurězali.

Policija (12.12.19)

štwórtk, 12. decembera 2019 spisane wot:

Wopiteho zadźeržał

Bluń/Bjezdowy. Mjez Blunjom a Bjezdowami je so Blunjanej poradźiło wopiteho šofera zadźeržeć, a to wutoru rano. Krótko do sedmich informowaše wón policiju wo njewšědnym jězbnym stilu před nim jěduceho. Zastojnikam šofer Kije na to­ wuzna, zo bě njezbožo zawinił. Wón měješe 1,56 promilow alkohola w kreji. Zawěsćili su policisća zdobom na njezbožo pokazowace slědy. Jězbnu dowolnosć mužej nablaku sćazachu.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND