W swójskej naležnosći:

Donnerstag, 27. Juli 2017 geschrieben von:
Na cyłkownje 26 wsach, předewšěm w Kamjenskej kónčinje, njejsu čitarjo wčera­wše wudaće Serbskich Nowin dóstali. Jako přičinu mjenuje zamołwity zawod za rozšěrjenje našeho wječornika „techniske problemy“. Pobrachowace wudaće SN dźensa sobu posrědkujemy. Tohorunja techniskich ćežow dla njebu wčera kompletne wudaće na internetnych stronach Serbskich Nowin wozjewjene. Zmylk ručež móžno sporjadkujemy. Prosymy wo wodaće. Redakcija SN

Telewiziju zmysłapołnje wužiwać

Mittwoch, 21. Juni 2017 geschrieben von:

Wojerecy (KD/SN). Telewiziju hladać je dźěćom často chětro wažne, wosebje trikowe filmy a serije, kotrež přećeljo hladaja. Starši, wučerjo a kubłarjo maja tónle telewizijny konsum wodźić a zaručić, zo 14lětni filmy, kiž statny młodźinski škit hakle wot 16. abo 18. žiwjenskeho lěta dowola, njehladaja. „Štóžkuli tele před­pisy ignoruje, jedna přećiwo zakonjej a móže za to do jastwa přińć“, warnuje pedagoga za medije Michał Cyž, nawoda Budyskeho studija Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK).

Myta přepodali

Donnerstag, 01. Juni 2017 geschrieben von:

Zielona Góra (SN/at). Dobyćerjow we wubědźowanju wo 20. němsko-pólske žurnalistiske myto Tadeusza Mazowieckeho su na swjatočnosći we wobłuku 10. němsko-pólskich medijow dnjow wčera wječor w Górzykowje blisko Zieloneje Góry počesćili. Prěnje městno w kategoriji print zawěsći sej Rainer Schulze za přinošk „Rozłamany špihel“ w nowinje FAZ/Rhein-Main. W kategoriji rozhłós přesadźi so dr. Conrad Lay ze swojim featurom „Město, kotrež njeje sej hižo wjace cuze, Breslau/Wrócław: Tři generacije powědaja“. Jón je sćelak SWR2, literatura a feature wusyłał. Jako najlěpši telewizijny přinošk mytowachu „Jako nućeni dźěłaćerjo na wsach roboćachu“ Dagmary Wittmers, NDR kultura a dokumentacije. Wo­sebite myto „Žurnalizm w pomjeznym regionje“, přewostajene wot hosćićelskeho wojewódstwa Lubuskie, dósta Monika Iłowska-Walkowiak za rozhłosowy přinošk „Chodzą ulicami ludzie …“ Radija Zachod S.A. kultura.

Maršalka wojewódstwa Lubuskie Elżbieta Polak wuzběhny wosebity wuznam žurnalizma za demokratiju, tež nastupajo němsko-pólske stawizny.

W swójskej naležnosći

Montag, 08. Mai 2017 geschrieben von:
Techniskeho njedostatka na připrawje za wobswětlenje ćišćerskich platow dla móžachu we Łužiskej ćišćerni wudaće SN 5. meje hakle z wulkim zapozdźenjom ćišćeć. Tak běše nowina tež wo tójšto pozdźišo pola našich abonentow. Po tym zo bě ćišćernja hižo započała SN w nuzowej warianće na digitalnej mašinje produkować, zmylk namakachu a normalne wotběhi zaso zaručichu. Tohodla su abonenća na sewjerowuchodnym dźělu Budy­skeho wokrjesa pjatk absolutnu nowosć dóstali, na digitalnej mašinje ćišćane Serb-ske Nowiny. Prosymy wo zamołwjenje za nastate­ zapozdźenje. Redakcija SN

Tež raz z posměwkom

Donnerstag, 04. Mai 2017 geschrieben von:
Byrnjež wjelk přewšo chutna tema był, kotraž nimale wšitkich ludźi na někajke wašnje zaběra, je wčerawši forum Serbskich Nowin w Konjecach pokazał, zo móžeš so tejle temje tež raz z posměwkom bližić. „Ptačka wottřělił“ je drje tam Křesćan Sćapan. Runja dalšim so wón za to wupraji problemowe wjelki zatřělić. To by so wosebje tohodla wuskutkowało, „dokelž so to tola mjez wjelkami dale powěda“, tak Kamjenjan. A Hórčanski wowčer Gerat Šmit měnješe, zo „móhli wjelki mjez nami runjež być, jeli so porjadnje za­dźerža“. Při wšěch napjatych diskusijach, kotrež wjelk mjez wobydlerjemi wuwabja, je derje, nic jeno zasakle swoje měnjenje zastupować, ale z problemom tež raz trochu lóšo wobchadźeć a njezabyć so tež raz posměwknyć móc, a byrnjež přez sebje samoho. Tež w tym nastupanju bě wčerawši wjelči forum w Delanach wunošny. Marian Wjeńka

Redakcija dźěćaceho časopisa Płomjo je wčera šesty króć z Tomašom Lukašom, kucharjom w Budyskim hosćencu „Wjelbik“ zhromadne warjenje wuhotowała. Po dwěmaj hodźinomaj steješe słódny meni na blidźe. Šulerjo z Wojerec, Kanec, Róžanta, Worklec a Radworja su poliwku z pyšneho kobołka, pjelnjenu kokošku z rizotom a morcheju kaž tež trifle přihotowali. Wšo to su zhromadnje ze swójbnymi zjědli. Foto: SN/Maćij Bulank

Płomjo swjeći 65ćiny z wubědźowanjom

Freitag, 07. April 2017 geschrieben von:

Budyšin (SN/MiR). W aprylu před 65 lětami wuńdźe prěnje čisło hornjoserbskeho dźěćaceho časopisa Płomjo. Mjeztym słuša wone do rukow kóždeho serbskeho abo serbsce wuknjaceho abo ze serbšćinu so zaběraceho šulerja wot 1. do 7. lětnika. Wjace hač 2000 eksemplarow wopušća jědnaće króć wob lěto ćišćernju.Wučerjo wužiwaja časopis wosebje rady za wuwučowanje, mjez druhim wpředmjetach serbšćina, domiznowěda a hudźba. Tola tež doma, w swójbach Płomjo rady čitaja. Čehodla tomu tak je? Zamołwity redaktor Płomjenja Pětr Šołta spyta to rozkłasć: „Prócuju so kóždy měsac wo wotměnjawe wudaće. Mamy stajne rubriki, kaž hódančka, žorty a comicsy. Zdobom zapřijimamy tež serije, roze-stajace so z historiskimi a načasnymi temami.“ Wot lěta 2008 Pětr Šołta zastojnstwo redaktora wukonja, štož z wulkim lóštom čini. To začuwa čitar na stajnje nowych idejach, kotrež spožčeja Płomjenju wosebity raz.

Nadźijomnje nic!

Freitag, 07. April 2017 geschrieben von:
Płomjo je rentnarsku starobu docpěło. Ale poda so wone tež na wuměnk? Nadźijomnje nic! Někotři z prěnich čitarjow dźěćaceho časopisa z lěta 1952, kotřiž su dawno hižo rentnarjo, tež dźensa hišće na kóžde wudaće čakaja. Druzy zaso swoje wnučki pohonjeja jim předčitać. Zwotkel tale sympatija pochadźa? Płomjo njeje swój zmysł w lětach wobstaća změniło dźěći zabawjeć a wučić. Cyle nawopak – wone čini to na stajnje nowe wašnje. Tak z časom kroči, zapřijimajo aktualne temy, wukładowane za dźěći w šulskej starobje. Dokelž pak to na wosebje zajimawe a žortne wašnje zdokonja, ma swojich čitarjow dale we wšěch generacijach. Wabjace su předewšěm akcija warjenje z Tomašom kaž tež hódančka a powědančka. To wšo drje nochcemy tež přichodnje parować. Tak je derje, zo Płomjo dale wuchadźa. To je jeho šef Pětr Šołta přilubił. Na zbožo! Milenka Rječcyna

Zamołwjenje

Dienstag, 28. März 2017 geschrieben von:
We wčerawšim ćišćanym wudaću SN je k zmylkej dóšło. Tekst hłowneho wobraza na prěnjej stronje njebu techniskeho zmylka dla ćišćerni sobu pósłany. Tam měło slědowace stać: Wuzwolenju za městopředsydu Domowiny, wobkrućenju jako předsyda a znowawuzwolenju za městopředsydu gratulowaše Wiliamej Janhoeferej, Dawidej Statnikej a Markej Hančikej tež sakska ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD, na lěwym wobrazu wotlěwa). Wulke připóznaće a sylny přiklesk žnějachu dźěći Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“ za swój kulturny program na sobotnej hłownej a wólbnej zhromadźiznje. Prosymy wo wodaće za misnjenje. Dalše fota pod www.serbske-nowiny.de SN

Jurij Dźisławk z Haslowa dlěje hač 22 lět Serbske Nowiny roznošował

Wot septembra 1994 hač do decembra 2016 je Jurij Dźisławk w Haslowje, Wutołčicach a Sulšecach Serbske Nowiny roznošował. Tak je jedyn z tych, kotřiž su najdlěje swěrnje naš wječornik ludźom dodawali. Přez cyłe lěta bě jemu to wutrobna naležnosć. Chorosće dla pak dyrbješe nadawk złožić a jón druhemu přewostajić.

„Jónu je načasu a nětko bě tak daloko.“ Dlěje hač 22 lět je Haslowčan Jurij Dźisławk tydźeń wob tydźeń wot póndźele do pjatka Serbske Nowiny roznošował. Kónc tydźenja bě to hišće Předźenak a měsačnje kulturny časopis Rozhlad. „Štó drje by hewak nadawk činić dyrbjał, hdyž nic čitarjo wječornika a Serbja.“ Spočatnje bě hišće wjac zajimcow w Has­lowje, Sulšecach a Wutołčicach Serbske Nowiny abonowało. „Jich pak je dale a mjenje. Młodźi ludźo hižo telko nowinu nječitaja, maja dźě internet, hdźež najnowše nowinki SN hižo zahe popoł­dnju nańdu“, wón wuswětla.

Neuheiten LND