Krok po kroku sej són spjelnjeja (13)

Mittwoch, 02. Oktober 2019 geschrieben von:

Štó a što tči za serbskimi projektami, ko­trež buchu we wobłuku wubědźo­wa­nja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowane? W lětušim serialu Serbskich Nowin­ je předstajamy.

W medijach a socialnych syćach je tež Čłonstwo za integraciju ludoweje akordeonoweje kultury (ČILAK) wo Sakskim fondsu „Čiń sobu!“ zhoniło. „Njejsmy žane­ zapisane towarstwo a tak wot nikoho pjenjezy njedóstawamy. Fonds bě tuž jónkrótna naležnosć, tež raz fenk za předewzaće dóstać“, rozjasnja Syman Pöpel, kiž je w mjenje cyłka próstwu wo spěchowanje zapodał.

Radworska CDU z kandidatku

Mittwoch, 02. Oktober 2019 geschrieben von:

Radwor (SN/MkWj). Gmejnska skupina CDU w Radworju je na swojim wčerawšim posedźenju Katrin Suchec-Dźisławkowu za kandidatku strony k wólbam wjesnjanosty 9. februara 2020 nastajiła. 43lětna Chasowčanka a mać pjeć dźěći móžeše so w tajnych wólbach přesadźić. Zhromadnje z njej nastupiłoj běštaj 34lětna Birgit Elsnerowa z Radworja a 22lětny Filip Wjerš z Čorneho Hodlerja.

Na zhromadźiznje, kotruž nawjedowaše wokrjesny jednaćel Budyskeje CDU Thomas Israel, mějachu wšitcy třo kandidaća składnosć so předstajić a rozłožić, kotre ćežišća bychu jim jako wjesnjanosta Radworskeje gmejny ze 24 wjesnymi dźělemi wažne byli. W rozsudnym wólbnym kole so studowana juristka z jeničkim hłosom přećiwo Wjeršej přesadźi. Do toho bě so wjesnjanosta Wincenc Baberška, kiž po 27 lětach w zastojnstwje hižo njenastupi, jasnje za Filipa Wjerša jako swojeho naslědnika wuprajił. Borbora Hančikowa z Měrkowa porno tomu witaše, zo móhła so zaso raz žona z wjesnjanostku Radworskeje gmejny stać. Powšitkownje wočakuja, zo so hišće dalši kandidaća za wólby přizjewja.

Třo ze samsneho puća

Mittwoch, 02. Oktober 2019 geschrieben von:
W zhromadźiznje zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe je so zajimawa konstelacija wujewiła, kaž bě wčera wuwidźeć. Wězo su w rjadach jeje čłonow bjezwuwzaćnje gmejnscy radźićeljo pjeć sobustawskich gmejnow zastupjeni. Hdyž pak sej wobhladaš, zwotkel woni pochadźeja, móžeš žortnje za to měć, zo ma Radwor dosć wulki wliw w tymle gremiju. Hnydom třo z dohromady 16 radźićelow pochadźeja mjenujcy z Radworja. Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman, tamniši radźićel Roman Nuk a Tilo Žur z gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant so hižo wot dźěćatstwa znaja. Woni njejsu jeno w samsnej wsy wotrostli, ale tež na samsnym puću Pod dubami. A prěnjej mjenowanaj běštaj před lětami samo direktnaj susodaj. Wobaj staj hižo minjene pjeć lět jako radźićelej w zhromadźiznje zarjadniskeho zwjazka skutkowałoj, nětko je so jimaj třeći přidružił. Wčera sedźachu wšitcy třo samo pódla sebje. Marian Wjeńka

Zhromadny projekt zakónčeny

Mittwoch, 02. Oktober 2019 geschrieben von:

Po křižowanišću před Radworskim kěrchowom zaso awta jězdźa

Radwor (CS/SN). W přitomnosći něhdźe 50 wobydlerjow a po wjace hač jednym lěće twarskeho časa su wčera popołdnju křižowanišćo před Radworskim kěrchowom zjawnosći přepodali. Bě to zhromadny projekt krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad (LASuV), Budyskeho wokrjesa, gmejny, ENSO a zamołwitych za wodu a wopłóčki. Kaž wčera wuzběhnychu, dyrbješe twarska firma jenož jenički tydźeń přestawki zapołožić a je zdźěla w dwěmaj změnomaj dźěłała.

Statny sekretar Steffan Brangs (SPD), krajny rada Michael Harig, wjesnjanosta Wincenc Baberška (wobaj CDU) kaž tež Doris Drescher wot LASuV chwalachu sej sćerpliwosć wobydlerjow, kotřiž běchu swoje wjetše a mjeńše starosće z twarskej firmu njeběrokratisce rozrisali. Baberška zhladowaše hižo na dalše twarnišća. Tak měła statna dróha S 197 do Łahowa nowu asfaltowu worštu dóstać. A w Radworju dyrbjeli wotrězk wot šule hač k nawsy tohorunja ponowić. Nimo toho so wón wjeseleše, zo je za klětu wutwar hłowneho puća w Měrkowje planowany.

Twarnišćo sej wobhladali

Mittwoch, 02. Oktober 2019 geschrieben von:

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Twarjenje zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje je hižo dlěši čas twarnišćo. Wulki dźěl delnjeho poschoda tuchwilu přetwarjeja. Wonkownje napadnje, zo je rampa nimale dospołnje wotstronjena a zo je so třěška nad njej zminyła. Nutřka je so hišće tójšto wjace změniło. Wo tym přeswědčichu so wčera čłonojo zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka. Woni schadźowachu so prěni raz w nowej zestawje, kotruž běchu komunalne wólby w meji wunjesli.

Lěkarsku praksu přepodała

Mittwoch, 02. Oktober 2019 geschrieben von:
Serbska zubna lěkarka Jadwiga Lorencowa (nalěwo) je swoju lěkarsku praksu na Budyskej Mättigowej wčera symbolisce swojej naslědnicy přepodała. Po 40 lětach zubnolěkarskeho­ skutkowanja so wona rozžohnuje. Nowa lěkarka budźe Jessica Schönlein, kotraž so nětko do powołanskeje samostatnosće zwaži. Młoda žona bě lěta 2008 swój studij w Tübingenje zakónčiła a dźěłaše spočatnje jako asistentna a pozdźišo jako přistajena zubna lěkarka w Budyšinje a wokolinje. Jeje žiwjenski puć přewodźeja mandźelski a dwě dźěsći. Foto: SN/Maćij Bulank

Krótkopowěsće (02.10.19)

Mittwoch, 02. Oktober 2019 geschrieben von:

Karel Gott njeboh

Praha. Jedyn z najznaćišich čěskich šlagrowych spěwarjow Karel Gott je wčera krótko do połnocy w starobje 80 lět po ćežkej chorosći zemrěł. To wozjewja dźensa powěsćernja ČTK, powołaca so na rěčnicu wuměłca. Karel Gott je nimale 60 lět jako spěwar skutkował a wjele mytow dobył. K jeho najznaćišim pěsnjam słušatej „Babička“ a „Pčołka Maja“.

Do čestneje knihi so zapisali

Choćebuz. Lětušu abituru je na Choćebuskich gymnazijach 21 młodych ludźi z predikatom 1,0 złožiło. Z Delnjoserbskeho gymnazija běchu to třo, Fiona Suffijc­, Elias Bisse a Jack-William Šwicaŕ. Po dobrej tradiciji su so woni do čestneje knihi města zapisali, a to na poslednim posedźenju zhromadźizny měšćanskich zapósłancow.

Prěni trening koparkow

Policija (02.10.19)

Mittwoch, 02. Oktober 2019 geschrieben von:

Medikamenty kradnyli

Wjazońca. Z farmaceutiskim přede­wzaćom we Wjazońcy su sej njeznaći w nocy na póndźelu chětro njewšědny cil za swój njeskutk wupytali. Na Hłownej dróze zadobychu so paduši do rum­nosćow firmy a wočinichu w nim pjenježny kamor. Z njeho wzachu wjetšu sumu pjenjez. Nimo toho zebrachu naj­wšelakoriše medikamenty w cyłkownej hódnoće něhdźe 3 200 eurow. Dale na­činichu pakostnicy něhdźe 1 000 eurow wěcneje škody. Zastojnicy kriminalneje policije su slědy zawěsćili a pytaja nětko za skućićelemi.

Helmec statok přeproša

Mittwoch, 02. Oktober 2019 geschrieben von:

Jitk. Na dworowy swjedźeń přeproša Helmec ratarski statok w Jitku jutře, štwórtk, wot 10 hodź. Předewšěm swójby z dźěćimi móža so tam cyły dźeń zabawjeć. Přihotowane maja jěchansku prezentaciju, burske wiki a tójšto atrakcijow kołowokoło statoka. Z typiskimi ratarskimi wudźěłkami budźe tohorunja wo ćělne derjeměće wopytowarjow postarane. Njedźelu, 6. oktobra, změje tež Ladušec ratarski statok w Chrjebi dźeń wote­- wrjenych duri.

Zwěrjenc wotuća

Wojerecy. Na wosebite wašnje móža zajimcy jutře, štwórtk, wot 8 hodź. za kulisy Wojerowskeho zwěrjenca pohladać. Pod hesłom „Zwěrjenc wotuća“ powjedu hosći po šěsć hektarow wulkim arealu a jim pokazaja, kak so zwěrjata picuja a kotre dźěła maja so rano wobstarać. Wot 10 hodź. demonstruje sokolnik Hans-Peter Schaaf zadźerženje worjołow, sowow a sokołow. Wosebita atrakcija budźe mórski worjoł, kotrehož křidle stej hač do 2,30 metrow rozpjatej. Zastup płaći wosom eurow, potuńšene pjeć.

Zajutřišim do Libereca

Wokrjesne wuběrki wolili

Dienstag, 01. Oktober 2019 geschrieben von:

Wincenc Baberška (CDU) naměstnik Budyskeho krajneho rady

Budyšin (SN/mwe). Na 2. posedźenju Budyskeho wokrjesneho sejmika je wčera 85 z 98 gremijej přisłušacych radźićelow wokrjesne wuběrki, zastupjerjow do dohladowanskich radow a dalšich gremijow woliło. Na dnjowym porjedźe steješe 35 wólbnych dypkow. Dohromady mě­ješe so w zjawnych a w tajnych wólbach 175 městnow wobsadźić. Njezadźiwa tuž, zo so­ jako „wólbny marathon“ wopisane posedźenje přez hodźiny ćehnješe a skoro hač do połnocy traješe.

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl