Je na nami ...

Freitag, 01. Februar 2019 geschrieben von:
Wopisma za zastojnikow serbsce wuhotować njezda so za sakske kultusowe ministerstwo wulki akt być. Minister Piwarz je Serbam šansu wotewrěł, so swojej narodnosći wuznawać. Tu měli wučerjo serbskeho pochada a wosebje ći, kotřiž na serbskich šulach wuwučuja, wužić. Měć w rukomaj statny dokument, swědčacy w maćeršćinje wo zastojnistwje, je bjezdwěla něšto wosebite. Minister Serbam ruku zawdawa, nětko zaleži na našich wučerjach, ju kruće stłóčić a tak zdobom dać tež znamjo do dwurěčneje Łužicy a do Drježdźan. Podobnje je to ze staršimi, kotřiž swoje dźěćo w šuli přizjewja. Sakska zaruča serbskim dźěćom, zo lěkar, kiž je přepytuje, z nimi serbsce rěči resp. ma přełožowarja. To běchu sej před něšto lětami starši žadali a tak diskurs nastorčili. Tež nětčiši a přichodni potrjecheni starši měli poskitk wužiwać. Sakskemu knježerstwu by to wšitko referenca za jeho angažement była. Milenka Rječcyna

Dobyće za Ralbičanske kubłanišćo

Freitag, 01. Februar 2019 geschrieben von:
Josefina Mikławškec ze Šunowa (cyle nalěwo) je 60. Wojerowske regionalne čitanske wubědźowanje w tamnišej bibliotece Brigitty Reimann w kategoriji wyše šule dobyła. Z tym skwalifikowa so šulerka Ralbičanskeje wyšeje šule za wobwodne čitanske wurisanje. Malu Cecilia Wenisch (3. wotprawa) z Radebergskeho Humboldtoweho gymnazija zawěsći sej dobyće pola gymnaziastow. Na čitanskim wubědźowanju we Wojerecach, kotrež wuhotuje němske bursowe zjednoćenstwo bě so lětsa dźesać gymnaziastow a wyšich šulerjow z Ralbic, Kamjenca, Wojerec, Halštrowa, Sepic (Schwepnitz), Njedźichowa a Radeberga wobdźěliło. Foto: Silke Richter

Porjedźenka

Donnerstag, 31. Januar 2019 geschrieben von:
W přinošku „Ralbičanska wyša šula durje šěroko wotewrěła“ we wudaću ze 30. januara, je njedorozumjenje k zmylkej wjedło.­ Damian Dyrlich njeje jako referendar na Ralbičanskej wyšej šuli na dnju wotewrjenych duri swojich kolegow podpěrał, ale jako student wučerstwa. Pro­symy wo wodaće za misnjenje. SN

Na połnje wobsadźenej Haslowskej Bizoldec žurli je Myšečanska pěstowarnja „K baćonjacemu hnězdu“ wčera ptači kwas swjećiła. Staršim, dźědam a wowkam předstajichu dźěći jako serbski kwasny ćah dwurěčny program. Po tym přijimachu braška Lennard ­Just, njewjesta Laura Albrechtec, nawoženja Kornelijus Nuk a dalši kwasarjo słódku překwapjenku. Foto: Feliks Haza

Ralbicy (JK/SN). Za šulerjow 4. lětnika a jich staršich njeje tuchwilu lochko so rozsudźić, kotry dalši kubłanski puć je po zakónčenju zakładneje šule tón prawy. Při tymle rozsudźe pomhać a jón woló­žić bě narok a zaměr wčerawšeho dnja wotewrjenych duri na Serbskej wyšej šuli Ralbicy. Hižo dopołdnja mějachu zaji­mowani šulerjo 4. lětnika z wokolnych zakładnych šulow składnosć so wobhonić, što na nich čaka, chcedźa-li na Ralbičanskej wyšej šuli dale wuknyć. Woni móžachu so tam na wučbje wyšich lětnikow wobdźělić a hromadźe z wuk­nja­cy­mi eksperimen­tować. Dóstachu tež wobšěrny dohlad do nowych předmjetow a wotběha šulskeho dnja. Wosebita atrakcija běchu poskitki na starej šuli, hdźež je nětko techniski centrum kubłanišća zaměstnjeny. Tam móžachu zakładni šu­lerjo hromadźe z přichodnymi sobu­šulerjemi paslić a warić. Mnohim bě to wosebje rjane dožiwjenje.

Na zhromadnu konferencu

Mittwoch, 30. Januar 2019 geschrieben von:

Choćebuz (SN). Serbski sejm – na swojim zeńdźenju 12. januara we Wětošowje – a předsydstwo Domowinskeje župy Delnja Łužica na swojim posedźenju 22. januara w Choćebuzu stej namjetowałoj, kubłansku konferencu přewjesć. Zakład toho su njespokojace wuslědki ewalua­cije Witaj-projekta a z nimi zwjazany staw wozrodźenja delnjoserbšćiny.

„Zwažich­ sej tuž namjet, zhromadnje organizo­wanu kubłansku konferencu w Delnjej Łu­žicy přewjesć“, zdźěli čłon Serbskeho sejm­a Hanzo Wylem-Kell. „Wothłós na konkretny namjet k trěb­nemu a wot mnohich wočakowanemu zhromadnemu dźěłu mjez sejmom a Domowinu bě, kaž wočakowane, spočatnje rozdźělny.“

Hanzo Wylem-Kell so praša, „hač njeje najwjetši čas, w ekstencielnych prašenjach so doro­zumić a je zhromadnje rozrisać spytać­. Móžemy sej dowolić, idejow, přinoškow a pomocy so wzdać a porno tomu­ wosobinske animozity a lawny pěsto­wać. Njewěrju to a bych so tuž nad prěnjej zhromadnej kročelu, runje před po­zad­kom aktualneje nuzy, jara wjeselił.“ Wylem-Kell by tajke postupowanje měł za signal rozmacha a rozputanja swójskich potencialow.

Wyše šule bóle připóznate

Mittwoch, 30. Januar 2019 geschrieben von:

Přiwšěm njemóža wučerski personal na wšěch kubłanišćach zawěsćić

Drježdźany (SN/MiR). Dokument „Kubłanje w Sakskej w špihelu narodneho kubłanskeho rozprawnistwa 2018“ pokazuje na dobroty a njedostatki sakskeje kubłanskeje politiki. Prěni króć bě rozprawu slědźenski institut zdźěłał, to rěka eksternje, zwonka sakskeho ministerstwa za kultus. Leibnitzowy institut za kubłanske slědźenje a informaciju, kiž bě před něšto měsacami hižo narodnu kubłansku rozprawy zdźěłał, je nadawk přewzał, přepytować sakski kubłanski system, a wobswědča Sakskej dobre wuslědki. Tele dopóznaće zwurazni statny minister za kultus Christian Piwarz (CDU). „Je to sprawna rozprawa, kotraž sylnosće a słabosće sakskeho kubłanskeho systema jasnje pomjenuje“, rjekny minister. Wobkrućił bě to tež sakski statny sekretar Herbert Wolff na přepodaću zastojniskeho wopisma wučerjam zańdźeny štwórtk w Budyšinje. „Kubłanska rozprawa pokazuje nam sylnosće a słabosće. Naš zaměr je kubłanski system w cyłku doprědka přinjesć.

W hotowanju drasty so wukmanili

Mittwoch, 30. Januar 2019 geschrieben von:

Čłonojo Drježdźanskeho towarstwa Stup dale z.t. so prócuja dorosćenym zajimcam a swojim dźěćom wobstajnje nowe serbskorěčne rumy spřistupnjeć. Njedawno zaběrachu so z katolskej narodnej drastu a swjećachu ptači kwas.

Drježdźany (MŠw/SN/MiR). Towarstwo Stup dale z. t. je zańdźenu sobotu přeprosyło zajimcow na wosebitu dźěłarničku do sakskeje stolicy. Sydom młodych maćerjow a kubłarkow je so pod nawodom hotowańče Kristin Belkotoweje z Hózka w Drježdźanach-Łóškecach (Loschwitz) wobdźěliło na kursu wo hotowanju serbskeje drasty. Při tym zaběrachu so z katolskej swjedźenskej, družčej a njewjesćinskej drastu.

Wojerowski Lessingowy gymnazij je zańdźeny pjatk na dźeń wotewrjenych duri přeprosył. We Wojerowskej drasće witaštej šulerce­ wopytowarjow z chlěbom a selu. Na kubłanišću poskićeja profil serbšćiny, w kotrymž serbskorěčne znajomosće zajimcow­ wot 5. do 12. lětnika indiwiduelnje spěchuja. Foto: Robert Brinckmann

Worklecy (SN/MiR). Zańdźeny pjatk bě sakski statny minister za kultus Christian Piwarz (CDU) hósć Worklečanskeje Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“. Sćěhował je přeprošenje zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Alojsa Mikławška (CDU), nawody kubłanišća, wučerjow a zastupjerjow staršich.

Anzeige