Přesćěhanych wopominać

Mittwoch, 09. Oktober 2019 geschrieben von:

Wojerowscy šulerjo dalši projekt rjadu „Přećiwo zabyću“ zahajili

Wojerecy (AK/SN). We wobłuku projekta „Přećiwo zabyću“ so šulerjo we Wojerecach wot lěta 1995 wobstajnje, wjelestronsce a dokładnje z časom nacionalsocializma rozestajeja. Mjeztym je so něhdźe 2 500 šulerjow na nim wobdźěliło. To podšmórny wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) składnostnje njedawneho zahajenja mjeztym 24. projekta toho rjadu. Lětuši projekt steji pod hesłom „Rasizm we Wojerecach – wčera a dźensa“. Na wosebitym zarjadowanju su wobdźělnikam 9. a 10. lětnika wyšeju šulow „Při planetariju“, „Na kromje města“, Léona­ Foucaultoweho gymnazija, Lessingoweho gymnazija kaž tež Johanneuma slědźerske nadawki přepodali.

Cyła šula nětko cirkus hraje

Mittwoch, 09. Oktober 2019 geschrieben von:

Pančicy-Kukow (ŠP/SN). „Hač hołbje, kozy, ponyje – haj, wšudźom słyšu šćowkanje“. Tak tele dny mócnje na Šuli Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje spěwaja. Šulerjo maja tam mjenujcy njewšědnych hosći – cirkusowych ludźi, kotřiž z nimi zhromadnje program nazwučuja. Tak móža so holcy a hólcy porjadneho cirkusoweho powětra nasrěbać. Hižo do toho su wjele za to činili. Mjez druhim wuhotowachu a ćišćachu plakaty, pisachu přeprošenja, a praktikant Józef Donat je z nimi spěw spisał.

Serbscy gymnaziasća wuspěšni byli

Montag, 07. Oktober 2019 geschrieben von:

Wostrowc (JŠt). Na lětušej 6. sakskej bohemiadźe běchu šulerjo Budyskeho Serbskeho gymnazija wospjet wuspěšni. Ella Lois Schulze a Johana Hadankec wobsadźištej wobě 1. městno. Jakub Mark wubědźi sej druhe a Elias Kummer 3. městno.

Na bohemiadźe wobdźěleja so šulerjo 6. lětnika, kotřiž čěšćinu wuknu. Kónc septembra dopokazachu woni swoje kma­nosće we Wostrowskim (Ostritz) zetka­wanskim centrumje Marijiny doł. Konkurenca mjez wobdźělnikami běše wulka. Zastopnjowani běchu woni na zakładźe Europskeho referencneho ramika za rě­če do jednotliwych skupin. W hódnoćenskich skupinach wot A1 do B1+ wubědźowachu so najlěpši čěšćinarjo z 53 šulow. Nimo Serbskeho gymnazija Budyšin běchu woni ze sydom dalšich kubłanišćow Sakskeje.

Holcy a hólcy mějachu pisomne (tekst a tekstowe nadawki) a ertne (dialog a zho­towjenje prezentacije) pruwowanje złožić. Dialog přewjedźechu zhromadnje z maćernorěčnymi šulerjemi-dźewjatkarjemi z čěskeho Turnova. Wječor nazwučowachu zhromadnje čěski spěw „Byl jeden pán“, kotryž sta so z hymnu lětušeje bohemiady, a zanjesechu jón k zakónčenju wubědźowanja.

Pančicy-Kukow (SN/MiR). Z basnjomaj „W Lipju“ abo „Lećće z časom“ a dalšimi Jakuba Barta-Ćišinskeho zaběrachu so šu­lerjo 9. a 10. lětnika. „Zapřijeli smy šulerjow ze serbskich a serbšćinu wuwu­čowacych šulow Hornjeje Łužicy“, rjekny regionalna rěčnica Domowiny za Kamjensku župu „Michał Hórnik“ Katharina Jurkowa. Jako posledni we wobłuku štyri dny trajaceho projekta wobdźělichu so srjedu šulerjo-serbšćinarjo wyšich šulow „Korla Awgust Kocor“ Kulow, „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor a „Dr. Marja Grólmusec“ Slepo. Na pjeć stacijach su sobudźěłaćerjo Kamjenskeje a dalšich župow kaž tež Rěčneho centruma WITAJ młodostnym basnika zbližili. Poboku běchu jim studenća a přichodni studenća wučerstwa. Pomhałoj běštej iniciatoram fachowej poradźowarce za serbšćinu Katka Bukowa a Milenka Ertelowa. Tak móžachu jednotliwe stacije, přiměrjene rěčnym kmanosćam šulerjow, přihotować a přewjesć. Wjetšina młodostnych, tež hdyž serbšćinu jako cuzu rěč wuknu, zrozumichu jadrowe wuprajenja, kotrež jim přewodnicy na stacijach posrědkowachu.

