Julius Paška: Přińdźće do redakcije!

Freitag, 05. Juli 2024 geschrieben von:

Za bulom honi 17lětny Julius Paška w mustwje SJ Chrósćic abo w lěćnej přestawce z bratromaj na sportnišću – za čas swojeho prózdninskeho dźěła w našej redakciji je so samo wo europskim mišterstwje pjera jimał a přilopk pisał. Kaž je we Worklecach bydlacy šuler 11. lětnika Serbskeho gymnazija sam prajił, „tu pisaš teksty a něšto noweho nazhoniš, njewariš kofej abo njerjedźiš kamorčki.“ Sobustaw Chróšćanskeho a dekanatneho młodźinskeho kružka a Worklečanskeho młodźinskeho kluba spěwa w 1. Serbskej kulturnej brigadźe a pisa tež priwatnje rady teksty. To pytnješ na jeho rjanej dobrej serbšćinje, tohodla so wjeselimy, zo smy w perspektiwje Juliusa na powołanske žiwjenje – „něšto z dźěćimi abo redaktor Serbskich Nowin“ – jedna opcija.

Wjedźe Nowy Casnik do přichoda

Donnerstag, 06. Juni 2024 geschrieben von:

Njech so ludźo w přichodźe tak za rěč zajimuja kaž tuchwilu za drastu – to přeje sej Katalin Porackojc. 41lětna je wot najnowšeho takrjec oficielnje nowa šefredaktorka Noweho Casnika, funkciju je hižo wot lońšeho komisarisce wukonjała. Zo by so intensiwnišo lubowanej delnjoserbšćinje wěnowała, běše dźowce Martiny Golašojc najsylniši motiw, do redakcije NC zastupić. Žurnalistisce je runja maćeri hižo wjacore lěta za serbski program RBB dźěłała. Běžnje serbowała je pak hakle jako sobudźěłaćerka w běrowje Domowiny w Choćebuzu, čehoždla je tehdomnišemu zastupowacemu jednaćelej třěšneho zwjazka Haraldej Kóńcakej dźakowna, zo wón ze wšěmi konsekwentnje serbowaše.

Nowy swět za Serbske Nowiny

Donnerstag, 30. Mai 2024 geschrieben von:
Wot dźensnišeho su tež Serbske Nowiny w socialnej syći Instagram zastupjene. Na accounće z mjenom serbske_nowiny namakaja zajimcy wotydźenja nowostki a zajimawostki z Łužicy a wězo tež zwonka njeje. Wot póndźele do pjatka wozjewja team za socialne syće jednu story z nowosćemi dnja kaž tež dwaj postaj, kotrež přinoški z ćišćaneje nowiny tematizuja. Cil poskitka je lěpši kontakt k čitarkam a čitarjam nowiny. Za to steji stajnje tež redaktor abo redaktorka k dispoziciji, kotraž naprašowanja na kanalu wotmołwja. Wjeselimy so hižo, Was bórze na našim kanalu powitać směć. Kathrin Spiesec

MIDAS so w Rumunskej schadźuje

Freitag, 10. Mai 2024 geschrieben von:
Miercurea Ciuc (SN/MG). Na lětušej hłownej zhromadźiznje Zwjazka europskich dźenikow, kotrež wuchadźeja w mjeńšinowych rěčach, MIDAS, přeby­waja tuchwilu žurnalisća z cyłeje Europy w Rumunskej. Jako zastupjer Serbskich Nowin so wolontar Maximilian Gruber na zetkanju wobdźěli. Nimo wjacorych přednoškow a prezentacijow wobhladaja sej wobdźělnicy tež kónčinu wokoło města Miercurea Ciuc. Při tym informuja so nowinarjo zdobom wo situaciji mjeńšin. Na zetkanju tradicionalnje wurjadne žurnalistiske dźěło mytuja. Jedne myto spožči so sobustawej MIDAS, tamne druhemu žurnalistej, kotryž so na wosebite wašnje za mjeńšinowe tematiki zasadźuje. Wobdźělnikam je zetkanje tohorunja składnosć so wo powšitkownej situaciji dźenikow w Europje informować, kaž tež wo dalšim přichodźe nowinarstwa wu­radźować. K tomu přednošuja mjez ­druhim eksperća wšelakich regionalnych institucijow. Fokus kładu wosebje sobu na to, kak móhli nowiny młodych čitarjow za swoje wobsahi zajimować.

App wopřija tež dźěćace spěwy

Freitag, 15. März 2024 geschrieben von:
Aplikacija „Towaršny spěwnik“ je wo dalši pakćik spěwow rozrostła. Wo tym informuje Ludowe nakładnistwo Domowina, kotrež app wobhospodarja. Wot nětka su tež dźěćace spěwy integrowane. Dohromady tři pakćiki spěwow su z tym přistupne: zakładny pakćik, pakćik młoda hudźba a pakćik za dźěćace spěwy. Nowa je tež funkcija, kotraž zmóžnja wužiwarjam, swójske lisćiny ze spěwami zestajeć. App je darmotna, jednotliwe pakćiki spěwow pak maja so kupić. Dohromady płaća pakćiki někak wosom eurow. W aplikaciji nadeńdźeće dokładnje 450 spěwow z notami. Foto: Ludowe nakładnistwo Domowina

Nowa serbska app z jónkrótnej funkciju online

Freitag, 05. Januar 2024 geschrieben von:

Budyšin (SN/MiP). Pohladaš-li do składu za download nowych appow za swoje šmóratko, nadeńdźeš tam wot prěnjeho januara sem tež jednu z mjenom „Kostrjanc“. Wuwiłoj staj jón młodaj serbskaj pachołaj Korla Baier, šuler Budyskeho Serbskeho gymnazija a Cyril Mark, student wučerstwa za matematiku a informatiku w Lipsku. Po něhdźe dwěmaj lětomaj wuwića staj jón nětko online stajiłoj. Wobaj znajetaj so ze šule a njejstaj nastupajo swoje kmanosće w programěrowanju žanej lajkaj wjace. Korla Baier drje je mnohim čitarjam SN jako stworićel programa „Bamborak“ ze serbskej předčitanskej funkciju znaty.

„Po małym brainstormingu běchmoj sej spěšnje přezjednaj, što chcemy zhromadnje wuwić: Serbsku app za socialne medije – tajku wšak w Serbach nimamy“, powěda Cyril Mark. Projekt financielnje podpěrowała je Załožba za serbski lud. Fachowje je jeju tamniši społnomócnjeny za digitalizaciju Daniel Zoba podpěrował.

Digitalny přichod rěče

Freitag, 05. Januar 2024 geschrieben von:

Z wuskutkami demografiskeho wuwića w našej republice njejsmy hakle wot wčerawšeho konfrontowani. Fachowcy faluja – a to „na wšěch róžkach“. Runje za serbski swět je to fatalna situacija. To dožiwjam dźeń wote dnja na dźěle w ludowym nakładnistwje. Trjebamy nuznje serbskorěčny fachowy dorost. Zo pak serbšćina mjez młodej generaciju dźeń a bóle wochudni, je tež fakt, kotryž zatajić njemóžemy. Ćim wažniše su digitalne poskitki, kotrež młodostnych do serbskeje komunikacije wabja, wšako wotměwa so wona we wulkej měrje na kanalach socialnych medijow.

Dwaj młodaj Serbaj, Cyril Mark a Korla Baier, staj tutu potrjebu spóznałoj a serbsku socialno-medijowu app stworiłoj. Cyle strózbje staj rěčne dynamiki mjez našimi młodostnymi analyzowałoj a serbsku rěčnu awto-korekturu kaž tež přełožowansku funkciju zatwariłoj, zo by komunikaciska barjera niska była a młodostnych w digitalnym serbskim swěće dźeržała. Wulka chwalba jimaj za to! Milan Pawlik

Proces po nadpadźe na ZDF

Donnerstag, 04. Januar 2024 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Nimale štyri lěta po nadpadźe na sobudźěłaćerjow sćelaka ZDF w Berlinje na kromje demonstracije přećiwo tehdyšim naprawam koronawirusa dla zahaja proces přećiwo skućićelam. Třo mužojo a žona dyrbja so wot přichodneje póndźele strašneho zranjenja ćěła dla před hamtskim sudnistwom měšćanskeho dźěla Tiergarten zamołwić. Dwaj wobskorženaj pochadźataj z Berlina, dwajo z Badensko-Württembergskeje. Woni běchu 1. meje 2020 do teama ZDF kopali a bili, zdźěla z metalowymi retlemi. Proces planuja hač do 13. měrca.

Telewizijne mustwo bě 2020 w nadawku satiriskeho wusyłanja ZDF „Heute show“ demonstraciju přećiwo statnym naprawam koronawirusa dla filmowało. Po tym běchu skućićeljo žurnalistow a jich přewodnikow w pobóčnej dróze Alexanderoweho naměsta nadpadnyli. Policija je tehdy wjacorych podhladnych z lěwicarskeje sceny zajała a pozdźišo zaso pušćiła. Přepytowanja za politisce motiwowane njeskutki zamołwiteho wotrjada kriminalneje policije běchu wobćežne. Statne rěčnistwo je přeswědčene, zo su wobskorženi team ZDF nadpadnyli.

Wujimki přednoška dr. Annett Brězanec składnostnje swjatočnosće na česć prěnjeho šefredaktora našeho dźenika

Slědźo za informacijemi wo serbskej wosobinje abo wosebitym podawku abo zjawje w serbskich stawiznach, je prěni krok častodosć přepytowanje serbskich nowin. Zo na tutym puću zajimawe powěsće namakaja, ma so wosebje jednomu Serbej dźakować, kiž njesłuša k dźensa najznaćišim prócowarjam, Markej Smolerjej, hłownemu redaktorej Serbskich Nowin. Wjace hač 50 lět bě tute powołanje wukonjał, wot 1884 hač do 1937. (...)

Wulět nakładnistwa do Drježdźan

Montag, 11. Dezember 2023 geschrieben von:
Dobra nalada knježeše na wulěće sobudźěłaćerjow Ludoweho nakładnistwa Domowina pod nawodom jednaćela Symana Pětra Cyža pjatk do Drježdźan. Prěnja stacija běše krajny sejm, hdźež so po plenarnej žurli rozhladowachu a šefredaktor Serbskich Nowin swoje bywše dźěłowe městno pokaza. Potom dachu sej atmosferu na srjedźowěkowskich adwentnych wikach na dworje hrodu lubić, doniž na łódźi na Łobju při rjanej bjesadźe w kruhu kolegowkow a kolegow njewječerjachu. Jednaćel so wšěm za dobre zhromadne dźěło dźakowaše. Přiwšěm mějachu zbožo: Ćah z Budyšina njebě wot stawkowanja lokomotiwnikow potrjecheny. Foto: SN/Bojan Benić

Neuheiten LND