Tilich: Wažni mostytwarcy

štwórtk, 12. meje 2016 spisane wot:

Němsko-pólske žurnalistiske myto Tadeusza Mazowieckeho spožčili

Lipsk (SN). We wobłuku swjedźenskeho zarjadowanja mjeztym 9. němsko-pólskich medijowych dnjow su wčera w Lipsku­ lětuše němsko-pólske Myto Ta­deusza Mazowieckeho spožčili.

Prěnje městno w kategoriji ćišćanych medijow wobsadźi Emilia Smechowski za přinošk „Sym něchtó, kotrehož nje­widźiš“. Wozjewjeny bě wón minjeny kónc tydźenja w nowinje TAZ. Awtorka rysuje w nim problemy pólskeje swójby w Němskej. Smechowski kritizuje, zo staršej swoju pólsku identitu zatajataj a sej wot dźěći žadataj, so w nowej domiznje hišće bóle „němsce“ zadźeržeć, hač Němcy sami.

W kategoriji rozhłós počesćichu žurnalistku Tillu Fuchs za „New York New York abo nowosće ze stareje domizny“. W swojim přinošku zwjazuje wona ćěkanje nana ze Šleskeje po wójnje z aktualnym połoženjom ćěkancow w Europje w dźensnišim času.

Dobyćerjej w kategoriji telewizija „Dźiw přežiwjenja“ staj Marek Tomasz Pawłowski a Małgorzata Walczak. Jeju film powěda wo ćežkim a strašnym ži­wjenju w židowskim geće za čas něm­skeje okupacije.

Našim čitarjam

pjatk, 29. apryla 2016 spisane wot:

W konsekwency lońšeho naprašowanja čitarjow přez institut Dima započnje redakcija SN z wudaćom 2. meje Wam 2. stronu w přeměnjenym šaće poskićeć. Z prěnim krokom zwjazana je nowa rubrika „Mój wid“. Wšědnje tam z pojednanych temow w nowinje jednu skrótka komentujemy. Snano polěkuje to tež čilišej wuměnje myslow w dopisach. Wuběr naj­aktualnišich powěsćow z kraja a wukraja do kónca redakciskeho časa móžeće potom w rubrice „Aktualne“ čitać. Skerje kuriozneju powěsćow pod „To a tamne“ nje­trjebaće so wzdać, rubriku „Łužica“ pak wozjewimy dźensa posledni raz.

W druhim kroku maja hłowne přinoški 2. strony SN bóle politiku z perspektiwy dwurěčneje Łužicy wotbłyšćować kaž tež wo žiwjenju w słowjanskich krajach informować. Redakcija SN

Redakcija Serbskich Nowin je wubědźowanje Němskeho zwjazka žurnalistow (DJV) „Fotografojo maja mjeno 2015“ dobyła. Dźensa je zwjazkowy předsyda DJV prof. dr. Frank Überall čestne wopismo w Budyšinje přepodał.

Budyšin (SN). Stajnje w měrcu přepruwuja čłonojo zwjazkoweho fachoweho wuběrka wobrazowych žurnalistow DJV na přikładźe konkretneho dnja, kak su redakcije swojej zakonskej winowatosći wotpowědowali a pod kóždym w nowinje wozjewjenym wobrazom mjeno fotografa zapodali. Po přepruwowanju wudaćow lońšeho 26. měrca zwěsćichu za serbski wječornik najwjace po­datych mjenow fotografow.

Nowy Casnik kompletnje online

štwórtk, 03. měrca 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Nowy Casnik wusměrja so da­le na zwučenosće swojich čitarjow. Wot spočatka měsaca pokazuje so tydźenik, wuchadźacy w Ludowym nakładnistwje Domowina, na swojich internetnych stronach w nowym šaće. Zdobom poskića nowu posłužbu, kaž LND zdźěla. Pod www.nowycasnik.de su wotnětka kompletne wudaća Noweho Casnika kaž tež archiw přistupne. Nowe tohorunja je, zo móža sej wužiwarjo internetnych posłužbow nowinu jako pdfku na kompjuter sćahnyć. Komfortabelniše tež je, čitać ju na kompjuterach, smartphonach a tabletach, wšako so strony wulkosći wobrazowki přiměrjeja. Nowy Casnik je tuž wulku kročel zmištrował po puću k digitalnej dobje a k přijimanju delnjoserbskeje rěče w swěće nowych medijow.

Nowy online-abonement płaći 13,20 eurow na lěto. Abonenća ćišćaneje wersije, kotřiž chcyli zdobom přistup k internetnemu poskitkej měć, płaća ze 7,80 eurami přidatnje cyłkownje 25,80 eurow lětnje.