Šulerjo swoju prěničku zestajeli

Freitag, 04. Oktober 2019 geschrieben von:
7. lětnik Ralbičanskeje wyšeje šule wopyta předwčerawšim Ludowe nakładnistwo Domowina w Budyšinje, hdźež tuchwilu jeho prěničku zestajeja. Pod hesłom „Naša serbska kniha“ su šulerjo minjeny měsac we wučbje serbšćiny kóždy swójsku fabulu pisali a we wuměłskim kubłanju k tomu wobrazy zhotowili. Wuhotowar nowostki Tomaš Šołta je z nimi nětko móžnosće zestajenja rozłožił. W běhu projekta „Naša serbska kniha“ zeznajomjeja so šulerjo z dźěłom a powołanjemi w nakładnistwje a wobdźěleja so na nastaću publikacije hač k doćišćanej wersiji. Šula bě wupisanje projekta LND dobyła. 12. decembra chce Ralbičanski spisowaćelski dorost w Konjecach swoju prěnju knihu zajimcam oficialnje předstajić. Foto: SN/Maćij Bulank

Na dotalnych nadawkach dale dźěłać

Montag, 30. September 2019 geschrieben von:

Z rozprawu poda předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Ludmila Budarjowa na lětušej hłownej zhromadźiznje sobotu w Budyšinje dohlad do dźěławosće SŠT a do přichodnych nadawkow.

Nowinka z RCW

Donnerstag, 19. September 2019 geschrieben von:
„Lećće z časom!“ rěka nowy temowy zešiwk za šulerki a šulerjow 8. do 10. lětnika. Wobsahowje zaběra so wuwučowanski srědk za serbske wyše šule z klasikarjom serbskeje literatury, Jakubom Bartom-Ćišinskim. Wučerce-serbšćinarce Kerstin Klingnerowa a Milenka Ertelowa stej awtorce dźěłoweho materiala. Zešiwk wopřija na 66 stronach dźěłowe łopjena a nadawki za maćernorěčnych kaž tež za 2plus-šulerjow. Wudał je jón Rěčny centrum WITAJ. Zajimcy móža sej jón w Smolerjec kniharni abo přez online-shop Ludoweho nakładnistwa Domowina wobstarać.

Budyska Serbska zakładna šula swjeći jubilej

Mittwoch, 18. September 2019 geschrieben von:

Budyšin (SN/MiR). Budyska Serbska zakładna šula swjeći w tymle tydźenju wosebity jubilej. Před dźesać lětami běchu z Budyskeho Třělnišća do Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma na Friedricha-Listowej přećahnyli. Zdobom je tomu 20 lět, zo pěstuje kubłanišćo partnerstwo ze zakładnej šulu w Jablonecu nad Nisou. Spominaja dale tež na 70lětnu róčnicu załoženja Serbskeje wyšeje šule w Budyšinje. To wšitko bě přičina přihotować a přewjesć „Swjedźeń na šulskim dworje“. „Tónle cyłotydźenski podawk je wažny za skrućenje socialneho cyłka na šuli a wobohaća zhromadne dožiwjenja šulerjow a wučerjow zwonka wučby. Zdobom je to dobra přiležnosć styki słowjanskim přećelam pohłubšić“, rjekny šulska nawodnica Annette Natušowa. Póndźelu je Achim Lipič ze šulerjemi t-shirty z napisom Serbska zakładna šula Budyšin a lipowym łopješkom poćišćał. Wutoru su dźěći 1. a 2. lětnika po Humboldtowym haju pućowali. Šulerjo 3. a 4. lětnika wopytachu wšitke městnosće, na kotrychž je Budyska serbska šula wot załoženja sem wuwučowała. Dźensa a jutře wobdźěla so wšitcy na sportowym swjedźenju resp.

Čuja so doma a z kliniku zwjazani

Mittwoch, 18. September 2019 geschrieben von:

Na medicinskej powołanskej fachowej šuli Łužiskeho jězorinoweho klinikuma bě lětsa 17 šulerjow swoje wuswědčenje dóstało. Wot 2. septembra maja tam 26 nowych wučomnikow.

Wojerecy (SN/mwe). Absolwenća móža so nětko pruwowani strowotniscy a hladarjo chorych mjenować a so tuž na swój wšědny powołanski dźeń nastaja. Šulske wjednistwo, nawodźa praksow, hladanska direktorka kaž tež medicinski direktor domu jim wutrobnje k tomu gratuluja. Zdobom so něhdyšim wučomnikam za jich angažement we wobłuku wšelakich projektow w praktiskim wukubłanju dźakuja. Pjatnaće absolwentow je dźěłowy poskitk Wojerowskeje kliniki přiwzało a wostanu tak domej swěrni.

Byrnjež maćeršćina medicinskeho personala z kriterijom přistajenja njebyła, sej we Wojerecach česća, zo tam chorobne sotry a dalši tež serbsce rěča. Po wuprajenju šule je mjez nowymi hladarkami młoda Serbowka.

Mjez sobu so zeznali

Donnerstag, 12. September 2019 geschrieben von:

Serbske šulske towarstwo na swjedźeń sporta a zabawy prosyło

Hórki (SN/MiR). W Choćebuzu bě bus hižo­ rano napoł wosmich wotjěł. Dźěći ze Žylowskeho dnjoweho přebywanišća „Mato Rizo“ a Choćebuskeje „Wile Kunterbunt“ wužichu tuž składnosć, hišće połdra hodźinki w busu drěmać. Hakle w dźewjećich dźě dyrbjachu njedaloko Hórkow z njeho zaso wulězć.

Anzeige