Krótkopowěsće (15.09.23)

Freitag, 15. September 2023 geschrieben von:

Sprjewiny móst njepodpěruje

Budyšin. Budyski wyši měšćanosta Karsten Vogt (CDU) nochce hladajo na jasny wotum ludnosće přećiwo natwarej noweho Sprjewineho mosta projekt w nětčišej formje podpěrować. „Dwě třećinje přećiwnych hłosow wot dohromady 7 000 wobdźělnikow na wšitkich naprašowanjach njemóžu prosće ignorować“, wón praji. Poziciju je měšćanskej radźe zdźělił, kiž w oktobrje wo projekće wothłosuje.

Nowej ediciji z LND

Budyšin. Knižna Protyka 2024 a Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady, kotrež su w serbskej rěči zhromadny wudźěłk ze Serbskim ewangelskim towarstwom, stej jako nowej ediciji w Ludowym nakładnistwje Domowina (LND) wušłoj. W srjedźišću protyki steja křižerjo, knižna premjera budźe 19. oktobra w Starym dwórnišću w Radworju.

Jendźelšćinu jako prěnju cuzu rěč

Jězbna knihownja 25 lět po puću

Donnerstag, 14. September 2023 geschrieben von:
Jězbna knihownja je w Budyskim wokrjesu drje hižo wot lěta 1991 po puću. Dokelž pak bě tehdyši bus po lětach dosłužił, financowachu město a wokrjes Budyšin 1998 nowy bus, kiž swjeći jutře, pjatk, swój slěborny jubilej. Tohodla su wšitcy zajimcy ­jutře wot 9 do 15 hodź. na Budyske Žitne wiki na swjedźeń přeprošeni. Tu budu předewšěm mali wopytowarjo nowe medije wuspytać móc, mjez druhim tak mjenowane tonies. W 15 hodź. přizamknje so čitanje při kofeju a tykancu. Foto: Holger Hinz

W programje hódny podźěl serbskeje kultury

Donnerstag, 14. September 2023 geschrieben von:

Minjenu njedźelu dožiwištej Hodźijska gmejna a tamniša wosada bohaty program. Z wabjenskimi łopjenami a pla­katami „Hodźij swjeći zaso kermušu“ ­wabješe přihotowanski komitej na swjedźensku łuku a do stana při ćěłozwu­čowarni blisko gmejnskeho zarjada.

Kermušu zahajichu z Božej słužbu w cyrkwi. Superintendent Krystof Rummel a lektor Gerat Krawc spominaštaj mjez druhim na tysaclětnu tradiciju ­křesćanstwa w Hodźiju. Wobaj dźiwaštaj na proporcionalnu dwurěčnosć a wěnowaštaj so tež z wosebitej pasažu serbskim kemšerjam w jich maćeršćinje.

Darmotnje do muzeja

Donnerstag, 14. September 2023 geschrieben von:
Wojerecy. Akciski dźeń z darmotnym zastupom přewjedźe njedźelu, 17. septembra, Wojerowski kompjuterowy muzej ZCOM. Pod hesłom „Technika zetka pohibowanje“ čaka na wopytowarjow wot 10 do 17 hodź. mnohostronski program za wšitke starobne skupiny. Při tym ­prezentuje so ZCOM jako muzej k přimnjenju, kotryž so hiba, kwiči a šwórči a kotryž přeprošuje, zhromadne skutkowanje čłowjeka a mašiny spóznawać. Wopytowarjo budu historiske widejohry hrać móc, ale tež laserowe grawury a tekstilne ćišće zhotowić. Wjeršk budźe ­tak mjenowany „Drum Robot MR-808“ ­mjezynarodnje znateho medijoweho wuměłca Moritza Simona Geista. Z inter­aktiwnej instalaciju hodźa so analogne instrumenty napodobnić a z nimi swójska hudźba stworić. W 11.30 a 14.30 hodź. poskićuja wodźenja po stawiznach kompjuteroweho swěta.

Pjenjezam dźěłać dać

Donnerstag, 14. September 2023 geschrieben von:

Za předwidźane inwesticije chcedźa njetrěbne srědki na bance rozmnožić

Rakecy (JK/SN). Dokelž wjacore wjetše inwesticije kaž energetiske saněrowanje Rakečanskeje radnicy a zakładneje šule kaž tež nowu gratownju w Stróži lětsa hižo zwoprawdźić móc njebudźe, změje Rakečanska gmejna tójšto pjenjez wyše, kotrež najprjedy raz trěbne njejsu. Tohodla je so wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) ze swojim financnym wotrjadom na to dojednał, wěsty dźěl tuchwilnych ­likwidnych srědkow dowěrić bance a je tam tróšku rozmnožić.

Policija (14.09.23)

Donnerstag, 14. September 2023 geschrieben von:

Wjele nalutowaneho zhubiła

Budyšin. Telefonowi wobšudnicy su wutoru w Budyskim wokrjesu z tak mje­nowanym wnučkowym trikom staršej žonje wjele pjenjez wulišćili. Cuza žona wudawaše so płakajo jako wnučka a powědaše, zo je runje samodruhu žonu přejěła. Dalša žona předstaji so jako po­licistka a starušce zdźěli, zo móhła wona z kawciju pomhać, zo wnučka do jastwa njetrjeba. Na to přepoda rentnarka cuzej žonje 40 000 eurow.

Pančičanscy jěcharjo swjeća jubilej

Donnerstag, 14. September 2023 geschrieben von:

Hórki. Kónc tydźenja wubědźuja so w Hórčanskim stadionje znowa jěcharjo z wjacorych zwjazkowych krajow a we wjacorych disciplinach. Wjeršk je přewjedźenje sakskich mišterstwow w mnohostronskim jěchanju we wotewrjenej starobnej klasy. Nimo toho wojuja jěcharjo U16 ze swojimi ponyjemi wo medalje w sakskich mišterstwach.

Na 30. jubilejnym turněrje móže ko­njace sportowe towarstwo Při Klóšterskej wodźe jako hosćićel hnydom štyrjom ­jěcharjam ze swójskeho towarstwa palcy w hódnoćenju mišterstwa tłóčić: Franciska Bobkec a Paulina Borowitza startu­jetej w žónskim hódnoćenju, Pětr Bobka a Křesćan Zahrodnik pola muži. Wšitcy štyrjo běchu w aktualnej sezonje po cyłej Němskej hižo wuspěšnje po puću, hakle njedawno na zwjazkowym championaće we Warendorfje.

Pančičanscy lubowarjo konjow wjesela so wězo tež stajnje nad dorostom. Tak trenuja ći, kiž su 1992 towarstwo załožili, mjeztym swoje wnučki, kotrychž toho­runja kónc tydźenja we wšelakorych wubě­dźowanjach w dresurje, skakanju a mnohostronskim jěchanju na ponyju abo wulkim konju wuhladamy.

Motiwator za serbsku rěč Lucian Kaulfürst je při wopytach ludźi w Malešanskej kónčinje zwěsćił, zo wisaja w jich domach taflički, kotrež su z nabožnymi hrónčkami popisane. Wutoru nawječor su wjacori zajimcy na knježim dworje w Přiwćicach ze sobudźěłaćerku Serbskeho muzeja Andreju Pawlikowej a motiwatorku Mariju Šołćic tajke taflički zhotowili. Foto: SN/Bojan Benić

Sydlenski rum dale skrućeny

Donnerstag, 14. September 2023 geschrieben von:

Choćebuz (SN/at). Z Bageńcom (Bagenz), Jabłońcom (Gablenz), Górjenowom (Komptendorf), Kopacom (Koppatz), Libanojcami (Laubsdorf), Kopańcami (Neuhausen/Spree) a Rogoznom (Roggosen) rosće zdźědźeny serbski sydlenski rum w Braniborskej wo sydom wsow.

To je wuslědk wčerawšeho jednanja 8. komory Choćebuskeho zarjadniskeho sudnistwa wo skóržbje gmejny Kopańce nad Sprjewju (Neuhausen/Spree) přećiwo braniborskemu ministerstwu za wědomosć, slědźenje a kulturu. Komuna je so tomu spřećiwiła, zo bě ministerstwo 2017 dohromady 13 wjesnych dźělow komuny sydlenskemu rumej přirjadowało. Skóržbje wotpowědowała je komora nastupajo wjesne dźěle Drěžnica-Kozle (Drieschnitz-Kahsel), Dubrawka (Frauendorf), Wjeliki Wóseńk (Groß Oßnig), Kótłow (Kathlow), Małe Dobrynje (Klein Döbbern) a Žargoń (Sergen).

Do srjedźišća jednanja bě komora pod nawodom sudnika Thomasa Hempena podłožki stajiła, kotrež serbsku rěč abo kulturu we wsach wobswědčuja. K tomu bě tež Domowina w archiwach ryła a sobu wurězki z Noweho Casnika podała.

Digiserb: Nowe whatsapp-stikery

Donnerstag, 14. September 2023 geschrieben von:

Nowe serbske whatsapp-stickery za Android­ a Apple wobohaćeja prezencu našeje rěče w načasnych nowych formach zhromadneho žiwjenja – a to w hornjo-delnjoserbskej kooperaciji.

Neuheiten LND