Policija (01.09.20)

Dienstag, 01. September 2020 geschrieben von:

Daloko drje njepřišoł

Bjezdowy. Z pokradnjenymi kolesami dyrbješe so policija hižo stajnje zaběrać. Nětko pak so paduši dźeń a časćišo na elektrokolesa měrja, a to nic jenož w pincach a garažach, ale samo, hdyž maja je dowolnicy na awće přičinjene. To sta so předwčerawšim rano w Bjezdowach w gmejnje Halštrowska Hola. Njeznaty bě tam e-bike wot bydlenskeho mobila wotšrubował. Koleso ma hódnotu ně­hdźe 1 100 eurow. Hač pak je z nim da­loko přišoł, je dwělomne. Wobsedźer ­bě wječor do toho akku wutwarił.

Rozmysluja wo swojich wsach

Montag, 31. August 2020 geschrieben von:

Rjad zarjadowanjow k žiwjenju na wsy dale wjedu

Njebjelčicy (JK/SN). Hižo w měrcu je Njebjel­čanska gmejna hromadźe z Bu­dyskej ludowej uniwersitu zahajiła rjad zarjadowanjow pod hesłom „Hromadźe na wsy – myslić – wuknyć – wuwić – činić“. Koronapandemije dla pak njemó­žachu z nim po zahajenskim zarjadowanju pokročować. Minjeny štwórtk běchu tuž wobydlerjo wsow Njebjelčanskeje gmejny přeprošeni, zo bychu zarjado­wanja ze ži­wjenjom pjelnili. Tak witaše wjes­njanosta Tomaš Čornak (CDU) 15 zajimcow z gmejny, kotřiž běchu z wotpo­hladom přišli, wo žiwjenju na swojich wjeskach rozmyslować.

Krótkopowěsće (31.08.20)

Montag, 31. August 2020 geschrieben von:

Znowa třo nawrótnicy z dowola

Budyšin. Wo třoch nowoinfekcijach mjez nawrótnikami z dowola je Budyski wokrjesny strowotniski zarjad minjeny pjatk popołdnju informował. Dohromady rozrosće ličba koronapadow do kónca tydźenja w Budyskim wokrjesu na 515. Postajenych je 57 karantenow (+ 34). Aktual­ne ličby za sobotu a njedźelu hač do kónca redakciskeho dźěła za dźens­niše wudaće hišće njepředležachu.

Dwaj kandidataj za wjesnjanostu

Slepo. Za wólby wjesnjanosty 1. nowembra w Slepom je gmejnski wólbny wuběrk minjeny pjatk dweju kandidatow wobkrućił. Staj to Jörg Funda za CDU a Mathias Lampe za AfD. „Wobaj kan­didataj staj přizwolenaj“, podšmórny nawo­da wólbneho wuběrka Ronny Jurk w Slepom. Funda je amtěrowacy wjesnjanosta a jednaćel dožiwjenskeje kupjele w Krušwicy. Lampe je ćěsliski mišter.

Janusz Wójcik zemrěł

Policija (31.08.20)

Montag, 31. August 2020 geschrieben von:

Z garaže kwad pokradnył

Kubšicy. Njeznaty je w nocy na njedźelu w Brězowje w Kubšiskej gmejnje z garaže kwad w hódnoće něhdźe 3 000 eurow pokradnył. Tón napadny pozdźišo w Neugersdorfje swědkej, kiž je policiju informował. Zastojnicy spytachu muža zadźeržeć, tón pak smaleše wotsal. Po tym zo je wón na polu mašinu zwróći, so pěši zminy. Jězdźidło móžachu wobsedźerjej na to wróćić.

W Olbje dale pytaja

Stróža. Za zhubjenym 44lětnym mužom w Olbje su tež kónc tydźenja pytali. Sobotu bě policija w Stróži pola Hućiny hromadźe z nadregionalnej firmu na městnje, kotraž zasadźi najmodernišu fotorealistisku sonarnu techniku. Mjez druhim wužiwachu nurjenski trut, wu­syłacy live wobrazy z wody. Nimo toho ma trut mechanisku ruku a móže z njej hač do 100 kilogramow ćežke wěcy z wody sćahnyć. Po wuhódnoćenju wobrazow chcedźa jutře znowa policajskich nurjakow ze Saksko-Anhaltskeje, Durinskeje a Sakskeje zasadźić.

Kotre słodźi najlěpje?

