Na stawizny dopominać

Mittwoch, 14. August 2019 geschrieben von:

Hižo dlěje hač dwě lěće prócujetej so Koslowčance Wórša Pašcyna a Lucija Grellertowa wo pomnik w swojej ródnej wsy. Dopominać ma wón na struchły čas a na wjesnjanow, kotřiž njejsu so z Druheje swětoweje wójny nawróćili.

Třinaće Koslowčanow je za čas Druheje swě­toweje wójny zwonka domizny žiwjenje přisadźiło. Na nich ma pomnik do­pominać, ale tež na bitwy we wsy kónc hrozneje wójny 1945. Měnitej, zo njeměli na stawizny zabyć, dokelž tež dźensa měr na swěće garantowany njeje. Pomnik měł zdobom napominać hidu a sebičnosć njedopušćić.

Wórša Pašcyna a Lucija Grellertowa pak nochcetej měć pomnik podobny tym, kotrež na wsach powšitkownje widźimy. „Chcemy wuměłsku twórbu, kotraž ze swójskim wurazom na dóńt wsy a wjesnjanow pokazuje. Pomnik ma so orientować na začuću wo spomnjeću dźensnišeho časa“, wonej rozłožujetej. Póńdźe-li po planje iniciatorkow, bychu pomnik klětu w Koslowje postajili – 75 lět po surowych wojowanjach we a wokoło Koslowa.

Jednorosć fascinuje

Mittwoch, 14. August 2019 geschrieben von:
Štóž dźensa we wobłuku někajkeho swje­dźe­nja staru techniku zapřijima, móže sej wulkeho zajima wopytowarjow wěsty być. Tak su oldtimerowe wosobowe awta a mopedy kaž tež historiske kolesa spočatk měsaca w Sernjanach runje tak ludźi wabili kaž minjeny kónc tydźenja stare traktory w Koblicach abo hižo trochu starše lětadła w Lětonju. W času, hdyž samojěduce awta hižo žana utopija njejsu, hdyž so kompjutery dźeń a bóle do najnjemóžnišich wobłukow našeho žiwjenja zadobywaja, a hdyž bjez interneta lědma hišće něšto dźe, su ludźo wo jednorosći stareje techniki fascinowani. Něhdy jězdźachu awta bjez mikrochipow, něhdy dyrbješe wodźer traktora hišće porjadnje mocy nałožić, a hdyž moped stawko­waše, sy jón zdźěla hišće sam sporjedźeć móhł. Njezbožowniši pak ludźo přiwšěm njeběchu. Dźensniši wulki zajim za staru techniku je kaž žadosć za jednorišim žiwjenjom. Marian Wjeńka

Třihanje wowcow pokazał

Mittwoch, 14. August 2019 geschrieben von:
Wopytowarjam Rogeńskeho parka su minjeny kónc tydźenja demonstrowali, kak wowcy třihaja. Po tym zo dyrbješe prěnja tajka akcija před měsacom dešćika dla wupadnyć, móžeše wowčer Ronald Rocher tónraz pokazać, kak derje swoje rjemjesło wobknježi. Cyłkownje 24 pomorskim wowcam je wołmu třihał. Při něhdźe tři hodźiny trajacym dźěle měješe wón třoch pomocnikow, kotřiž su wowcy popadnyli, wowčerjej přewostajili a wołmu zrumowali. Wot junija 2019 so wowcy w nakromnych dźělach Rogeńskeho parka zaso pasu. Z přirodnym wašnjom hladanja zele­nišćow lutuja sej zamołwići parka trawusyčaki. Foto: Michael Helbig

Nowa gmejnska rada spřisahana

Mittwoch, 14. August 2019 geschrieben von:

Tójšto dźěła mějachu nowowuzwoleni čłonojo Radworskeje gmejnskeje rady na swojim wčerawšim konstituowacym posedźenju, po tym zo běchu přisahu złožili.

Radwor (SN/MKWj). Na 20 dypkow wo­při­­jacym dnjowym porjedźe stejachu najprje­dy raz wólby w srjedźišću. Tak měja­chu gmejnscy radźićeljo w tajnych wólbach wo tym rozsudźić, štó gmejnu přichodnje w zaměrowym zwjazku Sprjewica, w gmejnskim zwjazku z Wulkej Dubrawu a Malešecami kaž tež w Radworskej šulskej konferency zastupuje.

Na spočatku posedźenja měješe wjesnjanosta Wincenc Baberška česć, přitomnych 16 radźićelow spřisahać. Serbscy radźi­ćeljo złožichu slub na dobro gmejny w swojej maćeršćinje. Za zastupowa­ceho wjesnjanostu wuzwolichu Pětra Klimana, kiž tele zastojnstwo hižo wjele lět wukonja.

Wjacore sta wopytowarjow zličichu minjeny kónc tydźenja na wulkim zetkanju starych kaž tež nowšich traktorow a wlečakow w Kobli­cach pola Wulkich Ždźarow. Stani Suchi z Róžanta a Měrćin Korjenk ze Sernjan (wotlěwa) zajimowaštaj so tam za traktor, kotryž je historisku młóćawu ćěrił. Foto: Feliks Haza

Z drastu pokazuja swoju filozofiju

Mittwoch, 14. August 2019 geschrieben von:

Brětnja-Michałki (SiR/SN). Z koncertom dujerskeje kapały Horjany su minjenu njedźelu 42. němsko-serbske wjesne swje­dźenske hry w Brětni-Michałkach skón­čili. Organizatorojo běchu na třoch dnjach znate programowe dypki zašłych lět runje tak do programa zapřijeli kaž nowe ideje.

Tak njezarjadowachu pjatk kaž zwu­če­ne turněr dwójneje hłójčki, ale korčmowy kwis. Prašenja, kotrež Ringo Kloß a Jan Kregelin 14 wobdźělenym mustwam stajištaj, běchu žortne, napjate a zwjetša nic lochke. Najwjace prawych wotmołwow wědźeše runje mustwo „Bjezradni“. „Běchmy překwapjeni, kak zabawna móže tajka hodźina być“, měnješe Ringo Kloß. Sobota steješe cyle w znamjenju zabawnych hrow młodostnych. Njedźelu pak zahajichu ze zhromadnymi kemšemi w bróžni Metaschkec swójby.

Plan na dwě lěće nastajić

Mittwoch, 14. August 2019 geschrieben von:

Tež Njeswačanscy nowi gmejnscy radźićeljo dźěłać započeli

Njeswačidło (JK/SN). K swojemu konstituowacemu posedźenju je so wčera nowowuzwolena Njeswačanska gmejnska rada zešła. Wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) witaše dotalnych kaž tež nowych radźićelow, mjez nimi dohromady štyri žony, tak zo wučinja jich podźěl na mejnskej radźe nětko 30 procentow. Po tym zo bě wjesnjanosta radźićelam hłowne wobsahi dźěła rady w minjenych štyrjoch lětach do pomjatka zwołał, zawjaza jich do noweho zastojnstwa. Při tym skedźbni na to, zo smědźa tež serbsce spřisahać, štož pak nichtó nječinješe. Do to­ho je so Schuster přitomnym ně­hdyšim čłonam gmejskeje rady z wopismom a kwěćelom za jich wuspěšne skutkowanje w parlamenće dźakował.

Z oldiejowym lětadłom do sprjewineho města

Mittwoch, 14. August 2019 geschrieben von:

Lětoń (CS/SN). Budyske lětarske dny, kotrež su minjeny kónc tydźenja 13 000 wopy­towarjow na Lětońske lětanišćo při­wa­bili, su tež pilotam stajnje dobra adresa. To móžetaj Wilfried Brauckmann a jeho kopilot Bernd Huke wobkrućić. Wobaj běštaj hižo třeći króć pódla. Z oldiejowym lětadłom typa Beech D 18 S staj wonaj z Braunschweiga přilećałoj.

Napadne čerwjene lětadło bu 1946 w USA twarjene. Wilfried Brauckmann bě je w lěće 2014 kupił a je sej z nim són spjelnił. W mašinje ma nimo dweju pilotow šěsć pasažěrow městno. Wona ma 450 PS sylny motor a pjeć tankow, tak zo tež­ dlěše čary zmištruje. Lětadło běchu swój čas wot Seattla přez Kanadu a Grönlandsku do Braunschweiga přewjezli. Posledni čwak z Jendźelskeje sedźeše Wilfried Brau­ckmann sam za wodźidłom. Wosebitostka mašiny je, zo hodźi so w jeje „nosu“ kamera instalować. Firma Boeing je na te wašnje swoje pasažěrske mašiny w powětře fotografowała.

Krótkopowěsće (14.08.19)

Mittwoch, 14. August 2019 geschrieben von:

Jamu wěsće wobhospodarjeć

Berlin/Choćebuz. Skoržićelej Němska pomoc přirody (DUH) a Zelena liga witatej wčerawši wukaz braniborskeho krajneho zarjada za hórnistwo, zo maja so na „wěstotne wobhospodarjenje“ Janšojskeje jamy přihotować. Wobhospodarjer LEAG so na hotuje, zo njemóža dale bruni­cu wudobywać. Pozadk stej mało dnowneje wody a zničenje wokolnych bahnow přez jamy. Přećiwo tomu běštej DUH a Zelena liga skoržiłoj.

Dnjowe poskitki za šulu rozšěrić

Lipsk. Sakski Zwjazk za cyłodnjowsku šulu je so do wólbow krajneho sejma z wosom prašenjemi na strony wobroćił. Nimo AfD a Swobodnych wolerjow su wšitke strony wotmołwili. Nimale wšitke su za to, cyłodnjowske poskitki přichodnje bóle podpěrać.

Drježdźanske lětanišćo prědku

Policija (14.08.19)

Mittwoch, 14. August 2019 geschrieben von:

Z Lkw-jom awto a płót skóncował

Hózk. Njemału škodu načinił je wodźer nakładneho awta zawčerawšim w Hózku. Při wróćostorkanju zajědźe wón do wosoboweho awta a stłóči jón na štom. Jako Lkw zaso doprědka jědźeše, šmórny so wón metaloweho płota a jón tohorunja wobškodźi. Byrnjež něhdźe 8 000 eurow škody načinił, so wodźer Lkw-ja zhubi. Swědcy pak spomjatkowachu sej čisło jězdźidła a informowachu policiju. Šofer změje so nětko ćeknjenja z městna nje­zboža dla zamołwić.

Anzeige