Kniha z wulkej rezonancu

Dienstag, 21. November 2023 geschrieben von:

Wěrowanja w swjedźenskej drasće wosrjedź wjesołeje towaršnosće

Slepo (AK/SN) W Slepjanskej wosadźe so dopomnjenki na serbske kwasy wobchowaja. Wo tym swědči kniha „CernoBěłe. Serbske swaŕby w Slepjańskej wósadźe 1902–1954“, kotruž je Zhorjelska Domowinska župa „Jakub Lorenc-Zalěski“ wudała. „Dotalna rezonanca je přewšo dobra. Dóstawamy dodatne pokiwy wo kwasach a wosobach“, rozjasni sobudźěłaćerka Slepjanskeho Serbskeho kulturneho centruma Stephanie Bierholdtec, kotraž je zhromadnje z Heidemarju Richter a Wolfgangom Kotissekom redakciju za knihu měła. Lektorat je Marek Krawc podpěrał a wo přełožki je so dr. Hync Rychtaŕ starał. Wón je zapřijeća, na přikład mjena instrumentow, dźěle drasty a tradicionalne jědźe do slepjanšćiny přełožił. Załožba „Doma w Slepom, Rownom, Mułkecach“ je financowanje knihi spěchowała. Nakład wučinja 300 eksemplarow, kotrež su nimale wupředate.

Policija (21.11.23)

Dienstag, 21. November 2023 geschrieben von:

Zakazane praskotaki nadešli

Wjelećin. Zastojnicy policajskeho rewěra Budyšin su zašłu sobotu popołdnju wosobowe awto při Awgusta Bebelowej dróze we Wjelećinje přepruwowali. Při tym policisća zwěsćichu, zo bě wodźer awta praskotaki w swojim wozydle měł. Te pak njeběchu něhdźe dopušćene. To woznamjenja přeńdźenje přećiwo zakonjej wo rozbuchlinach. Policisća mužej praskotaki wzachu a je wěsće chowachu. Kriminalna słužba chce 36lětneho Němca nastupajo wumjetowanja njedowoleneho skutka dla słyšeć. Wotpowědne pismo bu jemu posrědkowane.

Pozběh je žónski

Dienstag, 21. November 2023 geschrieben von:
Budyšin. „Pozběh je žónski – Aufbruch ist weiblich“ rěka antologija z poetiskimi twórbami serbskich poetkow. W nich so młode žony sprawnje a z wulkej emocionalitu z realitu rozestajeja. Kniha ma ­lětsa 22. decembra wuńć. 2. decembra w 19 hodź. chcedźa swoje teksty we wob­łuku ekskluziwneho čitanja w projektowej dźěłarni „Dźěłań dźeń“ w Budyšinje na Sukelnskej předstajić. Nimo tekstow a performancow pokazaja swoje jewišćowe outfity, kotrež je Jules Belkotec a jeje Label TYPUS zhotowiła.

Młodostni wo tykancy spěwali

Dienstag, 21. November 2023 geschrieben von:
Kaž je to na Delanskej kermuši z wašnjom, přijědu Sulšečanscy młodostni do Róžanta a tam wo tykancy spěwaja. Tež lětsa poda so wulka skupina młodostnych do wsy susodneje wosady. Na Eiseltec dworje, hdźež tež Mittagec swójba bydli woni zaklinkachu a zaspěwachu znatej spěwaj „Dobry wječor maćerka“ a „Wjesele dźensa“. Po tym ­sydachu dary a korb bě tam hižo dosć derje pjelnjeny. Młodostni so za tykanc wězo dźakowachu a wjesele dale ćehnjechu. Foto: Hilža Mittagowa

Nowe žiwjenje do Stareje póšty

Dienstag, 21. November 2023 geschrieben von:

Předewzaće za fyzioterapiju Hagena Melchera so dale powjetši. Nětko je wón dalšu praksu we Wojerecach wotewrěł a to w něhdyšej Starej póšće, hdźež bě dotal praksa za lěkowanje dźěći zaměstnjena.

Wojerecy (SiR/SN). Twarjenje na Friedrichowej 48 ma wosebite stawizny. W lěće 1895 je do njeho měšćanski póštowy zarjad zaćahnył. Wot lěta 1923 do 1927 bydleše w domskim „nan kompjuterow“ Konrad Zuse. W lěće 2001 bu póstowa filiala zawrěta. Meixnerecy, lěkarska swójba, rozsudźichu so twarjenje jako praksu a za bydlenje wužiwać. Stare póstowe woknješko w přizemju spřistupnja dr. Marcus Meixner zajimcam rady dale jako kulturnohistoriske zetkawanišćo. Po wućahu praksy dźěćaceje lěkarki Katje Meixner běchu rumnosće něšto měsacow njewužiwane. Přichodny měsac, spočatk decembra Hagen Melcher tam z praksu za fyzioterapiju zaćahny.

