Policija (15.12.20)

wutora, 15. decembera 2020 spisane wot:

Pjenjezy duplikaty byli

Wojerecy. Z witriny wotnožki pjenježneho instituta na Hrodowej we Wojerecach su njeznaći w nocy na minjenu njedźelu wustajene pjenjezy pokradnyli. Kaž policija zdźěli, pak jedna so wo duplikaty. Kelko jednotliwych pjenjez su skućićeljo sobu wzali, njeje hišće jasne.

Policija (14.12.20)

póndźela, 14. decembera 2020 spisane wot:

Za hody so zastarać chcyli

Budyšin. Jenož krótki čas móžachu so minjeny pjatk wječor štyrjo mužojo w Budyšinje nad swojej słódkej rubiznu wjeselić. Sobudźěłaćer kupnicy na Drježdźanskej dróze je policiju informował, zo su cuzy wjetše mnóstwo šokolody spakosćili a z awtom wotjěli. Dźakowano dobremu wopisanju skućićelow lepichu policisća štyrjoch muži w starobje 17, 18, 19 a 25 lět na wotpočnišću Hornja Łužica při awtodróze A 4. W jich wosobowym awće typa Daihatsu namakachu na to nimo šokolody tež kofej, płokanski próšk, palenc a drogerijowe wudźěłki w cyłkownej hódnoće něhdźe 1 200 eurow. Wšěch štyrjoch zastojnicy nachwilnje zajachu. Po wotzamknjenju policajskich naprawow jich zaso pušćichu. Kriminalna policija pad dale přepytuje.

Policija (11.12.20)

pjatk, 11. decembera 2020 spisane wot:

Z jejom so „wjećił“

Łuty. Hdyž přespěšnje jěducych šoferow z błyskačom lepja, to potrjechenych wězo mjerza, njeje pak přiwšěm žana při­čina so za to wjećić, kaž činješe to předwčerawšim muž we Łutach. 54lětneho běchu připołdnju „fotografowali“, dokelž bě tam na Gerharda Hauptmannowej z awtom přespěšnje jěł. Poł hodźiny pozdźišo so wón na wone městno z kolesom nawróći a ćisny jejo wo durje jězdźidła, z kotrehož policisća kontrolowacu techniku posłužowachu. Jich jězdźidło drje so při tym njewobškodźi, přiwšěm wupisachu mužej skóržbu. W njej rěka, zo bě wón „powšitkownosć wobćežował“.

Policija (10.12.20)

štwórtk, 10. decembera 2020 spisane wot:

Před zastojnikami ćěkał

Wojerecy. Hnydom wjacore razy je so 18lětny wodźer Audija předwčerawšim we Wojerecach kontroli policije wuwinył. Wokoło 21.45 hodź. chcychu jeho na Južnej hasy kontrolować, młody muž pak stupi na płun. Wón smaleše z awtom do směra na Židźino, hdźež dyrbješe kolesowarka nabok skočić. Policajsku zawěru šofer ignorowaše, jědźeše wokoło njeje a by nimale do policistow załoži. Hakle na dalšim kontrolnym městnje so 18lětny poda. Wón a 16lětny sobujěducy ste­je­štaj pod wliwom drogow. Nimo toho bě Audi bjez dowolnosće přetwarjeny.

Policija (09.12.20)

srjeda, 09. decembera 2020 spisane wot:

W busach kontrolowali

Kulow. Na cyłoněmskim akciskim dnju za wužiwanje nahubnika w zjawnych wobchadnych srědkach běchu před­wčerawšim tež zastojnicy Wojerowskeho policajskeho rewěra wobdźěleni. Woni kontrolowachu we wjacorych busach kaž tež na zastanišćach w Kulowje a Rakecach. Kaž w rozprawje Zhorjelskeje policajskeje direkcije rěka, su w busach wšitcy sobujěducy postajenje dodźerželi. Na zastanišćach někotre dźěći tónle předpis ignorowachu. Zastojnicy je napominachu.

Policija (08.12.20)

wutora, 08. decembera 2020 spisane wot:

Pokradnjene awto namakali

Kamjenc. Dźakowano dobremu techniskemu wuhotowanju su minjeny kónc tydźenja awto zaso namakali, kotrež běchu njeznaći w Kamjencu pokradnyli. Wobsedźer 60 000 eurow droheho jězdźidła pjatk rano pytny, zo jeho Audi na zwučenym městnje njesteji. Na to aktiwěrowaše wón ze smartfonom app, z kotrejž hodźi so městnosć awta zwěsćić. Po tym steješe Audi A 4 dźesać kilometrow za Zhorjelcom w Pólskej. Tamniši zastojnicy namakachu Audi skónčnje na wopisanym městnje zawodźěty. Wot paduchow pak njebě ničo widźeć.

Policija (07.12.20)

póndźela, 07. decembera 2020 spisane wot:

Wulku škodu načinili

Wóspork. Komunalny twarski zawod městačka Wósporka bě w nocy na sobotu cil paduchow. Tón dźeń dopołdnja dźě dyrbjachu zwěsćić, zo bě so tam něchtó zadobył a najprjedy wonkowne wrota a po tym dalše wrota składu a gratoweje hale namócnje wočinił. Z hale pokradnychu njeznaći tam wotstajeny Ford Transit. Dwanaće lět stare awto je něhdźe 10 000 eurow hódne. Dale su skućićeljo na připowěšaku ležacy grat w cyłkownej hódnoće 15 000 eurow sobu wzali. Nimo toho nasta při zadobywanju 2 000 eurow wěcneje škody. Kriminalisća pad nětko přepytuja.

Policija (04.12.20)

pjatk, 04. decembera 2020 spisane wot:

Kedźbu z horcym popjełom!

Wulka Dubrawa. Štóž ma doma kamin, jón runje w zymskim času rady tepi. Ale někotre prawidła dyrbiš wšak při tym wobkedźbować a dodźeržeć, kaž dyrbješe wobydler wčera rano we Wulkej Dubrawje nazhonić. Po wšěm zdaću bě wón horcy popjeł do wotpadkoweho sudobja sypnył, na čož so pódla stejace sudobjo za staru papjeru zapali. Woheń wobškodźi nimo toho bróžnju. Kedźbliwy swědk to wčera krótko do 7 hodź. pytny a započa woheń hašeć. Při tym so wón snadnje zrani.

Policija (03.12.20)

štwórtk, 03. decembera 2020 spisane wot:

Wikowarja drogow zajeli

Budyšin. Předwčerawšim připołdnju su policisća w Budyšinje podhladneho wikowarja drogow zajeli. Do toho bě 21lětny muž na Seminarskej wot njeznateho šofera awta nachribjetnik přepodaty dóstał. Jako chcychu młodeho muža kontrolować, wón ćekny, na Tzschirnerowej pak jeho zastojnicy dosahnychu. W nachribjetniku měješe wón 200 gramow konopje. Na přikaz statneho rěčnistwa přepytachu na to w Budyšinje dwě by­dleni. Při tym namakachu bróń 21lětneho. Tež podhladna 52lětna žona dósta so w tym zwisku do wizěra policije.

Policija (02.12.20)

srjeda, 02. decembera 2020 spisane wot:

Korony dla kontrole přewjedli

Kamjenc. Na wjacorych městnach Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa su policajscy zastojnicy předwčerawšim dodźerženje škitnych naprawow korony dla kontrolowali, mjez druhim na torhošću před Kamjenskej radnicu a na Cyrkwinskim naměsće w Radebergu. Internetnje zhonichu policisća wo planowanymaj zhromadźiznomaj, kotrejž pak njeběštej přizjewjenej. Dohromady zličichu 30 wosobow. Wuslědk bě jedne přeńdźenje přećiwo zakonjej wo zhromadźowanju a jedne přećiwo koronowym postajenjam. W Běłej Wodźe kontrolowachu zastojnicy dodźerženje hygienowych postajenjow w nakupowanskim centrumje. Při jednym předawanišću njebě personal nahubnik wužiwał a je to tež na napominanje policistow wotpokazał. Tam dyrbja so nětko přeńdźenja dla zamołwić.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND