Krótkopowěsće (24.09.21)

Freitag, 24. September 2021 geschrieben von:

Ministerka pola Delnjoserbow

Choćebuz. Braniborska kulturna ministerka Anja Schüle (SPD) je dźensa Domowinsku župu Delnja Łužica wopytała. W Choćebuskim Serbskim domje rozmołwješe so wona z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom, z městopředsydu dr. Harmutom Leipnerom a z jednaćelom třěšneho zwjazka w Delnjej Łužicy Marcusom Końcarjom.

Z incidencu hospitalizacije

Budyšin. Wot dźensnišeho płaći w Sakskej nowe škitne postajenje korony dla. Nowe měritko za posudźowanje połoženja je sydomdnjowska incidenca hospitalizacije, kotraž je po RKI dźensa w Sakskej 0,89. Wčera informowachu w Budyskim wokrjesu wo 19 natyknjenjach z koronawirusom. Incidenca je tu po RKI dźensa z 48,7 štwórty dźeń za sobu nad hódnotu 35, za wokrjes Zhorjelc je RKI 29,5 podał. Tam bě wčera 16 infekcijow.

Zhromadne prócowanja

Policija (24.09.21)

Freitag, 24. September 2021 geschrieben von:

Pjany z kolesom po puću był

Wjazońca. Policija je wčera we Wjazońcy napadneho kolesowarja lepiła. Kontrola wujewi pola 37lětneho alkoholowu hódnotu 1,66 promilow, a policija wozjewi jeho wopojenosće we wobchadźe dla.

Słowničk za wikowarjow poručili

Donnerstag, 23. September 2021 geschrieben von:

Dźěłowy kruh za serbske naležnosće w Budyskej měšćanskej radźe je so wčera z podpěru za Lěto Zejlerja a Kocora kaž tež z polěpšenjom dwurěčneho marketinga rozestajał.

Budyšin (CS/SN). Kak móhli zarjadowanja klětušeho Lěta Zejlerja-Kocora němskim měšćanam zbližić, kotřiž ze serbskej tematiku so tak jara njezaběraja? Prašenje to, na kotrež pytachu čłonojo dźěłoweho kruha za serbske naležnosće na swojim wčerawšim posedźenju w sukelnicy za wotmołwami. Rozjimali su wšelake móžnosće, zo bychu zjawnosć wo 27 dypkach zarjadowanskeho programa skutkownje informowali. Tak budu nětko pruwować, kak hodźa so na přikład płoniny při Mosće měra abo busowe zastanišća za wabjenje wužiwać. Jako bjez problema móžne zda so być, připrawić chorhoj na měšćanskim domje na Hłownym torhošću. Wjeršk Lěta Zejlerja-Kocora budźe klětu w oktobrje serbski spěwanski swjedźeń w měšćanskej hali „Króna“. Organizatorojo wočakuja tam wulku ličbu chórow.

Tykowany statok Michaela Purschkeho (2. wotprawa) w Njebjelčicach ma wysoku kwalitu. Wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU, 2. wotlěwa) je tele dny čłonow jury Sakskeho statneho myta za twarjenje na wsach (Sächsischer Staatspreis ländliches Bauen) přewodźał, jako sej woni statok wobhladachu. Přijěli běchu předsydka komisije, dipl. ing. architektka Ines Pöschmann-Panzer (nalěwo), dipl. ing. architektka Christine Tenne (3. wotl.) a dipl. ing. twarski wyši rada na wuměnku Christian Meyer (naprawo). Za wubědźowanje přizjewjenych bě 110 objektow. Tych, kotrež sej komisija wobhlada, je 37. W oktobrje chce sakske ministerstwo za regionalne wuwiće dobyćerjow wozjewić. Foto: Feliks Haza

Wiki drjewa zaso stabilne

Donnerstag, 23. September 2021 geschrieben von:

Měšćanska rada Kulowa etat za komunalny lěs wobzamknyła

Kulow (AK/SN). Swój komunalny lěs dale zamołwiće a směrodajnje wobhospodarjeć chce tež město Kulow. To podšmórny naměstnik nawody twarskeho a porjadoweho wotrjada Jurij Brösan na minje­nym wuradźowanju měšćanskeje rady. Jednohłósnje wobzamknychu Kulowscy radźićeljo klětuši hospodarski plan za komunalny lěs. „Ličimy z nadbytkom něhdźe 8 700 eurow“, Brösan rozłoži. „Wiki drjewa su zaso stabilne.“

Kaž z etata 2022 wuchadźa, chcedźa dochody něhdźe 61 200 eurow docpěć, mjez druhim 42 100 eurow z předanje drjewa. Za přetworjenje lěsow nadźijeja so ně­hdźe 18 600 eurow spěchowanskich srědkow Sakskeje. Tomu napřećo steja wudawki nimale 52 400 eurow. Cyłkownje wobsedźi město Kulow 162,7 hektarow lěsa.

Jenož woheń njehašeli

Donnerstag, 23. September 2021 geschrieben von:
Minjenu njedźelu swjećeše wohnjowa wobora w Rachlowje pod Čornobohom w Kubšiskej gmejnje 100. róčnicu wobstaća. W lěće 1921 załožichu ratarjo a rjemjeslnicy woboru, zo bychu žně a chěže zhromadnje škitali. Nimo wobory běše tež šula wjesne srjedźišćo za serbskich a němskich wobydlerjow Rachlowa. Zo bychu serbskorěčny charakter tež w přichodźe zdźerželi, je nawoda Rachlowskich wohnjowych wobornikow Jens Lehmann (na jewišću naprawo) ideju zrodźił, dwurěčne ­pućowanske tafle nastajić. Foto: Olaf Reichert

Wobhospodarjer „Wucha“ trěbny

Donnerstag, 23. September 2021 geschrieben von:

Hamor (AK/SN). Oficialna kupanska sezona w Bjerwałdskim jězoru je zakónčena. Na minjenym posedźenju Hamorskeje gmejnskeje rady wjesnjanosta Achim Junker (CDU) rjekny: „Minjenu sezonu su tysacy hosći z kraja a wukraja wólno­časne zarjadnišća w našej gmejnje wo­pytali.“ Wón dźakowaše so předewšěm čestnohamtskim zamołwitym, mjez druhim za porjad a wěstotu, wohnjowym wobornikam kaž tež čłonam Němskeho čerwjeneho křiža, staracym so wo wěstotu w a při wodźe. Sportowe čołmy mjeztym do zymskeho składu woža.

W krajinowej wuměłskej twórbje „Wucho“ su lětsa wosom wulkich zarjadowanjow wotměli. Tak běchu hosćo na přikład tež na poskićenja Łužiskeho festiwala a akademije Europskeho chóra Zhorjelc přišli. „Za dźiwadło pod hołym njebjom ze 270 městnami pytamy trajnje spušćomneho wo hospodarjerja, kiž poskići wopytowarjam a wobydlerjam atraktiwny a wobstajny program a zdobom gastronomiske zastaranje zawěsći“, wjesnjanosta Junker rjekny.

Krótkopowěsće (23.09.21)

Donnerstag, 23. September 2021 geschrieben von:

Wjetša ličba natyknjenjow

Budyšin. Ličba natyknjenjow z koronawirusom w Budyskim wokrjesu dale přiběra. Krajnoradny zarjad je wčera wo 57 informował. Runje tak stupa tu incidenca, po RKI wučinja wona dźensa 46,6 a je tuž třeći dźeń za sobu nad hódnotu 35. Za wo­krjes Zhorjelc poda RKI dźensa incidencu 26,3. Tam rozprawjachu wčera wo 25 infekcijach.

Serbski sejm Michel přijał

Njebjelčicy. Tudyša direktna kandidatka SPD za wólby zwjazkoweho sejma Ka­thrin Michel je dźensa Njebjelčicy wopytała. Z wjesnjanostu Tomašom Čornakom (CDU) rozhladowaše so wona po wsy a poby w pěstowarni. Po tym su ju čłonojo Serbskeho sejma wo idejach za kulturnu a kubłansku awtonomiju a wožiwjenju serbskeje kultury, rěče a identity informowali.

Pjenjezy za přemysło

Policija (23.09.21)

Donnerstag, 23. September 2021 geschrieben von:

Bjez jězbneje dowolnosće po puću był

Budyšin. Na Budyskej Sukelnskej je policija wutoru popołdnju 32lětneho šofera wosoboweho awta zadźeržała. Při přepruwowanju jeho datow zastojnikaj zwěsćištaj, zo bě muž bjez jězbneje dowolnosće po puću. Zdobom běše wón drogi brał a měješe w awće po zdaću kradnjene wěcy. Mjez druhim běchu to hišće ori­ginalnje zapakowane parne rjedźaki a prochsrěbaki. Nastroje policija sćaza, dowjeze wodźerja awta k wotedaću kreje a wozjewi jeho pozdatneho padustwa dla. Policija pad přepytuje.

Škotowarjo sej wulećeli

Donnerstag, 23. September 2021 geschrieben von:
Přećeljo škota, „serbscy seniorojo-škotowarjo“ su sej njedawno ze swojimi mandźelskimi, partnerami a přećelemi po tradiciji wulećeli, a to z Budyskim předewzaćom Lassak. Při najrjeńšim słónčnym wjedrje wotkrychu sej woni Błóta a Kraj šokolody Felicitas w Lěšćach (Hornow). Tójšto wědy nasrěbachu so na třihodźinskim čołmikowanju po błótowskich groblach. Na to su jim praliny a kofej w manufakturje Felicitas zesłodźeli. Zdobom zhonichu tam wo produkciji šokolody a pralinow. Při tym so jim wuswětli, zo chłóšćenje začuće zboža posrědkuje. W historiskim hosćencu „Oppott“, pomjenowanym po něhdyšej grobli, w błótowskej idylce Lědy, zesłodźa sobujěducym wobjed. Wječerjeli su wšitcy zhromadnje na dompuću w serbskim hosćencu „Dubrjenske bahno“. W małej wsy njedaloko Kulowa spodobny dźeń škotowarjow wuklinča. Měrćin Nowak

Anzeige