Měli wo zjednoćenju rozmyslować

Donnerstag, 14. Oktober 2021 geschrieben von:

Trjebin (AK/SN). W lěće 2021 je Trjebinska gmejna dotal solidnje a dokładnje hospodariła. Wo tym informowaše komornica Dana Piehl gmejnskich radźićelow na jich zašłym posedźenju. W zarjadniskim wobłuku maja tuchwilu nadbytk něhdźe 70 000 eurow, w zamóženskim samo něhdźe 100 000 eurow. Wo dochodowym a wobrotowym dawku kaž tež wo klučowych připokazankach komornica porno tomu žane informacije podać njemóžeše.

Zhorjelski wokrjes je lětuši hospodarski plan gmejny schwalił. Financne po­łoženje je stabilne, Daniela Piehl wu­zběhny. Kak so wone přichodnje wuwije, pak hodźi so ćežko rjec. Likwidne srědki tuchwilu hišće maja. „Ručež zrěčenje gmejny z energijowym koncernom LEAG wuběži, hodźa so móžne rizika lědma posudźować“, komornica rozłoži. Prawniski dohladowanski zarjad je tohodla wospjet dobrowólne zjednoćenje gmejnow Trjebin a Slepo poručił.

Krótkopowěsće (14.10.21)

Donnerstag, 14. Oktober 2021 geschrieben von:

Status hosći kontrolować

Budyšin. W Budyskim wokrjesu su wčera wo 75 natyknjenjach z korona­wirusom informowali. Incidenca po RKI wučinja tu dźensa 107, we wokrjesu Zho­rjelc­ 95,4. Tam su wčera wo 52 dalšich infek­cijach rozprawjeli. Budyski krajnoradny zarjad skedźbnja na winowatosć zarjadowarjow, hosćencarjow a hoteljejow, status hosći jako testowanych, wustrowjenych abo šćěpjenych kontrolować.

Haninu medalju dóstali

Drježdźany. Wjele lět čestnohamsce skutkowacych je sakska socialna ministerka Petra Köpping (SPD) dźensa w Drježdźanach z Haninej medalju po­česćiła. Mjez wuznamjenjenymi su Steffen Handrick z gmejny Dobruša-Huska, w njewotwisnym zwjazku seniorow aktiw­na Annette Kluge a Maria Kulessa, kotraž­ angažuje so w pomocnej słužbje maltezow. Wobě stej Budyšance.

Pólsko-sakski forum zahajeny

Policija (14.10.21)

Donnerstag, 14. Oktober 2021 geschrieben von:

Zawinowar po njezbožu pomhał

Běła Woda. Po wobchadnym njezbožu předwčerawšim w Běłej Wodźe je 60lětny muž 81lětnej žonje pomhał. Wona bě z kolesom po Młynskej po puću, jako 60lětny ze swojim Opelom do njeje zrazy, dokelž njebě po wšěm zdaću předjězbu kolesowarki wobkedźbował. Při tym so wona zrani. Muž dowjeze ju na to ze swojim awtom do chorownje. Wo njedowolene wotsalenje z městna nje­zboža so w tym padźe njejedna, dokelž je muž žonje swoje personalije zdźělił.

Koncertuja w cyrkwi

Donnerstag, 14. Oktober 2021 geschrieben von:

Budyšin. Ansambl The School of Night wuhotuje přichodny Budyski komorny koncert zajutřišim sobotu, w 19.30 hodź. w Marje-Marćinej cyrkwi na Bebelowym naměsće. Na wopytowarjow čakaja w atmosferje Božeho domu jendźelske spěwy, zanjesene na lutni (Laute). Cyłk The School of Night bu 2005 załoženy. Zastupne lisćiki poskićeja w Löbnerec hudźbnym domje na Kotołskej a w turistiskej informaciji na Hłownym torhošću. Skazać hodźi so lisćik tohorunja pod telefonowym čisłom 03591/ 534 412. Při wječornej kasy płaća kartki 18 eurow, potuńšene 15 eurow. Koronowe postajenja maja so wobkedźbować.

Wustajeńca přistupna

Kamjenc. Pućowanska wustajeńca wo česćowanju swjateho Bosćana w Chróšćanskej wosadźe je hišće hač do njedźele, 7. nowembra, w Kamjenskim sakralnym muzeju cyrkwje swjateje Hany přistupna. Boži dom je wot póndźele do pjatka stajnje wot 10 do 18 hodź. kaž tež sobotu a njedźelu wot 11 do 16 hodź. ­zajimcam přistupny.

Puć dale zawrjeny

Wopačny signal

Mittwoch, 13. Oktober 2021 geschrieben von:
Budyšin (SN/bn). Po Serbskim instituće (Serbske Nowiny rozprawjachu) je so ­wčera tež třěšny zwjazk serbskich towarstwow Domowina oficialnje přećiwo planowanemu nowopostajenju pomnika bywšeho kanclera Němskeho reicha Otta von Bismarcka při Čornobóskej bawdźe wuprajił. W zjawnym stejišću Domowiny k tomu rěka: „Rozsud hłowneho wuběrka měšćanskeje rady Budyšin wobžarujemy. Bismarck so na Čornobóh wróći – kajki je to signal w dobje zjednoćeneje Europy? Najebać wšitke napjatosće wšědny dźeń su so europske ludy ze zmyslenjom Bismarcka, zo je wójna dźěl politiki, bohudźak rozžohnowali. Tohodla nochcemy Bismarcka ani hižo darjeneho měć. Mamy z měrliwej rewoluciju a přewrótom 1989/1990 mjeztym lěpši zakład za ‚jednotu Němskeje‘. Chcemy-li nowe pomniki stajeć, potom prošu wosobinam, kotrež so za runohódne wobchadźenje z ludźimi wšelakeho pochada zasadźeja – Bismarck pak běše njepřećel čłowjeskich prawow, kaž su wone mjeztym z měritkom za towaršnosć.

