Policija (15.05.24)

Mittwoch, 15. Mai 2024 geschrieben von:

Elektriske nastroje pokradnyli

Kulow. W Nowej Wsy pola Kulowa su wobydlerjo w pódlanskim twarjenju jedneje ležownosće póndźelu popołdnju załamanje zwěsćili. Po zdaću běchu so njeznaći w nocy wot njedźele na póndźelu zadobyli a wšelake elektriske nastroje a graty pokradnyli. Wěcna škoda wučinja dohromady 25 eurow. Policisća su slědy zawěsćili. Wo dalše přepytowanja so nětko kriminalna słužba přisłušneho rewěra stara.

Fachowy dźeń

Mittwoch, 15. Mai 2024 geschrieben von:

Budyšin. Budyska fachowa poradźowarnja swjeći lětsa swoje 25lětne a Budyski Dźěłowy kruh přećiwo seksualizowanej namocy swoje dźesaćlětne wobstaće. To je zarjadnišćomaj składnosć, fachowy dźeń na temu seksualizowana namóc mjez młodostnymi wuhotować. Zarjadowanje wotměje so jutře, 16. meje, wot 9 hodź. na Wysokej šuli Sakskeje policije w Budyšinje na Kantowej 25.

Na čitanje

Budyšin. Spisowaćelka Monika Maron ­čita pjatk, 17. meje, we 18.30 hodź. w Budyskim Antikwariaće při Tachantskej ­cyrkwi. Jeje romany wabja do diskusije. Wulkeho zajima dla je jenož hišće mało swobodnych městnow.

Z Romanom Knižku spominać

Budyšin. W Budyskim wopomnišću na Weigangowej 8a wuhotuje z Budyšina pochadźacy dźiwadźelnik Roman Knižka jutře wječor w 19 hodź. literarno-hudźbne čitanje. W geto Terezin su nacionalsocialisća wjace hač 140 000 židowkow a židow zajeli, mjez nimi mnohich wuměłcow. Swoje čitanja wěnuje Knižka twórbam wuměłcam, kotřiž su tam ćerpjeli.

Jubilej w Němskich Pazlicach

W Jenkecach wšědnje čerstwe jejka

Mittwoch, 15. Mai 2024 geschrieben von:
Dietmar Klinkert (nalěwo) je jedyn z mnohich swěrnych a spokojnych kupcow, ­kotřiž w Jurkec dworowym wobchodźe w Jenkecach jejka kupuja. Jurkec swójba ­poskićuje na swojim dwórskim a pjeriznowym dworje wšědnje čerstwe produkty. We wobchodźe namaka kupc wulki wuběr regionalnych wudźěłkow kaž měd, ­sezonalny sad a zeleninu, běrny a dalše. Dorit Jurkowa (naprawo) je horda na to, zo je dwór hižo šěsć generacijow w swójbnym wobsydstwje. Foto: SN/Bojan Benić

Komunikacija dyrbi fungować

Mittwoch, 15. Mai 2024 geschrieben von:

Njedosahace informacije wjedu k horcym diskusijam w gmejnskej radźe

Njeswačidło (JK/SN). Poslednje posedźenje Njeswačanskeje gmejnskeje rady aktualneje legislaturneje periody bě wo­spjet přewšo napjate. Po tym zo bě radźićelka Ramona Clauß próstwu zapodała, dnjowe dypki nastupajo reparaturu ­třěchi Njeswačanskeje zakładneje šule z dnjoweho porjada wuwzać a je na dnjowy porjad jednoho z přichodnych posedźenjow přestorčić, nasta kontrowersna diskusija. Radźićelka Clauß (Zjednoćenstwo towarstwow) wumjetowaše wjesnjanosće Gerdej Schusterej (CDU), zo je woprawdźity chutny staw třěchi šule radźićelam zamjelčał a zo chcyše krótko- ­dobnje wobzamknyć, reparaturu hišće w lěćnych prózdninach přewjesć. K tomu trěbnych 90 000 eurow mějachu so po měnjenju Schustera z inwestiwnych a klučowych připokazankow wo­krjesa wzać. Dokelž nima gmejna hišće płaćiwy hospodarski plan za lětsa, móhła so suma w nim zaplanować.

Korčmarjo maja chětro wojować

Mittwoch, 15. Mai 2024 geschrieben von:

Saněrowanje dróhi S 108 we Łazu staršich a hosćencarjow starosća

Łaz (AK/SN). Prěni dźěl statneje dróhi S 108 we Łazu je z wikowanišća Penny hač k wotbóčce na Lěsnu dróhu saněrowany. Wot tam móža wobydlerjo po Starej dwórnišćowej hač k tankowni jěć. To je wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) tydźenja na posedźenju gmejnskeje rady rozłožił. „Na pódlanskej čarje zastać pak je zakazane“, wón rjekny. Wobě busowej zastanišći při S 108 blisko předawanišća Netto stej mjeztym zwottorhanej. Linijowy wobchad tam nětko njejězdźi. Narunanske zastanišća su na Starej dwórnišćowej. W druhim tydźenju meje su podłu S 108 z twarom chódnika mjez předawanišćom Netto a pyramidu započinali. Wšo dohromady maja twarske naprawy na S 108 tři lěta trać.

Kerki rododendrona na Kamjenskej Pastwinej horje wozdebjeja woblubowane wulětnišćo tele dny w najrjeńšich barbach. Runje na swjatkownych dnjach so ludźo rady tu wuchodźuja. Na wjeršku přeprošuje wuhladna wěža wopytowarja k tomu, so po ­Kamjencu a miłej łužiskej krajinje rozhladować. Zdobom wjesela so mnozy wopytowarjo na koncert na jewišću pod wjerškom. Foto: Feliks Haza

Milan Jurk žurnalizm testuje

Mittwoch, 15. Mai 2024 geschrieben von:

Hižo nimale njedźeli syda 15lětny šuler 9. lětnika Serbskeho gymnazija sobu za wulkim blidom w běrowje šefredaktora, hdyž redaktorojo Serbskich Nowin na rańšim posedźenju wo wudaću wuradźuja, kotrež wječor wuńdźe. Młody Hórčan so hižo dawno za žurnalizm zajimuje. Tuž běše za njeho jasna wěcka, zo praktikum w Serbskich Nowinach zabsolwuje. Mjeztym je so ze wšelakimi wobłukami wšědneho dźěła serbskich žurnalistow zeznajomił. Hač su to pokiwy na terminy, předźěłanje interviewa, přełožk němskich tekstow do serbšćiny a rešerše po puću we Łužicy – Milan Jurk je sej w swojim praktikumje, kotryž so pjatk skónči, hižo wobšěrny přehlad tworił.

Krótkopowěsće (15.05.24)

Mittwoch, 15. Mai 2024 geschrieben von:

Zaso wjace swójbow w Sakskej

Kamjenc. W Sakskej bydli zaso wjace swójbow z njepołnolětnymi dźěćimi hač hišće před dźesać lětami. Loni su nimale 417 000 swójbow z małolětnymi dźěćimi registrowali, 2013 běše jich 375 000 swójbow, statistiski krajny zarjad w Kamjencu składnostnje dźensnišeho Dnja swójby zdźěli. Porno tomu je ličba tajkich swójbow 1996 hišće 561 000 była. Loni wučinjachu mandźelstwa ze swojimi dźěćimi 54 procentow swójbow.

Strach wohenjow dale přiběra

Pirna. Strach lěsnych wohenjow w Sakskej přiběra. Předewšěm na sewjeru Zhorjelskeho a Budyskeho wokrjesa je po informacijach statneho zawoda Sakski lěs jara suche. Mjeztym su tam zamołwići warnowanski schodźenk pjeć postajili. Pobrachowacych spadkow dla móhła so situacija dale přiwótřić.

Češa pija mjenje piwa

Radworscy partnerstwo pěstowali

Dienstag, 14. Mai 2024 geschrieben von:
Minjeny kónc tydźenja su koparjo tradiciskeho mustwa ST 1922 Radwor ze swojimi partnerkami w madźarskim měsće Kakasd přebywali. Přećelsku hru su z 3:7 přěhrali. Bjez dźiwa to, wšako je mustwo z Kakasda w swojim aktiwnym času w 4. madźarskej lize hrało. Partnerstwo mjez Radworjom a Kakasdom pěstuja hižo wot lěta 2009. Madźarska gmejna leži njedaloko mjezy ke Chorwatskej. Žony z Radworja, mjez nimi Lydia Młynkowa (naprawo) a Marja Bušina (3. wotprawa), připrawjeja na wikach zhromadnje z domoródnymi madźarski langos. Foto: Beno Bělk

Hósć z Costa Rica na mejemjetanju

Dienstag, 14. Mai 2024 geschrieben von:
Młodźinski klub a towarstwo Miłočanska žaba stej srjedu do Božeho spěća na kóždolětne mejemjetanje do Miłoćic přeprosyłoj. 19 porow dźěći a młodostnych w starobje mjez štyrjomi a 21 lětami je wokoło meje rejowało. Dohromady 24 holcow běše so serbsku narodnu drastu zwoblěkało. Samo šuler z Costa Rica, kotryž tuchwilu w swojim lěće we wukraju pola Miłoćanskeje swójby bydli, je so na hajenju nałožka wobdźělił. Mjez dźěćimi sej Noah Loch mejsku krónu zdoby a wuzwoli sej Marlenu Bytnerjec za mejsku kralownu. Z kruha młodostnych je Dorian Budar ze swojej kralownu Amelie Hanušec swjedźenski ćah nawjedował. Z konjom na čole ćehnjechu Miłočenjo hromadźe z tójšto hosćimi spěwajo přez wjes na žurlu. Tam přizamknychu so lóštne mejske reje z Frankom Wjeselu. Foto: Martina Wjeselina

Neuheiten LND