Ralbičanscy šulerjo w Čěskej pobyli

Donnerstag, 16. Mai 2024 geschrieben von:
Wot lěta 1970 hižo wopytuja šulerjo Ralbičanskeje serbskeje wyšeje šule partnerske kubłanišćo w čěskim Mělníku. Tež wčera, srjedu, pobychu woni na swojej tradicionalnej wuprawje. Na zetkanju předstajištej sej 5. lětnikaj wobeju šulow kulturnej programaj. Nimo toho wobhladachu sej šulerjo měšćanski centrum Mělníka. Dale steješe zhromadne sportowanje na agendźe wopyta. Po wuspěšnej wuměnje a mjezsobnym zeznaću nawróćichu so šulerki a šulerjo hišće samsny dźeń domoj do Łužicy. Foto: Jan Rjeda

Při mejemjetanju koło teptali

Freitag, 10. Mai 2024 geschrieben von:
Na Budyskim Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje su zawčerawšim meju mjetali. Dwanatkarjo Serbskeho gymnazija rejowachu hromadźe z 5. lětnikom gymnazija, 4. lětnikom ­zakładneje šule a šulerjemi tamnišeje wyšeje šule wokoło meje. Nimo klasiskeju ­rejow ,,Katyržinka‘‘ a ,,Takle wjerćimy‘‘ zwažichu so tež na kołoteptanje a finsku reju. Po tym meja padny. Jako prěni běžachu dwanatkarjo wo mejsku hałžku. Jan Šołta bu mejski kral a wuzwoli sej Francisku Bobkec za mejsku kralownu. Pola 5. lětnika gymnazija doby Filip Korch. Maja ­Młynkec bě jeho kralowna. ­Dale běžachu hólcy 4. lětnika zakładneje šule napřemo. Mejski kral bu Eddie Graf a mejska ­kralowna Nina Sterzel. Foto: SN/Bojan Benić

Zakładni šulerjo wo lěsu zhonili

Mittwoch, 08. Mai 2024 geschrieben von:
Šulerjo 3. lětnika Budyskeje Serbskeje zakładneje šule pobychu dźensa na wotewrjenju 25. sakskich lěsnych hrow za dźěći a młodźinu. Hamstki šef w kultusowym ministerstwje Wilfried Kühner a statny sekretar za wobswět dr. Gerd Lippold postrowištaj dźěći w Stróži při Domje tysac hatow. Wobaj rozłožištaj jim wažnu funkciju lěsa. Po tym podachu so šulerjo we wosom skupinach k wjacorym stacijam. Tam zhonichu na zabawne wašnje wo wulkej hódnoće lěsa jako žiwjenski rum za čłowjeka a zwěrinu, wo škodach w lěsu, kotrež čłowjek zawinuje, a wo dźěle lěsnych dźěłaćerjow. Foto: SN/Bojan Benić

Chcedźa Kretschmerej pisać

Dienstag, 07. Mai 2024 geschrieben von:

Předsydstwo Serbskeho šulskeho towarstwa (SŠT) je na wčerawšim posedźenju wobzamknyło, zo swojich „wosom žadanjow za serbske šulstwo“ na wšitke frakcije Sakskeho krajneho sejma pósćele. Zdobom chcedźa z listom wo stejišćo frakcije k podatym žadanjam a wo rozmołwu prosyć.

Trjeba je, so jasnje wuprajić

Donnerstag, 25. April 2024 geschrieben von:
Mnichow (SN). Akciska rada za kubłanje je tele dny swoju aktualnu rozprawu dźěławosće wudała. W njej wěnuja so kubłanscy fachowcy, pedagogojo a socialni wědomostnicy z cyłeje Němskeje a Šwicarskeje lětsa w prěnim rjedźe wobchadźenju z prawicarskimi tendencami na kubłanišćach. Woni žadaja sej w dokumenće pod hesłom „Kubłanje a socialna zwjazanosć“ na kubłanišćach jasne ­wuprajenja přećiwo antidemokratam. Wolfram Hatz, prezident Zhromadnosće Bayerskeho hospodarstwa z.t. (vbw), je při wotewrjenju zarjadowanja wuzběhnył, zo ma starobje wotpowědowace spěchowanje rěče za socialnu zwjazanosć wysoku hódnotu. Čłonojo kruha skedźbnichu na kongresu wčera w Mnichowje na nowy posudk fachowcow, kiž jasnje pokazuje, zo móže kubłanski system při sylnjenju socialneje zwjazanosće ­mjez dźěćimi a młodostnymi pomhać. Nimale 150 strony wopřijacy dokument móžeće bjezpłatnje pod www.bildunginbayern.de/ueber-uns/aktionsrat-bildung čitać. Mjeztym je kruh hižo wjace hač 20 posudkow na wšelake temy wudał.

