Policija (01.12.20)

wutora, 01. decembera 2020 spisane wot:

Zasadźenje na awtodróze

Wóspork. Policajskeho zasadźenja dla bě wčera rano awtodróha A 4 pola Wósporka dwě hodźinje zawrjena. Tam spyta ­policija wodźerja Renaulta zadźeržeć, dokelž wón njewěsće jědźeše. 44lětny zrazy najprjedy do praweho wobhrodźenja a potom dale jědźeše. Skónčnje jeho tola zadźeržachu. Muž pak wulěze a chcyše na napřećiwnu jězdnju hić. Na to jeho sputachu a do chorownje dowjezechu.

Policija (30.11.20)

póndźela, 30. nowembera 2020 spisane wot:

Z alkoholom a bjez dowolnosće

Wojerecy. Prawy čuch mějachu policisća, jako sobotu wječor 21lětneho šofera Opela we Wojerecach zadźeržachu a kontrolowachu. Pola njeho zwěsćichu mjenujcy 0,52 promilow alkohola w kreji. Drogowy test bě tohorunja pozitiwny. Skónčnje so tež hišće wukopa, zo młody muž scyła žanu płaćiwu jězbnu dowolnosć njeměješe.

Policija (27.11.20)

pjatk, 27. nowembera 2020 spisane wot:

Wšo w porjadku było

Nowoslicy. Jako wopačny alarm wopokaza so informacija wo manipulowanym płunowodźe z wysokim ćišćom w Nowoslicach, wo čimž wčera na tymle městnje rozprawjachmy. Kaž přepytowanja policije hromadźe z płunowym zastaraćelom nětko wunjesechu, bě pječa wot cuzych zawrjeny wentil najskerje hižo wot oktobra zawjertnjeny. To pak dotal napadnyło njeje, dokelž so minjene tydźenje tak wjele płuna přetrjebało njeje. Njedowolene zapřimnjenje móže policija tuž wuzamknyć a tež swědkow w tym zwisku hižo njepyta.

Policija (26.11.20)

štwórtk, 26. nowembera 2020 spisane wot:

Problemy z płunom zawinili

Nowoslicy. Manipulowaneho płunowoda z wysokim ćišćom dla přepytuje policija tuchwilu w Nowoslicach a pyta tam móžnych swědkow. Předewzaće płunoweho zastaranja informowaše předwčerawšim policiju wo tym, zo je ćišć w płunowodźe woteběrał. Sćěh toho bě, zo dóńdźe w Kamjencu a wokolinje k wupadam. Po wšěm zdaću běchu njeznaći w Nowoslicach jedyn z hłownych wentilow při wokrjesnej dróze K 7285 zawjertnyli a z tym problem zawinili. Kriminalni technikarjo na městnje slědy zawěsćichu. Kriminalna słužba přepytuje nětko dla mylenja zjawnych připrawow. Štóž móže pokiwy k wopisanemu podawkej podać abo štóž je samo něšto podhladneho wobkedźbował, njech so na Kamjenskim rewěrje pod telefonowym čisłom 03578/ 3520 abo w druhim policajskim běrowje přizjewi.

Policija (25.11.20)

srjeda, 25. nowembera 2020 spisane wot:

Swójske koleso namakała

Wojerecy. Na swójsku iniciatiwu a dźakowano wobdźělenju policije je žona we Wojerecach tele dny swoje pokradnjene koleso wróćene dóstała. Njeznaći běchu so do pincy wjaceswójbneho domu na Hasy Konrada Zuseho zadobyli a jeje groćaneho konika typa Stevens sobu wzali. Wobsedźerka wuhlada swoje koleso na to w interneće, hdźež je něchtó na předań poskićeše a aranžowaše z předawarjom zetkanje. Jako tak daloko bě, nječakaše jeno žona na swoje koleso, ale tež policija na podhladneho paducha. Pola 29lětneho namakachu zastojnicy rubiznu, kotraž pochadźa z dalšeho zadobywanja do pincy wjaceswójbneho domu we Wojerecach. Mjez druhim bě wón tam elektro-roler pokradnył. Za swoje njeskutki změje so paduch nětko před sudnistwom zamołwić.

Policija (24.11.20)

wutora, 24. nowembera 2020 spisane wot:

Pytaja swědkow njezboža

Hodźij. K wobchadnemu njezbožu, kotrež je so předwčerawšim popołdnju w Hodźiju stało, pyta policija swědkow. 61lětny wodźer Fiata bě tam ze wsy na statnu dróhu S 111 do směra na Budyšin wotbočił. Při tym přewidźa wón 35lětneho muža, kiž na kolesowanskim puću jědźeše. Kolesowar so ćežko zrani, jeho dowjezechu do chorownje. Pola zawinowarja zwěsćichu 0,38 promilow alkohola w kreji. Štóž je njedźelu w 14.30 hodź. w Hodźiju něšto wobkedźbował, njech so pola policije přizjewi.

Policija (23.11.20)

póndźela, 23. nowembera 2020 spisane wot:

Awto skóncowali

Kamjenc. Złu překwapjenku dožiwi sobotu rano 20lětna wobsedźerka Fiata Panda w Kamjencu. Wječor do toho bě wona swoje jězdźidło něhdźe w 22 hodź. na Njebjelčanskej dróze wotstajiła. W nocy běchu njeznaći wobě kolesy na prawym boku překłóli a na motorowej hawbje 30 centimetrow dołhu šmaru zawostajili. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 300 eurow.

Policija (20.11.20)

pjatk, 20. nowembera 2020 spisane wot:

Pokradnjene awto w lěsu stało

Sepicy. Při wuchodźowanju w lěsu pola Sepic je žona minjenu wutoru awto wuhladała. Najprjedy sej wona při tym ničo njemysleše, dokelž bě při jězdźidle marki Audi muž, kiž so jako policist wudawaše. Nazajtra na pokutnym dnju so žona tola rozsudźi, swoje wobkedźbowanje policiji zdźělić. Na to so wukopa, zo běchu njeznaći awto wutoru popołdnju w Złym Komorowje pokradnyli. Z pomocu hajnika móžachu je z lěsa wućahnyć.

Do wobchoda so zadobyć chcył

Budyšin. Wosrjedź swětłeho dnja je so předwčerawšim připołdnju njeznaty do wobchoda na Budyskej Šulskej hasy zadobyć spytał. Poradźiło pak so jemu to njeje. Přiwšěm nasta něhdźe 2 000 eurow wěcneje škody, kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěli.

Policija (19.11.20)

štwórtk, 19. nowembera 2020 spisane wot:

Do piwoweje zahrody prasnył

Němske Pazlicy. Na trochu hinaše wašnje do korčmy załožił je w nocy na srjedu 24lětny wodźer VWja w Němskich Pazlicach. Přijěwši z Pěskečanskeho směra z přewulkej spěšnosću do wsy wón w lěwej křiwicy swój Polo hižo pod kontrolu njeměješe a přerazy płót piwoweje zahrody wjesneho hosćenca. Młody muž a jeho 19lětna sobujěduca so při njezbožu ćežko zraništaj, tak zo dyrbjachu jeju do chorownje dowjezć. Skóncowane jězdźidło hišće w nocy z piwoweje zahrody zběhnychu a wotwlečechu. Pola 24lět­neho šofera naměrichu 0,45 promilow alkohola w kreji.

Policija (17.11.20)

wutora, 17. nowembera 2020 spisane wot:

Wjacore delikty naraz

Budyšin. Předwčerawšim připołdnju je 35lětny wodźer Forda na Budyskej Listowej před policiju ćěkał. Ta z awtom za nim smaleše a spěšnje přičinu jeho zadźerženje zwěsći. Němski staćan scyła žanu jězbnu dowolnosć njeměješe a steješe nimo toho po wšěm zdaću pod wliwom drogow. Wotpowědny test reagowaše mjenujcy pozitiwnje na amfetaminy. W awće namakachu policisća snadne mnóstwo drogow. Na to dyrbješe młody muž krej „darić“. Wón změje so nětko mjez druhim jězdźenja bjez dowolnosće a jězdźenja pod wliwom drogow dla na sudnistwje zamołwić.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND