Płomjo tónraz hižo online

pjatk, 03. apryla 2020 spisane wot:
Dokelž wostanu šulerjo-čitarjo Płomjenja hač do 19. apryla doma, je šefredaktor Pětr Šołta jutrowne wudaće dźěćaceho časopisa online stajił. Tak móža hižo nětko w Płomjenju listować a čitać, a to na internetnej stronje RCW https://www.witaj-sprachzentrum.de/obersorbisch/. Foto: SN/Hanka Šěnec

Korona a kreatiwita

pjatk, 03. apryla 2020 spisane wot:
Jako so na spočatku koronakrizy prěnje nowe formy komunikacije a internetnych poskitkow jewjachu, njebě wotwidźeć, kelko nowych idejow na wjele městnach hišće zrodźa. Wo tym smy tež na tymle městnje hižo pisali. Ale po wšěm zdaću njeje kónc kreatiwneje žołmy dawno docpěty. Stajnje sej něchtó něšto nowe wumysli, online poskića, přez livestream zjawnosći pokazuje, abo na hinaše wašnje dźensniše techniske móžnosće wužiwa. Čłowjek so sprawnje dźiwa, kak tuchwilna kriza kreatiwitu ­čłowjeka pozbudźa a k cyle nowym formam zhromadneho žiwjenja wjedźe. Štož njeby sej do toho nichtó předstajić móhł, je hižo po něšto dnjach nimale normalne. Z toho wida – ale jeničce z toho – ma ­nowy wirus samo swoju dobru stronku. Ja nětko jenož na to čakam, zo něchtó ­frizersku posłužbu online poskići. Kak móhło to hić drje njewěm, ale při telko kreatiwnych idejach je snano tež tole zmištrujomne. Marian Wjeńka

Dźenik wuchadźa nětko w mjeńšim wobjimje

štwórtk, 02. apryla 2020 spisane wot:

Koronawirus ma wšědny dźeń redaktorow mjeńšinowych dźenikow, kotrež su w Europskim zjednoćenstwje dźenikow w mjeńšinowych a regionalnych rěčach (MIDAS) zwjazane – mjez nimi tež ­Serbske Nowiny – w horšći. Smy so raz wobhonili, kajka tuchwilna situacija w čłonskich dźenikach MIDAS je. Dźensa rozprawjamy wo němskim dźeniku w Danskej Der Nordschleswiger.

Abenraa (SN/JaW). „Naš dźenik wuchadźa wot časa rozpřestrěwanja koronawirusa w mjeńšim wobjimje“, rozprawja šefredaktor Gwyn Nissen. „Město zwučenych šěsć do wosom lokalnych stron wšědnje mamy tuchwilu jenož hišće štyri do šěsć.“ Dale poskićeja swojim čitarjam po zwučenym wašnju titulnu stronu, stronu sportoweho rozprawnistwa, powěsće z Danskeje kaž tež dalše temowe strony.

Prošu wjac

srjeda, 01. apryla 2020 spisane wot:
Nimale dwě lěće priwatny rozhłosowy sćelak Radio PSR měsačnje serbske nabožne powěsće wusyła, a čini to woprawdźe serbsce. Prima! A derje, zo redakcija sakskeho sćelaka projekt hižo tak dołho z redaktorom Katolskeho Posoła Rafaelom Ledźborjom zwoprawdźa. Přispomnić wšak dyrbju, zo wotpowěduje sćelak jenož wuměnjenju w licencnym zrěčenju, po kotrymž je winowaty wusyłać serbske temy a w serbskej rěči. Tež wšitke dalše priwatne sćelaki w Sakskej dźě su licencu jenož pod tymle wuměnjenjom dóstali. Někotre sćelaki drje běchu spočatnje spytali serbsce wusyłać, njejsu pak při wěcy wostali a zrěčenje ranja. Na to bě hižo časćišo tež bywši šefredaktor Serbskich Nowin ­Benedikt Dyrlich skedźbnjał. Stało pak so nimo prěnich pospytow, w 1990tych lětach serbsce wusyłać, ničo dale njeje. Inicia­tiwu nabožinskeje redakcije Radija PSR a Katolskeho Posoła sej chwalu, a dodawam: Prošu wjac! Janek Wowčer

Budyšin (SN/CoR). Widźomne znamjo serbskich stawiznow w měsće Budyšinje so tuchwilu zhubja. Hinak hač najprjedy rěkaše, nima na Hornčerskej stejacy dom bywšeje serbskeje ćišćernje stejo wostać, ale jón wot dźensnišeho runja tamnym twarjenjam na terenje zwottorhaja.

Stawizny Serbskeje ćišćernje Nowa Doba na mjenowanym městnje sahaja do lěta 1964, jako zadomichu hižo 1947 załoženu ćišćernju Domowiny po zjednoćenju z twornju Oberlausitzer Druck­werkstätten na Hornčerskej 35. Hač do towaršnostneho přewróta 1989/1990 ćišćachu tam serbske nowiny, časopisy, knihi a dalše wudźěłki.

Nazymu 1991 je Domowina, tež na ćišć­ sobudźěłaćerjow, swoje swójstwo spušćiła. Tak nasta nowa towaršnosć Lausitzer Druck- und Verlagshaus GmbH, kotraž so swěru k serbskej zańdźenosći wuznawaše, doniž njeje in­sol­wenca Łužiskeje ćišćernje po něšto wjace hač 70 lětach zhromadne dźěło z re­dakciju SN zakónčiła. Wot nazymy 2017 njećišća wječornik Serbske Nowiny hižo na Hornčerskej w Budyšinje, ale na Lejnjanskej na Horach w předewzaću DVH Weiss-Druck GmbH & Co. KG.

