39,3 miliony ludźi dźeniki čitaja

srjeda, 15. awgusta 2018 spisane wot:

Ličba čitarjow ćišćanych wudaćow němskorěčnych dźenikow je so porno lětu 2017 wo 1,3 miliony ­pomjeńšiła. W Němskej wuchadźace mjeńšinowe dźeniki njeběchu do přepytowanja ­zapřijate.

Frankfurt nad Mohanom/Budyšin (SN/at). Štóž wuwiće nowinskich wikow w Europje a USA sćěhuje, toho to njepřekwapja: Ćišćane nowiny w Němskej su w minjenych dwanaće měsacach wjace čitarjow zhubili hač lěto do toho. Z wčera w Frankfurće nad Mohanom wozjewjeneje medijoweje analyzy wuchadźa, zo po cyłym Zwjazku 39,3 miliony ludźi dźenik čitaja – 1,3 miliony mjenje hač hišće před lětom. Loni w juliju bě medijowa analyza spad wo 600 000 či­tarjow w běhu lěta wunjesła. Wužiwanje e-paperow a dalšich online-poskitkow njebě wobstatk projekta.

Aktualnje docpěwaja dźeniki w našim kraju 55,8 procentow němskorěčneho wobydlerstwa w starobje wot 14 lět. Lěta 2017 bě jich hišće 57,9 procentow. Z wotstawkom najbóle čitana nowina wostawa Bild. Bulwarne łopjeno čita wšědnje 9,42 milionow ludźi.

SN zaso online

Internetne strony Serbskich Nowin njeběchu dlěši čas přistupne. Přičina bě ćežki techniski zmylk, kotryž lokalizować bě chětro wobćežne, zdźěli wčera poskićer inter­netnych posłužbow. Tohodla je po­rjedźenje tež dwaj dnjej trało. Mjeztym su SN-online zaso bjez problemow přistupne a wšitke wudaća Serbskich Nowin abonentam w archiwje předleža. SN

Uta Brězanec při Starej wodarni

srjeda, 08. awgusta 2018 spisane wot:
W nadawku telewizijneho sćelaka MDR produkuje entertainowa firma Saxonia tuchwi­lu wusyłanje „Šlagry mojeje domizny – Hornja Łužica“. Mjez starami šlagroweje sceny, kotrychž w Žitawje, Oybinje, Ochranowje, Njeswačidle a Kumwałdźe filmuja­, je tež Uta Brězanec. Spěw „Što by było, hdyž?“ z njej su hakle minjenu njedźe­­lu při Budyskej Starej wodarni natočili. Za hišće rjeńše wobrazy zasadźi­chu kameru z truta (Drohne). Wusyłanje, kotrež Ross Antony tež z najwše­lakorišimi infor­macijemi wo Budyšinje a Hornjej Łužicy moderěruje, móža sej zajimcy pjatk, 24. awgusta, w 20.15 hodź. na MDR wobhladać. Foto: Carmen Schumann

Hišće hač do jutřišeje soboty, 23. junija, pokazuja we Wojerowskim Łužiskim centeru na Łužiskim naměsće přehladku najlěpšich nowinarskich fotow z cyłeje Sakskeje. Cyłkownje je 228 wobrazow wot dohromady 53 wšelakich fotografow wustajenych. Su to zwobraznjenja z najwšelakorišich žanrow, na přikład ze sporta, a portrety. Mjez nimi su tež dźěła fotografow, kotřiž za redakciju Serbskich Nowin dźěłaja. Zajimcy smědźachu samo z hłosowanskim lisćikom mjez wustajenymi nowinarskimi fotami najrjeńši wuzwolić. Foto: Gernot Menzel

Kritiski wid na Pólsku a Němsku

štwórtk, 07. junija 2018 spisane wot:

11. lětnik Němsko-Pólskich medijowych dnjow wotměwa so hač do dźensnišeho w Stralsundźe. Wjeršk wčera­wšeho dnja bě mytowanje lawreatow 21. wubědźowanja wo Němsko-Pólske žurnalistiske myto Tadeusza Mazowieckeho na žurli Remter bywšeho klóštra­ swj. Katyrny.

Stralsund (SN/at). Ministerska prezi­dentka Mecklenburgsko-Předpomorskeje Manuela Schwesig (SPD) w swjedźenskej narěči wuzběhny, zo wotbłyšćuje žurnalistiske myto Tadeusza Mazowieckeho „kritiski wid na Němsku a Pólsku z wo­beju stron a to, štož ludźi zwjazuje. Swoboda, měr, swoboda medijow a jich mnohotnosć maja so jako wulke kubło wotewrjeneje towaršnosće swobodniskeje Europy zachować.

