LIPA: Koncept do přichoda

Donnerstag, 25. Januar 2024 geschrieben von:

Ralbicy-Róžant (SN/MiR). Serbske šulske towarstwo (SŠT) je koncept za wu­wiće Smjerdźečanskeho kubłanskeho srjedźišća LIPA wuwiło. Dźensa wječor chce gmejnska rada Ralbicy-Róžant wo předłoze wuradźować a diskutować. Jako­ nošer imobilije a ležownosće wšak rozsudźi gmejna, komu rumnosće za wužiwanje přewostaji. Zajimc z naj­wjetšimi ambicijemi tuchwilu je – a budźe to tež dale – Serbske šulske towarstwo. Wone chce Smjerdźečansku LIPU jako kubłanske srjedźišćo w Delanach wutwarić.

Za nadźěłanje koncepta je so jednaćel SŠT Andreas Ošika wo spěchowanske srědki pola Załožby za serbski lud prócował. Dohromady 3 000 eurow je wona loni towarstwu za to přizwoliła. Po swojim koncepće chce SŠT rumnosće imobilije, kotrež budu wot přichodneho lěta swobodne, za kubłanske zarjadowanja wužiwać. Aktualnje tam hišće zaměstnjeny žłobik kónc tohole resp. spočatk noweho lěta do přebywanišća w Ralbicach přećehnje. Loni bě SŠT pjenjezy do kehelowanišća a do wutworjenja kulturneje zahrody inwestowało.

Ptači kwas w sakskej stolicy swjećili

Donnerstag, 25. Januar 2024 geschrieben von:
Nałožk ptačeho kwasa bě lětsa znowa do protyki sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) zapisany. Wón witaše 14 dźěći dwurěčneho dźěćaceho dnjoweho přebywanišća z Pančic-Kukowa. Chowancy pěstowarnje su dopołdnja z nawodnicu zarjadnišća Petru Bačcynej a kubłarkomaj Manuelu Pjetašowej a Anet Škodźinej do Drježdźanskeje statneje kenclije přišli. Tam pokazachu w serbskej drasće, kak sroka z hawronom kwas swjeći. Jako kwasny porik kročeštaj njewjesta Katka Hrjehorjec a Konstantin Knop jako nawoženja cyle prědku w kwasnym ćahu. Foto: Jürgen Männel

Šulerjo 4. lětnikow, w prěnim rjedźe ze serbskich a serbšćinu wuwučowacych šulow, su wčera dopołdnja Worklečansku wyšu šulu „Michał Hórnik“ wopytali. Tam woni zhromadnje zeznachu, kak so na šuli wuknje, kaž tule w kabineće za fyziku, a kotre móžnosće cyłodnjowskich poskitkow maja. Foto: Feliks Haza

Kulowska wyša šula w duchu Kocora skutkuje

Montag, 22. Januar 2024 geschrieben von:

Kulow (AK/SN). Kulowska wyša šula „Korla Awgust Kocor“ je zašły pjatk na Dźeń wotewrjenych duri přeprosyła. Šulska nawodnica Ines Lešowa zwěsći, zo maja „serbska rěč, kultura a hajenje tradicijow na kubłanišću stajnje wysoku hódnotu.“ Wuwučuja tam serbšćinu jako předmjet a poskićuja ju zdobom jako cyłodnjowski poskitk.

Tuchwilu wuknje 46 z 315 šulerjow serbšćinu po koncepće 2plus, dźesać šulerjow w 5. lětniku, dźewjećo w 6., šesćo w 7, dźesaćo we 8., šesćo w 9. a pjećo w 10. lětniku. Sabina Modšingowa z Ćiska wuwučuje serbšćinu w 5., Zuzana Rečelina z Kulowca w 6. a 7. a maćeršćinarka Ines Lešowa w 9. a 10. lětniku. Nimo toho móžeš serbšćinu tež jako cyłodnjowski poskitk dožiwjeć. Ličba wobdźělnikow na cyłodnjowskim poskitku je wšelakora, wotwisna wot zajima a wobsaha. „Dźakowano tomule poskitkej, mamy składnosć cyle zaměrnje wšelake projekty organizować“, rjekny Ines Lešowa. „W tymle šulskim lěće podamy so w aprylu na ekskursiju do Delnjeje Łužicy na Radušanske słowjanske hrodźišćo. Tam zeznajomjeja so šulerjo ze stawiznami Łužicy a geografiskimi wosebitosćemi Błótow.

Integracija běše prawy rozsud

Mittwoch, 17. Januar 2024 geschrieben von:

Na Johanneumje so wyša šula a gymnazij wzajomnje podpěrujetej

Wojerecy (AK/SN). Integracija wyšeje šule na Křesćanskej šuli Johanneum Wojerecy je přewšo wunošna. „Wosom lět po zawjedźenju zhromadneho wuknjenja a wu­wučowanja zakónči tu mjeztym hižo třeća rjadownja wyšeje šule swój šulski čas.“ Tole podšmórny Katrin Goering, nawodnica wyšeje šule, na dnju wotewrjenych duri.

Hudźba a wjele wjac na gymnaziju

Mittwoch, 17. Januar 2024 geschrieben von:

Toralf Schrader, wučer na Lessingowym gymnaziju we Wojerecach, zhladuje na minjene šulske połlěto kaž tež na přichodnu połojcu šulskeho lěta, kotraž wot februara na wuwučowacych a wuknjacych čaka.

Kóždy z nas ma cyle wosobinski časowy porjad. Štóž wšědnje rano swoje dźěći do šule pohonjuje, wě, što měnju. Tež šula sama ma swój časowy porjad. Šulske lěto so w lěću započina. Tuž smy prěnje połlěto hižo wuspěšnje zakón­čili.

Lětuši prěni wjeršk šulskeho žiwjenja běše dźeń wotewrjenych duri na gymnaziju, kotryž mjenujemy „pózdnju změnu“, minjeny pjatk. Mnozy šulerjo wokolnych zakładnych šulow smy na njón přeprosyli, zo bychu hosćom na swojich instrumentach zahudźili.

Přichodni nowačkojo šulu wopytali

Dienstag, 16. Januar 2024 geschrieben von:
Na dźensnišim zarjadowanju za přichodny 5. lětnik na Serbskej wyšej šuli w Ralbicach wobdźěli so cyłkownje 45 dźěći 4. lětnikow Serbskeje zakładneje šule Ralbicy a Serbskeje zakładneje šule z Chrósćic. Po zhromadnym sportowym zazběhu zeznachu dźěći w měšanych skupinach šulu. Dóstachu mjez druhim składnosć, w biologiji mikroskopować abo we wobłuku hospodarsko-techniskeho profila w kabineće w starej šuli na wjesce rězbarić. Šulerjo 9. lětnika běchu jim za lěpšu orientaciju cyłe dopołdnjo poboku. Přichodne tajke zarjadowanje poskići so na nowy tydźeń wutoru na Serbskej wyšej šuli „Michał Hórnik“ we Worklecach. Foto: Feliks Haza

Budyšin (CS/SN). Konrad Domrös (zady nalěwo) je z Michendorfa pola Podstupima přijěł, jeno zo móhł wysokošulski dźeń Statneje studijneje akademije w Budyšinje wopytać. Šuler 12. lětnika wě hižo jara dokładnje, što wón chce. Z chorownju Charité w Berlinje ma wón hižo kruteho partnera poboku. W Budyšinje chce wón tohodla medicinisku techniku studować. Prof. Daniel Raabe (stejo) a kolega Mahdi Abdel-Hag, zastupnikaj wotnožki mediciniskeje techniki, staj zajimowanym gymnaziastam z pospytom dohlad do maćiznoweje techniki skićiłoj.

Kóžde lěto spočatk januara zarjaduja po wšej Němskej dźeń wysokich šulow. Šulerjo 11. a 12. lětnika dóstawaja swobodny dźeń, zo móhli so po wšelakich kubłanišćach rozhladować. Direktorka Budyskeje powołanskeje akademije prof. Barbara Wuttke rěči wo hoberskim nawalu. Za zahajacy přednošk dyrbjachu sej wjetšu rumnosć pytać. Přičina wulkeho wothłosa móhła być, zo ma so Budyska akademija wot 2025 z wysokej šulu stać. Tak móhli studenća tam wukubłanje z masterskim studijom zwjazać.

Druhe městno sej wudobyli

Mittwoch, 10. Januar 2024 geschrieben von:
W Kamjencu wotmě so wčera dopołdnja na zakładnej šuli „Při Boršći“ sportowe wubědźowanje „Mach mit – čiń sobu“ we wobłuku sakskeho šulskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju a paralympics“. Mjez wobdźělnikami běchu tež šulerki a šulerjo 2. do 4. lětnika Serbskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“ z Worklec. Nimo stafloweho běha z wšelakorymi přidatnymi nadawkami dyrbjachu dźěći wušiknosć a koordinaciju dopokazać. Tak bě jedna z disciplinow skakanje z powjazom. Na kóncu zaměstnichu so serbscy šulerjo a šulerki na druhim městnje. Dobyło je šulsko sportowe zarjadowanje hosćićel z Kamjenca. Foto: Tadej Cyž

Jurkowa: Wuměna wažna

Dienstag, 09. Januar 2024 geschrieben von:
Chrósćicy (SN/MiR). Sakske šulske postajenje ma so nowelěrować. Z tym zaběra so hižo dlěje hač lěto předsydstwo Serbskeho šulskeho towarstwa (SŠT) zhromadnje z Domowinu jako čłon wodźenskeje skupiny pola Sakskeho ministerstwa za kultus. „Zo bychmy postajenje aktualnym wuměnjenjam přiměrili a zdobom akcenty za perspektiwu serbskeho šulskeho kubłanja sadźeli, mamy wobšěrnu diskusiju za wažnu“, rjekny na naprašowanje předsydka SŠT Katharina Jurkowa. Tuž su wčera wječor na Chróšćanskim gmejnskim zarjedźe zhromadnje z nawodami resp. zastupjerjemi wšitkich serbskich zakładnych a wyšich šulow kaž tež Budyskeho Serbskeho gymnazija nazhonjenja, měnjenja a ideje wuměnili. „Mjez druhim zwěsćichmy, zo dyrbimy kóždu serbsku šulu indiwiduelnje pohódnoćić, dokelž ma kóžde kubłanišćo hinaše wuměnjenja a potrjebu“, Jurkowa wuzběhny. Jedne ćežišćo diskusije běše zdobywanje dorosta za nawodne funkcije na kubłanišćach. W tym zwisku chce předsydstwo SŠT Krajny zarjad za šulu a kubłanje (LaSuB) namołwić, so sylnišo angažować a jednać.

Serbska debata

Neuheiten LND