Flensburg. Poprawom je so lěta 2015 wšitko derje započało nastupajo poměr mjez Němcami a Danami. W měrcu wo­swjećichu w Berlinje 60. róčnicu podpisanja Bonnsko-Kopenhagenskich zrěčenjow, z kotrymiž bě so 1955 wujednanje mjez woběmaj narodnosćomaj po lětach konfliktow a wojerskich rozestajenjow zahajiło. Tehdy buchu rozsudźace prawa kruće zapisane, kotrež wot toho časa w Němskej sydlacej mjeńšinje Danow zmóžnichu, swójske šule, dźěćace dnjowe přebywanišća, cyrkwje, sportowe a wólnočasne kluby po danskim wašnju wobhospodarjeć.

Tola přiwótřaceje so situacije ćěkancow dla hroža znowa njepřihódnosće a zwada w němsko-danskej pomjeznej kónčinje. Po tym zo bě humanistiska Šwedska počała w naležnosći nuzowe spinadło ćahać, liča nětkole kóždy čas tež w Flensburgu z přewšo njerjanymi a politisce wobmyslomnymi sćěhami toho.

Wuslědki naprašowanja předleža

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Abonenća a dalši zajimcy wo wudźěłkach Ludoweho nakładnistwa Domowina zdźěla kontrowersnje diskutowali

Mjez hornjoserbskimi wobdźělnikami naprašowanja je institut DIMA třoch dobyćerjow tankowanskeho dobropisa w hódnoće 25 eurow wulosował. Su to:

Monika Kralowa, Boranecy

Joachim Nowak, Wojerecy

Wendelin Šram, Drježdźany.

Redakcija gratuluje!


Dobyćerjo wulosowanja

W nadawku Ludoweho nakładnistwa Domowina je Mannheimski institut­ DIMA-wične slědźenje wot septembra do nowembra 2015 naprašowanje­ mjez čitarjemi přewjedł. Mjez druhim chcyše wědźeć, što so jim na hornjo- a delnjoserbskich knihach, nowinach a nowych medijach lubi, z čim njejsu spokojom a što sej za přichod přeja. Wuslědki­ nětko předleža. Chcemy tuž zjawnosć wo nich informować.

Koncert serbskeje hudźby

póndźela, 30. nowembera 2015 spisane wot:

Slepo (JoS/SN). 11. adwentny koncert rozhłosoweho sćelaka RBB je wčera ně­hdźe 150 wopytowarjow do Slepjanskeho Serbskeho kulturneho centruma přiwabił. Dwě hodźinje začuwaše publikum dobru symbiozu akterow mjez lubosću k hudźbje a domiznje. Wočiwidnje su sej organizatorojo tójšto młódšich hudźbnikow přeprosyli. „Serbski adwentny koncert RBB ma dobru tradiciju“, rjeknyštaj moderatoraj Anne Holzschuhojc a Christian Matthée, kotrajž wobaj za delnjoserbski program RBB w Choćebuzu dźěłataj.

Porjedźenka W přinošku „Jubilejej aktiwnje podpěrać“, wozjewjenym 17. nowembra w Serbskich Nowinach, je so awtorej zmylk stał. W přinošku předstajenej projektaj ke klětušimaj jubilejomaj stotych narodnin Jurja Brězana a dwustotych narodnin Jana Arnošta Smolerja njejstej projektaj Wojerowskeje serbskeje přirady, kaž mylnje wozjewjene, ale zarjadowani župy „Handrij Zejler“ Wojerecy. Regionalna rěčnica za Wojerowski region Christina Šołćina je jej­ na zašłym posedźenju přirady předstajiła. Prosymy wo wodaće. SN

Serbske Nowiny so čitarjow naprašuja

pjatk, 04. septembera 2015 spisane wot:

Lube čitarki, lubi čitarjo,

redakcija Serbskich Nowin a Ludowe nakładnistwo Domowina stej wćipnej: Je Wam naš wječornik swěrny přewodźer po serbskim a łužiskim žiwjenju abo rozsudźa proste wuhotowanje nowiny wo tym, hač přinoški čitaće? Što so Wam wobsahowje lubi, što mjenje rady čitaće? Kotre informacije parujeće a kotre maće snano samo za zbytne?

To wšo ma naprašowanje w němskej rěči DIMA Marktforschung z Mannheima w septembrje a oktobrje wuslědźić. Za to wužiwaja rozmołwy w małym kruhu w Budyšinje abo telefoniske napra­šowanje. Wobdźělenje je dobrowólne a ano­nymne. Institut je hižo před pjeć lětami­ čitanske zadźerženje abonentow a njeabonentow Serbskich Nowin přepytował. Zakonske zakłady za tajke naprašowanja nakładnistwu njedowoleja, na wosobu poćahowane daty abonentow institutej DIMA dale dawać.

Porjedźenka

póndźela, 27. julija 2015 spisane wot:
Porjedźenka W přiłoze Serbskich Nowin „Kultura a wuměłstwo“ ze 24. julija je so awtorej por­treta wo Friedemannu Böhmje zmylk stał. W přinošku naspomnjeny znaty braška njeje Jurij Rjenč z Chrósćic, ale Jan Rjenč. Prosymy wo wodaće za misnjenje. SN

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND