Planuja festiwalej při jězoru

Dienstag, 09. Juni 2020 geschrieben von:

Lětsa wotprajenej zarjadowani chcedźa klětu nachwatać

Hamor (AK/SN). Dwaj wulkej festiwalej pod hołym njebjom chcedźa klětu w lěću w Hamorskej gmejnje wotměć. 5. junija 2021 je na Hamorskim přibrjohu Bjerwałdskeho jězora openair-festiwal „8. Holi-Łužica“ planowane a wot 29. ju­lija do 1. awgusta na Klětnjanskim při­brjohu zarjadowanje „Break The Rules“. Hamorska gmejnska rada je na swojim wčerawšim posedźenju wužiwanske zrěčenje z organizatorom Tonijom Heidu jednohłósnje wotzamknyła.

Chětro překwapjaca prognoza

Dienstag, 09. Juni 2020 geschrieben von:

Kamjenc. Sakski krajny zarjad za statistiku je w meji 7. regionalizowanu woby­dlersku prognozu wozjewił, kotraž saha hač do lěta 2035. Wona natwarja na wobšěrnej analyzy wobydlerskich a infrastrukturnych wuwićow kóždeje jednotliweje komuny minjene 30 lět. We wuslědku statistiskich přepytowanjow liča za wjetšinu městow a wsow w přichodnych 15 lětach z dale a mjenje wobydlerjemi. Tak trochuja za Budyski wokrjes, zo jich ličba wot 300 880 w lěće 2018 na potom 267 340 hač do 261 970 woteběra.

Mjez cyłkownje 57 komunami Budyskeho wokrjesa změje 51 přerěznje dźesać do 15 procentow mjenje wobydlerjow. Jeničce zbywace šěsć komunow so po zdaću přećiwo trendej wuwije. Chětro překwapjace je, zo jedna so tu nimo Arnsdorfa a Ohorna wo štyri dwurěčne gmejny ze slědowacymi prognozami. W Chróšćanskej wočakuja, zo rozrosće ličba wobydlerjow wot 1 035 lěta 2018 na 1 130 hač do 1 160 w lěće 2035. W Njebjelčanskej komunje bydleše před lětomaj 1 180 ludźi, za połdra lětdźesatka ma jich hač do 1 740 być. Gmejna Ralbicy-Róžant měješe 2018 dohromady 1 688 wobydlerjow, po prognozy budźe jich w lěće 2035 hač do 1 740. A gmejna Worklecy rozrosće po wobličenjach wot 1 130 na něhdźe 1 180. Alfons Ryćer

Wosebity fonds wotpokazali

Dienstag, 09. Juni 2020 geschrieben von:

Kamjenc (BG/SN). Koronakriza bě tež na zašłym posedźenju Kamjenskeje měšćanskeje rady jedna z hłownych temow. Jednohłósnje radźićeljo rozsudźichu, zo wzdadźa so nachwilnje wosebitych popłatkow gastronomiskich předewzaćow. To płaći na přikład za hosćency, kotrež maja blida a stólcy tež na chódniku nastajene. Radźićel Thomas Uslaub (CDU) w tym zwisku kritizowaše, zo njepłaći tele wolóženje tež za nastajenje wabjenskich srědkow, za plakatěrowanje a za mobilnych wikowarjow.

Wotpokazali su radźićeljo namjet frakcije Lěwicy, kotraž chcyše wosebity fonds 15 000 eurow wutworić. Z nim měli ­předewzaća, towarstwa a jednotliwcow w ćežkich padach podpěrać, za kotrychž statne podpěranske naprawy předwidźane njejsu. „Njewotwisnje wot prašenja, hač je tajki fonds hladajo na mnohostronske pomocne naprawy trěbny abo nic, měnju, zo hodźa so jednotliwe ćežke pady z wobkrućenej próstwu tež w měšćanskej radźe abo w jednym z wuběrkow rozrisać“, Thomas Uslaub wuzběhny. Wjetšina Kamjenskich měšćanskich radźićelow bě jeho měnjenja a namjet frakcije ­Lěwicy wotpokaza.

Skalne wiwki so wulahnyli

Dienstag, 09. Juni 2020 geschrieben von:
Wojerowski zwěrjenc skići nětko přidatnu přičinu, jón zaso raz wopytać. Tam je so mjenujcy šěsć skalnych wiwkow (Steinkautz) wulahnyło. Jich staršej matej nětko wjele dźěła, hromadźe z hladarjemi młodźata zastarać. Hdyž budu wone wjetše, přewostaji Wojerowski coo dźěl z nich druhim zwěrjencam, tamny dźěl pušća w Bra­niborskej na swobodu, zo móhli so w přirodźe dale rozmnožić. Ličba skalnych ­wiwkow je w minjenych lětdźesatkach chětro woteběrała, dokelž maja dźeń a mjenje picy a kmanych městnow, hdźež móhli hnězdźić. Foto: Stefanie Jürß

Dźěl wsy přeco hišće njewobswětleny

Dienstag, 09. Juni 2020 geschrieben von:

Wulka Dubrawa (HN/SN). Spěšny internet ze swojimi lěpšinami komunikacije poněčim do hornjołužiskich domjacnosćow zaćehnje, tež we Wulkej Dubrawje. Loni kónc septembra su tam hłuboko­twarske dźěła zahajili. Na Małodubrawskim a na Bukowym puću pak wot toho časa nadróžne wobswětlenje hižo njefunguje. Před lětami běchu tamnišej ­pućej ponowili kaž tež kable za wobswětlenje składli. Při wurywanju za spěšny internet pak twarscy dźěłaćerjo kable wobškodźichu. Wot toho časa je tam wječor ćma kaž w pjecy. Po wšěm zdaću tež twarske plany předokładne njeběchu, tak zo tež zawěsćernja kóždežkuli zarunanje škodow wotpokazuje.

Cyłu zymu běštej mjenowanej pućej tuž njewobswětlenej. Mjeztym znajmjeńša za dokładnym zmylkom pytaja. Při­wšěm su wobydlerjo rozmjerzani, wšako tež tónle pad runje wo našim wulce technizowanym swěće njeswědči.

Krótkopowěsće (09.06.20)

Dienstag, 09. Juni 2020 geschrieben von:

Dalšej nowoinfekciji

Budyšin. Ličba z koronawirusom natyknjenych wučinješe wčera w Budyskim wokrjesu z dwěmaj nowymaj padomaj 499. Dwaj inficěrowanaj staj so mjeztym zaso wu­strowiłoj, štož je nětko dohro­mady 451. W karantenje je tuchwilu 57 wosobow, dźesać mjenje hač dźeń do toho. Cyłkownje 2 801 karantenu su hižo zakónčić móhli.

Trjebaja wjace darowaneje kreje

Drježdźany. W Sakskej po­trjeba darowaneje kreje zaso přiběra. Wotsrjedź meje je naprašowanje z chorownjow za krejnymi produktami w běhu mało dnjow wo hač do 30 procentow postupiło. To rjekny Kerstin Schweiger z krejdarowanskeje słužby sewjer-wuchod Němskeho čerwjeneho křiža powěsćerni dpa. Re­zerwy za nuzowe pady tuchwilu hišće někak dosahaja.

Marijiny stołp postajili

Policija (09.06.20)

Dienstag, 09. Juni 2020 geschrieben von:

Do firmy so zadobyli

Drětwja. Njeznaći su so minjeny kónc ­tydźenja namócnje do firmy w Drětwi (Zerre) w gmejnje Sprjewiny Doł zadobyli a tam tójšto škody načinili. Kaž Zhorjelska policajska direkcija rozprawja, rozbichu skućićeljo wšelake techniske nastroje a pokradnychu dwě róli koporoweho kabla. Jeju hódnotu trochuja na 20 000 eurow. Načinjena wěcna škoda wučinja dohromady 5 000 eurow. Technikarjo kriminalneje policije móžachu wjacore slědy zawěsćić a so nadźijeja, zo móža z jich pomocu paduchow dosahnyć.

Farmu zdźěla wotewru

Dienstag, 09. Juni 2020 geschrieben von:
Wojerecy. Dźěćaca a młodźinska farma Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka we Wojerecach budźe wot jutři­šeje srjedy zdźěla zaso wočinjena. Po přizjewjenju móža pěstowarske a hortowe skupiny města a regiona farmu zaso wopytać, a to wot póndźele do pjatka stajnje wot 8 do 12 hodź. a wot 13.30 do 17 hodź. Aktualne wěstotne a hygieniske postajenja dyrbja pak wobkedźbować. Přizjewjenja su móžne pod telefonowym čisłom 03571/ 426 339 abo z mejlku pod . Poskitki wotewrjeneho dźěćaceho a młodźinskeho dźěła kaž tež wotewrjenje farmy za zjawnosć tuchwilu hišće móžne njejsu. Za to proša wo zrozumjenje.

Mało chwile za nowotwar

Montag, 08. Juni 2020 geschrieben von:

Sakska a wokrjes přidatej pjenjezy za pěstowarnju – ale jenož hač do 2022

Rowno (CK/SN). Dny Rownjanskeje ­pěstowarnje „Milenka“ zdadźa so ličene być, znajmjeńša w nětčišim twarjenju. Město toho zo bychu wobstejacy dom saněrowali, chcedźa nowy natwarić. Tale tema wobydlerjow wsy w Slepjanskej gmejnje jara zaběra. To bě tež na zahajenskim zarjadowanju za wjesny wuwićowy koncept jasnje pytnyć.

Runja Rownjanskej wjesnej radźe je so nětko tež techniski wuběrk Slepjanskeje gmejny za to wuprajił, zo měła gmejnska rada 7. julija zasadnje rozsudźić, nowe dźěćace přebywanišćo wosrjedź wsy natwarić dać. Nazymu 2019 je sakski ­kabinet rozsudźił, za to dwaj milionaj ­eurow přewostajić. Pjenježne srědki su dźěl dwójneho etata 2021/2022 Swobodneho stata Sakskeje a dyrbja hač do 31. decembra 2022 wužiwane być. „To je sportowski zaměr, tohodla dyrbjeli so nětko z nim zaběrać“, praji wjesnjanosta Reinhard Bork (njestronjan). Pjenjezy přewostajić chce tež Zhorjelski wokrjes we wobłuku spěchowanja pěstowarnjow.

We Worklečanskej kapałce a pozdźišo w Radworskej „Meji“ zhladowaštaj sobotu ćělnje a duchownje čiłaj Jurij Šołta a jeho mandźelska Hilža rodźena Kochec z Noweje Wjeski na 60 zbožownych lět mandźelstwa.

Anzeige