Wyšim šulerjam so „hłowa kuri“

Mittwoch, 24. April 2024 geschrieben von:
Nic jenož na Kulowskej wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“ su dźensa dopołdnja takrjec „hłowy kurili“. Po cyłej Sakskej je so rano z pruwowanjom předmjeta jendźelšćina pruwowanski čas na wyšich šulach zahajił. W Kulowje je k pruwowanju lětsa wosom młodostnych na schodźenku hłowna šula a 45 na schodźenku realna šula nastupiło. Wučerce Marlen Hampel a Annett Müller stej wotchadnikow na rozsudne pruwowanje wukonow w jendźelšćinje přihotowałoj. Šulska nawodnica Ines Lešowa je šulerjow a šulerki na to dopominała, zo maja woni sprawnje dźěłać a jenož dowolene pomocne srědki wužiwać. Foto: Feliks Haza

Wo idejach, zwadach a małym čwaku nadźije

Donnerstag, 18. April 2024 geschrieben von:

Ze 4. Serbskej debatu we Wojerecach rjad lětsa zakónčili – prašenjow je nadal mnohich a wotmołwow hišće wjac

Prolog

Žurla „Vis-à-vis“ we Wojerecach. Rynki stólcow so pomału pjelnja. Wotboka přišeptnje mi něchtó: „Dźensa je najmjenje ludźi přišło.“ Něhdźe 40 jich přiwšěm je, 30 ludźi so přez livestream wobdźěla. Hladaja wćipnje na podij, za kotrymž je na sćěnowinje widźeć: 4. Serbska debata. Tema dźensa: Štó zastupuje serbski lud? Přichod politiskeje participacije.

Participacija, što da to nětko zaso je? Mały ekskurs: za cuzym słowom chowa so jako serbski přełožk wobdźělenje abo tež sobupostajowanje. Debata ma potajkim wuslědźić, štó móhł serbski ludźik w přichodźe na parkeće wulkeje politiki zastupować.

Budyšin (SN/MiR). Słowje „napjatosć“ a „wjeselo“ wopisujetej začuća wobdźělnikow a wopytowarjow zarjadowanja w Budyskej Smolerjec kniharni minjenu sobotu najlěpje. Rěčny centrum WITAJ je na swoje mjeztym 20. čitanske wubědźo­wanje šulerjow 3. lětnikow ze serbskich a serbšćinu wuwučowacych zakładnych šulow přeprosyło. Najlěpši šěsnaćo sedźachu mjez swojimi towaršemi a towarškami, staršimi a přiwuznymi a radowachu so nad motiwaciju, kotruž jim nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa posrědkowaše. Předsydka jury a wotrjadnica RCW Manuela Smolina předstaji jury, w kotrejž ­nimo njeje Sylwija Wjeńcyna (wučerka w Pančicach-Kukowje), Edit Mrózec (wučerka w Kulowje), Janina Mikławškowa (lektorka w Ludowym nakładnistwje Domowina) a Rejzka Wjeńcyna (dobyćerka prěnjeho wubědźowanja w lěće 2004) ­sobu skutkowachu. Na wšitkich wubědźowanjach je dohromady wjace hač 320 dźěći z 92 swojich najlubšich serbskorěčnych dźěćacych knihow čitało. Faworića běchu titule „Wroblik Frido“, „Knot Knut“ a „Bur Žur“ kaž tež „Pućowanje małeho pampucha“.

Pruwowanje w stawiznach pisali

Montag, 15. April 2024 geschrieben von:
Wjace hač dwaceći šulerjow 12. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija je dźensa dopołdnja swoje pruwowanje w předmjeće stawizny w serbskej abo w němskej rěči pisało. Šulski nawoda René Wjacławk je młodostnym wotběh rozłožił a jim wulki wuspěch přał. Jutře wotměje so pruwowanje w předmjeće biologija, 23. apryla w matematice. Dźeń pozdźišo maja šulerjo w chemiji posledni pruwowanski termin za přirodowědne předmjety. Dnja 25. apryla pisaja maturanća poslednjej pisomnej pruwowani w němčinje a w serbšćinje. Foto: SN/Bojan Benić

Pjeku Hórnikowe poprjančki

Mittwoch, 10. April 2024 geschrieben von:

Na Worklečanskej wyšej šuli chcedźa poměr wuknjacych k njej skrućić

Hórnikowe dny na Worklečanskej wyšej šuli su šulerjow, wučerjow a referentow krótko do jutrow do wosebiteho cyłka zjednoćili. Milenka Rječcyna je so ze šulskej nawodnicu Dianu Šołćinu rozmołwjała.

Šulerjo Michała Hórnika zasadnje znaja. Wón je w běhu kóždeho šulskeho lěta na wšelake wašnje tema wuwučowanja. Z kotreje­ přičiny sće tajke dny wuhoto­wali?

D. Šołćina: Tale tema je so za šulske lěto poskićiła, dokelž mamy 190. posmjertne narodniny a 130. posmjertniny Hórnika. A naša šula lětsa jeho mjeno 30 lět nosy. Tuž smy ideju zrodźili, zo tute lěto „Hórnikowe lěto“ pomjenujemy. Tuž su so wšitke dźěłarnički projektnych dnjow wokoło Michała Hórnika wjerćeli. Spočatk šulskeho lěta smy 1. septembra při pomniku Hórnika na jeho posmjertne narodniny spominali.

Z kotrych poskitkow sće na Hórnikowych dnjach čerpali?

Neuheiten LND