Koronawirus ma wšědny dźeń redak­torow mjeńšinowych nowin, kotrež su w Europskim zjednoćenstwje dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) zwjazane – mjez nimi su tež Serbske Nowiny – w horšći. Smy so­ raz wobhonili, kajka tuchwilna ­situacija w čłonskich dźenikach MIDAS je. Dźensa rozprawjamy wo baskiskej nowinje Berria w Španiskej.

Klětu budu po cyle nowych pućach kročić

štwórtk, 07. meje 2020 spisane wot:

Němska mjeńšinowa nowina w Danskej Der Nordschleswiger ma wot februara 2021 jenož hišće dwutydźensce wuchadźeć

Hłowne předsydstwo Zwjazka němskich Sewjeroschleswigčanow (BDN) je so­ srjedź februara na ćežki kompromis dojednało: Hinak hač planowane, němsku mjeńšinowu nowinu Der Nordschleswiger wudawać jako mě­sač­nik, su so rozsudźili, zo ma wona po di­gitalizaciji jako dwutydźenska nowina wuchadźeć.

Fota hdy a hdźe

srjeda, 06. meje 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). „Prawo na swójskim wobrazu“ bě hesło wčerawšeho zhromadneho webinara policajskeje direkcije Zhorjelc, ludoweje uniwersity Wojerecy a Budyskeje wotnožki Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala. Něhdźe 30 wobdźělnikow sćěhowaše na internetnym seminaru přednošk hłowneho policajskeho mištra Daniela Hänscha, powołansce zaběraceho so z prewenciju na polu digitalnych medijow.

Centralne prašenje webinara bě, komu fotografija słuša a štó smě koho pod kotrymi wobstejnosćemi docyła fotografować a wobraz ewentuelnje wozjewić. „Zasadnje je kóždy fotograf mějićel swojeje twórby. Za priwatnu potrjebu smě kóždy w zjawnym rumje podawki dokumen­tować. Wobsteji-li wotpohlad, wobrazy na někajke wašnje zjawnje spřistupnić, je wurazna, najlěpje pisomna dowolnosć portretowanych wosobow trěbna.“

Lokalna telewizija wažne žórło

pjatk, 24. apryla 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/bn), „Telewizija ze susodstwa – Wobrazy změny w lokalnej telewiziji 1990 –1995“ bě hesło prěnjeho tak mjenowaneho webinara, wčera wuhotowaneho we wobłuku wot Sakskeje spěchowaneho projekta „Rewolucija a demokratija“ a jeho rjadu „Wopomnjenske lěto 2020 – 30 lět po spadźe Berlinskeje murje a němsko-němskeho zjednoćenja“. Dokelž tuchwilu poprawom pla­nowany seminar na městnje móžny njebě,­ wuhotowachu jón z pomocu Budyskeje wotnožki Sakskeho wukubłan­skeho a wupruwowanskeho kanala we wirtuelnym swěće.

Wo žórłach a etikeće

pjatk, 24. apryla 2020 spisane wot:
Techniske njedostatki su jedna wěcka, z kotrejž mamy so w času wirtuelneje komu­­nikacije rozestajeć. W tym zwisku wažni­še su wšak poprawom cyle jednore prawidła, kajkež tež we woprawdźitej rozmołwje płaća: druhemu do słowa njezjěć, wěcowni wostać a zdwórliwosć sej wobchować. Zo je to wot mjeńšich kopoleńčkow wothladajo móžno, je wčerawši web­inar pokazał. Přiwšěm jewješe so tež tam fenomen, kotryž na wuslědki wusměrjenu diskusiju wobstajnje wobćežuje. Tak palaca, kaž na přikład dźensniša (hospodarska) situacija regionalnych sćelakow tež bě, tema rěkaše wuraznje: doba po měrliwej rewoluciji w NDR. Kuriozum bě reportaža wo „zapadnych“ medijach w „dole tych bjez zdaća“. Mjez bjezmała wšitkimi wulkimi nowinami je ta ze štyrjomi běłymi pismikami ludźi najbóle přeswědčiła. Dokal wjedźe, je-li bulwar dominowace žórło informacijow, směmy dźensa wuběrnje wobdźiwać. Bosćan Nawka

Njejsu winowaći serbsce wusyłać

štwórtk, 23. apryla 2020 spisane wot:

Zo priwatny sćelak Radijo PSR stajnje poslednju njedźelu měsaca nabožne powěsće w serbskej rěči wusyła, bě našej nowinje nastork, so w Sakskim wustawje za priwatny rozhłós a nowe medije (SLM) wobhonić, kajki je tuchwilny staw nastupajo serbskorěčne wusyłanja w priwatnych sćelakach.

Lipsk (SN/CoR). „W Sakskim zakonju wo priwatnym rozhłósu (SächsPRG) njebě a njeje žana eksplicitna winowatosć za priwatnych rozhłosowych zarjadowarjow, w serbskej rěči wusyłać. Dokelž njeje žadyn zakonski wukaz, njemóžeše SLM tež žane wotpowědne programowe předpisy za přiwolenja formulować. Při tym ma so směrodajnje tež rozhłosowa swoboda zarjadowarjow po artiklu 5 wotrězk 1 Zakładneho zakonja wobkedźbować. Wotpowědnu směrnicu SLM tuž žanu njeměješe“, rěka w zdźělence, kotruž je wustaw w nadawku předsydy jeho medijoweje rady prof. dr. Markusa Heinkera našemu wječornikej na naprašowanje wo zakonskich wuměnjenjach posrědkował.

Z geta won!

štwórtk, 23. apryla 2020 spisane wot:
W Sakskej wusyła 58 zarjadowarjow dohromady 107 priwatnych rozhłosowych programow, z toho štyri po cyłej Sakskej a 15 regionalnje resp. lokalnje přez UKW. Štož telewiziju nastupa, mamy w swobodnym staće 43 priwatnych zarjadowarjow. Štyri wusyłaja program po cyłej Němskej a 39 lokalnje. Tak je Sakska „jedna z najdiferencěrowanišich lokalnych TV-krajin Němskeje“, kaž SLM na swojej internetnej stronje pisa. Njeje runje to wulka šansa, tu ze serbskimi temami, ze serbskej hudźbu a rěču k wjetšej němsko-serbskej normaliće přinošować a akceptancu Němcow nastupajo Serbow polěpšić? Je wažne, serbski rozhłós a tež tróšku serbskeje telewizije měć, štož pak njedosaha. Wažne tež je, dźěl towaršnostneje normality być – tuž won z geta „Serbja za Serbow serbsce produkuja“! Poskitk SLM, ze Serbami wo tym rěčeć, kak móhli wjace wusyłanjow w serbskej rěči nastorčić, dyrbimy wužiwać. Cordula Ratajczakowa

Koronawirus ma wšědny dźeń redaktorow mjeńšinowych dźenikow, kotrež su w Europskim zjednoćenstwje dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) zwjazane – mjez nimi su tež Serbske Nowiny – w horšći. Smy so raz wobhonili, kajka tuchwilna situacija w čłonskich dźenikach MIDAS je. Dźensa rozprawjamy wo pólskej nowinje w Čěskej Głos.

Český Těšín (SN/JaW). Głos je wot koronakrizy runje tak potrjecheny kaž dalše mjeńše nowiny a předewzaća. „Wšitcy sobudźěłaćerjo, tež žurnalisća, dźěłaja wot doma. Přidatnje dyrbja woni po wukazu knježerstwa škit za nós a hubu měć, wopušća-li dom“, zdźěli redaktor Adam Krumnikl. Spočatnje mějachu tam tež ćeže z ćišćom nowiny a roznošowanjom. Přičina bě, tak Krumnikl, njewěstosć wukazow dla, njejasny přichod hospodarstwa, a zo zawody w spočatnej fazy pandemije přistajenych pušćachu. „Mjeztym wšitko zaso stabilnje běži.“

Třinaće lět je wona w samsnej stwě knihi lektorizowała, před dwěmaj tydźenjomaj je Katrin Čornakec do swojeho noweho domicila w Ludowym nakładnistwje Domowina přećahnyła, do stwy šefredaktorki kulturneho časopisa Rozhlada.

Našim čitarjam do hněžka

wutora, 07. apryla 2020 spisane wot:

Budyšin (SN). Serbske Nowiny maja nowosć za wšitkich čitarjow a wužiwarjow swojeho onlinoweho poskitka.

Hižo dlěje bě redakcija rozmyslowała, kak čitarjow wšědnje informować, zo je nowina hotowa a online pod www.serbske-nowiny.de a abonentam elektroniskeje wersije tež jako pdfka přistupna. Wuwili smy tuž zhromadnje z wotrjadom rozšěrjenja tak mjenowany wokolnik. Takrjec jako tróšku dočasny jutrowny dar do zaječeho hněžka wusyłamy jón wot dźensnišeho wšědnje – wězo po tym zo smy nowinu do ćišća dali a w inter­neće wozjewili – našim abonentam elektroniskeje nowiny z mejlku.

Na prěni pohlad čitarjo zhonja, kotre powěsće su tón dźeń najwažniše w Serbskich Nowinach a što měli čitać. Nimo toho móže sej kóždy wužiwar newslettera-wokolnika wuběrać, z kotrych wobłukow chce wšědnje informowany być. Tak móže sej kóždy abonent a zajimc sam wuzwolić, hač chce skerje wo nowosćach z politiki zhonić abo tola radšo wo sportowych podawkach a runje tak, što je lokalnje w našich serbskich a dwurěčnych gmejnach a wězo na našich serbskich wjeskach noweho.

nawěšk

nowostki LND