Nazyma je čas kirbsow

Mittwoch, 13. Oktober 2021 geschrieben von:
Bohate žně kirbsow měještej prózdninskej dźěsći Benedikt a Fabienne z Zeesena ­pola Königs Wusterhausena, jako wopytaštaj wowku w delnjołužiskim Wjerbnje. Minjenu sobotu poskićeštaj wonaj płody ze zahrodki na wotpočnišću kolesowarjow. Wopytowarjo so jara wjeselachu, zo móžachu sej typiski błótowski suweněr kupić. Snano nastanje z toho kirbsowa poliwka po błótowskim wašnju a z typiskimi přidawkami regiona. Snano pak tež z kirbsow mjezwoča rězbarja, wšako bórze halloween swjećimy. Foto: Michael Helbig

Po oficialnym wotewrjenju jutře wječor budźe wot pjatka nowa wustajeńca w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy přistupna. Wona zaběra so z krydowej dobu před 90 milionami lět w Sakskej. Jedna z atrakcijow budu prazwěrjata, kotrež je geologa a kurator wustajeńcy Jens Czoßek minjene dny do přehladki integrował. Foto: Muzej zapadneje Łužicy

Gmejna ma dalšu stawnicu

Mittwoch, 13. Oktober 2021 geschrieben von:

Njeswačidło (JK/SN). Hižo spočatk lěta diskutowachu radźićeljo Njeswačanskeje gmejny wo tym, kak hodźałoj so njelube nastajenje zahajenskich bilancow a kontrola kónclětnych wotličenjow, kotrež maja gmejny po zakonju přewjesć, najlěpje rjadować. Ćeže při tymle zarjadniskim dźěle je předewšěm personalna situacija na gmejnskim zarjedźe naparała. Nětko pak tak wupada, zo póčnje so swětło do zarjadniskeho dźěła předrěwać. Znajmjeńša wotličenje lěta 2013 hodźi so nětko pruwować. Za to přepo­dachu Njeswačanscy radźićeljo na wčerawšim posedźenju nadawk Drježdźanskej firmje Liska Treuhand GmbH, kotraž hižo we wjacorych gmejnach Budyskeho wokrjesa tajki nadawk wukonja. Tale firma budźe přichodny čas tež wšitke dalše bilancy a kónclětne wotličenja gmejny pruwować. Kaž komornica Liliane Wetzko radźićelam rjekny, móhli hižo hač do kónca decembra tež lěće 2014 a 2015 wotličić. Při tym maja hospodarske plany a wotličenja Bóščanskeje gmejny sobu na starosći, z kotrejž maja zarjadniske zrěčenje.

Solarny park ma nastać

Mittwoch, 13. Oktober 2021 geschrieben von:

Inwesticija je jenička šansa za zanjerodźeny teren pola Bjerwałda

Hamor (CK/SN). Fotowoltaiska připrawa ma na něhdyšej wojerskej ležownosći pola Bjerwałda nastać. Z milinu planowanych 35 500 solarnych modulow móhli 5 100 domjacnosćow zastarać. Z jednym přećiwnym hłosom a třomi hłosawzdaćemi su Hamorscy gmejnscy radźićeljo předwčerawšim wobzamknyli twarski plan zdźěłać.

Najwjetši problem je zanjerodźenje, kotrež so dźeń a bóle rozpřestrěwa. Nimo toho hroža so twarjenja něhdyšeje komandantury sypnyć. Tohodla byštej najprjedy raz 1,2 milionaj eurow trěbnej byłoj, prjedy hač móža scyła twarić započeć, rozłoži Bernd Neitzel z Hamburgskeje firmy, kotraž projekt wuwiwa. Tule sumu dyrbjeli přidatnje k inwesticiji 5,2 milionow eurow zwjesć. „Cyłe předewzaće by so tuž jenož wudaniło, by-li gmejna ­Hamor nimo prěnjeho twarskeho wot­rězka tež za dalši zelenu swěcu dała. Bjez njeho projekt njezwoprawdźimy“, Neitzel jasnje připowědźi.

Krótkopowěsće (13.10.21)

Mittwoch, 13. Oktober 2021 geschrieben von:

190 infekcijow w Hornjej Łužicy

Budyšin. W Hornjej Łužicy natyk­njenja z koronawirusom zaso chětro přiběraja. Budyski wokrjes informowaše wčera wo 120 w běhu 24 hodźin, Zhorjelski wo 70. Ličbje wotbłyšćujetej so zdobom w incidency, kotruž Roberta Kochowy institut dźensa podawa. Wona je we wokrjesu Budyšin 105 a we wokrjesu Zhorjelc 95,4.

Chcedźa wotnožki institucijow

Wojerecy. Nowe předsydstwo župy „Handrij Zejler“ je so wčera we Wojerecach skonstituowało. Županka Gabriela Linakowa a župan Marcel Brauman staj gremij wo konkretnym stawje jednanjow z městom wo kooperaciji při projektach we wobłuku změny strukturow informowałoj. Župne předsydstwo wočakuje, zo wšitke serbske institucije z hłownym sydłom w Budyšinje přichodnje tež wotnožku we Wojerecach wudźeržuja.

Přećiwo šćežce po wjerškach

Anzeige