Najlěpše fota swěta widźeć

Mittwoch, 13. März 2019 geschrieben von:
Wustajeńcu z najlěpšimi nowinskimi fotami cyłeho swěta su zawčerawšim w Choćebuskim Carla Blechenowym kareju wotewrěli. Kóžde lěto wuhotuje mjezynarodna załožba World-Press-Photo ze sydłom w Amsterdamje fotowe wubědźowanje. Dobyćerske něhdźe 160 wobrazow móža sej zajimcy hišće hač do 23. měrca wobhladać. Wědomje su so zamołwići za to rozsudźili njepokazać přehladku w galeriji abo muzeju, ale w kupnicy. Tak móža sej ludźo motiwy při nakupowanju spřistupnić. Cyłkownje 4 548 profesionelnych fotografow ze 125 krajow je so na wubědźowanju wobdźěliło a 73 044 wobrazow zapodało. Foto: Michael Helbig

Kak dale w Miłorazu?

Donnerstag, 31. Januar 2019 geschrieben von:

Drježdźany (SN/BŠe). Kónčna rozprawa brunicoweje komisije je tuchwilu wšo postajaca tema. Wčera wječor wěnowaše so tomu tež sćelak MDR we wusyłanju extra, kotrež je w mediatece přistupne. Kotre sćěhi maja namjety komisije za potrjechenych pokazachu na přikładźe wsy Miłoraz. Hižo lěta nimaja wěstotu hač budźe wjes wotbagrowana. Mjeztym zo chce wobydler Günter Zech na swojim statoku wostać, wupraji so Sten Kowalik za přesydlenje. Koncept koncerna Łužiska energija a milinarnje LEAG předwidźi, hač do lěta 2045 brunicu wudobywać. Komisija je datum zakónčenja brunicoweho zmilinjenja hač do lěta 2038 namjeto­wała. Što tole za Miłoraz woznamjenja znowa jasne njeje. Wobydlerjo žadaja sej spěšne a spušćomne wuprajenja.

Přinošk MDR zdobom dopokazuje, zo wuprajenja rěčnika za hospodarstwo frakcije SPD w sakskim krajnym sejmje Thomasa Bauma njepřitrjechja. Wón bě wčera w aktualnej debaće twjerdźił, zo su sej wobydlerjo Miłoraza nastupajo přesydlenje přezjedni. Zapósłanc Lěwicy w sakskim krajnym sejmje Hajko Kozel bě tole raznje wotpokazał.

Ptačokwasny dar Rozhlada

Freitag, 25. Januar 2019 geschrieben von:
Kulturny časopis Rozhlad ma wot dźensnišeho nowu internetnu stronu. Najbóle wjesela so zamołwity za internetne wustupowanje Ludoweho nakładnistwa Domo­wina Domenico Gruhn, šefredaktorka Sara Mičkec a redaktor Julian Nyča­ (wotprawa). Pod www.rozhlad.de změja abonenća přistup k wšěm přinoškam měsačnika, kotrež hodźa so komfortabelnje na wšelakich wobrazowkach čitać. Online-abonenća změja tohorunja přistup k archiwej, móža stronu přepytać a sej přinoški jednotliwych awtorow a awtorkow pokazać dać. Njeabonenća móža so na stronje wo wobsahu Rozhlada informować a časopis skazać. Što móžeće w februarskim čisle Rozhlada čitać, zhoniće na 3. stronje dźensnišeho wudaća SN. Foto: SN/Hanka Šěnec

Čitajće w nowym rozhledźe (28.12.18)

Freitag, 28. Dezember 2018 geschrieben von:

Za lětnik 69 móžu wam někotre nowosće za Rozhlad připowědźić. Hižo w januarskim čisle namakaće prěni dźěl dweju noweju serijow. Mjenowědnik Walter Wenzel bjerje was sobu na ekskursiju k našim ko­rje­njam a rysuje serbske kulturne sta­­wi­zny na zakładźe mjenow. To je dobre wudospołnjenje k wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju wo zažnym słowjanskim srjedźowěku, hdźež wěnuja so temje z wida dopóznaćow archeologije a před­stajeja rekonstrukcije archeologiskich namakankow. Rozhłosowy žurnalist Claus Fischer je hižo te abo tamne wusyłanje wo serbskej hudźbje za němski rozhłós zho­towił. Za Rozhlad je nětko krótki zarys serbskich hudźbnych stawi­znow zestajał. Pod titulom „Wot lubosćinskeho spěwa k awantgardźe“ pisa wón wo wubranych serbskich komponistach.

