Publikumowe myto hišće spožča

štwórtk, 17. meje 2018 spisane wot:

Drježdźany (SN/at). Wuslědki 20. wu­bě­dźowanja wo Sakske nowinarske foto lěta su zajimcam wot wčerawšeho w Drježdźanskej kupnicy Galerija na Starym torho­šću přistupne. Składnostnje wote­wrjenja mjeztym dwanaty raz na tymle městnje wotměwaceje so ekspozicije wu­zběhny zastupowacy šefredaktor Sächsische Zeitung Olaf Kittel za jurorow ličbu 228 wubědźowanskich dźěłow, kotrež bě 53 fotografow ze wšeje Sakskeje za­podało. Zwjeselace zdobom je, zo wobdźělichu so dźesaćo prěni raz.

Sakske nowi­narske foto lěta 2017 z titlom­ „Złe překwapjenje, njewuspěšne za Němsku“ třělił bě Eric Münch z Drježdźan na wólbnej party Drježdźanskeje CDU po wólbach zwjazkoweho sejma. Po słowach jury skutkuje foto kaž mólba, we wobličach zwobraznjenych wosobow spóznawaš wulki strach. Po wšěm zdaću su runje prěnju prognozu wólbneho wuslědka z wuspěchom AfD zhonili.

Porjedźenka

srjeda, 25. apryla 2018 spisane wot:
Redakciji SN je so we wčerawšim wudaću zmylk stał. We wobrazowym teksće na 2. stronje steješe, zo bě skupina studentow z Praskeje Karloweje uniwersity pod nawodom dr. Petra Kalety minjeny kónc tydźenja Łužicu wopytała. To njetrjechi. Wopytali su Łužicu wjace hač 30 studentow Brnjanskeje Masarykoweje uniwersity pod nawodom dr. Petra Kaliny. Prosymy wo wodaće za misnjenje. SN

7. februara njeje dwójce

štwórtk, 08. měrca 2018 spisane wot:
Čitarjo wčerawšeho ćišćaneho wudaća SN mějachu zaćišć, zo bě hišće raz 7. februara. To jim 1. strona pokazowaše. Techniskeho misnjenja dla njeje aktualna strona mylnje puć do ćišćernje našła. To nas samych mjerza. Redakcija zamołwja so pola swěr­nych­ čitarjow ćišćaneho wudaća. Wče­rawše přinoški wozjewimy dźensa a w přichodnych dnjach. Tu prosymy abonentow digitalneho wudaća wo zrozumjenje, wša­ko­ su woni cyłu nowinu 7. měrca bjez njedo­statka dóstali. Redakcija SN

Ani procent klawsle njeznaje

srjeda, 28. februara 2018 spisane wot:

Berlinske sudnistwo žada sej wuměnjenja Facebooka sporjedźeć

Berlin (SN/bn). Ani procent nimale dweju miliardow wužiwarjow socialneje syće Facebook njeje sej wědomy, što přede­wzaću dowoli, přihłosuje-li za přizjewjenje trěbnym powšitkownym wobchodniskim wuměnjenjam (AGB). To wuchadźa z reprezentatiwneho naprašowanja Instituta za statne a zarjadniske prawo Wienskeje uniwersity. W studiji dale rěka, zo njeje sej 78 procentow AGB „scyła abo jenož njedokładnje přečitało“. Wjace hač 43 procentow njewě, zo su přezjedni platformje swoje daty za dalše předźěłanje přewostajić. Pjećina naprašowanych je samo wo tym přeswědčena, zo su koncernej tele zběranje informacijow wuraznje zakazali, štož pak „w padźe aktiwneho wužiwanja prawnisce scyła móžno njeje“. Ani dźesaćina njeje sej wědoma, zo smě Facebook mjena, wobrazy a wosobinske informacije za wabjenje – jadrowemu wobchodnistwu firmy – wužiwać a dale dawać.

Wažnosć syće MIDAS wustajił

póndźela, 05. februara 2018 spisane wot:

Berlin (SN/JaW). Zhromadne dźěło mjez mjeńšinowymi nowinami a dalšimi medijemi steješe minjeny pjatk mjez druhim na programje 1. medijoweho fo­ruma Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin w Berlinje.

Nimo wjacorych němskorěčnych mjeńšinowych nowin, kaž na přikład w Danskej, Kazachstanje, Pólskej abo Rumunskej, předstaji šefredaktor Serbskich Nowin Janek Wowčer skutkowanje serbskeho wječornika na tym polu. W prezentaciji wustaji wón wažnosć Europ­skeho zjednoćenstwa nowin w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS), w kotrymž su mjeńšinowe dźeniki zwjazane, tež Serbske Nowiny. „Z njeho njesměrnje profitujemy. Mamy składnosć wo aktualnych podawkach w europskich mjeńšinach z prěnjeje ruki rozprawjeć, a přisłušne nowiny rozprawjeja tež wo nas Serbach. Nimo toho sej prawidłownje tež nazhonjenja wuměnjamy, štož wšědne dźěło wopłodźa“, Wowčer wu­zběhny. Zdobom skedźbni wón na tuchwilne problemy w serbskim žurnali­zmje, kaž na přikład na pobrachowacy dorost a na ćeže nastupajo nowe medije z wulkimi nowinami sobu dźeržeć móc.

Ličba Korutanskich Słowjencow je so po oficialnych podaćach w minjenych sto lětach wot něhdźe 60 000 na 12 000 pomjeńšiła. Při čimž pak běchu so při lud­ličenju skerje za wšědnej wobchadnej rěču prašeli. Nimo toho bě k njewujasnjenym chabłanjam dóšło, kotrež zwisuja z metodu naprašowanja, kaž rěkaše. Słowjency sami – w Korutanskej mjenuja jich jednorje ludowu skupinu – pak wuchadźeja z toho, zo maja hišće něhdźe 50 000 přisłušnikow.

Němcy abo Słowjency: Hač do 19. lětstotka njebě w Korutanskej wažne, hač sy Němc abo Słowjenc. Nimale kóždy třeći měješe tam słowjensku/němsku wowku abo němskeho/słowjenskeho dźěda. Přiběracy nacionalizm pak zhromadne žiwjenje wobeju ludow za­mući. Po Prěnjej swětowej wójnje je nowe kralestwo Słowjencow, Chorwatow a Južnych Serbow spytało sej južnu Korutansku zdobyć. Korutanojo pak so wobarachu.

Tež Serb w Sakskej je Saksa

srjeda, 20. decembera 2017 spisane wot:

Arzbergski wjesnjanosta za dwělomnu sadu we wusyłanju MDR so zamołwił

Budyšin (SN/at). „Michael Kretschmer je prěni sakski ministerski prezident. Po tym zo smy dweju ministerskeju prezidentow ze zapadnych zwjazkowych krajow měli a Serba, je wón prěni, kiž steji pod zeleno-běłej chorhoju.“ Tele słowa wjesnjanosty Holgera Reinbotha (njestronjan) gmejny Arzberg we wokrjesu Sewjerna Sakska póndźelu wječor we wusyłanju „MDR Extra – Politik im Bürgercheck“ su w Serbach kritiku zbudźili. Bywši předsyda Domowiny Jan Nuk čuje so skřiwdźeny. To zwurazni wón w mejlce publikumowemu serwisej MDR, kotraž našej redakciji předleži. Nuk pisa „Předewšěm paruju korekturu ze stron knjeza Kretschmera abo ze stron moderatorow MDR. Woboje njeje so stało.“

W swójskej naležnosći

pjatk, 24. nowembera 2017 spisane wot:
Serbske Nowiny změja wot 1. januara 2018 nowu płaćiznu. Lětny abonement za ćišćane wudaće płaći potom 72,00 eurow. Płaćizna za digitalne wudaće so njezměni. Wona wostanje 44,40 eurow na lěto. Kombi-wudaće (ćišćane a digitalne) po- dróši so na 86,40 eurow. Kročel je stupacych kóštow dla trěbna. Prosymy wo zrozumjenje.

Žurnalistiske myto z nowosću

póndźela, 20. nowembera 2017 spisane wot:

Drježdźany (SN/at). 21. wubědźowanje wo Němsko-Pólske žurnalistiske myto Tadeusza Mazowieckeho 2018 je wupisane. Wo tym informuje sakska statna kenclija. Namołwjeni su žurnalisća wobeju krajow, hač do 10. januara 2018 lětsa wozjewjene přinoški zapodać. Z nimi měli čitarjam wědu wo susodnym kraju posrědkować. Runje tak měli tomu dopomhać, zo so Polacy a Němcy dale a lěpje dorozumjeja. Lawreatow počesća we wobłuku 11. němsko-pólskich medijowych dnjow klětu spočatk junija w Mecklenburgsko-Předpomorskej.

Němsko-Pólske žurnalistiske myto Tadeusza­ Mazowieckeho spožča potom w pjeć kategorijach. Nimo dotalnych – print, rozhłós, telewizija a wosebite myto „žurnalizm w pomjeznym regionje“ – pytaja 2018 jako nowosć najlěpše přinoški w kategoriji multimedija/online.

Załožba Zeit Ebelin a Gerd Bucerius wubědźowanje prěni raz podpěruje, dale su to Załožba za němsko-pólske zhromadne dźěło, Załožba Bosch kaž tež Sakska, Braniborska, Mecklenburgsko-Předpomorska a wojewódstwa Delnja Šleska, Lubuski kraj a Zapadna Pomorska.

Dwaj ludaj, dwaj filmaj

štwórtk, 16. nowembera 2017 spisane wot:
Film „Die Slawen in Deutschland – unsere geheimnisvollen Vorfahren“ budźi měšane začuća. Derje, zo předstaja, štó je wuchodnu Němsku wobsydlił, kraj kultiwěrował a zo Serbja dźensa hišće su – stawizna pak powěda so z němskeho wida. Tak rěka cyle na spočatku, zo su „cuzy“ do kraja zapućowali. Cuzych Słowjanow zbližeja němskemu publikumej w běhu filma jako jich předchadnikow. Serbska wersija filma rěka „My – Słowjenjo w Němskej“, a w njej so słowo „cuzy“ hižo njejewi. Njejsu pak jenož rěč a tekst, ale tež sceny wuměnili. Tak rěča w hornjo- a delnjoserbskim filmje tež Werner Měškank, dr. Edmund Pjech a dr. Susanne Hozyna – w němskim nic. Eksistujetej nětko tuž dwaj filmaj w třoch rěčach wo zažnych stawiznach wuchodneje Němskeje. Haj, njeje jednore z němsko-serbskim poćahom, a kóždy dale­ swoje stawizny na swoje wašnje po­wěda. Cordula Ratajczakowa

nawěšk

nowostki LND