Dwaj ludaj, dwaj filmaj

štwórtk, 16. nowembera 2017 spisane wot:
Film „Die Slawen in Deutschland – unsere geheimnisvollen Vorfahren“ budźi měšane začuća. Derje, zo předstaja, štó je wuchodnu Němsku wobsydlił, kraj kultiwěrował a zo Serbja dźensa hišće su – stawizna pak powěda so z němskeho wida. Tak rěka cyle na spočatku, zo su „cuzy“ do kraja zapućowali. Cuzych Słowjanow zbližeja němskemu publikumej w běhu filma jako jich předchadnikow. Serbska wersija filma rěka „My – Słowjenjo w Němskej“, a w njej so słowo „cuzy“ hižo njejewi. Njejsu pak jenož rěč a tekst, ale tež sceny wuměnili. Tak rěča w hornjo- a delnjoserbskim filmje tež Werner Měškank, dr. Edmund Pjech a dr. Susanne Hozyna – w němskim nic. Eksistujetej nětko tuž dwaj filmaj w třoch rěčach wo zažnych stawiznach wuchodneje Němskeje. Haj, njeje jednore z němsko-serbskim poćahom, a kóždy dale­ swoje stawizny na swoje wašnje po­wěda. Cordula Ratajczakowa

Na hoberskej mašinje mału nowinu ćišća

štwórtk, 26. oktobera 2017 spisane wot:

Nimale měsacaj je tomu, zo njećišća wječornik Serbske Nowiny hižo na Hornčerskej w Budyšinje, ale na Lejnjanskej na Horach blisko Wojerec w gmejnje Halštrowska Hola. Insolwenca Łužiskeje ćišćernje bě po něšto wjace hač 70 lětach zhromadne dźěło z redakciju SN zakónčiła. Skoro přez nóc stej Ludowe nakładnistwo Domowina a redakcija noweho partnera našłoj, přede­wzaće DVH Weiss-Druck GmbH & Co. KG. Što pak so pod tymle mjenom chowa?

Medijowy dorost wćipny

štwórtk, 05. oktobera 2017 spisane wot:

Prózdninske seminary skića wobšěrne zeznajomjenje z rozhłosom

Budyšin (SN/bn). Lětuša „II. šulerska akademija medije“ Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK) a Serbskeho rozhłosa w Budyšinje je so minjenu póndźelu zahajiła a traje hišće hač do jutřišeho pjatka. Mjez přerěznje 15 wobdźělnikami – k jednotliwym seminaram so raz wjace, raz mjenje zajimcow přizjewja – je nimale cyła redakcija młodźinskeho Radija Satkula, za kotruž je zarjadowanje­ zdobom tajke něšto kaž dalekubłanje.

Póndźelu rozłoži nawoda Budyskeho studija SAEK Michał Cyž zajimcam zakłady medijoweho prawa. Po tym přednošowaše Maik Scheffler na temu „Prawo a prawicarstwo“.

Nadal wuske styki z Delnjoserbami pěstować

štwórtk, 14. septembera 2017 spisane wot:

Na wopyće w redakciji tydźenika Nowy Casnik w Choćebuzu

Tydźensce dóstawaja Serbja w Delnjej Łužicy Nowy Casnik do domu, kotryž wuchadźa w Ludowym nakładnistwje Domowina. Kotre tradicije medij ma a kak wón delnjoserbske žiwjenje sobu wob­wliwuje, wo tym je so Alfons Wićaz rozmołwjał ze šefredaktorom tydźenika Gregorom Wieczorekom.

Što woznamjenjatej Wam Nowy Casnik a Delnja Łužica?

G. Wieczorek: Za Delnju Łužicu je Nowy Casnik najstarši medij, samo někotre měsacy starši hač „Cottbusser Anzeiger“. Naš tydźenik je 1848 prěni raz wušoł. Wón měješe w běhu lět wšelake pomjenjowanja, kaž na přikład „Serski Casnik“, Bramborski Casnik“, „Bramborske Nowiny“ a dalše. Cyła wokolina bě tehdy hišće jara serbska. Zwonka Choćebuza serbskosć přewahowaše. To je dźěl kulturnych stawiznow Delnjeje Łužicy. Za mnje wosobisce je Nowy Casnik dźensa medij, kotryž chce wudźeržować zwiski ze serbskim zhromadźenstwom. Wón je forum tych, kotřiž so k serbstwu wuznawaja a serbsku rěč pěstuja. Tydźenik słuži dźensa małej cilowej skupinje a je jej zdobom najwažniši medij.

Wona słuša nimo šefredaktora a redaktorki Stefanie Krawcojc do redaktorskeho teama delnjoserbskeho tydźenika Noweho Casnika. Ines Neumannojc je zdobom naměstnica šefredaktora Gregora Wieczoreka a jeho swěru zastupuje, hdyž je w dowolu abo zwonka redakcije. „Mi so redaktorske dźěło jara lubi, dokelž je mnohostronske. Zdobom zetkawaš wjele ludźi, zhoniš wo jich radosćach a starosćach. Sym zbožowna, zo móžu dźěło wukonjeć“, mi delnjoserbska žurnalistka powěda. Nowinarka so wo to prócuje poskićeć čitarstwu zajimawe přinoški wo kulturnym a towaršnostnym žiwjenju w Delnjej Łužicy, předewšěm ze wsow. Tohodla často wo tym rozmysluje, kak móhła nowina čitarjam rjane čitanske dožiwjenja z rozprawami a reportažemi wo žiwjenju ludźi we wšědnym dnju wobradźeć, ale tež z přinoškami wo stawiznach. Runje tak redaktorka z kritiskim wóčkom rešeršuje, zo by njedostatki w towaršnosći wotkrywała.

Žane změny za roznošowarjow

štwórtk, 31. awgusta 2017 spisane wot:

Powěsć wo doskónčnym zawrjenju Łužiskeje ćišćernje je nas jara trjechiła. Z tym kónči so za Ludowe nakładnistwo Domowina sydom lětdźesatkow trajace zhromadne dźěło na dobro serbskeho nowinarstwa. Dźakujemy so wšitkim nětčišim a bywšim sobudźěłaćerjam, kotřiž su so swěru wo zhotowjenje našeho wječornika starali.

Wot jutřišeho přewozmje ćišćernja Weiss na Horach ćišć Serbskich Nowin. Za čitarjow a roznošowarjow so ničo njezměni. Woni změja nowinu w zwučenym času. Dyrbjało-li tola k misnjenjam dóńć, informujće nas prošu hnydom z mejlku na abo telefonisce na 03591/577-266. Hač do 18 hodź. móžeće tež w Smolerjec kniharni pod čisłom 03591/577-288 zazwonić. Tež wšitkim čitarjam wutrobny dźak za zrozumjenje za njewšědnu situaciju.

Marka Maćijowa, jednaćelka

W swójskej naležnosći:

štwórtk, 27. julija 2017 spisane wot:
Na cyłkownje 26 wsach, předewšěm w Kamjenskej kónčinje, njejsu čitarjo wčera­wše wudaće Serbskich Nowin dóstali. Jako přičinu mjenuje zamołwity zawod za rozšěrjenje našeho wječornika „techniske problemy“. Pobrachowace wudaće SN dźensa sobu posrědkujemy. Tohorunja techniskich ćežow dla njebu wčera kompletne wudaće na internetnych stronach Serbskich Nowin wozjewjene. Zmylk ručež móžno sporjadkujemy. Prosymy wo wodaće. Redakcija SN

Telewiziju zmysłapołnje wužiwać

srjeda, 21. junija 2017 spisane wot:

Wojerecy (KD/SN). Telewiziju hladać je dźěćom často chětro wažne, wosebje trikowe filmy a serije, kotrež přećeljo hladaja. Starši, wučerjo a kubłarjo maja tónle telewizijny konsum wodźić a zaručić, zo 14lětni filmy, kiž statny młodźinski škit hakle wot 16. abo 18. žiwjenskeho lěta dowola, njehladaja. „Štóžkuli tele před­pisy ignoruje, jedna přećiwo zakonjej a móže za to do jastwa přińć“, warnuje pedagoga za medije Michał Cyž, nawoda Budyskeho studija Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK).

Myta přepodali

štwórtk, 01. junija 2017 spisane wot:

Zielona Góra (SN/at). Dobyćerjow we wubědźowanju wo 20. němsko-pólske žurnalistiske myto Tadeusza Mazowieckeho su na swjatočnosći we wobłuku 10. němsko-pólskich medijow dnjow wčera wječor w Górzykowje blisko Zieloneje Góry počesćili. Prěnje městno w kategoriji print zawěsći sej Rainer Schulze za přinošk „Rozłamany špihel“ w nowinje FAZ/Rhein-Main. W kategoriji rozhłós přesadźi so dr. Conrad Lay ze swojim featurom „Město, kotrež njeje sej hižo wjace cuze, Breslau/Wrócław: Tři generacije powědaja“. Jón je sćelak SWR2, literatura a feature wusyłał. Jako najlěpši telewizijny přinošk mytowachu „Jako nućeni dźěłaćerjo na wsach roboćachu“ Dagmary Wittmers, NDR kultura a dokumentacije. Wo­sebite myto „Žurnalizm w pomjeznym regionje“, přewostajene wot hosćićelskeho wojewódstwa Lubuskie, dósta Monika Iłowska-Walkowiak za rozhłosowy přinošk „Chodzą ulicami ludzie …“ Radija Zachod S.A. kultura.

Maršalka wojewódstwa Lubuskie Elżbieta Polak wuzběhny wosebity wuznam žurnalizma za demokratiju, tež nastupajo němsko-pólske stawizny.

W swójskej naležnosći

póndźela, 08. meje 2017 spisane wot:
Techniskeho njedostatka na připrawje za wobswětlenje ćišćerskich platow dla móžachu we Łužiskej ćišćerni wudaće SN 5. meje hakle z wulkim zapozdźenjom ćišćeć. Tak běše nowina tež wo tójšto pozdźišo pola našich abonentow. Po tym zo bě ćišćernja hižo započała SN w nuzowej warianće na digitalnej mašinje produkować, zmylk namakachu a normalne wotběhi zaso zaručichu. Tohodla su abonenća na sewjerowuchodnym dźělu Budy­skeho wokrjesa pjatk absolutnu nowosć dóstali, na digitalnej mašinje ćišćane Serb-ske Nowiny. Prosymy wo zamołwjenje za nastate­ zapozdźenje. Redakcija SN

nawěšk

nowostki LND