Wona słuša nimo šefredaktora a redaktorki Stefanie Krawcojc do redaktorskeho teama delnjoserbskeho tydźenika Noweho Casnika. Ines Neumannojc je zdobom naměstnica šefredaktora Gregora Wieczoreka a jeho swěru zastupuje, hdyž je w dowolu abo zwonka redakcije. „Mi so redaktorske dźěło jara lubi, dokelž je mnohostronske. Zdobom zetkawaš wjele ludźi, zhoniš wo jich radosćach a starosćach. Sym zbožowna, zo móžu dźěło wukonjeć“, mi delnjoserbska žurnalistka powěda. Nowinarka so wo to prócuje poskićeć čitarstwu zajimawe přinoški wo kulturnym a towaršnostnym žiwjenju w Delnjej Łužicy, předewšěm ze wsow. Tohodla často wo tym rozmysluje, kak móhła nowina čitarjam rjane čitanske dožiwjenja z rozprawami a reportažemi wo žiwjenju ludźi we wšědnym dnju wobradźeć, ale tež z přinoškami wo stawiznach. Runje tak redaktorka z kritiskim wóčkom rešeršuje, zo by njedostatki w towaršnosći wotkrywała.

Žane změny za roznošowarjow

štwórtk, 31. awgusta 2017 spisane wot:

Powěsć wo doskónčnym zawrjenju Łužiskeje ćišćernje je nas jara trjechiła. Z tym kónči so za Ludowe nakładnistwo Domowina sydom lětdźesatkow trajace zhromadne dźěło na dobro serbskeho nowinarstwa. Dźakujemy so wšitkim nětčišim a bywšim sobudźěłaćerjam, kotřiž su so swěru wo zhotowjenje našeho wječornika starali.

Wot jutřišeho přewozmje ćišćernja Weiss na Horach ćišć Serbskich Nowin. Za čitarjow a roznošowarjow so ničo njezměni. Woni změja nowinu w zwučenym času. Dyrbjało-li tola k misnjenjam dóńć, informujće nas prošu hnydom z mejlku na abo telefonisce na 03591/577-266. Hač do 18 hodź. móžeće tež w Smolerjec kniharni pod čisłom 03591/577-288 zazwonić. Tež wšitkim čitarjam wutrobny dźak za zrozumjenje za njewšědnu situaciju.

Marka Maćijowa, jednaćelka

W swójskej naležnosći:

štwórtk, 27. julija 2017 spisane wot:
Na cyłkownje 26 wsach, předewšěm w Kamjenskej kónčinje, njejsu čitarjo wčera­wše wudaće Serbskich Nowin dóstali. Jako přičinu mjenuje zamołwity zawod za rozšěrjenje našeho wječornika „techniske problemy“. Pobrachowace wudaće SN dźensa sobu posrědkujemy. Tohorunja techniskich ćežow dla njebu wčera kompletne wudaće na internetnych stronach Serbskich Nowin wozjewjene. Zmylk ručež móžno sporjadkujemy. Prosymy wo wodaće. Redakcija SN

Telewiziju zmysłapołnje wužiwać

srjeda, 21. junija 2017 spisane wot:

Wojerecy (KD/SN). Telewiziju hladać je dźěćom často chětro wažne, wosebje trikowe filmy a serije, kotrež přećeljo hladaja. Starši, wučerjo a kubłarjo maja tónle telewizijny konsum wodźić a zaručić, zo 14lětni filmy, kiž statny młodźinski škit hakle wot 16. abo 18. žiwjenskeho lěta dowola, njehladaja. „Štóžkuli tele před­pisy ignoruje, jedna přećiwo zakonjej a móže za to do jastwa přińć“, warnuje pedagoga za medije Michał Cyž, nawoda Budyskeho studija Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK).

Myta přepodali

štwórtk, 01. junija 2017 spisane wot:

Zielona Góra (SN/at). Dobyćerjow we wubědźowanju wo 20. němsko-pólske žurnalistiske myto Tadeusza Mazowieckeho su na swjatočnosći we wobłuku 10. němsko-pólskich medijow dnjow wčera wječor w Górzykowje blisko Zieloneje Góry počesćili. Prěnje městno w kategoriji print zawěsći sej Rainer Schulze za přinošk „Rozłamany špihel“ w nowinje FAZ/Rhein-Main. W kategoriji rozhłós přesadźi so dr. Conrad Lay ze swojim featurom „Město, kotrež njeje sej hižo wjace cuze, Breslau/Wrócław: Tři generacije powědaja“. Jón je sćelak SWR2, literatura a feature wusyłał. Jako najlěpši telewizijny přinošk mytowachu „Jako nućeni dźěłaćerjo na wsach roboćachu“ Dagmary Wittmers, NDR kultura a dokumentacije. Wo­sebite myto „Žurnalizm w pomjeznym regionje“, přewostajene wot hosćićelskeho wojewódstwa Lubuskie, dósta Monika Iłowska-Walkowiak za rozhłosowy přinošk „Chodzą ulicami ludzie …“ Radija Zachod S.A. kultura.

Maršalka wojewódstwa Lubuskie Elżbieta Polak wuzběhny wosebity wuznam žurnalizma za demokratiju, tež nastupajo němsko-pólske stawizny.

