Serbscy seniorojo su z wčerawšim škotowym turněrom w Hórčanskim Młynkec hosćencu swoje hrajne lěto zakónčili. Wob­dźěliło je so 21 kartyplacarjow. Dobyćer turněra bě Gerat Šmeling, druhi Herman Woko a třeća jenička škotowarka Sonja Krječmarjowa.­ Cyłolětne wurisanje wo mišterstwo serbskich škotowarjow-seniorow je Wolfgang Kühne (srjedźa) za sebje roz­sudźił, a to před Hermanom Wokom (naprawo) a Geratom Šmelingom. Foto: Feliks Haza

Kontrowersa w Slepom traje

Freitag, 13. Dezember 2019 geschrieben von:

Gmejnska rada a wjesnjanosta wo dalšim postupowanju njepřezjednaj

Slepo (AK/SN). Kontrowersa nastupajo přichod stareho twarskeho zawoda w Slepom dale traje. To wujewi njedawne wuradźowanje tamnišeje gmejnskeje rady, kotraž wobzamkny po dołhej a horcej diskusiji z dźewjeć přihłosowanjemi a třomi přećiwnymi hłosami zakładny rozsud. Po nim gmejnska rada próstwu podpisacych towarstwow přizwoli. Te chcedźa docpěć, zo gmejna tepjenje, zachodne durje, nabóčne durje kaž tež wokno stareho gmejnskeho domu na tamnišim starym twarskim dworje ponowi. Za to smědźa, tak we wobzamknjenju rěka, hač do 12 000 eurow ze srědkow za wjes Slepo z krajneje pawšale Swobodneho stata Sakskeje k spěchowanju wjesneho ruma wužiwać.

Krótkopowěsće (13.12.19)

Freitag, 13. Dezember 2019 geschrieben von:

Rozsud je jasny signal

Drježdźany. Na wčerawši roszud zwjazkoweho sejma, za dwanaće powołanjow zaso mištersku winowatosć zawjesć, Drježdźanska rjemjeslniska komora jara wita. Jeje prezident Jörg Dittrich ma to za sylny signal, wšako tajka winowatosć rjemjeslnisku kwalitu a dobre dźěło zaruča. Zo su lěta 2004 mištersku wino­watosć za 53 powołanjow wotstronili, bě wopak, Jörg Dittrich wobžaruje.

Kamjenica koło dale

Berlin. Žitawski són wo „Kulturnej stolicy Europy 2025“ je so rozpłunył, runje tak Drježdźanski. Jako jenička sakska poža­darka je Kamjenica do druheho koła wubědźowanja wo němske městno zaćahnyła, kaž jury fachowcow wčera w Berlinje wozjewi. Zbyli w kole su Magdeburg, Hannover, Hildesheim a Nürnberg. Tež Gera je won.

Jednanja bjez wuslědka wostali

Policija (13.12.19)

Freitag, 13. Dezember 2019 geschrieben von:

Katalyzatory z awtow kradnyli

Rakecy/Wojerecy. Katalyzatory su po wšěm zdaću mjez paduchami jara woblubowane. Kaž policija zdźěla, ma so mjeztym z wjacorymi tajkimi padustwami rozestajeć. Mjez druhim su wčera w Rakecach njeznaći hnydom z awtow katalyzatory wutwarili. Škoda wučinja wjac hač 3 000 eurow. Tež we Wojerecach su paduši z Hondy katalyzator wurězali.

Chorownja swj. Jana ma wostać

Donnerstag, 12. Dezember 2019 geschrieben von:

Hornjołužiske kliniki Budyšin su zajimowane zarjadnišćo přewzać

Kamjenc (BG/SN). Spočatk nowembra bě jednaćelstwo maltezow poměrnje njejap­cy wozjewiło, zo chce šěsć swojich chorownjow předać. Wot toho potrje­chenej stej tež zarjadnišći w Kamjencu a Zhorjelcu.

Komunalni politikarjo wšěch frakcijow Kamjenskeje měšćanskeje rady su jara­ znjeměrnjeni. Woni žadaja sej jasnu perspektiwu za chorownju swj. Jana w Lessingowym měsće. Wšako je wona zdobom wažna dźěłodawarka w dwurěčnej kónčinje wokoło Kamjenca. Tamniši měšćanscy radźićeljo rady su tule pozi­ciju na swojim wčerawšim posedźenju z jednohłósnje wobzamknjenym wozjewjenjom zwuraznili. Kamjenski wyši měšća­nosta Roland Dantz (njestronjan) ma tuž nětko jednać. Runočasnje dźa­kuje so měšćanska rada personalej chorownje maltezow za wuběrne dźěło.

Klětuši etat wobzamknyli

Donnerstag, 12. Dezember 2019 geschrieben von:

Město Kulow dyrbi wjac hač 400 000 eurow­ ze swojich nalutowankow brać, zo by klětuši etat wurunał.

Kulow (AK/SN). Cyłkownje 410 000 eurow dyrbi město Kulow ze swójskich rezerwow brać, zo by swój klětuši hospodarski plan wurunało. 301 000 eurow nało­ža za wjace swójskeho kapitala rjedźernje wopłóčkow. Ze zbytkom pjenjez chcedźa etat wurunać. To podšmórny komor­­nik Thomas Woelke na wčerawšim posedźenju Kulowskeje měšćanskeje rady. Gremij je naćisk hospodarskeho plana 2020 jednohłósnje wobzamknył.

„Smy w planje wobkedźbowali, zo so pjenježna situacija w rjedźerni wopłóčkow přiběrajcy pohubjeńša. Pozadk je dotal njerozrisane rozestajenje mjez Kulo­wom a Łazowskej gmejnu wopłóčkow dla“, Thomas Woelke rozłoži. „Ručež budźe­ prawniska situacija zrjadowana, móžemy znowa rozsudźić. Pak wostanu pjenjezy w etaće rjedźernje, pak wróćimy je mě­šćanskej kasy.“

Tež lětsa přewjeduja pod nawodom Marije Bušineje w Radworskej wosadźe znowa zarjadowanja pod hesłom „žiwy adwentny kalender“. Wčera je so za to wjac hač 30 ludźi na Žurec zahrodźe w Radworju zhromadźiło. Woni dožiwichu tam krótki program z dohodownymi pěsnjemi a słuchachu na stawizničku wo adwentnej hwězdźe. Žiwy adwentny kalender zarjaduja Radworscy wosadni stajnje srjedu a sobotu, přichodny raz zajutřišim, tónraz w Małym Wjelkowje. Foto: SN/Hanka Šěnec

Na dalše poćeženja so nastajić

Donnerstag, 12. Dezember 2019 geschrieben von:

Pančicy-Kukow (SN/JaW). Wobydlerjo a šoferojo, kotřiž časćišo statnu dróhu S 100 přez Pančicy-Kukow wužiwaja, dyrbja so bórze znowa na wobchadne poćežowanja nastajić. To wobkrući wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na minjenym posedźenju gmejnskeje rady w Kaščanskej wjace­zaměrowej rumnosći, hdźež bě so radźićel dr. Joachim Kokla w tym zwisku naprašował­.

Kaž Pančičansko-Kukowski wjesnjanosta na naprašowanje našeho wječornika nazornje rozłoži, jedna so při dróhotwarskim předewzaću wo sporjedźenje njedostatka. „Na dźělu dróhi dyrbi­ firma nowu jězdnju saněrować. Dokelž njejstej so nošna a zwjeršna woršta dróhi prawje zlěpiłoj, su tam mjeztym prěnje škałoby a rozpukanja spó­znajomne“, Markus Kreuz wuswětli. Kaž wón dale zdźěli, je za sporjedźenje dróhi Krajny zarjad za dróhotwar a wobchad (LASuV) zamołwity. „Dotal hišće žane informacije­ wo tym nimamy, hdy budźe što na dróze sporjedźane a kak“, wón rjekny.­ Sam je skerje připadnje wo naprawje srjedź Pančic-Kukowa zhonił, jako dźěše wo planowanje w naležnosći twara kolesowanskeje šćežki ze Swinjarnje do Zejic.

Wopytowarjam tójšto skićili

Donnerstag, 12. Dezember 2019 geschrieben von:
Tójšto překwapjenkow mějachu w Slepom na tamnišich tradicionalnych adwentnych wikach wokoło ewangelskeje cyrkwje kaž tež w Serbskim kulturnym centrumje spřihotowane. Wiki, wotměwace so stajnje 2. adwentnu njedźelu, je gmejna wuhotowała. K programej přinošowali su znowa wšitke Slepjanske towarstwa, tamniša wohnjowa wobora a pěstowarnja „Pfiffikus“ kaž tež samozrozumliwje Slepjanske dźěćetko, kotrež je hosći wikow pomajkało a žohnowało. Wustajeńca starych fotow­ wo serbskich kwasach w regionje přiwabi tójšto zajimcow do SKC runje tak kaž klub přećelow barikow, kotryž so tam předstaji. Šěsć zhotowjerkow barikow z wosady bě klub hakle loni 8. nowembra załožiło. Wopytowarjo móžachu so tam tež sami w zhotowjenju barikow pospytać. Foto: Jost Schmidtchen

Inwestor poskitk kupje cofnył

Donnerstag, 12. Dezember 2019 geschrieben von:

Wjesny centrum wostanje w rukach Hamorskeje gmejny

Hamor (CK/SN). Z jednym hłosawzdaćom je gmejnska rada Hamor spočatk tydźenja wobzamknjenje stareje gmejnskeje rady wo předani tamnišeho wjesneho centruma zběhnyła. Inwestor chcyše bywšu pěstowarnju na hladane bydlenja w starobje přetwarić. 18. oktobra pak wón swój poskitk, objekt kupić, nadobo cofny. Za přičinu inwestor měješe, zo by zwoprawdźenje projekta z njesměrnje wjele přidatnymi kóštami zwjazane było, kotrež njeběchu do toho tak spóznajomne. Tohodla njemóže swoje předewzaće hospodarsce zwoprawdźić, kaž komornik Ulrich Bänsch gmejnskim radźićelam nětko rozłoži.

Twarjenje, ke kotrehož předani mějachu hižo w starej gmejnskej radźe rozdźělne měnjenja, wostanje tuž najprjedy raz swójstwo Hamorskeje gmejny. Kaž wjesnjanosta Achim Junker (CDU) rjekny, maja­ hižo prěnje mysle a namjety, kak móh­li z objektom dale postupować. To pak su „njelehnjene jejka, wo kotrychž njemóžemy hišće rěčeć“.

Anzeige