Młode mjezwočo

póndźela, 20. julija 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/MiR). Wot januara 2021 změje Katolski Posoł nowu sobudźěłaćerku. Judith Wjenkec z Budyšina bu mjez wjacorymi zajimcami za to wuzwolena. Wona naslěduje Angeliku Häneltowu, kotraž so na wuměnk poda.

31lětna rodźena Worklečanka Judith Wjenkec, kotraž je slawistiku studowała, zhladuje na wjacelětne powołanske na­zho­njenja, mjez druhim tež na polu redakciskeho dźěła. Hižo jako serbska gymnaziastka słušeše wona ke krutemu zdónkej młodźinskeje redakcije Serbskich Nowin. Za čas studija je wona serbskim medijam dopisowała. Skutkowała je mjez druhim za misionski a swójbny časopis „Der Weinberg“ w Mainzu. Přewšo skutkowna bě protyka „Alles hat seine­ Zeit – Der Kalender für Frauen: Natür­lich leben. Christlich leben“, kotruž je wona wjacore lěta jako sobudźěłaćerka nakładnistwa swj. Bena w Lipsku sobu wudawała.

Dale je Judith Wjenkec skutkowała jako­ lektorka w Budyskim Ludowym nakładnistwje Domowina. Tuchwilu dźěła w Rěčnym centrumje WITAJ na dwulětnym projekće. Tón za­běra so z natwarom němsko-serbskeho a serbsko- němskeho online-přełožowanja.

Nuzowe wudaće było

wutora, 19. meje 2020 spisane wot:
Hawarije w ćišćerni na Horach dla su abonenća wčerawše Serbske Nowiny jako nuzowe wudaće dóstali. To redakcija wobžaruje a so za špatnu čitansku kwalitu zamołwja. „Serbske Nowiny dźensa zaso kaž zwučene wuńdu“, rěka z ćišćernje. Trěbnu narunanku ze Šwicarskeje su w nocy zatwarili. SN

Mjenje nawěškow so na dźenik wuskutkuje

póndźela, 18. meje 2020 spisane wot:

Koronawirus ma wšědny dźeń redaktorow mjeńšinowych nowin, kotrež su w Europskim zjednoćenstwje dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) zwjazane – mjez nimi tež Serbske Nowiny – w horšći. Smy so raz wobhonili, kajka tuchwilna situacija w čłonskich dźenikach MIDAS je. Dźensa rozprawjamy wo danskej nowinje w Němskej, Flensborg Avis.

Flensburg (SN/JaW). W sewjernym dźělu Němskeje Južnym Schleswigu nimaja ­telko z koronawirusom natyknjenych. „W Flensburgu z 95 000 wobydlerjemi bu dotal jeničce 33 wosobow pozitiwnje testowanych“, pisa šefredaktor danskeho dźenika w Němskej „Flensborg Avis“ Jørgen Møllekær na naprašowanje našeho wječornika a dalšich čłonskich dźenikow MIDAS.

Wo ćežkej situaciji mjeńšinowych nowin w času koronawirusa je předsydka Europskeho zjednoćenstwa dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) Edit Slezáková spočatk tydźenja strony přesahowacu skupinu za tradicionalne mjeńšiny, narodne zhromadźenstwa a rěče w Europskim parlamenće informowała a jón wo financnu podpěru prosyła.

Strasbourg (SN/CoR). Edit Slezáková skedźbni na financne problemy mnohich mjeńšinowych nowin w pandemiji. W najwjac padach wučinja wabjenje 30 do 40 procentow dochodow, štož nětko koronawirusa dla wupadnje. Dźeń a ćešo tež je nowiny rozšěrjeć. W mnohich krajach je hižo njeroznošuja, abo činja to jeno sporadisce. Strach rosće, zo někotre situaciju hižo njezmištruja. Nimo direktneje financneje podpěry prosy Slezáková zapósłancow wo to, mjeńšinowe medije tež z pomocu wobšěrnych koronawirus-etatow Europskeho parlamenta podpěrać.

Koronawirus ma wšědny dźeń redak­torow mjeńšinowych nowin, kotrež su w Europskim zjednoćenstwje dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) zwjazane – mjez nimi su tež Serbske Nowiny – w horšći. Smy so­ raz wobhonili, kajka tuchwilna ­situacija w čłonskich dźenikach MIDAS je. Dźensa rozprawjamy wo baskiskej nowinje Berria w Španiskej.

Klětu budu po cyle nowych pućach kročić

štwórtk, 07. meje 2020 spisane wot:

Němska mjeńšinowa nowina w Danskej Der Nordschleswiger ma wot februara 2021 jenož hišće dwutydźensce wuchadźeć

Hłowne předsydstwo Zwjazka němskich Sewjeroschleswigčanow (BDN) je so­ srjedź februara na ćežki kompromis dojednało: Hinak hač planowane, němsku mjeńšinowu nowinu Der Nordschleswiger wudawać jako mě­sač­nik, su so rozsudźili, zo ma wona po di­gitalizaciji jako dwutydźenska nowina wuchadźeć.