Pomnik swjateju Cyrila a Metoda pola Stróžišća je Towarstwo Cyrila a Metoda (TCM) w lěće 2000 jako spominanje na 2 000 lět křesćanstwa postajiło. Financowanje pomnika su wuwzaćnje priwatni darićeljo zmóžnili. Lětsa, spočatk februara, su njeznaći ­figurje wobškodźili a tak wonječesćili. Nětko pak wuhlada wuchodźowacy abo putnik po Jakubowym puću tu zaso dostojnje ­restawrowanej postawje. TCM přeprosy njedźelu, 26. nowembra, w 14 hodź. na nyšpor při pomniku. Foto: Feliks Haza

Młodym zajimcam so předstajili

Dienstag, 21. November 2023 geschrieben von:
„Wukubłanje cyle blisko“ – tutomu hesłu je interaktiwna powołanska orientaciska bursa tež lětsa swěrna wostała. Minjenu sobotu su wukubłanske wiki w Choće­buskej měšćanskej hali zaso swoju cyłu mnohostronskosć pokazali. Wjace hač 70 ­regionalnych předewzaćow prezentowaše w nimale wšitkich wukubłanskich wobłukach poskitki za přimanje, sobučinjenje a wuspytanje. Bursa měrješe so na šulerjow a młodych dorosćenych, kotřiž chcychu so wo móžnych powołanskich perspektiwach informować abo kiž pytachu wukubłanske městno. Tež starši, dźědojo, wowki a přećeljo běchu jako přewodnicy witani. Foto: Michael Helbig

Krótkopowěsće (21.11.23)

Dienstag, 21. November 2023 geschrieben von:

Wjace přenocowanjow

Błóta. Dowol w tukraju je za wobydlerjow Němskeje dźeń a atraktiwniši. Tak přenocowa z cyłkownje 11,5 milionow wopytowarjow Braniborskeje w prěnich třoch kwartalach lěta 2023 něhdźe 1,8 milionow w Błótach. Zajim za jězorinu Wódra-Sprjewja, Ruppinsku jězorinu, město Podstupim a jězorinu Dubje je tež přiběrał. Ličby přenocowanjow su samo lěpše hač do časa korony.

SJ Chrósćicy w filmje

Chrósćicy/Mnichow. We wobłuku projekta Mnichowskeje Wysokeje šule za film a telewiziju (HFF), filmoweho festiwala Berlinale a Załožby Phillipa Lahma ma so dohromady jědnaće krótkofilmow produkować, wotbłyšćowace „rólu kopańcy za towaršnosć“. Mjez druhim su w tym zwisku tele dny wjacorych młodych hrajerjow SJ Chrósćicy z kameru přewodźeli. Premjernje maja so paski na klětušej Berlinali předstajić.

Wučba prawowědy na DSG

Rizikowy faktor za mnohe chorosće

Montag, 20. November 2023 geschrieben von:

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu ­bliže rozłožował (32).

Wodźenje po serbskim interneće

Montag, 20. November 2023 geschrieben von:

Wědu wo Serbach sej přiswojić a serbsce nawuknyć je digitalnje móžno

Slepo (AK/SN). W Slepjanskim kulturnym centrumje je Juliana Kaulfürstowa zajimcam wo serbskim digitalnym swěće přednošowała Motiwatorka za serbsku rěč w Slepom a Hochozy, skutkowaca w Syći za regionalnu identitu a serbsku rěč (ZARI), rjekny. „Serbski digitalny swět w interneće so stajnje dale wuwiwa. Wona přinošuje wožiwjenju serbskeje rěče a ju podpěruje. Wo tym sym přeswědčena.“ W běhu swojeho přednoška je wulku ličbu linkow na serbskorěčne strony kaž tež dalše poskitki w syći předstajiła. To nastupa wobłuki kaž wuknjenje a přełožowanje, medije, medijowe kubłanje, kultura, zarjadowansku protyku, cyrkej, towarstwa, kreatiwne hospodarstwo a nowu hudźbu. Tajke poskitki zajimcam wuknjenje serbšćiny wolóžeja. Nimo toho zbližeja jim kulturu Serbow a poskićuja móžnosće nowe kontakty nawjazać. Maćeršćinarjo namakaja lóšo přistup k swójskej kulturje. Pohibowanje w syći je z pomocu mnohich stronow w maćeršćinje jednoriše a fokusěruje mysle.

Serbska debata

Neuheiten LND