Serbja trjebaja zmužitosć, być hinaši

štwórtk, 22. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Prěni online-forum Serbskich Nowin su mjez druhim Hans-Jakob Völkel (koawtor a zamołwity za zwuk) a Patricia Kaube (režiserka a producentka) filma „Sorbenkind“, moderator Jakub Wowčer, přełožowarjej Bosćan Nawka a Janek Wowčer kaž tež Budyske studijo MeKoSax a Michał Cyž wuhotowali (na fotach wotlěwa). SN/Hanka Šěnec Prěni online-forum Serbskich Nowin su mjez druhim Hans-Jakob Völkel (koawtor a zamołwity za zwuk) a Patricia Kaube (režiserka a producentka) filma „Sorbenkind“, moderator Jakub Wowčer, přełožowarjej Bosćan Nawka a Janek Wowčer kaž tež Budyske studijo MeKoSax a Michał Cyž wuhotowali (na fotach wotlěwa). SN/Hanka Šěnec

Rozmołwa wo filmje „Sorbenkind“ z Patriciju Kaube a Hansom-Jakobom Völkelom

Prapremjeru filma „Sorbenkind“ we wobłuku prěnjeho digitalneho foruma našeho wječornika je wulka ličba zajimcow sćěhowała. Moderator zarjadowanja ­Jakub Wowčer je připosłucharjam a přihladowarjam doma za wobrazowkami režiserku a producentku Patriciju Kaube a korežisera kaž tež zamołwiteho za zwuk Hansa-Jakoba Völkela ze za­jimawymi prašenjemi zbližił.

Je to Waša dotal najwjetša produkcija?

P. Kaube: Haj, wona je po dołhosći najdlěša, kotruž smy dotal zwoprawdźili.

Móžeće skrótka rozkłasć, kak sće na ideju přišli, film produkować?

wozjewjene w: Medije
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND