Krótkopowěsće (05.05.23)

Freitag, 05. Mai 2023 geschrieben von:

Přirada załožby so schadźowała

Wojerecy. Zaručenje wučby serbšćiny na šulach běše dźensa tema na posedźenju parlamentariskeje přirady Załožby za serbski lud pod nawodom Marka Šimana ze sakskim kultusowym ministrom Christianom Piwarzom (wobaj CDU) a županku župy „Handrij Zejler“, Gabrielu Linakowej, w domje Domowiny. Linakowa sej žadaše direktne spěchowanje šulskich projektow ze stron ministerstwa.

Biografiju předstajił

Neubrandenburg/Berlin. Składnostnje 90. posmjertnych narodnin tež we Łužicy znateje spisowaćelki Brigitte Reimann wuńdźe lětsa w juliju pod titulom „Žedźu so za žiwjenjom – Brigitte Reimann“ prěnja biografija wo njej. Awtor Carsten ­Gansel je knihu we wobłuku „Knižneho nalěća 2023“ wčera wječor w Neubrandenburgu předstajił, piše powěsćernja dpa. Gansel je literarny wědomostnik a sobustaw němskeho PEN-centruma.

Wětřikowy sćežor poswjećili

„Serbska njedźela“ znowa wobstatk

Donnerstag, 04. Mai 2023 geschrieben von:

Po jutrownych podawkach w Budyšinje hotuje so sprjewine město na dalši ­wulki wjeršk. Budyske nalěćo skića ­lětsa znowa wjele zabawy a tež serb­skeje kultury.

Budyšin (CS/SN). We wobłuku lětušeho Budyskeho nalěća, kotrež ma so wot 19. do 21. meje wotměć, změja na třoch jewišćach drje za kóždy hudźbny słód něšto přihotowane. Lubowarjo šlagra přińdu runje tak na swoje kóšty kaž fanojo elektroniskeje hudźby. Ćežišćo je lětsa brass, potajkim dujerska hudźba, zdźělichu organizatorojo předwčerawšim na nowinskej rozmołwje. Dohromady wustupi 27 kapałow, k tomu jednotliwcy a hudźbne dwójki. Cyłkownje stara so 580 sobuskutkowacych wo zabawu Budyšanow a jich hosći.

Pokročuja rozmołwu

Donnerstag, 04. Mai 2023 geschrieben von:
Budyšin. Z diskusiju wo knize Měrany Cušcyneje „Stop a stup“ pokročuje Zwjazk serbskich wuměłcow rjad swojich literarnych wuměłskich rozmołwow pod titulom „tracTare“. Zhromadne zarjadowanje z Ludowym nakładnistwom Domowina wotměje so jutře, pjatk, 5. meje, we 18 hodź., w towarstwowej rumnosći Budyskeho hosćenca „Brauhaus“ na Thomasa Mannowej dróze čo. 7. Zawod do edicije poda Sylwija Šěnowa. Na zarjadowanje su wšitcy zajimcy a lubowarjo serbskeje literatury wutrobnje přeprošeni.

Policija (04.05.23)

Donnerstag, 04. Mai 2023 geschrieben von:

Drogi a zabijak namakali

Budyšin. Zastojnicy Budyskeho jastwa su zawčerawšim pola wopytowarki drogi namakali. Na to informowachu policiju. 35lětna žona měješe 0,5 gramow konopa a jednu tabletu ecstasy při sebi. Pola jeje 20lětneho přewodźerja namakachu zabijak. Na to přepytachu zastojnicy tež zhromadne bydlenju wobeju podhladneju. Hač su tam něšto namakali, znate njeje.

„Hórnikowa“ njech wostanje

Donnerstag, 04. Mai 2023 geschrieben von:

Po druhim posudku pomjenowanja dróhow je nětko wšo jasne

Chrósćicy (SN/mb). Pomjenowanje dróhow na serbske wašnje kaž „Chróšćanska“, „Hłowna“, „Hórnikowa“ abo „Wingerowa“, tak čitaš w třistronskej ekspertizy Serbskeho instituta z pjera dr. Anje ­Pohončoweje, „móhli w spisownej rěči akceptować“. Chróšćan wjesnjanosta Marko Kliman so wjeseli, zo je tež po doporučenju wědomosće móžno, dróhowe tafle „po ertnym wašnju“ popisać.

Nowa atrakcija w Choćebuzu

Donnerstag, 04. Mai 2023 geschrieben von:
Derje zažiwiła je so słonica Don Chung w Choćebuskim zwěrjencu, kiž je z njej nětko wo atrakciju bohatši. Słonica z Lipska tam mjeztym swój nowy domicil přeslědźi. Don Chung je 40 lět stara. Kónc minjeneho tydźenja su ju w nowym domje elefantow w zwěrjencu medijam předstajili. Choćebuska słonica Sundali bydli tam nětko hižo tři lěta sama, po tym zo dyrbjachu jeje towaršku Karlu zasparnić. Don Chung dźe so podobnje. Wona bydleše w Lipsku w črjódźe z druhimi elefantami, njenamaka pak tam žanych přećelow a bu wustorčena. Nětko matej Don Chung a 55lětna Sundali na stary dźeń składnosć, so spřećelić. Foto: Michael Helbig

Dalekubłanje sekretarkow z LUCIJU

Donnerstag, 04. Mai 2023 geschrieben von:
Sekretarki serbskich gmejnow w zarjadniskim zwjazku „Při Klóšterskej wodźe“ su wčera měli wosebite dalekubłanje w Chróšćanskim gmejnskim zarjedźe. Michał Cyž a Božena Braumanowa z medijo-pedagogiskeho projekta LUCIJA Serbskeho šulskeho towarstwa staj jim posrědkowałoj wědu a pokiwy we wobchadźe z digitalnymi dźěłowymi srědkami a kompjuterowymi programami. Zarjadowanje je so přezcyłnje w serbskej rěči wotměło. Wobdźělili su so na poskitku, kotryž staj sobudźěłaćerjej LUCIJE po potrjebje zestajiłoj, sekretarki z gmejnow Chrósćicy, Ralbicy-Róžant, Njebjelčicy, Pančicy-Kukow a ze zarjadniskeho zwjazka samoho. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (04.05.23)

Donnerstag, 04. Mai 2023 geschrieben von:

Habeck přewozmje patronatstwo

Flensburg. Za koparske europske mišterstwo narodnych mjeńšin Europeadu 2024 w němsko-danskim pomjeznym kraju přewozmje němski wicekancler a zwjazkowy minister za hospodarstwo a škit klimy Robert Habeck patronatstwo. To je zarjadowaca organizacija FUEN wčera zdźěliła. Politikar Zelenych a rodźeny Lübeckčan bydli w Flensburgu, wón zastupuje tamniši wólbny wokrjes 1 tuchwilu w zwjazkowym sejmje.

Choćebuska šansoneta w Halle

Halle nad Solawu. Na 18. festiwalu Women in Jazz, kotryž bu wčera w Halle nad Solawu zahajeny, prezentuje so přichodnu wutoru mjez druhim delnjoserbska spěwarka Lena Hauptmann ze swojim duwom LeDazzo. Lena Neumann, z kotrejž Hauptmann zhromadnje w triju Die Lenas hudźi, ma lětsa šansu na wu­znamjenjenje we wobłuku dorostoweho wubědźowanja „Next Generation“.

Planuja Rudne horiny škitać

35 metrow wysoko štomy wurězał

Mittwoch, 03. Mai 2023 geschrieben von:
We Łusču je dźensa rano hač do připołdnišich hodźin wjesnjanosta Bóščanskeje gmejny Stanij Ryćer (na dźěłowej platformje) hałuzy dubow wosrjedź wsy wurězał. Wjesnjenjo běchu na to skedźbnili, zo móhli so při sylnym wětřiku suche hałuzy wotłamać a wobydlerjow zranić. Za trěbne dźěła je sej gmejna jězdźidło wupožčiła, kotrež ma 35 metrow dołhi wukładowak z platformu. Foto: Feliks Haza

Mały Wjelkow (CS/SN). Lědma hdy je Małowjelkowska zahroda sotrownjow telko žiwjenja wuhladała, kaž štwórtk wječor zańdźeneho tydźenja! Z gmejny a wokoliny běše syła wopytowarjow přišła, zo by bórzomne wozrodźenje historiskeho twarskeho ansambla woswjećiła. Před 253 lětami běchu Ochranowscy bratřa zakładny kamjeń za prěni twar połožili, w kotrymž žony wosady – sotry – hromadźe bydlachu a dźěłachu. Hakle njedawno je europski pomnikoškitny zwjazk Europa Nostra ansambl sotrownjow do skupiny sydom najbóle wohroženych europskich twarskich pomnikow přiwzał. Z tym je wón wobstatk kolektiwneho pomjatka Europy. Spěchowanske towarstwo za Małowjelkowske sotrownje jara zwjesela, zo je financowanje za nuzne saněrowanje twarow zawěsćene: dohromady 445 000 eurow dóstanje wot Zwjazka kaž tež kraja Sakskeje.

Anzeige