Pisajće nam!

wutora, 03. septembera 2019 spisane wot:
Lětsa zhladujemy na 30. róčnicu powalenja murje a tak na towaršnostny přewrót w Němskej. Kóždy je chětro napjaty čas hinak dožiwił. Napisajće nam tuž swoje dopomnjenki, kak sće wy, lubi čitarjo, přewrótowy čas dožiwili a posrědkujće je nam. Zawěsće namakaće tež hišće historiske foto, kotrež so k tomu hodźi. Pósćelće nam wšitko za wozjewjenje hač do 1. oktobra pak postalisce na: Serbske Nowiny, Sukelnska 27 (Tuchmacherstr. 27), 02625 Budyšin pak elektronisce na: . Jako hesło podajće prošu „Róčnica“. Wutrobny dźak! Redakcija Serbskich Nowin

Pisajće nam!

pjatk, 30. awgusta 2019 spisane wot:
Lětsa zhladujemy na 30. róčnicu powalenja murje a tak na towaršnostny přewrót w Němskej. Kóždy je chětro napjaty čas hinak dožiwił. Napisajće nam tuž swoje dopomnjenki, kak sće wy, lubi čitarjo, přewrótowy čas dožiwili a posrědkujće je nam. Zawěsće namakaće tež hišće historiske foto, kotrež so k tomu hodźi. Pósćelće nam wšitko za wozjewjenje hač do 1. oktobra pak postalisce na: Serbske Nowiny, Sukelnska 27 (Tuchmacherstr. 27), 02625 Budyšin pak elektronisce na: . Jako hesło podajće prošu „Róčnica“. Wutrobny dźak! Redakcija Serbskich Nowin

Porjedźenka

srjeda, 24. julija 2019 spisane wot:
Do nekrogola wo zemrětym Korli Tilichu (SN 22.07.) je so nam zmylk zasunył: Jedyn z prěnich šulerjow zemrěteho, Siegfried Holz, pochadźa z Brězowki a nic z Połčnicy, kaž smy mylnje pisali. Prosymy wo wodaće. Redakcija Serbskich Nowin

Relotiuswšěch slepił

wutora, 28. meje 2019 spisane wot:
Hamburg (dpa/SN). Dobre pjeć měsacow po wotkryću falšowanjow reportera Claasa Relotiusa je magacin Spiegel kónčnu rozprawu k aferje předpołožił. 17stronsku analyzu wozjewichu minjeny pjatk w powěsćowym portalu Spiegel Online, po tym zo bě třiwosobowa komisija pad přepytowała. „Dobra powěsć je, zo njejsu žane pokazki na to, zo je něchtó w domje wo falšowanjach wědźał, je krył abo samo na nich wobdźěleny był“, pisataj šefredaktor Steffen Klusmann a jednaćel nakładnistwa Thomas Haas. Zdobom dyrbještaj přiznać, zo je so Spiegel wot Relotiusa slepić dał a zmylki w rozměrach worał, kotrež su hladajo na měritka nakładnistwa njehódne. Po personalnych konsekwencach chcedźa přichodnje njewotwisne městno ombudnika zarjadować,­ kiž ma pokazki na njedo­statki w přinoškach pruwować. Spiegel bě w decembru 2018 sam wo falšowanjach rozprawjał. Po nich bě wot lěta 2011 něhdźe 60 tekstow Relotiusa w Spiegelu wušło, w kotrychž je sej wón stawizny a wobdźělene wosoby zdźěla wumyslił. Awtora běchu wospjet ze žurnalistiskimi mytami počesćili.

Flensburg (SN/JaW). Europske zjednoćenstwo dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) je minjeny pjatk w Flensburgu Myto MIDAS a Myto Otta von Habsburga spožčiło.

Myto MIDAS dósta Gabriel von Toggenburg, wěnowacy so we wosebitej seriji w němskim dźeniku w Italskej Dolomiten europskim a mjeńšinowym temam pod hesłom „Europske třěski“. Toggenburg bě zdobom „jedyn z iniciatorow Myta Otta von Habsburga a je tohorunja wjelelětny podpěraćel MIDAS. Lěta 2008 zorganizowa wón wopyt zjednoćenstwa pola Otta von Habsburga“, rjekny redaktor dźenika Dolomiten Hatto Schmit w lawdaciji.

