Policija (01.09.20)

wutora, 01. septembera 2020 spisane wot:

Daloko drje njepřišoł

Bjezdowy. Z pokradnjenymi kolesami dyrbješe so policija hižo stajnje zaběrać. Nětko pak so paduši dźeń a časćišo na elektrokolesa měrja, a to nic jenož w pincach a garažach, ale samo, hdyž maja je dowolnicy na awće přičinjene. To sta so předwčerawšim rano w Bjezdowach w gmejnje Halštrowska Hola. Njeznaty bě tam e-bike wot bydlenskeho mobila wotšrubował. Koleso ma hódnotu ně­hdźe 1 100 eurow. Hač pak je z nim da­loko přišoł, je dwělomne. Wobsedźer ­bě wječor do toho akku wutwarił.

Policija (31.08.20)

póndźela, 31. awgusta 2020 spisane wot:

Z garaže kwad pokradnył

Kubšicy. Njeznaty je w nocy na njedźelu w Brězowje w Kubšiskej gmejnje z garaže kwad w hódnoće něhdźe 3 000 eurow pokradnył. Tón napadny pozdźišo w Neugersdorfje swědkej, kiž je policiju informował. Zastojnicy spytachu muža zadźeržeć, tón pak smaleše wotsal. Po tym zo je wón na polu mašinu zwróći, so pěši zminy. Jězdźidło móžachu wobsedźerjej na to wróćić.

W Olbje dale pytaja

Stróža. Za zhubjenym 44lětnym mužom w Olbje su tež kónc tydźenja pytali. Sobotu bě policija w Stróži pola Hućiny hromadźe z nadregionalnej firmu na městnje, kotraž zasadźi najmodernišu fotorealistisku sonarnu techniku. Mjez druhim wužiwachu nurjenski trut, wu­syłacy live wobrazy z wody. Nimo toho ma trut mechanisku ruku a móže z njej hač do 100 kilogramow ćežke wěcy z wody sćahnyć. Po wuhódnoćenju wobrazow chcedźa jutře znowa policajskich nurjakow ze Saksko-Anhaltskeje, Durinskeje a Sakskeje zasadźić.

Policija (28.08.20)

pjatk, 28. awgusta 2020 spisane wot:

Zapłaćić zabył

Słona Boršć. Při awtodróhowym wotpočnišću pola Słoneje Boršće je srjedu starši muž swoje awto z 20 litrami die­sela natankował a potom bjez płaćenja do směra na Zhorjelc wotjěł. Alarmo­wana policija lepi 77lětneho krótko před tunlom pod Limasom. Kaž Nižozemjan policiji powědaše, je w tankowni kofej pił, ale potom diesel zapłaćić zabył. Wotpowědnu sumu wón hnydom zapłaći. Hač změje jeho misnjenje konsekwency, z tym so nětko statne rěčnistwo zaběra.

Policija (27.08.20)

štwórtk, 27. awgusta 2020 spisane wot:

Wjele škody načinili

Komorow. Njeznaći su so w nocy na wutoru do towarstwoweho domu w Komorowje pola Rakec zadobyli. Kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěli, wobškodźichu wjacore wokna a skóncowachu pohiby registrowacu připrawu. Z małeje kasy pokradnychu skućićeljo 200 eurow. Porno tomu wučinja načinjena wěcna škoda na wšě 1 500 eurow. Kriminalna policija nětko pad přepytuje.

Policija (26.08.20)

srjeda, 26. awgusta 2020 spisane wot:

Wobšudźić so njedał

Bischheim. Z přilubjenjom, zo je wjacore tysac eurow dobył, chcychu njeznaći před­wčerawšim 79lětneho muža w Bisch­hei­mje w gmejnje Haselbachtal wobšudźić. Skućićeljo rentnarjej při telefonje rjeknychu, zo měł wón w kupnicy tak mjenowane steam-karty w hódnoće 500 eurow kupić a pozdźišo w dalšim telefonaće wot­powědne čisła podać, zo móhł wupłaćenje dobyća wotzamknyć. Rentnar to wotpokaza a zazwoni policiju.

Policija (25.08.20)

wutora, 25. awgusta 2020 spisane wot:

Paduch w stanje pobył

Bórk. Z woporom paducha stała je so swójba, kotraž w Bórku při Budyskim spjatym jězoru stanowaše. W nocy na njedźelu zadoby so cuzy do předstana. Jako mandźelskaj z wotdźěleneho spanskeho dźěla pohladnyštaj, bě njeznaty hi­žo­ preč. Sobu wzał bě handyjej kaž tež kluče. Te namakaštaj škodowanaj poz­dźišo w swojim awće, kotrež bě paduch wotamknył a z njeho por sportowych črijow spakosćił. Dohromady nasta něhdźe 200 eurow škody. Nětko pytaja swědkow, kotřiž su snano něšto wobkedźbowali.

Policija (24.08.20)

póndźela, 24. awgusta 2020 spisane wot:

Bjez bencina a dowolnosće

Budyšin. Na twarnišću awtodróhi A 4 mjez wotbóčkomaj Budyšin-wuchod a Wóspork wčera krótko po połnocy šofer­ wosoboweho awto hižo dale jěć njemóžeše. Přiwołana policija zwěsći, zo bě 26lětny muž zabył, swój Alfa Romeo sčasom natankować. Při dokładnišim přepruwowanju so wukopa, zo młody muž scyła žane awto wodźić směł njeby, dokelž dyrbješe před časom swoju jězbnu dowolnosć wotedać.

Policija (21.08.20)

pjatk, 21. awgusta 2020 spisane wot:

Drogi plahował

Łaz. We wjesnym dźělu Łazowskeje gmejny je policija minjene dny mału plantažu konopnych rostlin namakała. Na hornim poschodźe jednoswójbneho domu 60lětneho muža steješe dohromady 15 tychle rostlinow. Nimo toho namakachu zastojnicy wšelki grat za plahowanje tajkich drogow. Policija wšitko sćaza.

Policija (20.08.20)

štwórtk, 20. awgusta 2020 spisane wot:

Rentnarjow zjebali

Mužakow. Z tak mjenowanym šokowym telefonatom staj njeznataj minjene dny w Mužakowje wot dweju rentnarjow pjećcyfrowu sumu pjenjez wulišćiłoj. Při telefonje wudaštaj so jako policistaj a powědaštaj, zo trjeba přiwuzna staršeju ludźi nuznje pomoc, hewak dyrbi hnydom do jastwa. Rentnarjej staj to bohužel wěriłoj a pjenjezy přepodaštaj.

Policija (19.08.20)

srjeda, 19. awgusta 2020 spisane wot:

Pytanje za zhubjenym přetorhnyli

Stróža. Dokelž bě pytanje za zhubjenym 44lětnym w Olbje pola Stróže tež wčera bjez wuspěcha, za nim najprjedy raz dale nurić njebudu, zdźěli policija. Specielnje wukubłane psy su póndźelu na bliskimaj městnomaj reagowali. Na njej su so wčera při nurjenju koncentrowali, bohužel bjez wuspěcha. Olba je tam něhdźe 20 metrow hłuboka, tak zo je nurjenje jara wobćežne. Nimo toho nurjacy pod wodu lědma pjeć metrow daloko widźa. Nětko policija a wuchowanske mocy wo nowej strategiji rozmysluja. Přiwšěm tež přichodne dny čołmiki policije po Olbje dale pojědu.

nawěšk

nowostki LND