Słuchomobil Serbskeho rozhłosa bě dźensa rano w Bronju, zo by we wobłuku adwentneje akcije „Wšitko spěwa do ranja“ hłosy tamnišich wobydlerjow zapopadnył, kotřiž zawjeselichu připosłucharjow z adwentnymaj spěwomaj. Samo dujerjej staj staršich a młódšich Bronjanow přewodźałoj. Foto: Bosćij Handrik

Mjeńšinowe medije su namrěwstwo

Montag, 19. November 2018 geschrieben von:

Novi Sad (SN/JaW). Mjeńšinowe medije słušeja ke kulturnemu namrěwstwu. To wujewi 2. europska konferenca mjeńšinowych medijow w serbiskim Novym Sadźe, kotraž bu minjenu sobotu w tamnišej uniwersiće Kolegium Europa zakónčena.

Rozjimuja samorjadowanje

Donnerstag, 15. November 2018 geschrieben von:

Novi Sad (SN/JaW). Su mjeńšinowe medije kulturne namrěwstwo? Tele prašenje rozjimuja wot dźensnišeho fachowcy a žurnalisća na 2. europskej konferency mjeńšinowych a lokalnych medijow w serbiskim Novym Sadźe.

„Hłownej temje konferency budźetej nimo kulturneho prawa předewšěm samorjadowanje mjeńšinowych medijow a zhladowanje na nje jako kulturne namrěwstwo“, zdźěli hłowna organizatorka Nataša Heror. Jeje medijowy dom Heror Media Pont a madźarski mjeńšinowy dźenik stej mjezynarodne zarjadowanje organizowałoj zhromadnje z dalšimi partnerami kaž Europskim zjednoćenstwom nowin w mjeńšinowych a regionalnych rěčach MIDAS, kotremuž přisłušeja tež Serbske Nowiny.

Před něšto dnjemi dóstach zrudźacu powěsć, zo je 16. winowca wuběrny čěski žurnalist, spisowaćel, přełožowar a přećel Serbow Luboš Příhoda (rodź. 1934) zemrěł.

Mjeno Příhody jako žurnalist je zwjazane předewšěm z lětom 1968. Te­hdy wudawaše wón w Liberecu wot 21. do 28. awgusta dwójce wob dźeń nowinu Svobodný Vpřed (Swobodne Doprědka), w kotrejž pisaše přećiwo wobsadźenju Čěskosłowakskeje přez sowjetske a dalše wójska Waršawskeho pakta. Tohodla njemóžeše pozdźišo lěta dołho w medijach dźěłać a tež ničo pod swojim mjenom publikować. Před někotrymi lětami­ je wón swoje dopomnjenki na tutón čas spisał a w dwěmaj knihomaj wudał.

Za Serbow a jich kulturu započa so Příhoda intensiwnje zajimować, jako započach před lětami sobu dźěłać na přihoće wobsaha jara reprezentatiwnych zběrkow Koła Liberecskich awtorow (KAL), kotrymž rěkaja Kalmanach. Jako wón zwěsći, zo móžu jemu něšto wo Serbach poskićić, so jara zwjeseli. A tak bě nimale w kóždym wudaću Serb z přinoškom z Łužicy zastupjeny: Hanka Krawcec, Beno­ Budar, Ingrid Hustetowa a dalši.

W prózdninach na akademiju

Mittwoch, 26. September 2018 geschrieben von:

Třeći raz změja šulerki a šulerjo nazymu składnosć, so pod fachowym nawodom z rjemjeslniskimi a wobsahowymi aspektami medijoweho dźěła zaběrać.

Budyšin (SN/bn). Tež lětsa poskićitej Serbski rozhłós a Sakski wukubłanski a wupruwowanski kanal (SAEK) dorostej přiležnosć, so zadarmo na „šulerskej akade­miji medije“ wobdźělić. Mjeztym hižo třeći raz změja šulerki a šulerjo 5. lětnika składnosć, w běhu tydźenja pod profesionelnym nawodom zeznajomić so ze zakładami žurnalistiskeho kaž tež techniskeho medijoweho dźěła. Wopytowarjam lońšeho kursa resp. na wšelakich polach hižo nazhonitym oferujetej zarjadowarjej we wobłuku natwarnych seminarow dale so wukmanić.

Nimale 40 lět je Ludwig Kola, žurnalist a wjelelětny nawoda serbskeje redakcije, stawizny Serbskeho rozhłosa sobu pisał. W nocy na 6. september 2018 so jeho žiwjenje po dołhej chorosći dokónči.

Kolebka Ludwiga Kole steješe w Ra­dworju, hdźež bě so 20. oktobra 1931 narodźił. Po gymnaziju w Čěskej a w Bu­dyšinje studowaše w Lipsku. Jako wukubłany diplomowy žurnalist dźěłaše najprjedy w redakciji dźěćaceho časopisa Płomjo. Jeho rozhłosowy čas zahaji so w tehdyšim Zhorjelskim serbskim studiju. Lěta 1957 bě Serbski rozhłós do Choćebuza přećahnył. Tam je młody rozhłosownik zamołwity nadawk za sebje namakał a pozdźišo zhromadnje ze swójbu druhu domiznu.

Neuheiten LND