120 lět stary buk so powalił

Freitag, 25. September 2020 geschrieben von:
W Rogeńskim parku su wospjet 120 lět stary štom přisadźili. Jako sćěh dołho trajaceje suchoty je so stary buk powalił. Sobudźěłaćerjo parka dyrbjachu štom zrumować. Połoženje w parku je dramatiske. Tak je tam mjeztym wjace hač 200 štomow wobškodźenych, wot lońšeho je 20 štomow zahinyło. Wosebje suchi bě lětuši apryl, hdyž naměrichu jenož 1,8 litrow dešća na kwadratny meter, přerězk wučinja pak 46 litrow. K suchoće přińdźe hišće horcota, štož wobradźa štomam wosebity stres. Zamołwići so nadźijeja, zo přinjese připowědźena dešćikowa fronta znajmjeńša tróšku wolóženja za přirodu a dnownu wodu. Foto: Michael Helbig

Kćějaca kastanija před kulisu Budyšina wabi tuchwilu mnohich ludźi na Mosće měra pozastać. Druhdźe šćipaja ludźo samo ­hišće čerstwe truskalcy w swojej zahrodce. Tajke nalětnje wosebitosće w nazymje pak so nětko nachileja. Meteorologojo wěšća přichodne dny wjele dešća a sylne wochłódźenje. Foto: Carmen Schumann

Impozantna kulisa fascinowała

Freitag, 25. September 2020 geschrieben von:

Hórnikečanska Energijowa fabrika bě před něšto dnjemi kulisa za wuměłske tworjenje wobdźělnikow lětušeje molerskeje dźěłarnički Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu.

Hórnikecy (SN/MiR). Do kruha molowacych słušachu tónraz „stari zajacy“ kaž tež nowačcy. A nawodnica dźěłarnički Maja Nagelowa měješe za wšěch wotpowědne pokiwy, kotrež pohnuwachu do zaběry z podatymi objektami a materialom. „Sym jara wjesoła, zo mějachmy mjez jědnaće wobdźělnikami štyri młode žony. Dwě stej so prěni króć na dźěłarničce wobdźěliłoj“, rjekny managerka Domowiny Rejzka Krügerowa, za kotruž bě to tohorunja prěni króć, zo je tónle projekt přihotowała.

Dźěło gmejny je připóznate

Freitag, 25. September 2020 geschrieben von:

Worklečanska komuna je w minjenych lětach chětro wjele docpěła

Worklecy (JK/SN). Prěnje nazymske posedźenje Worklečanskeje gmejnskeje rady traješe wčera wječor tež po měnjenju radźićelow chětro dołho. Při tym njebě ani telko dypkow na dnjowym porjedźe. Wina bě wuradźowanje k lětušemu hos­podarskemu planej a wotpowědnym wustawkam k tomu.

Hakle krótko do kónca lěta budu nětko tež we Worklecach po schwalenym planje dźěłać. Prjedy pak hač móžachu jón a wustawki wobzamknyć, mějachu radźićeljo hišće tójšto prašenjow. Při tym so wujewi, zo njeje forma, w kotrejž so plan prezentuje, za radźićelow idealna. Mnohe zwiski a pozadki ličbow so na naćisku plana jenož ćežko do zwiska stajić hodźa a někotra pozicija w planje njeje dosć derje wobkrućena. Tohodla přeja sej radźićeljo jednorišu a přewidnišu formu naćiska hospodarskeho plana. To njebudźe po słowach wjesnjanosty Franca Bruska (CDU) tak jednorje, wšako maja wužiwać předpisane formulary a předłohi. Ale snano dosaha tež, hdyž maja radźićeljo jenož dosć chwile, so z ličbami zaběrać.

Wo strukturnych změnach na wsach informowali

Freitag, 25. September 2020 geschrieben von:

Kamjenska wotnožka Budyskeje ludoweje uniwersity je wčera wječor wobydlerjow Njebjelčanskeje gmejny na zarjadowanje projekta „zhromadnje myslić, wuknyć, wuwiwać a činić“ přeprosyła.

Njebjelčicy (aha/SN). Zamołwita sobudźěłaćerka za politiske a hospodarske kubłanje Kamjenskeje ludoweje uniwersity Sandra Hübner-Richter je projekt po nowym kubłanskim formaće zdźěłała. Wčera na třećim wot cyłkownje dźesać předwidźanych zarjadowanjow wona na prawy rozsud wjesnjanosty Tomaša Čornaka (CDU) pokaza, zo dźiwa so na strukturne změny w gmejnach a na wsach, a zo so to w Njebjelčicach přewjedźe.

Tam a sem w měšćanskej radźe

Freitag, 25. September 2020 geschrieben von:

Kamjenc (BG/SN). Poł hodźiny mějachu zajimcy čakać, kotřiž chcychu posedźenje Kamjenskeje měšćanskeje rady minjenu srjedu sćěhować. Přičina za to bě, zo je radźićelka frakcije Stadt Land Frau Anne Hasselbach swój mandat złožiła. Jeje naslědnica Sylvia Tanner bě swoju zwólniwosć mandat přewzać někotre dny do posedźenja z priwatnych přičin cofnyła. Z tym pak bě nastał problem. Měšćanska rada njebě jeje rozsud akceptowała. Zo njeby młoda žona a mać do wuskosćow přišła, je Hasselbach swoju próstwu wo wuwjazanje z nadawka tohorunja cofnyła. Tuž wostanje wšitko kaž je. Wo nowowobsadźenju pjeć fachowych wuběrkow pak dojednachu so měšćanscy radźićeljo bjez diskusije. Na to zaběrachu so woni z kónclětnym wotličenjom 2019 Měšćanskeje bydlenskeje towaršnosće, kotraž móžeše po někotrejžkuli ćeži na pozitiwne wuwiće pokazać.

Krótkopowěsće (25.09.20)

Freitag, 25. September 2020 geschrieben von:

Po tankowanju do karanteny

Berlin/Praha. Nimo Ústeckeho wo­krjesa a Morawsko-Šleskeho wokrjesa je zwjazkowe knježerstwo spochi zwyšenych koronainfekcijow dla wčera za cyłu Čěsku pućowanske warnowanje wozjewiło. Štóž wottam do Němskeje zapućuje, dyrbi so hnydom do karanteny podać. To płaći tež za tankowanje a nakup cigaretow hnydom po mjezy. Dojězdźowarjow to njepotrjechi, za nich płaća hišće wosebite prawidła.

Dwě dyrbještej do chorownje

Budyšin. Natyknjenje z koronawirusom su wčera pola dalšeje wosoby w Budyskim wokrjesu zwěsćili. Krajnoradny zarjad je wo aktualnje 29 schorjenych informował. Dwě wosobje, jedna wjace hač předwčerawšim, stej w stacionarnym lěkowanju. Zhorjelski wokrjes je wčera štyri nowe infekcije přizjewił. Jednu wosobu dyrbjachu tam za intensiwne medicinske zastaranje do chorownje dowjesć.

Konje tola poběža

Policija (25.09.20)

Freitag, 25. September 2020 geschrieben von:

Kolesowar so zranił

Hózk. W Hózku je srjedu wječor wodźer nakładneho awta na hłownej dróze kolesowarja přewidźał a jeho šmórny. Byrnjež z koła padnył, so škodowany na zbožo jenož lochko zrani. Zawołana policija wěcnu škodu na sto eurow trochuje.

Do firmy so zadobyli

Serbske Pazlicy. Minjeny dny běchu so njeznaći do jedneje firmy w Serbskich Pazlicach zadobyli. Kaž Zhorjelska policajska direkcija wčera w nowinarskej rozprawje zdźěli, běchu grat w hódnoće něhdźe 5 000 eurow pokradnyli. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 500 eurow.

Z parka palmy sobu wzali

Mužakow. W nocy na srjedu su njeznaći w Mužakowskim parku palmy pokradnyli. Jedna z eksotiskich rostlin bě po zdaću tak ćežka, zo ju policija z čworom na Zhorjelskej dróze wostajenu nadeńdźe.

Chorobne jězdźidło pokradnyli

Kamjenc. Na Jěžowskim pólnym pućiku w Kamjencu su njeznaći, kaž policija hakle wčera pisa, minjeny dny z garaže elektriski chorobny jězdny stoł typa ­Invacare a k tomu słušace elektriske nabiwadło pokradnyli. Ćělnje zbrašenym za žiwjenje jara wažne a trěbne jězdźidło płaći něhdźe 2 000 eurow.

Zajimawostki wo piwarni

Donnerstag, 24. September 2020 geschrieben von:

Kónc septembra budźe tomu 120 lět, zo bu piwarnja Šunowskeho ryćerkubła na přeco zawrjena. Wona wobsteješe něhdy z třoch twarjenjow. Běchu to dom za warjenje piwa z piwowej pincu, słodarnja (Malzhaus) a tehdy hižo njewužiwana palencarnja. Přetož tež palenc něhdy na tymle městnje palachu. Piwarnja steješe wuchodnje hrodu njeposrědnje při puću do směra na Konjecy. W lěće 1922 běchu wšitke twarjenja wottorhali.

Dźensa jenož hišće někotre fotografije na něhdyšu Šunowsku piwarnju dopominaja. Na jednej z lěta 1879 widźimy piwarca Augusta Franca Wetzlauwa z mandźelskej a třomi dźěćimi kaž tež z někotrymi přiwuznymi před piwarnju. Najskerje jedna so tu samo wo najstarše foto, kotrež ze Šunowa docyła eksistuje.

Dwurěčnosć klaca

Donnerstag, 24. September 2020 geschrieben von:

Budyšin (SN/at). Dźěłowy kruh za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa wěnowaše so na swojim wčerawšim posedźenju znowa temje dwurěčneho popisanja zjawnych twarjenjow. To zdźěli społnomócnjena za serbske naležnosće Regina Krawcowa, kotraž krajnoradny zarjad kónc septembra wopušći. Přitomni zwěsćichu, zo nimaja w krajnoradnym za­rjedźe přeco hišće spokojacy rozsud, po kotrymž su wšitke zjawne twarjenja w swójskim nošerstwje konsekwentnje w serbskej a němskej rěči a w jenak wulkim pismje woznamjenjene. Wo zasadne rozrisanje chce so čestnohamtski gremij tuž dale prócować. Hladajo na zjawne domy, kaž je to na přikład nowe pomjenowanje Kubłanišća swj. Bena w Smochćicach, porokowachu, zo zda so serbske popisanje w nowym logu zhubjene, dokelž je přemałe. Dale rozłoži nawodnica wobchodniskeho wobłuka II, přirjadnica krajneho rady Birgit Weber, kak su wobě regionalnej rěči w saněrowanym muzeju Hórnikečanska Energijowa fabrika zwoprawdźili.

Anzeige