Wšo w planowanym wobłuku

Montag, 02. Oktober 2023 geschrieben von:

Chrósćicy (JK/SN). Lětuši hospodarski plan Chróšćanskeje gmejny budźe kónc lěta po słowach wjesnjanosty Marka Klimana (CDU) wurunany a w tajkim stawje, kaž bě předwidźane. To ­wobkrući na minjenym posedźenju gmejnskeje rady tež Michaela Jurkowa, naslědnica wjelelětneje zamołwiteje komornicy gmejny Franciski Čapikoweje, kotraž so tuchwilnje na zarjedźe zarjadniskeho zwjazka do swojeho noweho zastojnstwa krok po kroku zadźěła. Gmejnje drje hišće wšitke zličbowanki za wobšěrne wobnowjenje Chróšćanskeje nawsy a ­Cyrkwinskeje hory njepředleža, ale te njebudu so negatiwnje na bilancu gmejny wuskutkować. Mjeztym je tež modlerski stołp na cyrkwinskej horje wobnowjeny, štož je gmejnu 7 500 eurow płaćiło. Z tym je ­cyły teren wokoło nawsy a hory w jara přijomnym a spodobnym stawje.

Wosebite kreacije ludźi zahorili

Montag, 02. Oktober 2023 geschrieben von:
Wjele hornčernjow pochadźacych z cyłeje Němskeje su minjeny kónc tydźenja na 38. hornčerskim swjedźenju we Wjazońcy wopytowarjam zbliska a zdaloka swoje rjemjesło spřistupnjeli. Tam předawachu wězo nadobu za wšědny dźeń. Tola tež wosebite kreacije, kaž tule přidatnje pomolowany taler hornčerki Simone Graßmann, su ludźi zahorili. To wšak njeje jenož rjemjeslniski wudźěłk, ale wuměłski. Kóždy hornčer zhotowja produkty po swojim stilu, tak zo móža sej kupcy lěto wob lěto dalše wudźěłki kupić a swoju domjacu zběrku wudospołnjeć. Při najrjeńšim słónčnym wjedrje su wjele ludźi za to składnosć wužili. Foto: Steffen Unger

Rubježne zwěrjo je zawinowar

Montag, 02. Oktober 2023 geschrieben von:

Fachowcy sakskeho wjelčeho managementa slědy na pastwje zawěsćili

Njebjelčicy (SN/BŠe). W padźe torhnjenych wowcow pola Njebjelčic wucha­dźeja fachowcy wjelčeho managementa z toho, zo je wjelk to zawinował. Pjatk popołdnju je sakski zarjad za geologiju, ratarstwo a wobswět wotpowědnu informaciju po naprašowanju SN wozjewiło. Z tym je nětko jasne, zo je rubježne ­zwěrjo stadło wowcow wowčerja Gerata Šmita nadpadnyło. Kaž nowinska rěčnica zarjada Karin Bernhardt zdźěli, je minjeny štwórtk rano informacija na Kamjenskim policajskim rewěrje dóšła, zo je stadło wowcow z pastwy ćeknyło.

Krótkopowěsće (02.10.23)

Montag, 02. Oktober 2023 geschrieben von:

Myto za wuwiće šćěpjenjow

Stockholm. Dźensa zahaji so w Šwedskej tak mjenowana sezona Nobeloweho myta. Tradicionalnje so na jeje spočatku lawreaća w kategorijomaj fyziologija abo medicina wozjewja. Lětsa staj to Katalin Karikó a Drew Weissmann, kotrajž staj myto za swoje slědźenja na polu wuwića efektiwnych šćěpjenjow přećiwo koronje dobyłoj.

So powołansce orientowali

Wojerecy. Dźěłaćerske dobroćelstwo we Wojerecach „Łužica“ (AWO) je nowy projekt za powołansku orientaciju zahajiło. Něhdźe 70 šulerjow 9. lětnika tamnišeho Johanneuma je so w běhu zašłeho tydźenja na wšelakich powołanskich polach wuspytało. Mjez wobdźělnikami běchu tež Kulowska šula a kubłanišća z Kamjenca.

Zetkanje nuznje trěbne

Neple zběrali

Freitag, 29. September 2023 geschrieben von:
Žně neplow kaž w prjedawšich časach chcychu njedawno šulerki a šulerjo 8. lětnika Ralbičanskeje wyšeje šule dožiwić. Z rjadowniskim wučerjom Michałom Wowčerjom a šulskej wjednicu Milenku Koberowej podachmy so z kolesom wot Ralbic na Korchec burski statok w Salowje. Po krótkej snědani dźěše hnydom do dźěła na polo neple zběrać. Dźěłachmy pilnje a zasobu, tak zo běše Bosćij Korch z nami jara spokojom. Po dwuhodźinskim dźěle wróćichmy so z połnym wozom ke Korchecom. Tam čakaše na nas wot pilnych kucharkow nawarjeny słódny wobjed. Samobělene neple z twarohom a lanym wolijom nam jara słodźachu. Samo z napojom zastara nas Korchec swójba kaž něhdy, mjenujcy z kisałej wodu, štož je woda, kisało a cokor. Skónčnje so Korchecom za rjany dźeń podźakowachmy a so pod přewodom krótkich šwihelow wróćo do Ralbic po­dachmy. Lětnik 8/2 SWŠ Ralbicy

80 lět druhim pomhaja

Freitag, 29. September 2023 geschrieben von:

Worklečanscy wohnjowi wobornicy přeprošuja na jubilej

Worklecy (aha/SN). Na 80lětne spomóžne skutkowanje zhladuje jutře a njedźelu Worklečanska wohnjowa wobora. Agilny nawoda čestnohamtskeho cyłka Bosćij Riedel ma za wažne sobotu wječor a wosebje njedźelu popołdnju wšěm Worklečanam a zajimcam ze susodnych wsow stajnu zasadźensku hotowosć kameradow předstajić. Woni kóždy čas swoje priwatne naležnosće wróćo stajeja a maja za samozrozumliwe, zo druhim ludźom pomhaja. Njedźelu popołdnju chcedźa zajimcam při kofeju a tykancu rozłožić, kak je so Worklečanska wobora w běhu lětdźesatkow wuwiła. Wažnu rólu hraje při tym wuwiće wohnjowoborneje techniki, kotruž hosćom demonstruja. Popołdnjo wobrubja chowancy wjesneje pěstowarnje.

Worklečansku woboru su za čas Druheje swětoweje wójny 2. julija 1943 załožili. Pod prěnim nawodom wobory Jurja Wincera mějachu hižo na dnju załoženja swoju zasadźensku hotowosć dopokazać. Na kóncu wójny zniči woheń Róblec hródź a bróžnju. Tež jako 30. junija 1945 błysk do Krawcec bróžnje dyri, su kameradojo hnydom pomhali.

Policija (29.09.23)

Freitag, 29. September 2023 geschrieben von:

Wopačni třěchikryjerjo

Wojerecy. Při kromje puća stejacy transporter je policija srjedu we Wojerecach kontrolowała. W awće běchu wjacore wosoby. Při kontroli zjewi so dalša wosoba, kotraž runje ze susodneje ležownosće přichadźeše. Kaž policija rozprawja, bě muž tam po wšěm zdaću podarmo spytał, třěchikryjerske dźěła poskićeć. Štyrjo rumunscy staćenjo dóstachu přizjewjenje dla podhlada, zo su so přećiwo přemysłowemu porjadej přešli, dokelž ani přemysłowe přizjewjenje ani dalše trěbne podłožki njemějachu. Najskerje su mužojo w starobje 14 do 58 lět za po­dobne delikty w druhich zwjazkowych krajach zamołwići.

Zhromadnje zmije pušćeć

Freitag, 29. September 2023 geschrieben von:

Smječkecy. Wjesny klub Smječkecy přeproša wšitke swójby zbliska a daloka na tradicionelne pušćenje zmije do Smječkec, a to njedźelu, 1. oktobra, na łuku za Bjeńšec twarskej firmu. Po zwučenym wašnju spřihotuja tež lětsa zaso wjesne žony wot 15 hodź. butřankowe plincy. Organizatorojo wjesela so na bohate wobdźělenje

Oratorij trójce zaklinči

W Hórkach nastawa nowa zelena oaza. Na iniciatiwu tamnišeho wjesneho towarstwa da Chróšćanska gmejna mały hat twarić, wokoło kotrehož připrawjeja zelenišćo ze štomami a jahodowymi kerkami. Za projekt wužiwaja myto z wubědźowanja Simul+ kaž tež spěchowanje z programa Leader. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (29.09.23)

Freitag, 29. September 2023 geschrieben von:

Wjelk stadło nadpadnył

Njebjelčicy. Prawdźepodobnje wjelk je w nocy na štwórtk pola Njebjelčic stadło wowcow Gerata Šmita nadpadnył. Oficialnje wobkrućenje wjelčeho managementa hišće njepředleži. Kaž wowčer zdźěli, je mjeztym 29 wowcow mortwych a wosom zranjenych. Wo połoženju stej so na městnje Budyski krajny rada Udo Wićaz a zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk (wobaj CDU) informowałoj.

Statnik: „Rěčnikow zdobyć“

Berlin. Wčera je so dźěłowa skupina „mjeńšiny“ zapósłancow zwjazkoweho sejma pod nawodom Stefana Seidlera (SSW) a Denise Loop (Zeleni) w Berlinje z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom zetkała. Statnik je aktualnu situaciju serbskeho ludu zjimajo zwěsćił, „zo je wažne, zdobyć nowych rěčnikow – pak dorost pak zwólniwych dorosćenych, kotřiž rěč nawuknu.“

Dźeń zhubjenych wjeskow

Neuheiten LND