Tež za nas zajimawe

póndźela, 13. meje 2019 spisane wot:
Zo medije hromadźe dźěłaja, ničo nowe wjac njeje. Zo pak hnydom dwě mjeńšinowej a dwě wjetšinowej nowinje a k tomu hišće danske a němske kooperuja, štož maja ze zrěčenjom podkładźene, je w Němskej nowe a tohorunja jónkrótne. Puć hač k tomu bě, kaž minjene dny zhonich, chětro kamjenjaty. Wšako njeběchu sej Danojo a Němcy stajnje přezjedni, štož wójny a bitwy w zańdźenosći dopokazuja. To pak su stawizny, a tuž wusyłaja žurnalisća ze sewjera jasny signal do Europy, mjenujcy: Móžemy zhromadnje skutkować, najebać to, štož w zašłosći bě. Ale rěčeć­ ze sobu dyrbimy! A to su danscy a němscy žurnalisća činili. „Flensburgski model“ mam tež za serbske medije za spomóžny. Serbske Nowiny a Serbski rozhłós kaž tež Wuhladko drje hižo zdźěla hromadźe dźěłaja, štož někotrym hódź njeje, přiwšěm měli to zesylnić a njeměli so za konkurentow měć. Tak wjac za swój lud wuskutkujemy. Janek Wowčer

Komorow pola Rakec (SN). Wšědnje znowa čitarjam zajimawu nowinu předpołožić, to je redaktoram a swobodnym sobudźěłaćerjam naročny nadawk. Najebać to pak maja recipienća tež swoje wočakowanja a přeća wo tym, što bychu rady raz čitali. A hdźe njehodźi so lěpje wo tym rěčeć, hač we wobłuku čitarskeho wječorka? Tak bě sej Domowinska skupina Komorow-Trupin-Rakecy zastupowaceho šefredaktora Serbskich Nowin Axela Arlta pjatk wječor do Komorowa přeprosyła.

Wudospołnjene z mnohimi informacijemi z wjace hač 177lětnych stawiznow serbskeho dźenika, kotrež złožuja so na lěta 1842 w redaktorstwje Handrija Zejlerja wušłe Tydźenske Nowiny, předstaji referent skupinarjam produkciju wšědneho wudaća SN. Hnydom na spočatku so jich prašeše: „Kotre temy byšće za zajimawu nowinu namjetowali?“ Wotmołwy běchu wšelake: To, štož je w regionje wažne. Nastawacy zetkawanski centrum w Komorowje. Baćony. Skupinska předsydka Borbora Felberowa nawjaza na teksty w rubrice „Zapósłane“: „Wone njewotbłyšćuja w kóždym padźe měnjenje redakcije. Na to měła redakcija tohorunja skedźbnjeć.“

Wědźeć, što so stawa

štwórtk, 18. apryla 2019 spisane wot:
Je dźensa přemało z wašeho regiona w Serbskich Nowinach abo njeje scyła ničo z wašeje wsy? Změńće to a stańće so z korespondentom jeničkeho serbskeho wječornika. Informujće nas wo nowosćach w swojej wsy a blišej wokolinje kaž tež wo podawkach we wašim towarstwje. Zazwońće redakciju serbskeho wječornika w Budyšinje pod telefonowym čisłom 03591/577 232 abo pósćelće nam informacije abo tež wobrazy z e-mailku na . Chcemy wědźeć, što so stawa, zo móhli našim čitarjam a dalšim zajimcam wo nowosćach na serbskich a dwurěčnych wsach rozprawjeć. Informujće nas, wjeselimy so nad kóždym pokiwom. Redakcija Serbskich Nowin

Syła wjesnjanow zetka so sobotu rano k lětušej kupanskej akciji Serbskeho rozhłosa při Mosće swj. Marka w delnich Sulšecach.­ Njecyłu hodźinu do wulkeho spektakla zhromadźichu so młodźi a starši k słódnej snědani, zo bychu akciju sćěhowali. Dohromady wosom zmužitych, mjez nimi jedna žona, skoči zhromadnje z Benom Šołtu (naprawo) do pjeć stopnjow zymneje wody Čorneho Halštrowa. Najmłódši z nich bě jědnaće lět. Kupanski spektakl wotmě so mjeztym sedmy raz. Foto: Gloria Žurec

Pančicy-Kukow (SN/BŠe). Zasada Serbskich Nowin je, ludźi we formje powěsćow, reportažow, interviewow, dopisow a pokiwow informować. To wuzběhny wčera šefredaktor dźenika Janek Wowčer na čitarskej rozmołwje w Pančičansko-Kukowskej „Karstenowej piwowej stwičce“, na kotruž bě tamniša Domowinska skupina přeprosyła. Něhdźe 25 zajimcam šefredaktor rozłoži, kak wšědny wječornik nastawa. Runje tak skedźbni wón na starosće, z kotrymiž so redaktorojo bědźa. Tak pobrachuje žurnalistiski dorost, kwalita zapodatych přinoškow woteběra a datowy škit wosebje nastupajo fota je wobćežny. Hladajo na razantne wuwiće digitalnych medijow je ćežko konkurencykmany wostać. „Přiwšěm zhladujemy na wobstajnu ličbu něhdźe 1 700 abonentow“, Wowčer rjekny.

Pančičan Alfons Kuring měnješe, zo mě­li Serbske Nowiny bóle za sebje wabić.­ Skerje je starši hač młódši ludźo čitaja, štož je jara škoda. „Mnozy maja serbsku nowinu za samozrozumliwu, ale njewědźa, kelko dźěła za tym tči“, wón rozłoži.

nawěšk

nowostki LND