Policija (05.08.20)

srjeda, 05. awgusta 2020 spisane wot:

Municija we wusaknjenym rěčnišću

Hory. Kedźbliwy wobydler je so před­wčerawšim pola policije přizjewił, dokelž bě municiju namakał. Wona ležeše we wusaknjenym rěčnišću Čorneho Halštrowa pod mostom mjez Wojerecami a Horami. Zastojnicy policajskeho re­wěra ze­zběrachu tam na to dohromady 107 małokalibrowych patronow.

Policija (04.08.20)

wutora, 04. awgusta 2020 spisane wot:

Jastwu hišće raz zadźěwał

Kulow. Njepřipowědźeny wopyt měješe předwčerawšim připołdnju 56lětny muž w Kulowje. Při jeho bydlenskich durjach klinkachu zastojnicy Wojerowskeho po­licaj­skeho rewěra. Přičina bě, zo wón poku­ty płaćił njebě, a tak předležeštej při­kazaj zajeća přećiwo njemu. Jako jemu uniformowanaj rozłožištaj, što móhło to w najhóršim padźe woznamjenjeć, bě muž dowidny a je dohromady 480 eurow zapłaćił. Tak móžeše wón wjacednjowskemu přebytkej w jastwje zadźěwać.

Policija (03.08.20)

póndźela, 03. awgusta 2020 spisane wot:

Bager wolij zhubił

Serbske Pazlicy. Jako jědźeše ze Serbskich Pazlic do směra na Pěskecy 68lětny minjeny pjatk wječor ze swojim bagrom je so hydrawlikowa rołka skóncowała, tak zo je jězdźidło na połdra kilometrje wolij zhubił. Mějićel tuž swoju mašinu na lěsnym puću wotstaji, zo by ju nazajtra reparował. W běhu nocy pak bager wšón wolij zhubi, štož bě po wšěm zdaću něhdźe 200 litrow. Specialna firma dyrbješe sobotu puć wurjedźić a z wolijom zanjerodźenu lěsnu pódu wotnosyć.

Policija (31.07.20)

pjatk, 31. julija 2020 spisane wot:

Smjertne njezbožo při jězoru

Slepo. Tragiski wukónc měješe předwčerawšim připołdnju wólnočasna zaběra při Brězowskim jězoru. Tam je 48lětny muž wodosportowu připrawu wužiwał. Při tym pak wón padny a so po wšěm zdaću ćežko zrani. Kaž Zhorjelska poli­cajska direkcija rozprawja, wućahnychu muža na kraj. Wopytowarjo jězora sta­rachu so wo prěnju pomoc, přiwołana wuchowanska słužba spyta znjezboženeho reaniměrować, bohužel bjez wuspěcha. Muž na městnje njezboža wudycha.

Policija (30.07.20)

štwórtk, 30. julija 2020 spisane wot:

Bager do awta zrazył

Stróža. K njewšědnej zražce je předwčerawšim popołdnju w Stróži pola Hućiny dóšło. Na kromje tamnišeje hłowneje dróhi dźěłaše wodźer bagra. Runje jako so 43lětny ze swojej dźěłowej mašinu zwjertny a łžica bagra nad pućom steješe, přijědźe BMW a do njeje zrazy. 45lětny wodźer a pjećlětne dźěćo so snadnje zraništaj. Zranjenu 34lětnu sobujěducu dyrbjachu do chorownje dowjezć. Škoda na awće wučinja 3 500 eurow.

Policija (29.07.20)

srjeda, 29. julija 2020 spisane wot:
W domje za požadarjow azyla při Kamjenskim lětanišću je so wčera wječor paliło. Irakski staćan bě tam w swojej stwě woheń zamiškrił. Kaž policija zdźěli, su 25lět­neho nachwilnje zajeli. Po wšěm zdaću steješe młody muž pod wliwom alkohola abo drogow. Přećiwo njemu přepytuja ćežkeho zapalerstwa dla. Na zbožo so nichtó zranił njeje. Wšitcy wobydlerjo móžachu dom sčasom wopušćić. Kur, kiž so z pala­ceje stwy wupřestrěwaše, zadobywaše so do sydom dalšich stwow, kotrež najprjedy raz wužiwać njemóža. Kelko škody je nastało, njeje dotal hišće znate. Fachowc wohnjo­weje wobory chcyše so dźensa na městnje rozhladować a za dokładnymi přiči­nami wohenja slědźić. Foto: Rocci Klein

Policija (28.07.20)

wutora, 28. julija 2020 spisane wot:

Wopiteho lepili

Kamjenc. Na pózdnim njedźelnym popołdnju je wodźer awta při tankowni na Ma­cherowej w Kamjencu do wabjenskeje tafle zajěł, ale so wo nastatu škodu njestarał. Swědcy tuž za nim jědźechu a informowachu policiju. Zastojnicy 62­lětneho krótko na to lepichu a pytnychu, zo bě wón alkohol pił. Při kontroli na­měrichu pola njeho 1,66 promilow. Jězbnu dowolnosć a awtowy klučik dyrbješe šofer wotedać a změje so nětko wohroženja nadróžneho wobchada dla zamołwić.

Policija (27.07.20)

póndźela, 27. julija 2020 spisane wot:

Randalěrarja lepili

Wojerecy. Na Starej Berlinskej dróze we Wo­jerecach je we wčerawšich rańšich hodźinach wobydler wobkedźbował, kak něchtó busowe zastanišćo kóncuje. Nje­znaty ze wšej mocu do škleńcy kopaše a ju skónčnje rozbi. Alarmowana policija muža na to w bliskosći dosahny. Při přepytowanju blišich wobstejnosćow so wukopa, zo bě 20lětny nimo toho zachodne durje wjaceswójbneho domu wobškodźił. Načinjena wěcna škoda wučinja cyłkownje něhdźe 1 100 eurow.

Policija (24.07.20)

pjatk, 24. julija 2020 spisane wot:

Wot swójskeho awta zranjeny

Kamjenc. Njewšědne wobchadne nje­zbožo je so předwčerawšim připołdnju w Kamjencu stało. Při tym bu muž wot swójskeho jězdźidła ćežko zranjeny. Stało je so to na Dróze Wilhelma Weiße na Budyskej horje. 57lětny wodźer transportera je tam swoje jězdźidło na spadowatym puću wotstajił a něšto metrow dale šoł, dokelž měješe tam něšto wobstarać. Po někotrych mjeńšinach, tak policija rozprawja, poča so awto hibać. Wone kuleše so po skłoninje wróćo a zrazy při wotbóčce na přichodnu hasu do 57lětneho kaž tež do techniskeje připrawy wodoweho zastaranja. Muža dyrbjachu ćežko zranjeneho do chorownje dowjezć. Škoda wučinja něhdźe 1 500 eurow.

Policija (23.07.20)

štwórtk, 23. julija 2020 spisane wot:

Pjaneju kolesowarjow lepili

Čorny Hodler. Chětro wopitaj a ke kolesowanju po wšěm zdaću hižo njekmanaj běštaj muž a žona, kotrejuž lepichu policisća w nocy na srjedu na Čornohodlerskim parkowanišću. 53lětna žona bě tam padnyła a so při tym zraniła, jeje 44lětny přewodźer spyta so wo nju starać. Najskerje běštaj wobaj z kolesom na dompuću z hosćenca, rěka w policajskej rozprawje. Při kontroli zwěsćichu pola žony 1,24 promilow alkohola w kreji, pola muža samo 1,96 promilow. Na to měještaj wobaj krej wotedać. Skónčnje dowjezechu jeju k ambulantnemu zastaranju do chorownje. Wo dalšich konsekwencach jězdźenja lepjeneju pod wliwom alkohola rozsudźi statne rěčnistwo.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND