Pincu za předawarnju z ruku ryli

Dienstag, 20. August 2019 geschrieben von:

Něhdy bě w nimale kóždej wsy naku­powanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjes­njenjo rady k bjesadźe zetkawachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne wob­chody dopominamy.

Dźensa: Róžant (15)


Hižo wot lěta 1822, potajkim nimale dwaj lětstotkaj, maja w Róžeńće pjekarnju. Dźensa je to we wsy jenička móžnosć nakupować a zastarać so z całtami, ze słódnym pječwom a wšědnym chlěbom. We wsy mějachu pak hižo 1847 klamarstwo za kolonialne twory. Lětoličba nad zachodom do tykowaneho domu napřećo cyrkwi na to dopomina.

Radušenjo 725lětne wobstaće wsy swjećili

Dienstag, 20. August 2019 geschrieben von:

Hibićiwa błótowska wjes Raduš zhla­duje na 725lětne stawizny. Jubilej wo­swjećichu minjenu sobotu z pisanym programom, w kotrymž njeje tradicionalne korso čołmow pobrachowało.

Raduš (PBe/SN). „Hižo přeco běchu Radušenjo jara pilni. To jim druzy samo za­wi­dźa: jónu turistisce přihódneho poło­ženja a hospodarskich wuspěchow, zdruha přewšo agilnych ludźi dla, kotřiž su dwě lěće po hoberskim Wjesnym a žnjo­wodźaknym swjedźenju Braniborskeje znowa swjatk na nohi stajili.“ Swjedźenska narěč Michaela Stübgena (CDU), statneho sekretara w zwjazkowym mi­nister­stwje za zežiwjenje a ratarstwo, bě połna chwalby wobydlerjam. Wjesny chronist a Domowinjan Manfred Klicha bě datum prěnjeho naspomnjenja Raduša we wobłuku swojich akribiskich slědźenjow k wjesnym stawiznam wotkrył.

Něhdźe tysac šulerkow a šulerjow Kamjenskich šulow je wčera w běłej drasće, z kwětkami a chorhojemi – tež serbskimi – z centruma Lessingoweho města na Boršć ćahnyło. Tónle wjeršk lětušeho měšćanskeho swjedźenja je prěni Němc w swětnišću Siegmund­ Jähn z balkona radnicy sobu dožiwił. Foto: Feliks Haza

Stare lokomotiwy w nowej zamkarni

Dienstag, 20. August 2019 geschrieben von:

Běła Woda (CK/SN). Po nimale dwěmaj lětomaj twarskeho časa je towarstwo Mužakowska lěsna želznica nětko do swojeje noweje zamkarnje lokomotiwow přeprosyło. Wona je šěsć metrow wysoka a 23 metrow dołha. Dokelž su pod njej stare podkopki, natwarichu halu na 18 betonowych sćežorach, kotrež dwanaće metrow hłuboko do zemje sahaja. Dokelž wone po połojcy we wodźe steja, dyrbja je přidatnje před włóžnotu škitać, štož płaći přidatne 100 000 eurow. Dohromady płaćeše hala z třomi nowymi wuhibkami a 160 metrami kolijow poł miliona eurow. Swobodny stat Sakska drje přida 75 procentow ze spěchowanskich horncow, swójski podźěl towarstwa pak je jeho hranicy překročił, měni předsyda Olaf Urban. Trěbne běchu tuž dary.

Hala ma płunowe tepjenje, tak zo móža ju tež w zymje za reparatury wužiwać. Tak mjenowana přepytowanska jama zmóžnja, sej lokomotiwy wotdeleka dokładnje wobhladać. Pódlanska rumnosć budźe zamkarnja za wobdźěłanje metala, dalša archiw. 24 lět bě so towarstwo wo swójsku zamkarnju prócowało. Hakle z nowymi směrnicami za wuskočarowe železnicy móžachu swój són spjelnić.

Módre wowcy jako poselstwo

Dienstag, 20. August 2019 geschrieben von:

Staroměšćanski festiwal z wobšěrnym serbskim poskitkom

Budyšin (SN/MWj). Po lońšej premjerje organizuje Budyske turistiske towarstwo lětsa znowa staroměšćanski festiwal pod hesłom „Woda, wuměłstwo, swětło“, a to wot 30. awgusta do 1. septembra, připowědźa předsyda towarstwa Dietmar Stange.

Dohromady něhdźe 50 towarstwow, skupin a jednotliwcow z cyłkownje ně­hdźe 600 akterami wuhotuje třidnjowski program z něhdźe sto jednotliwymi zarjadowanjemi. To ma wotbłyšćować, zo móža ludźo rozdźělnych swětonahladow a nabožinow zhromadnje za swoje město něšto na nohi stajić, Stange wuzběhnje.

Wosebita akcija we wobłuku festiwala započnje so pjatk na Hłownym torhošću, hdźež nastaja měrowe stadło 40 módrych plastowych wowcow. Pod hesłom „Wšitke su samsne – Kóžda je wažna“ maja­ wone na zwjazowace mjez ludźimi a na žadosć za měrom skedźbnjeć.

Krótkopowěsće (20.08.19)

Dienstag, 20. August 2019 geschrieben von:

Zapřijmu portrety Serbowkow

Zhorjelc. Na 5. Zhorjelskim fotowym festiwalu „Schauplätze“, kotryž so pjatk za tydźeń zahaji, zapřijmu zdźěla tež wustajeńcu „Prjedy hač woteńdźeš“ Maćija Bulanka z portretami serbskich žonow w drasće. Nimo fotografa SN chcetaj basni­ca Róža Domašcyna a hudźbnik Měrćin Weclich wotewrjenje festiwala wobrubić. Lěta 2011 je LND knihu a CD „Prjedy hač woteńdźeš“ z přinoškami mjenowanych wuměłcow wudało.

Čłonka dohladowanskeje rady

Budyšin. Přirjadnica Budyskeho krajneho rady Birgit Weber zastupuje wo­krjes Budyšin jako čłonka w dohladowanskej radźe Łužiskeho hospodarskeho regiona tzwr. Wotpowědny namjet zarjadnistwa je wokrjesny sejmik tydźenja na swojim konstituowacym posedźenju wobkrućił. Birgit Weber zamołwja w krajnoradnym zarjedźe mjez druhim hospodarske spěchowanje.

Knihi w Němskej wotkisaleja

Policija (20.08.19)

Dienstag, 20. August 2019 geschrieben von:

Rentnarka zmužita była

Wojerecy. 81lětnej žonje je předwčerawšim młody muž we Wojerecach tobołku z kolesa pokradnył. Jako so rentnarka na puć k policiji poda, wona skućićela wuhlada a narěča. Tón pak dyri jej mjezwoči a so zminy. Swědk, kiž bě to wobkedź­bował, smaleše z kolesom za paduchom a zazwoni runočasnje policiju. Zastojnicy 21lětneho skónčnje dosahnychu a jeho nachwilnje zajachu.

Do chroniki pohladać

Dienstag, 20. August 2019 geschrieben von:

Sprjejcy. Šesty raz wotměje so lětsa Dźeń Hornjeje Łužicy, z kotrymž spominaja na załoženje Hornjołužiskeho zwjazka šesćiměstow 21. awgusta 1346. W tymle wobłuku wotměje so jutře, srjedu, wosebite zarjadowanje w Sprjejcach (Spreewitz) w gmejnje Sprjewiny Doł a w tamnišim wosadnym domje. Wot 19 hodź. předstaja tam runje wušłej prěnjej zwjazkaj Sprjejčanskeje cyrkwinskeje chroniki a podadźa wuhlad na třeći zwjazk.

Spominaja na wosebitu žonu

Budyšin. „Nowe widy na dr. Marju Grólmusec“ rěka zarjadowanje štwórtk, 22. awgusta, wot 18 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju. Tam chcedźa na wosebitu žonu spominać a so jeje žiwjenju a skutkowanju z nowymi widami zbližić. Tak wěnuja so prašenju, što bě Mari Grólmusec wažne, kotru rólu hraja jeje serbske korjenje a kotre poselstwo wona za dźensniši čas ma? Na zarjadowanje přeprošeja dźěłarniski zwjazk, město Budyšin, žónska iniciatiwa, Maćica Serbska, Domowina, Serbski institut a gmejna Radwor.

Kruty wobstatk kóždolětneho programa klóšterskeje zahrody w Pančicach-Kukowje je zelowa njedźela. Wčera su sej tam mnozy kupjene abo samozhotowjene zelowe kwěćele na ekumeniskim nyšporje žohnować dali. Mjeztym zo je so skupina dujerjow z pólskeje Leśnicy wo hudźbne wobrubjenje starała, poskićachu wikowarjo kaž Dirk Mann swoje zela. Foto: Feliks Haza

Zwěrjenc a młyn hromadźe dźěłatej

Montag, 19. August 2019 geschrieben von:

Wojerecy (SN). Wosebita informaciska ­tafla steji wot njedawna při klětce ra­pakow we Wojerowskej coologiskej zahrodźe. Wotkryłoj staj ju nawoda coowa Eugène Bruins a ­jednaćel Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna Tobias Čižik­. Na tafli informuja wo wosebitej róli­ čornych rapakow w baji wo Krabaće a poručeja Krabatowy młyn wopytać a tam wjace wo dušnym serbskim kuzłarju zhonić.

Runočasnje wuhladaja wopytowarjo w Čornochołmčanskim młynje info­taflu wo rapakach a zhonja serbsce a němsce něštožkuli zajimaweho wo rozšěrjenju, picy a socialnym zadźer­ženju tohole pta­ka­. Nimo toho wopři­jima tafla pokazku na to, zo móžeš žiwe rapaki we Woje­row­skim zwěrjencu widźeć a zo dóstanješ so tam­ z kolesom a awtom runje tak kaž z direktnym busowym zwiskom měšćanskeje čary 1.

Anzeige