W swójskej naležnosći

póndźela, 08. meje 2017 spisane wot:
Techniskeho njedostatka na připrawje za wobswětlenje ćišćerskich platow dla móžachu we Łužiskej ćišćerni wudaće SN 5. meje hakle z wulkim zapozdźenjom ćišćeć. Tak běše nowina tež wo tójšto pozdźišo pola našich abonentow. Po tym zo bě ćišćernja hižo započała SN w nuzowej warianće na digitalnej mašinje produkować, zmylk namakachu a normalne wotběhi zaso zaručichu. Tohodla su abonenća na sewjerowuchodnym dźělu Budy­skeho wokrjesa pjatk absolutnu nowosć dóstali, na digitalnej mašinje ćišćane Serb-ske Nowiny. Prosymy wo zamołwjenje za nastate­ zapozdźenje. Redakcija SN

Tež raz z posměwkom

štwórtk, 04. meje 2017 spisane wot:
Byrnjež wjelk přewšo chutna tema był, kotraž nimale wšitkich ludźi na někajke wašnje zaběra, je wčerawši forum Serbskich Nowin w Konjecach pokazał, zo móžeš so tejle temje tež raz z posměwkom bližić. „Ptačka wottřělił“ je drje tam Křesćan Sćapan. Runja dalšim so wón za to wupraji problemowe wjelki zatřělić. To by so wosebje tohodla wuskutkowało, „dokelž so to tola mjez wjelkami dale powěda“, tak Kamjenjan. A Hórčanski wowčer Gerat Šmit měnješe, zo „móhli wjelki mjez nami runjež być, jeli so porjadnje za­dźerža“. Při wšěch napjatych diskusijach, kotrež wjelk mjez wobydlerjemi wuwabja, je derje, nic jeno zasakle swoje měnjenje zastupować, ale z problemom tež raz trochu lóšo wobchadźeć a njezabyć so tež raz posměwknyć móc, a byrnjež přez sebje samoho. Tež w tym nastupanju bě wčerawši wjelči forum w Delanach wunošny. Marian Wjeńka

Redakcija dźěćaceho časopisa Płomjo je wčera šesty króć z Tomašom Lukašom, kucharjom w Budyskim hosćencu „Wjelbik“ zhromadne warjenje wuhotowała. Po dwěmaj hodźinomaj steješe słódny meni na blidźe. Šulerjo z Wojerec, Kanec, Róžanta, Worklec a Radworja su poliwku z pyšneho kobołka, pjelnjenu kokošku z rizotom a morcheju kaž tež trifle přihotowali. Wšo to su zhromadnje ze swójbnymi zjědli. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/MiR). W aprylu před 65 lětami wuńdźe prěnje čisło hornjoserbskeho dźěćaceho časopisa Płomjo. Mjeztym słuša wone do rukow kóždeho serbskeho abo serbsce wuknjaceho abo ze serbšćinu so zaběraceho šulerja wot 1. do 7. lětnika. Wjace hač 2000 eksemplarow wopušća jědnaće króć wob lěto ćišćernju.Wučerjo wužiwaja časopis wosebje rady za wuwučowanje, mjez druhim wpředmjetach serbšćina, domiznowěda a hudźba. Tola tež doma, w swójbach Płomjo rady čitaja. Čehodla tomu tak je? Zamołwity redaktor Płomjenja Pětr Šołta spyta to rozkłasć: „Prócuju so kóždy měsac wo wotměnjawe wudaće. Mamy stajne rubriki, kaž hódančka, žorty a comicsy. Zdobom zapřijimamy tež serije, roze-stajace so z historiskimi a načasnymi temami.“ Wot lěta 2008 Pětr Šołta zastojnstwo redaktora wukonja, štož z wulkim lóštom čini. To začuwa čitar na stajnje nowych idejach, kotrež spožčeja Płomjenju wosebity raz.

Nadźijomnje nic!

pjatk, 07. apryla 2017 spisane wot:
Płomjo je rentnarsku starobu docpěło. Ale poda so wone tež na wuměnk? Nadźijomnje nic! Někotři z prěnich čitarjow dźěćaceho časopisa z lěta 1952, kotřiž su dawno hižo rentnarjo, tež dźensa hišće na kóžde wudaće čakaja. Druzy zaso swoje wnučki pohonjeja jim předčitać. Zwotkel tale sympatija pochadźa? Płomjo njeje swój zmysł w lětach wobstaća změniło dźěći zabawjeć a wučić. Cyle nawopak – wone čini to na stajnje nowe wašnje. Tak z časom kroči, zapřijimajo aktualne temy, wukładowane za dźěći w šulskej starobje. Dokelž pak to na wosebje zajimawe a žortne wašnje zdokonja, ma swojich čitarjow dale we wšěch generacijach. Wabjace su předewšěm akcija warjenje z Tomašom kaž tež hódančka a powědančka. To wšo drje nochcemy tež přichodnje parować. Tak je derje, zo Płomjo dale wuchadźa. To je jeho šef Pětr Šołta přilubił. Na zbožo! Milenka Rječcyna

nowostki LND