Fota hdy a hdźe

srjeda, 06. meje 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). „Prawo na swójskim wobrazu“ bě hesło wčerawšeho zhromadneho webinara policajskeje direkcije Zhorjelc, ludoweje uniwersity Wojerecy a Budyskeje wotnožki Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala. Něhdźe 30 wobdźělnikow sćěhowaše na internetnym seminaru přednošk hłowneho policajskeho mištra Daniela Hänscha, powołansce zaběraceho so z prewenciju na polu digitalnych medijow.

Centralne prašenje webinara bě, komu fotografija słuša a štó smě koho pod kotrymi wobstejnosćemi docyła fotografować a wobraz ewentuelnje wozjewić. „Zasadnje je kóždy fotograf mějićel swojeje twórby. Za priwatnu potrjebu smě kóždy w zjawnym rumje podawki dokumen­tować. Wobsteji-li wotpohlad, wobrazy na někajke wašnje zjawnje spřistupnić, je wurazna, najlěpje pisomna dowolnosć portretowanych wosobow trěbna.“

Lokalna telewizija wažne žórło

pjatk, 24. apryla 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/bn), „Telewizija ze susodstwa – Wobrazy změny w lokalnej telewiziji 1990 –1995“ bě hesło prěnjeho tak mjenowaneho webinara, wčera wuhotowaneho we wobłuku wot Sakskeje spěchowaneho projekta „Rewolucija a demokratija“ a jeho rjadu „Wopomnjenske lěto 2020 – 30 lět po spadźe Berlinskeje murje a němsko-němskeho zjednoćenja“. Dokelž tuchwilu poprawom pla­nowany seminar na městnje móžny njebě,­ wuhotowachu jón z pomocu Budyskeje wotnožki Sakskeho wukubłan­skeho a wupruwowanskeho kanala we wirtuelnym swěće.

Wo žórłach a etikeće

pjatk, 24. apryla 2020 spisane wot:
Techniske njedostatki su jedna wěcka, z kotrejž mamy so w času wirtuelneje komu­­nikacije rozestajeć. W tym zwisku wažni­še su wšak poprawom cyle jednore prawidła, kajkež tež we woprawdźitej rozmołwje płaća: druhemu do słowa njezjěć, wěcowni wostać a zdwórliwosć sej wobchować. Zo je to wot mjeńšich kopoleńčkow wothladajo móžno, je wčerawši web­inar pokazał. Přiwšěm jewješe so tež tam fenomen, kotryž na wuslědki wusměrjenu diskusiju wobstajnje wobćežuje. Tak palaca, kaž na přikład dźensniša (hospodarska) situacija regionalnych sćelakow tež bě, tema rěkaše wuraznje: doba po měrliwej rewoluciji w NDR. Kuriozum bě reportaža wo „zapadnych“ medijach w „dole tych bjez zdaća“. Mjez bjezmała wšitkimi wulkimi nowinami je ta ze štyrjomi běłymi pismikami ludźi najbóle přeswědčiła. Dokal wjedźe, je-li bulwar dominowace žórło informacijow, směmy dźensa wuběrnje wobdźiwać. Bosćan Nawka

Njejsu winowaći serbsce wusyłać

štwórtk, 23. apryla 2020 spisane wot:

Zo priwatny sćelak Radijo PSR stajnje poslednju njedźelu měsaca nabožne powěsće w serbskej rěči wusyła, bě našej nowinje nastork, so w Sakskim wustawje za priwatny rozhłós a nowe medije (SLM) wobhonić, kajki je tuchwilny staw nastupajo serbskorěčne wusyłanja w priwatnych sćelakach.

Lipsk (SN/CoR). „W Sakskim zakonju wo priwatnym rozhłósu (SächsPRG) njebě a njeje žana eksplicitna winowatosć za priwatnych rozhłosowych zarjadowarjow, w serbskej rěči wusyłać. Dokelž njeje žadyn zakonski wukaz, njemóžeše SLM tež žane wotpowědne programowe předpisy za přiwolenja formulować. Při tym ma so směrodajnje tež rozhłosowa swoboda zarjadowarjow po artiklu 5 wotrězk 1 Zakładneho zakonja wobkedźbować. Wotpowědnu směrnicu SLM tuž žanu njeměješe“, rěka w zdźělence, kotruž je wustaw w nadawku předsydy jeho medijoweje rady prof. dr. Markusa Heinkera našemu wječornikej na naprašowanje wo zakonskich wuměnjenjach posrědkował.

nowostki LND