MIDAS z nowym sekretarom

wutora, 05. junija 2018 spisane wot:

Günther Rautz ze zastojnstwa rozžohnowany

Bozen (SN/JaW). Europske zjednoćenstwo nowin w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) ma noweho generalneho sekretara. Na swojej minjenej hłownej zhromadźiznje w Ostravje su zastupnicy 27 čłonskich mjeńšinowych dźenikow – mjez nimi tež Serbske Nowiny, kotrež zastupowaše šefredaktor Janek Wowčer – Južnotirolčana Marca Rögglu do zastojnstwa powołali. 31lětny je jurist a slědźer Instituta za mjeńšinowe prawa na Europskej akademiji EURAC Bozen, priwatnym centrumje za nałožowane slědźenje. Tam mjeztym něhdźe pjeć lět tež za MIDAS skutkuje.

Marc Röggla naslěduje dr. Günthera Rautza, kiž je funkciju po 17 lětach z wosobinskich a powołanskich přičin złožił. „Wot spočatka lěta sym nawoda Instituta za mjeńšinowe prawa při EURAC, tuž ­njeje hižo telko chwile za nadawki ­MIDAS. Přiwšěm sym přeswědčeny, zo maće z Marcom Rögglu hibićiweho a spušćomneho noweho generalneho sekretara. Wostanu pak MIDAS a wam dale swěrny“, dźakowaše so Rautz přitomnym žurnalistam za lěta spomóžneho zhromadneho dźěła.

Debata wo wustawkach MIDAS

pjatk, 25. meje 2018 spisane wot:

Pólski dźenik w Čěskej Głos ludu steji lětsa w srjedźišću hłowneje zhromadźizny Europskeho zjednoćenstwa dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS), kotraž wotměwa so hač do njedźele w čěskej Ostravje.

Ostrava (SN/JaW). Wuměna nazhonjenjow, aktualne połoženje mjeńšinowych dźenikow w Europje kaž tež wustawki Europskeho zjednoćenstwa dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) tworja lětsa ćežišća wuradźowanja zastupnikow čłonskich nowin MIDAS w čěskim měsće Ostrava. Serbske Nowiny, kotrež su wot załoženja w lěće 2001 z čłonom zwjazka MIDAS, zastupuje šef­redaktor Janek Wowčer.

Wuskutki lisćiny njepřećelow

srjeda, 23. meje 2018 spisane wot:

Wo Madźarskej chcedźa na zeńdźenju MIDAS inoficialnje rěčeć

Bratislava/Ostrava (SN/MiR). Oficialnje nimaja represalije nutřkokrajnych a wukrajnych žurnalistow, zaběrace so z Madźarskej, na lětušej generalnej zhromadźiznje MIDAS tema diskusije być. Schadźowanje w čěskim měsće Ostrava traje wot jutřišeho hač do njedźele. „Zboka ­zarjadowanjow pak bjezdwěla wo tym rěčimy“, wobkrući na naprašowanje SN Edita Slezáková, prezidentka Europskeho zjednoćenstwa dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS), „wšako potrjechi postupowanje Madźarskeje wjacorych našich čłonow. Oficialnje pak stejišćo njezabjerjemy, dokelž njejsmy politiska organizacija, ale škitamy prawa mjeńšinowych nowin.“

Publikumowe myto hišće spožča

štwórtk, 17. meje 2018 spisane wot:

Drježdźany (SN/at). Wuslědki 20. wu­bě­dźowanja wo Sakske nowinarske foto lěta su zajimcam wot wčerawšeho w Drježdźanskej kupnicy Galerija na Starym torho­šću přistupne. Składnostnje wote­wrjenja mjeztym dwanaty raz na tymle městnje wotměwaceje so ekspozicije wu­zběhny zastupowacy šefredaktor Sächsische Zeitung Olaf Kittel za jurorow ličbu 228 wubědźowanskich dźěłow, kotrež bě 53 fotografow ze wšeje Sakskeje za­podało. Zwjeselace zdobom je, zo wobdźělichu so dźesaćo prěni raz.

Sakske nowi­narske foto lěta 2017 z titlom­ „Złe překwapjenje, njewuspěšne za Němsku“ třělił bě Eric Münch z Drježdźan na wólbnej party Drježdźanskeje CDU po wólbach zwjazkoweho sejma. Po słowach jury skutkuje foto kaž mólba, we wobličach zwobraznjenych wosobow spóznawaš wulki strach. Po wšěm zdaću su runje prěnju prognozu wólbneho wuslědka z wuspěchom AfD zhonili.

Porjedźenka

srjeda, 25. apryla 2018 spisane wot:
Redakciji SN je so we wčerawšim wudaću zmylk stał. We wobrazowym teksće na 2. stronje steješe, zo bě skupina studentow z Praskeje Karloweje uniwersity pod nawodom dr. Petra Kalety minjeny kónc tydźenja Łužicu wopytała. To njetrjechi. Wopytali su Łužicu wjace hač 30 studentow Brnjanskeje Masarykoweje uniwersity pod nawodom dr. Petra Kaliny. Prosymy wo wodaće za misnjenje. SN

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND