We wobłuku akcije wotewrjenych zahrodowych durčkow běchu wčera w Kamjencu a wokolinje wjacore zahrodki zjawnosći ­přistupne. Tež tu Beaty a Tomaša Čornaka w Njebjelčicach móžachu sej zajimcy wobhladać. Někotryžkuli wopytowar da sej ­wot mějićelow rozłožić, kak staj wonaj swój zeleny paradiz wuhotowałoj. Foto: Feliks Haza

Bohata hasa budźe twarnišćo

Montag, 15. Juni 2020 geschrieben von:

Po žadanju wikowarjow a hosćencarjow dźěła na nazymu přestorčili

Budyšin (SN/MWj). Wot spočatka septem­bra hač do kónca oktobra budźe na Budyskej Bohatej hasy milinowe zastaranje ponowjene. Kaž ze zdźělenki měšćan­skeho zarjadnistwa wuchadźa, dyrbja to činić, dokelž bě w zašłosći časćišo k wupadam miliny we wobłuku zarjadowanjow dóšło. Nimo toho je potrjeba za milinu dźensa wjetša dyžli před lětami.

Běła Woda (AK/SN). Historiske twarjenja w Běłej Wodźe – tak něhdyša Gelsdorfec hěta jako najstarša škleńčernja města, ludo­wy dom a škleńčerska fachowa šula – měli so nuznje před rozpadom zachować. To žadaše sej předsyda pomniko­weje komisije města Karl-Heinz Melcher w swojej rozprawje na zašłym posedźenju měšćanskeje rady. „Přirunujo ze Zhorjelcom, Žitawu a Lubijom mamy wjele mjenje pomnikow. Dyrbjeli pak z tym, štož mamy, čućiwje wobchadźeć. Jako pomnikowa komisija chcemy so za to zasa­dźeć“, jeje předsyda rjekny.

Smjertnej woporaj njezboža

Montag, 15. Juni 2020 geschrieben von:
Tragiski wukónc měješe wčera popołdnju ćežke wobchadne njezbožo na statnej dróze S 94 pola Njebjelčic. Mjez Miłočanskej a Njebjelčanskej wotbóčku je 67lětny wodźer Opela z dotal njeznateje přičiny na napřećiwnu jězdnju zajěł a tam frontalnje do Citroëna zrazył. Zražka bě tak mócna, zo motor Citroëna z awta zleća. Šofer Opela, jeho 56lětna sobujěduca a 62lětna sobujěduca Citroëna so ćežko zranichu. Wuchowanske mocy dowjezechu jich do chorownje. 67lětny wodźer Citroëna a jeho 60lětny sobujěducy so tak ćežko zraništaj, zo hišće na městnje njezboža zemrěštaj. Wodźer Mercedesa, kiž za Citroënom jědźeše a tohorunja do njeho zajědźe, wosta njezranjeny. Foto: Rocci Klein

Krótkopowěsće (15.06.20)

Montag, 15. Juni 2020 geschrieben von:

W Braniborskej AfD wobkedźbuja

Podstupim. Braniborski wustawowy škit po dlěšim pruwowanju dospołnu AfD wobkedźbuje. To zdźěli nutřkowne ministerstwo powěsćerni dpa dźensa w Podstupimje. Rozsud zwisuje z wuwićom po wuzamknjenju krajneho a frakciskeho šefa Andreasa Kalbitza ze strony, mjez druhim ze změnu jednanskeho porjada frakcije krajneho sejma, zo móhł Kalbitz jej dale přisłušeć.

Myto Brücke-Most do Israela

Zhorjelc. Bywšu wonkownu ministerku Israela Tzipi Livi počesća z lětušim Mjezynarodnym mytom Brücke-Most europskeho města Zhorjelca-Zgrorzeleca. Wo tym je towaršnosć za spožčenje myta wčera informowała. Politikarka je znata za swobodniske myslenje, demokratiju, wote­wrjenosć a čłowjeskosć, z čimž sćělesnja ideju za mytom Brücke-Most.

Serbski knižny kófer zaso po puću

Policija (15.06.20)

Montag, 15. Juni 2020 geschrieben von:

Muža z blešu zranił

Wojerecy. K namócnemu rozestajenju dóńdźe sobotu we Wojerowskim dejnerowym wobchodźe. Tam je so 29lětny muž z rozbitej blešu do 50lětneho dał a jeho na ruce zranił. Rany dyrbjachu w bliskim klinikumje lěkarsce zastarać. Přiwołani policisća skućićela najprjedy raz zajachu. Pola njeho naměrichu 1,82 promilow alkohola w kreji. Po tym zo su wšitke trěbne policajske naprawy zakónčili, 29lětneho zaso pušćichu.

Znowa do „Sundownera“

Montag, 15. Juni 2020 geschrieben von:

Budyšin. Na zahrodźe Serbskeho ludoweho ansambla změja tež lětsa baru „Sundowner“. Chcedźa ju w juliju a awgusće pod hesłom „Dobra kapka woła, hdyž so słónco chowa“ wopytowarjam spřistupnić. Zarjadowar Beno Brězan je zrěčenje z SLA mjeztym podpisał a chce so z partnerami na poskitki dojednać.

Durje wirtuelnje wotewru

Wot předwčerawšeho ponowjeja 200 metrow dołhi wotrězk statneje dróhi S 98 z Chrósćic do směra na Jaseńcu před gmejnskim centrumom, zakładnej šulu, „Jednotu“ a pěstowarnju. Tam su stary asfalt wotškrabali a jězdnju nětko z nowej worštu pokry­waja. Twar­ske­ dźěła maja po informacijach Budyskeho wokrjesa přichodnu póndźelu zakónčene być. Foto: Feliks Haza

Wočakuje wuskutki krizy

Freitag, 12. Juni 2020 geschrieben von:

W gmejnje Hamor liča z deficitom něhdźe miliona eurow

Hamor (AK/SN). Runja druhim komunam dyrbi tež Hamorska koronapan­demije dla lětsa a přichodne lěta z mjenje dochodami ličić. To podšmórny zastupowacy wjesnjanosta Hendryk Balko na zašłym posedźenju gmejnskeje rady, jako je swoju rozprawu wo aktualnym po­łoženju přednjesł. „Dokładny wobjim deficita tuchwilu wuličamy“, wón rozłoži. „Po prěnich trochowanjach pak dyr­bimy z toho wuchadźeć, zo jedna so wo sumu hač do jed­noho miliona eurow. Tak a tak hižo napjate hospodarske połoženje so tuž hišće dale přiwótři.“

Wot Zwjazka a Swobodneho stata Sakskeje wobzamknjene pomocne naprawy za města a gmejny, kotrež maja přede­wšěm pobrachowace dochody z přemysłoweho dawka narunać, drje wozna­mje­njeja najprjedy raz wolóženje. Cyłkowny wupad dochodow pak wone narunać njemóža. Sakske nutřkowne mi­nister­stwo je kónc meje wolóženja při wobchadźenju z komunalnym hospodarskim prawom wukazało. „Wone pak jeničce dźěłakmanosć komunow zaruči“, praji Hendryk Balko. „Hladajo na wudawki je tuž njewobeńdźomne dale lutować.“

Krótkopowěsće (12.06.20)

Freitag, 12. Juni 2020 geschrieben von:

Rěčne lěhwo lětsa wupadnje

Budyšin. Lětuše rěčne prózdninske lěhwo, kotrež měješe so wot 7. do 16. awgusta we Wodowych Hendrichecach wotměć, koronapandemije dla wupadnje. Za nje bě so 61 serbskich dźěći w sta­robje dźewjeć do 14 lět přizjewiło, kaž Serbske šulske towarstwo zdźěli. Nětko planuja přichodne tajke lě­hwo klětu w samsnym času zarjadować.

Žadyn dźeń wotewrjenych duri

Budyšin. Předsydstwo župy „Jan Arnošt­ Smoler“ Budyšin je za 11. julij plano­wany dźeń wotewrjenych duri w Domje Měrćina Nowaka w Njechornju z ćežkej wutrobu wotprajić dyrbjało. Na po­sedźenju srjedu w Budyšinje běchu zwěsćili, zo njehodźi so wot tu­dyšeho strowotniskeho zarjada schwa­leny hy­gienowy koncept zeskutkownić, dokelž by mocy župy prosće přežadał.

Z krizy za přichod myslić

Anzeige