Montag, 31. August 2020 geschrieben von:

Miłoćicy. We wobłuku Interreg-projekta „Kubłanje k zachowanju starych sadowcowych družin w namjeznym regionje“ wotměje so sobotu, 5. septembra, wot 14 hodź. wosebite zarjadowanje při Miłočanskej skale. Tam móža wopytowarjo stare družiny jabłukow woptać a nadrobnosće wo nich zhonić. Předewšěm póńdźe wo zažne družiny. Na dalšim zarja­dowanju 3. oktobra wot 10 hodź. steja potom srjedźozažne družiny w srjedźišću. Štóž chcyše stajnje hižo raz wědźeć, kak jeho stara jabłučina na zahrodźe popra­wom rěka, njech přinjese někotre płody sobu a da wot fachowcow zwěsćić, wo kotru družinu so jedna. Wopyt zarjadowanja je darmotny.

Druhich wuchować wuknyć

Při dźěłach Łužiskeje a srjedźoněmskeje towaršnosće hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) na a při B 97 pola Sprjewineho Doła je so wčera zemja zesunyła. Poprawom chcychu dróhu z tak mjenowanymi wertikalnymi drainsami, kotrež tłóča hač do 15 metrow do zemje, zawěsćić. Nětko pak je so zemja pod njej zesunyła a na njej su fachow­cy za geotechniku škałoby 4 do 6 centimetrow našli. Kaž LMBV připowědźi, wostanje dróha porjedźenja dla znajmjeńša dalše tři měsacy zawrjena. Foto: LMBV

W Brězni pola Kamjenca su wčera na Biskopičanskej dróze nowy dźěćacy dom poswjećili. W nim nasta dohromady 170 městnow w žłobiku, pěstowarni a horće. Dohromady inwestowachu nimale 4,5 milionow eurow. Pódla zachoda při puću při­pra­wichu tohorunja serbski napis „Dźěćacy dom Brěznja ,Při holanskej horje‘“. Foto: Feliks Haza

Tójšto próstwow zapodali

Freitag, 28. August 2020 geschrieben von:

Malešecy (CS/SN). Na posedźenju Malešanskeje gmejnskeje rady je tele dny Rudolf­ Rychtar z regionalneho mana­gementa Leader-regiona Hornjołužiska hola a haty bilancu za dobu wot 2014 do 2020 prezentował. Po jeho słowach su k dispoziciji stejace srědki we wobjimje 12,5 milionow eurow dospołnje wučerpane. To woznamjenja, zo njeje hižo žaneje móžnosće, nowe próstwy zapodać. Wupłaćić budu srědki hišće hač do lěta 2023. Spěchowali su projekty ze sadźbu wot 25 do 75 procentow. Mjeńše sumy wudachu předewšěm za priwatne projekty, mjez druhim za wutwar bydlenjow, wjetše sumy nałožowachu zwjetša za zjawne a powšitkownowužitne projekty. Projektowemu managementej předle­žeše dohromady 349 próstwow k wobdźěłanju. Z nich su 245 pozitiwnje roz­sudźili, 104 pak wotpokazali.

Boršć we wustajeńcy

Freitag, 28. August 2020 geschrieben von:

Kamjenc (SN). Lětsa swjeća w Lessingowym měsće 175. róčnicu Kamjenskeje Boršće po wot Wilhelma Leunera nowozestajenym swjedźenskim porjedźe. ­Runočasnje pruwuja požadanje města Kamjenca a spěchowanskeho towarstwa Boršće wo přiwzaće swjedźenja do cyłoněmskeho zapisa imaterielneho kulturneho herbstwa. Za Kamjenske měšćanske zběrki je to přičiny dosć, stawizny Boršće w kabinetnej wustajeńcy w gale­riji sakralneho muzeja w Haninej cyrkwi tematizować, tež hdyž woblubowany swjedźeń runje lětsa koronoweje pandemije dla přewjesć njemóža.

Móst na nowe wašnje zesylnili

Freitag, 28. August 2020 geschrieben von:

W pilotowym projekće zasadźeja karbonowy beton

Zubornička (SN/MWj). Hdyž budźe wot přichodneje póndźele w Zuborničce (Kleinsaubernitz) w Malešanskej gmejnje statna dróha S 109 zaso wočinjena a z njej­ ponowjeny móst nad Starej rěčku, drje nimo jěducym šoferam napadnyć njebudźe, zo su tam minjene tydźenje pilotowy projekt přewjedli. Móst su mjenujcy na nowe wašnje ponowili, a to z karbonowym betonom. Je to zhromadny projekt sakskeho dróhotwarskeho zarja­­da a Drježdźanskeje techniskeje uni­wer­sity, hdźež na tymle polu slědźa a twarske dźěła wědomostnje přewodźuja.

Anzeige