Powołanski centrum z pjeć šulskimi družinami

Donnerstag, 14. Februar 2019 geschrieben von:

Wojerecy (AK/SN). Wuski zwisk z praksu a zhromadne dźěło z mnohimi zawodami a zarjadnišćemi wokoliny stej we Wojerowskim powołanskošulskim centrumje „Konrad Zuse“ (BSZ) wosebje wažnej. To wuzběhny nawodnica Kathleen Stephan­ na njedawnym dnju wotewrjenych duri.

Hinak hač w druhich tajkich kubłanišćach zjednoća Wojerowski BSZ hnydom pjeć šulskich družin. Su to powołanska šula z dualnym wukubłanjom, powołanska fachowa šula z ćežišćomaj socialnistwo/hladanje starych a chorych, fachowa wyša šula z abituru z ćežišćemi hospodarstwo a zarjadnistwo kaž tež strowota a socialne, powołanski gymnazij za hospodarstwo, strowotu a socialnistwo a skónčnje fachowa šula za socialne z ćežišćom statnje připóznateho kubłarja. W šuli je so 24 wukubłanskich zawodow a kooperaciskich partnerow předstajiło. Jich paleta sahaše wot dźěłoweje agentury přez meblowy zawod MAJA hač k Běłowodźanskej rězniskej firmje Willms.

Viadrina znowa na prěnim městnje

Mittwoch, 13. Februar 2019 geschrieben von:

Frankfurt n. W./Słubice (RD/SN). Hižo druhi króć za sobu su Europsku uniwersitu Viadrina w Frankfurće nad Wódru z titulom „Najwoblubowaniša uniwersita Němskeje“ počesćili. Tole zdźěla „StudyCheck.de“, najwjetši portal posudźowanja wysokich šulow kraja. Zakład su posudki, kotrež su studowacy a absolwenća minjene lěto internetnje posrědkowali.

Viadrina bě z 8,90 dypkami najlěpje wotrěznyła a móžeše so přirunujo z lětom 2018 samo hišće polěpšić. Hižo loni bě wona najwoblubowaniša wysoka šula, tehdy z 8,88 dypkami. Hódnoćili běchu kategorije kaž studijne wobsahi, docentki a docentow, kubłanske zarjadowanja, wuhotowanje kubłanišća, organizaciju a biblioteku. K tomu přińdźe prašenje, hač móhli wysoku šulu dale poručić. Europska­ uniwersita Viadrina­ docpě kwotu daleporučenja 97 procentow.

Wuznamjenjeni wobdźělnicy 56. zwjazkoweho wubědźowanja „Młodźina hudźi“ za region Sakska-Łužica su minjenu sobotu mytowanski koncert w awli Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija wuhotowali. Mnozy z nich, mjez nimi tójšto młodych Serbow, kwalifikowachu so za krajne wurisanje w Lipsku. Huslerka Annika Jannasch (5. wotlěwa) bu nimo toho za čestne myto města Wojerec­ nominowana a budźe na zahajenskim koncerće tamnišich 54. swjedźenskich dnjow hudźby hrać. Foto: Ulrike Herzger

Mjez knihami

Mittwoch, 13. Februar 2019 geschrieben von:
Paul Mikławšk (nalěwo) a Helena Dubawic, šulerjej 4. lětnika Chróšćanskeje zakładneje šule, dožiwištaj wčera ze swojej rjadownju w Budyšinje rjany projektny dźeń. Mjez druhim pobyštaj w Smolerjec kniharni. Foto: SN/Hanka Šěnec

Prěni krok za rěčnu šulu

Montag, 11. Februar 2019 geschrieben von:

Budyšin (SN/at). Prěni kurs hornjo­serbšćiny za přistajenych wot Załožby za serb­ski lud spěchowanych institucijow je so minjeny pjatk w Budyskim Serbskim domje zahajił. Po naprašowanju w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle, Serbskim ludowym ansamblu, Serbskim muzeju a Serbskim instituće přizjewi so 15 zajimcow. W kursu za započatkarjow pak maja jenož dwanaće městnow. „To wobkruća sylnu potrjebu“, zwěsća załožbowy direktor Jan Budar w nowinskej zdźělence.

Mjez kursistami su na přikład z NSLDź zarjadniski direktor Ronald Kohrs, šef­sekretarka, sobudźěłaćerjo rekwizity, wabje­nja a pokładnje. Dalšaj wobdźělnikaj, asistent intendantki a archiwar, pochadźataj z SLA. Kurs, wotměwacy so stajnje pjatk popołdnju, nawjeduje Dušan Šołta, docent na Drježdźanskej Techniskej uniwersiće. Wón přewjeduje kursy hornjoserbšćiny tež za sobudźěłaćerjow sakskeho kultusoweho ministerstwa. Załožba za serbski lud dalekubłanje zarjaduje. Kaž w nowinskej informaciji dale rěka, „twori wona tak prěni krok natwara Šule za hornjoserbsku rěč a kulturu“.

Połnje wobsadźena bě dźensa dopołdnja Chróšćanska „Jednota“, jako tam Serbski ludowy ansambl dwójce swój dźěćacy program­ „Ptačokwasny són“ předstaji. Běštej to ryzy serbskej předstajeni za chowancow serbskich před- a zakładnošulskich kubłanišćow­. Woni su so po programje akteram na jewišću wosobinsce dźakowali. Foto: Feliks Haza

Knihu wupožčować

Freitag, 08. Februar 2019 geschrieben von:
Wědu sej nazběrać a so kubłać dać – tule składnosć maja zajimcy w mnohich muzejach dwurěčneho regiona, tak tež Kamjenski Muzej zapadna Łužica. Aktualna wustajeńca wo amfibijach je putaca. Krótke a jadriwe informacije šěrja wědu wo zwěrjatach. Wšitke eksponaty su dwurěčne, němsce a łaćonsce pomjenowane. Parowała sym serbske pomjenowanja. Jasne zapřijeća, zaběrace so z wědomostnymi temami w serbskej rěči nańć, njeje runjewon lochko. W tym padźe pak tomu tak njeje. Wšako předleži terminologija za předmjet biologiju w serbskej rěči a w njej su njeličomne zapřijeća podate. Snano by derje było terminologiju poskićeć w tamnišim předawanišću nimo dalšich serbskich knihow abo ju wopytowarjam wupožčować.­ Přetož wužija tež serbske a serbšćinu wuwučowace šule poskitk, so wo amfibijach regiona a cyłeho swěta informować, kaž njedawno zakładna šula „Šula Ćišinskeho“. Milenka Rječcyna

Politika a kompromisy

Donnerstag, 07. Februar 2019 geschrieben von:

Šulerjo a minister – prašenja a wotmołwy. Zetkanje mjez młodej bazu a politiku, kotraž bě so njedawno na Worklečanskej wyšej šuli „Michał Hórnik“ jako­ wunošna wopokazała.

Njelochki diskurs

Donnerstag, 07. Februar 2019 geschrieben von:

Zetkanje sakskeho ministra za kultus Christiana Piwarza (CDU) ze staršimi a wučerjemi Worklečanskeje wyšeje kaž tež zakładneje šule zahajejo pokaza nawo­da wyšeje šule Křesćan Korjeńk na zhro­madny list wučerjow, šulerjow a staršich (hlej dokumentowane), kotryž su ministrej přepodali. „Sće husto přemóženy wot dožiwjenjow ze swojich wopytow na šulach. Tuž smy naše mysle napi­sali a list skića wam składnosć, sej jón wospjet přečitać.“ Zdobom poda wón ličby. Na šuli wuknje 181 šulerjow w jědnaće rjadownjach. Podźěl mjez sobudźěłaćerjemi, žony/mužojo wučinja 57/43 procentow. Zašłej lěće je tójšto młodych wučerjow na šulu přišło, kotřiž z nowymi idejemi wučbu wobohaćeja. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU) napominaše přitomnych składnosć wužić, wotewrjenje rěčeć.

Wobstajny bój wo prawa

List kultusowemu ministrej

Donnerstag, 07. Februar 2019 geschrieben von:

Sehr geehrter Herr Kultusminister Piwarz, wir danken Ihnen, dass Sie unserer Ein­ladung gefolgt sind und unsere Schule besu­chen. Sie vermitteln uns damit das Gefühl, dass wir mit unseren Sorgen und Anliegen nicht allein gelassen werden, dass Sie uns zuhören und mit uns gemeinsam nach Lösungen suchen. Sie sehen, so im letzten Bildungsbericht zu lesen, die starke Rolle der Oberschule und Sie setzen sich für die Stärkung dieser ein. Diese Stärkung trägt Früchte. „Bundesweit hat Sachsen den höchsten Anteil an Schülern mit mittlerem Schulabschluss.“ Das sind die Facharbeiter und Facharbeiterinnen der Zukunft in handwerklichen, sozialen und verwaltungstechnischen Berufen, diese Schülerinnen und Schüler sind unsere Zukunft. Das Herzblut der Lehrerinnen und Lehrer der sorbischen Oberschule Räckelwitz hängt an der Ausbildung dieser Kinder und Jugendlichen. Mit großem Engagement und Freude vermitteln wir Werte, Normen und Fachwissen, um unseren Schützlingen einen erfolgreichen Start ins Berufsleben zu ermöglichen.

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl