Lěpše wuměnjenja za woboru

Montag, 11. September 2023 geschrieben von:

Prěnje nadawki za nowu wohnjowobornu gratownju přepodali

Brězowka (AK/SN). W lěće 2024 chcedźa w Brězowce nowu modernu wohnjowobornu gratownju twarić. Na swojim zašłym posedźenju je Dźěwinska gmejnska rada nadawkaj za planowanje objekta a za planowanje statiki přepodała. Wobaj nadawkaj dósta inženjerski běrow z Krušwicy.

Nowotwar je nuznje trěbny, přetož w tuchwilnej jězdźidłowej hali pódla pěstowarnje „Baćonjace hnězdo“ je mało městna za předrasćenje. Nimo toho je pod halu rumnosć pěstowarnje. „Najwjetši problem je statika“, rjekny Olaf ­Hanusch, kiž mjeztym šěsć lět Brězowsku wohnjowu woboru nawjeduje. „Pod tuchwilnymi wuměnjenjemi je statika wěsta, nic pak, jeli nowe moderne a ćežke jězdźidło dóstanjemy. A runje wo tajke so prócujemy.“

Serbsce w duchu po stawiznach šli

Montag, 11. September 2023 geschrieben von:

Wjele historiskich twarjenjow bě na wčerawšim dnju wotewrjeneho pomnika zjawnosći přistupnych. W Małym Wjelkowje a Radworju smy so w dwěmaj twarjenjomaj bliže rozhladowali.

Mały Wjelkow (SN/MWj). Wjetši hač wočakowany bě wčera w Małym Wjelkowje zajim za serbske wodźenje po tamnišej sotrowni. Dr. Lubina Malinkowa ze Serbskeho instituta móžeše něhdźe 40 zajimcow witać. Sčasami dyrbjachu jich samo do dweju skupin dźělić, dokelž njemó­žachu so wšitcy naraz po twarjenju rozhladować.

Tójšto zabawy za dźěći, kofej za wuměnkarjow, žortny widejofilm na rejach a towaršliwu bjesadu skićeše kónc tydźenja wjesny swjedźeń w Ralbicach, kiž tam Babylěćo mjenuja. Jedyn z wjerškow bě wčera pokazka historiskich jězdźidłow. Wosebita parlička bě Mercedes z lěta 1937, z kotrymž bě Enrico Suchy z Róžanta přijěł. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (11.09.23)

Montag, 11. September 2023 geschrieben von:

Diskusija wo drasće šulerjow

Podstupim. Šule móhli same regule za drastu šulerjow postajić, praji kubłanski minister Braniborskeje Steffen Freiberg (SPD). Zwjazkowa rada staršich je sej postajenja žadała, zo bychu wučerjo šulerjow domoj słać móhli, kotřiž njejsu porjadnje dosć zdrasćeni. Němski zwjazk wučerjow widźi namjet skeptisce, wšako njeje jasne, što přiměrjene njeje. Zwjazkowa konferenca šulerjow tajke „pjeluchowanje“ (Bevormundung) wotpokaza.

Wulki zajim za Serbski muzej

Budyšin. Składnostnje 30. Dnja wote­wrjeneho pomnika je wčera 343 wopytowarjow do Serbskeho muzeja přichwatało, zdźěli muzeologowka Andrea Pawlikowa. Wosebje so za aktualnu wustajeńcu „Čej’ da sy?“ a přednošk Trudle Kuringoweje wo nabožno-narodnych pomnikach zajimowachu. Wjac wo tutym dnju w našim regionje zhoniće na stronje 4!

Sakske myto wučomnikam

Policija (08.09.23)

Freitag, 08. September 2023 geschrieben von:

47 km/h přespěšnje jěł

Semichow. Spěšnosć měrili su srjedu na statnej dróze S 111 w Semichow (Semmichau) pola Hodźija. Tam je 70 km/h dowolenych. Wot 649 měrjenych jězdźi­dłow bě 18 přespěšnje po puću. Najnuznišo měješe wodźer Audija, kotrehož błysknychu ze 117 km/h. Wón ma 400 eurow pokuty płaćić, dóstanje dypkaj w Flensburgu a dyrbi měsac nóžkować.

Tuńšo do kina

Freitag, 08. September 2023 geschrieben von:

Budyšin. Na cyłoněmskim kinowym swjedźenju wobdźěli so lětsa znowa tež Budyske kino. Jutře, sobotu, a njedźelu, změja zajimcy składnosć sej za pjeć ­eurow jednotliwe filmy wobhladać, a to njewotwisnje wot městna a formata, potajkim tež filmy w 3D. Nimo toho poskića kónc tydźenja tak mjenowanu flatrate za popcorn, tak zo budu wopytowarjo w dosahacej měrje při filmje hrymzać móc.

Přetwar so dliji

Wojerecy. Nic kaž planowane w septembru, ale hakle wot 16. oktobra budźe Wojerowska Łužiska kupjel zdźěla zaso přistupna. Přičina je, zo trěbne twaršćizny dypkownje na twarnišćo njedochadźeja. Wot 16. oktobra maja płuwanske kursy, prewenciski sport, płuwanje za šulerjow kaž tež towarstwowy sport zaso móžne być, zdźěli jednaćel Matthias Brauer.

Podpěru za krjepjenje šmórnu

Freitag, 08. September 2023 geschrieben von:

Energijowy koncern z nowym rjadowanjom nastupajo wodu za zahrodki

Slepo/Trjebin (AK/SN). Wodu za krjepjenje zahrodkow w Slepjanskej a Trjebinskej gmejnje energijowy koncern LEAG wot lěta 2038 hižo njepodpěruje. Tole je Martin Klausch, pola LEAG zamołwity za infrastrukturu hórnistwa a za přesydlenje, wutoru na posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady a nazajtra w Trjebinskej gmejnskej radźe připowědźił. „Wotpo­wědujemy nowym politiskim wusmě­rjenjam w Berlinje“, wón rjekny. „Zo bychmy so na brunicu koncentrowali, pruwujemy wšitke dobrowólne wukony. K tomu słuša tež woda za krjepjenje.“ ­Lěta 2008 bě Vattenfall tule podpěru ­zawjedł. Z njej chcychu wot brunicy bjezposrědnje potrjechenych hladajo na zniženy staw dnowneje wody podpěrać. Přede­wšěm Peter Mäkelburg, kiž bě wot 1982 hač do 2010 Trjebinski wjesnjanosta, je so za to zasadźał.

Nowy Sprjewiny móst: Haj abo ně?

Freitag, 08. September 2023 geschrieben von:

Budyšin (SN/MiP). Hižo lěta dołho diskutuje Budyšin wo ideji, móst přez Sprjewiny doł wot parkowanišća na Schliebenowej direktnje do Budyskeho stareho města natwarić. W zwisku z financowanjom projekta pak je tute předewzaće dotal zwrěšćiło. Nětko pak wuhlady na pjenjezy ze spěchowanskich srědkow za změnu strukturow nowu dynamiku do planow přinjesu. Lětsa w oktobrje dyrbjała měšćanska rada hišće schwalić, zo hač do nowembra konkretnu próstwu na spěchowanje pola Sakskeje agentury za strukturne wuwiće zapoda. Tuchwilu trochowane kóšty za projekt: 13,5 milionow eurow. Nowy 122 metrow dołhi móst za pěškow a kolesowarjow zmóžnja wobydlerjam a wopytowarjam Budyšina direktny přistup do stareho města – wobchad w nutřkownym měsće so tak cyłkownje zniži, wšako wostanje awto na parkowanišću na Schliebenowej stejo. Tež wikowarjam a gastronomam móhło direktne wodźenje wopytowarstwa do stareho města z wužitkom być. Cyłkowny projekt wšak njewobsteji jenož z natwara filigraneho mosta, ale tež z jeho přizamknjenja dworej Budyskeho hrodu.

Z partnerami w měsće wulce swjeća

Freitag, 08. September 2023 geschrieben von:

Wojerecy (SN/MWj). Cyle w znamjenju wjacorych jubilejow steji lětuši wulki Wojerowski měšćanski swjedźeń, kiž tam wot dźensnišeho hač do njedźele swjeća. Z nim spominaja na 600. róčnicu spožčenja měšćanskeho prawa, na 775. jubilej prěnjeho naspomnjenja Němcow a Ćiska, na 110lětne wobstaće Hórnikec, na 35lětne partnerstwo z Dillingenom a na 25lětne partnerstwo z finskim Huittinom. Z wobeju městow su sej na swjedźeń zastupjerjow přeprosyli, runje tak z pólskeho wokrjesa Środa Wielkopolska kaž tež z ukrainskeho města Pjervomaiskyi. Z nim su Wojerecy wčera dalše měšćanske partnerstwo wotzamknyli.

Nimo hermanka a wikow kołowokoło Łužiskeho naměsta dožiwja wopytowarjo a hosćo na jewišću před Łužiskej halu pisany program. Tam wustupi jutře ­dopołdnja Orchester łužiskeje brunicy, popołdnju předstaji so baletna skupina Łužiskeje hale. Wječor budźe rockowa show z „Art on fire“. K rańšemu piwku zahraja njedźelu dujerscy muzikanća z Carneho Gózda (Schwarzheide). Po wšelakich hudźbnych poskitkach změja wječor wohnjostroj.

Ze serbskim wodźenjom po sotrowni

Freitag, 08. September 2023 geschrieben von:

Třicety raz wobdźěli so město Budyšin lětsa na cyłoněmskim dnju wotewrjeneho pomnika. Za to zestajichu wob­šěrny program, kiž drje njedźelu tysacy wopytowarjow do sprjewineho města wabi.

Budyšin (SN/MWj). 30 twarskich pomnikow budźe 10. septembra na dnju wotewrjeneho pomnika w Budyšinje přistupnych. Tónle dźeń skići składnosć, za kulisy pomnikoškita pohladnyć a stawizny města na wosebite wašnje dožiwić. W Budyšinje je dohromady 1 180 twarjenjow ze statusom twarskeho pomnika.

Woblubowane městna budu tež lětsa wěže stareho města, z kotrychž změja wopytowarjo při připowědźenym rjanym wjedrje wulkotny wuhlad. Dale budu wosebite twarjenja wočinjene, kotrež hewak přistupne njejsu, kaž stukowa žurla na Hrodźe a Weigangec wila. Ze serbskeho wida zajimawy je ansambl ­sotrownje w Małym Wjelkowje. Tam wotměje so w 11.30 hodź. serbske wodźenje z historikarku Serbskeho instituta dr. Lubinu Malinkowej.

Neuheiten LND