Železny kwas woswjećiłoj

Mittwoch, 10. April 2024 geschrieben von:
Helmut Haza a jeho mandźelska Rejza, rodźena Wjenkec staj póndźelu w Budyšinje swój Železny kwasny dźeń, spominajo na swój cyrkwinski kwas před 65 lětami, wo­swjećiłoj. Jubilar pochadźa z Pomorc a jeho mandźelska ze Sernjan. Wobaj staj ­lětdźesatki w Serbach a za serbski lud skutkowałoj, Helmut Haza w Ludowym nakładnistwje jako lektor a Rejza Hazyna w samsnym předewzaću jako sekretarka. Tam staj so wonaj w lěće 1957 zeznałoj a zalubowałoj. Žadny jubilej staj wonaj w najwušim swójbnym kruhu woswjećiłoj. Před něšto dnjemi staj jimaj z pismom k stawniskemu kwasnemu dnjej zwjazkowy prezident Němskeje Frank-Walter Steinmeier, ministerski prezident Sakskeje Michael Kretschmer, Budyski krajny rada Udo ­Witschas a Budyski wyši měšćanosta Karsten Vogt gratulowałoj. Foto: Frank Haase

Rozsudźa wo namjetach

Mittwoch, 10. April 2024 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. W sydarni zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe wotměje so jutře, štwórtk, w 17 hodź. zjawne posedźenje gmejnskeho wólbneho wuběrka. Wón rozsudźi wo přizwolenju wólbnych namjetow za komunalne wólby 9. junija. Zajimcy su wutrobnje witani.

Bal narodneje drasty

Ćisk. Serbska rejwanska skupina Ćisk přeprošuje na 9. bal narodneje drasty ­sobotu, 13. apryla, w 19 hodź. na žurlu Ćišćanskeho hosćenca „Zeleny wěnc“. Witani su wšitcy, kiž maja wjeselo a radosć při rejwanju a dujerskej hudźbje – hač w narodnej drasće abo nic. Wo dobru naladu a hudźbu stara so dujerska ka­pała z Wjelceja. Zastup płaći 7,50 eurow. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 0172 2017468.

W lěsu so informować

Wobchad přez jednu rołu

Mittwoch, 10. April 2024 geschrieben von:

Tunl pod Limasom wot jutřišeho hač do nowembra saněruja

Budyšin (SN/MWj). Dołho připowědźene a wobšěrnje přihotowane saněrowanje tunla pod Limasom (Königshainer Berge) so jutře započnje. Potom powjedźe wšón wobchad na awtodróze A 4 přez južnu rołu tunla, zo móhli sewjernu rołu do směra na Drježdźany hač do nowembra 2024 saněrować. Jutře něhdźe w 22 hodź. chcedźa sewjernu rołu za wobchad za­wrěć. W južnej role budźe potom do kóždeho směra jedna jězdnja k dispozi­ciji. Awtodróhowa tzwr wšitkich šoferow prosy, wašnje jězdźenja twarnišću přiměrić a wobchadne pokiwy dodźeržeć, praji rěčnik předewzaća Tino Möhring.

Žiwjenje na městnje žarowanja

Mittwoch, 10. April 2024 geschrieben von:

Axel Hettig so za žiwjenjo- a wobswětoškit angažuje. Na Kinajchtskim lěsnym pohrjebnišću ma wón wosebity ­nadawk. Nic pak jenož tam so wón wo ptački a njetopyrje stara.

Wojerecy (SiR/SN). Kěrchowy a pohrjebnišća su w prěnim rjedźe městnosće rozžohnowanja a žarowanja. Wone pak su zdobom městnosće čiłeho žiwjenja. Štóž hižo raz na Kinajchtskim pohrjebnišću bě, je zawěsće hižo wjewjerčki, insekty, ptački a zwěrjata wobkedźbował. Tam měješe Axel Hettig njedawno wosebitu misiju. 57lětny je z gratom a rěblom na pohrjebnišćo přišoł, zo by nowe kukawče na štomy powěsnył.

Zašo hač w minjenych lětach lětsa rěpik kćěje. Předewšěm lětnje wjedro zašłych dnjow je tomu polěkowało, zo so pola z tučnej žołtej barbu prezentuja a wóčko nimo jěduceho zawjeseleja. Rjany kontrast k tomu su běłe kćějace wišniny, kotrež runje tak kaž rěpik nalětnju wón wupřestrěwaja, kaž tule pola Wbohowa blisko Njeswačidła. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (10.04.24)

Mittwoch, 10. April 2024 geschrieben von:

Olympiada serbšćiny zahajena

Wodowe Hendrichecy. 56. centralna olympiada serbskeje rěče bu dźensa we Wodowych Hendrichecach zahajena. Hač do pjatka chce tam 63 šulerjow a šulerkow šěstych lětnikow ze šulow w Hornjej a 28 z Delneje Łužicy swoje dokonjanosće w serbskej rěči při spjelnjenju pisomnych a ertnych nadawkow dopokazać. Nošer zarjadowanja je Serbske šulske towarstwo.

Dešno wosebje powabne było

Choćebuz. Předsydstwo towarstwa Serbski kulturny turizm je so na posedźenju wčera w Choćebuskim Serbskim domje skonstituowało. Dale su so čłonojo wo zarjadowanjach k jutram w Delnjej a Hornjej Łužicy wuměnili. Pozitiwnje zwěsćichu, zo pěstuja žony w jědnaće wsach dwurěčneje Łužicy jutrowne spěwanje w serbskej rěči. Dešno běše jutry wosebje powabne w Delnjej Łužicy.

Wojuja dale wo titul UNESCO

Dźěło w zahrodce a rostlinarni w aprylu (6)

Dienstag, 09. April 2024 geschrieben von:

Z tutym rjadom přinoškow chcemy wam měsačnje poručić, što móžeće w zahrodce abo w rostlinarni zdokonjeć. Přejemy wam wjeselo při dźěle a radosć při wobkedźbowanju toho, štož pod wašimaj rukomaj rosće.

Skónčnje zdawa so wjedro wobstajnje ćopliše być, tak zo móžemy ze zahrodniskimi dźěłami nětko tak prawje započinać – abo?

Za lěto ma wšo hotowe być

Dienstag, 09. April 2024 geschrieben von:

Na twarnišću rozšěrjeneho dźěla Łužiskeje kupjele zběhanku swjećili

Wojerecy (SiR/SN). Trochu hinak hač zwučena bě wčera zběhanka za přetwar Wojerowskeje Łužiskeje kupjele. Dokelž njemóžachu direktnje na třěše posledni hózdź do hrjady zabić, přepołožichu ­ceremoniju na kromu noweho płuwanskeho basenka, kiž we wobłuku saněrowanja nastawa. Tam bě symboliska hrjada natwarjena, do kotrejež jednaćel kupjele Matthias Brauer a wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) hózdź zabištaj. Plećenu krónu tež mějachu. Ta pak njewisaše nad třěchu, ale nad basenkom, kiž ma wot klětušeho nalěća z wodu pjelnjeny być a ludźi do kupjele přićahować.

Awtorka čita z knihi

Dienstag, 09. April 2024 geschrieben von:

Budyšin. Kniha Sabiny Bauer-Helpert „Johann Zautes Lebensfahrt“ steji w srjedźišću přichodneho zarjadowanja w Budyskej Smolerjec kniharni štwórtk, 11. apryla, w 19 hodź. Kniha je biografiski roman wo wosudźe hornjołužiskeho ewangelskeho Serba w 19. lětstotku. Z dokładnej rešeršu wo wšědnym dnju, kulturje a stawiznach rysuja so tež lokalne a regionalne podawki z časa sakskeho kralestwa.

Předstaja projekt při skale

Njebjelčicy. Přichodne posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady wotměje so štwórtk, 11. apryla, w 19 hodź. w sydarni gmejny. Na dnjowym porjedźe steji mjez druhim nowotwar towarstwoweho domu při Miłočanskej skale. Towarstwo ­Kamjenjak projekt předstaji. Dale chcedźa komunalne wobswětlenske připrawy do rukow SachsenEnergie přepodać.

Młode jutry jejka walkowali

Dienstag, 09. April 2024 geschrieben von:
Před něhdźe 20 lětami su w Nowym Měsće nad Sprjewju walkowanje jejkow wozrodźili. Mjeztym je serbski nałožk na młode jutry kruće w kulturnej protyčce wsy ­zakótwjeny. Składnostnje zarjadowanja su so wjacore žony serbsku ­narodnu drastu woblekli. Mjeztym zo dźěći jejka walkowachu, dachu sej starši při bjesadźe kofej, ­tykanc a pražene kołbaski słodźeć, kotrež domizniske towarstwo ­poskićeše. Foto: Jost Schmidtchen

Neuheiten LND