Hotuja so na přesydlenje do Noweho Miłoraza

Mittwoch, 02. September 2020 geschrieben von:

Slepo (AK/SN). Přesydlenska městnosć Nowy Miłoraz sewjernje Slepoho mjez Lěskowskim a Dźěwinskim pućom je w dalokej měrje wotkryta. To zdźěli nawoda twarskeho wotrjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich gmejnskim radźićelam na jich wčerawšim posedźenju. Twarska firma z Krušwicy ma jenož hišće mjeńše dźěła wukonjeć, kotrež běchu při wotewzaću napadnyli. 11. septembra chcedźa płoninu přepodać. Tak móža so potrjecheni wobydlerjo Miłoraza přesy­dleć započeć.

Za přichodny wjesny towarstwowy dom w Nowym Miłorazu přewjedźechu w juliju idejowe wubědźowanje. Tři planowanske běrowy so na nim wobdźělichu. Po wuhódnoćenju idejow ma nětko Drježdźanski architekturny běrow Horst Schubert projekt planować.

Nimale dozhotowjeny je tež kěrchow za nowe sydlišćo, a to bjezposrědnje ­pódla Slepjanskeho. Jednohłósnje rozsudźichu so radźićeljo wčera za mjeno „Pohrjebnišćo Miłoraz“. Wot smjertneje njedźele 22. nowembra maja tam chowanja móžne być.

W Nowym Miłorazu maja tři puće, ­kotrež rěkaja nětko Při nasypje, Při hońtwjerskim hrodźe a Nawjes.

Nětko maja samo dwurěčne pokazki na prawy puć

Mittwoch, 02. September 2020 geschrieben von:

Drěwcy (AK/SN). Jako prěnja wjes we Łazowskej gmejnje maja Drěwcy nětko němsko-serbski system pućnikow za kolesowanske šćežki. Čłonojo wjesneje rady a domizniskeho towarstwa su je tele dny na štyrjoch městnach připrawili. „Smy wjacore lěta wo to wojowali. Stajnje pak pobrachowachu pjenjezy kaž tež wola, a nichtó so zamołwity nječuješe“, měni čłon wjesneje rady Werner Bunk, kiž so tohorunja w domizniskim towarstwje angažuje.

Krótkopowěsće (02.09.20)

Mittwoch, 02. September 2020 geschrieben von:

Wobydlerski zarjad zawrjeny

Wojerecy/Budyšin. Wobydlerski zarjad Budyskeho wokrjesa we Wojerecach je za wopytowarjow hač do 11. septembra za­wrjeny. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, je přičina na koronawirus pozitiwnje tes­to­wana sobudźěłaćerka a z tym zwjazana karantena wjacorych kontaktnych wosobow. W samsnym času je jedna skupina Porchowskeje pěstowarnje zawrjena.

Knižne wiki 2021 přestorčene

Lipsk. Lipšćanske knižne wiki klětuši měrcowski termin na 27. do 30. meje přepołoža. Nowy datum w ćoplišim počasu dowola w koronapandemiji wjetšu fleksibelnosć, rjekny direktor Oliver Zille. Tak hodźi so wonkowny wobłuk wikoweho terena sobu wužiwać. Dale je wjace móžnosćow za wulki přewodźacy čitanski festiwal „Lipsk čita“ a za k tomu słušace comicowe wiki Manga-Comic-Con.

Pjenjezy za kulturne kubłanje

Policija (02.09.20)

Mittwoch, 02. September 2020 geschrieben von:

Pos zhubjenu žonu namakał

Hodźij. Tójšto zastojnikow hromadźe ze staflu policajskich psow je předwčera­wšim w Chanecach (Cannewitz) pola Hodźija za 63lětnej žonu pytało. Přiwuzny bě zdźělił, zo je wona zhubjena. Wšelakich schorjenjow žony dla hrožeše strach, zo so jej ­něšto stanje. Tež helikopter nad potrjechenej kónčinu lětaše, najprjedy wšak podarmo. Skónčnje tak mjenowany mantrailer, na pytanje za čłowjekami wukubłany pos, prawy slěd namaka a policistow k žonje wjedźeše. Trochu wochłódnjenu dowjezechu ju do chorownje.

Na kermušny kofej

Mittwoch, 02. September 2020 geschrieben von:
Čorny Chołmc. Na zabawne zarjado­wanje wosebiteho razu přeprošatej Domowinska župa Delnja Łužica a Złokomorowska Domowinska skupina za njedźelu, 6. septembra, do Čornochołm­čanskeho Krabatoweho młyna. Tam wotměje so wot 15 hodź. kermušny kulturny kofej. K tomu přeprosyli su sej ­hercow Złokomorowskeje přazy kaž tež swing-kapału Kula Bula, kotraž tež serbske kruchi hudźi. K zabawje porjedźeja kofej a tykanc.

Lětsa tójšto wupadnyć dyrbjało

Dienstag, 01. September 2020 geschrieben von:

Nimo wulkich nadregionalnych a w medijach prezentnych serbskich­ towarstwow mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne­ dźěło wukonjeja, wo nich pak přewjele njezhoniš. W swojej lětnjej seriji­ lětsa tajke aktiwne cyłki před­stajamy, dźensa Halštrowsku młodźinu w delnich Sulšecach (17).

Nimale 300 wobydlerjow maja delnje Sulšecy, kotrež přisłušeja wot lěta 1994 Kulowej. We wosomdźesatych lětach 19. lětstotka naliči tam Arnošt Muka mjez 205 wobydlerjemi dwěsćě Serbow. Před 60 lětami bě jich po Arnošće Černiku jenož hišće połojca. Zo bychu serbsku rěč a kulturu we wsy zachowali, so lěto po zagmejnowanju do Kulowa rjad młodostnych zeńdźe, rozmyslujo, kak móhli to podpěrać. Tak załožichu w nowembru 1995 towarstwo Sulšečanska Halštrowska młodźina a podšmórnychu na te wašnje identifikaciju ze swojej něhdy ryzy serbskej wsu nad Čornym Halštrowom.

Předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) je w Miłorazu wčera hižo prěnje płoty a bagry nastajało, zo bychu tam prěnje prózdne chěže spotorhali. Kaž LEAG zdźěli, wšitke dowolnosće předleža. Přesydlenje Miłoraza je wobstatk brunicoweho plana z lěta 2014, po kotrymž chcedźa Wochožansku brunicowu jamu rozšěrić. Foto: Steffen Unger

Wupředań na starej šuli

Dienstag, 01. September 2020 geschrieben von:

Prjedy hač dom spotorhaja, sej zajimcy to abo tamne sobu wzali

Slepo (CK/SN). Za čas minjenych prózdnin su na šulach w Zahorju, Krušwicy, Hamoru a Běłej Wodźe dodźeržane meble z derje zdźeržanym mobiliarom narunali. Tón pochadźa ze stareje Slepjanskeje šule. Po wotewrjenju noweho němsko-serbskeho šulskeho kompleksa w februaru móžachu nošerjo kubłanišćow a towarstwa swój zajim za inwentar stareje šule přizjewić. Blida, stólcy, kamory a tafle za šulske rjadownje běchu požadane. Slepjanska dobrowólna wohnjowa wobora dojědźe sej po sportowe nastroje, tež pěstowarnjam gmejny a hortej tajke přewostajichu. Towarstwa zawěsćichu sej dźěle wučbneje kuchnje a dalši mobiliar.

Krótkopowěsće (01.09.20)

Dienstag, 01. September 2020 geschrieben von:

Kontaktne wosoby natyknjene

Budyšin. Wot njedźele hač do dźensnišeho je w Budyskim wokrjesu sydom nowych korona-padow. Su to nawrótnikaj z dowola a pjeć kontaktnych wosobow, kaž přisłušny strowotniski zarjad dźensa zdźěli. Aktualnje je 15 wosobow schorjenych a 47 w karantenje (-25). W Zhorjelskim wo­krje­su bě wčera 46 natyknjenych a 59 wosobow w karantenje.

Bjezdźěłnosć snadnje přiběrała

Budyšin. Ličba bjezdźěłnych we wuchodnej Sakskej je so w awgusće wo 257 na 18 791 powjetšiła. To zwisuje z tym, zo njeje rjad šulskich wotchadnikow hišće swoje wukubłanje abo studij zahajił, rěka po naprašowanju na dźensa wozjewjenu měsačnu informaciju wo dźěłowych wikach z Budyskeje wotnožki dźěłoweje agentury. Kwota bjezdźěłnosće wučinja nětko 6,8 procentow.

Strowotniski portal online

Policija (01.09.20)

Dienstag, 01. September 2020 geschrieben von:

Daloko drje njepřišoł

Bjezdowy. Z pokradnjenymi kolesami dyrbješe so policija hižo stajnje zaběrać. Nětko pak so paduši dźeń a časćišo na elektrokolesa měrja, a to nic jenož w pincach a garažach, ale samo, hdyž maja je dowolnicy na awće přičinjene. To sta so předwčerawšim rano w Bjezdowach w gmejnje Halštrowska Hola. Njeznaty bě tam e-bike wot bydlenskeho mobila wotšrubował. Koleso ma hódnotu ně­hdźe 1 100 eurow. Hač pak je z nim da­loko přišoł, je dwělomne. Wobsedźer ­bě wječor do toho akku wutwarił.

Anzeige