Normalita je wšo!

pjatk, 03. januara 2020 spisane wot:
Nowa doba započnje so póndźelu za Serbski rozhłós a jeho připosłucharjow: Štyri hodźiny kóžde rano wusyłaja potom program w hornjoserbskej rěči – třećinu wjace a telko kaž ženje dotal. To je na kóždy pad postup do praweho směra, a směr rěka: medijowa normalita. Štož je wužadanje rozhłosownikam a zdobom polěpšenje publikumej, móžeš přiwšěm jenož jako symbolisku prezencu hornjoserbšćiny na medialnym swěće hódnoćić (połhodźinski telewizny magacin je najjasniši wuraz toho). Medialna normalita je něšto druhe, a měritko je tule wězo dominantna rěč: Wšojedne hdy, přeco hdyž chceš, móžeš sej rozhłós abo telewiziju w swojej rěči naposkać abo wobhladać. Štóž praji, zo to za tajki mały ludźik kaž Serbow móžno njeje, njech hlada do Šwicarskeje. Tam wusyłaja 24 hodźin w retoromanšćinje – za něhdźe 60 000 rěčacych. A hišće něšto k normaliće słuša: Serbska hudźba w němskim programje! Cordula Ratajczakowa

Wuměnk njerěka so kamery wzdać

póndźela, 30. decembera 2019 spisane wot:
Fotograf Maćij Bulank je wšudźe w Serbach znaty prosće jako „te wobličo“ serbskeho wječornika. Jako wučomnik w Ludowym nakładnistwje Domowina je pola fotografoweho mištra Schmidta w Budyšinje zakłady rjemjesła nawuknył a po wukubłanju do redakcije tehdyšeje Noweje doby zastupił. Pozdźišo zabsolwowa dalokostudij fotografije w Lipsku. Zwěčnjene su jeho fota tež w někotrych w serbskim nakładnistwje wušłych wobrazowych zwjazkach. Šefredaktor Janek Wowčer je Maćija Bulanka z redakcije rozžohnował, wšako je wón wot 1. januara wuměnkar. Dźakujemy so! Na jeho fota pak njejsmy jenož my w redakciji dale wćipni. Foto: SN/Hanka Šěnec

Hižo dźensa z Předźeznakom

pjatk, 27. decembera 2019 spisane wot:

Hač do silwestra drje zbywaja nam hišće někotre dny, a póndźelu, 30. decembra, dóstanjeće poslednje lětuše wudaće Serbskich Nowin. Dźensa pak wšitkich swojich abo­nentow hižo­ z kónclětnej zabawu serbskeho wječornika, z Pře­dźe­­zna­kom pře­kwa­­pjamy. To zwi­suje z tym, zo njebychu hewak ći čitarjo, kotřiž jenož kónctydźenske wudaće Serb­skich Nowin dóstawaja, silwestersku přiłohu hišće w nachilacym so lěće w listowym kašćiku měli.

Přejemy wam, lube čitarki a lubi čitarjo, wjele wjesela při čitanju!

Z hodownym Předźenakom

pjatk, 20. decembera 2019 spisane wot:

Pjatk je našim čitarjam dźeń z kónc­tydźenskej přiłohu Předźenakom. Pjatk do štwórteho adwenta je lětsa zdobom pjatk do patoržicy. Wćipnosć do wobradźenja z darami pod hodowny štom wšudźe z kóždej hodźinu přiběra. Zo bychu tež wšitcy abonenća kónctydźenskeho wudaća SN swoju lekturu k swjatym dnjam sčasom dóstali, su hodow­ny Předźenak kaž tež strony z postrowami a zabawu hižo dźensa našemu wječor­nikej připołožene.

Přejemy wam, lube čitarki a lubi čitarjo, wjele wjesela při čitanju!

Žadyn dźeń njewobžarowała

srjeda, 18. decembera 2019 spisane wot:

Borbora Felberowa, nowinska rěčnica Domowiny a wosobinska referentka jeje předsydy, poda so na wuměnk

Wona njebě nihdy přećelka wulkich słowow, a přiwšěm wě słowa wušiknje sadźeć­ a je samo do narěčow splesć. Ze swo­jim dźěłom njeje so nihdy hordźi­ła a móže přiwšěm na něštožkuli zdokonjane zhladować. Borbora Fel­berowa, nowinska rěčnica Domowiny a wosobinska referentka předsydy Dawi­da Statnika, so kónc 2019 po 16 lětach w zastojnstwje na wuměnk poda.

Wjele lět w cuzbje

Lěta 1956 w Komorowje pola Rakec jako Borbora Wuhlerjec rodźena wotrosće w serbskim staršiskim domje, chodźeše w Rakecach do šule a maturowaše na Serbskej rozšěrjenej wyšej šuli w Budy­ši­nje. Přizamkny so wolontariat pola te­hdy­šeje Noweje doby a štyri lěta trajacy studij­ žurnalistiki, kotryž z diplomom zakónči. 1980 nawróći so do Łužicy a dósta bydlenje w Budyskim Serbskim domje. W redakciji Noweje doby bě štyri lěta­ wotrjadnica za nutřkownu politiku.

nowostki LND