Za hodowne wjeselo dźěći

Freitag, 19. November 2021 geschrieben von:
Budyski Center na Žitnych wikach je so lětsa znowa na akciji „Hody w črijacym ­kartonku“ wobdźělił. Sobudźěłaćerka Klaudia Horbankowa (na wobrazu) móžeše tam nimale 50 wjetšich a mjeńšich paketow přijimać. Zdźěla běchu je w centeru ­zaměstnjene wobchody spakowali, najwjetši dźěl pak su Budyšenjo darili. Z pomocu cyłoněmskeje akcije, kotruž wot 1993 kóžde lěto přewjeduja, zawjesela tónraz ­potrěbne dźěći we wuchodoeuropskich krajach, mjez druhim w Litawskej, Letiskej, Rumunskej, Bołharskej, Słowakskej a Chorwatskej. Foto: Carmen Schumann

Krótkopowěsće (19.11.21)

Freitag, 19. November 2021 geschrieben von:

Natyknjenja njepopušćeja

Budyšin. Docpěteho schodźenka přećeženja w sakskich chorownjach dla płaći wot dźensnišeho w mnohich wobłukach rjadowanje 2G. Incidenca po RKI wučinja w Budyskim wokrjesu 804. Tam su wčera za minjenej dnjej wo 1 923 natyknjenjach z koronawirusom informowali. We wokrjesu Zhorjelc běchu w samsnym času 442 infekcijow a dwaj smjertnej padaj. Incidenca po RKI je tam dźensa 334,9.

Dobyćerjej wurisanja Kocor 2.0

Budyšin. W kompozitoriskim wurisanju Kocor 2.0 Towaršnosće za spěchowanje Serbskeho ludoweho ansambla je jury dobyćerjow pomjenowała. Prěnje myto spožča Kulowčanej Lukasej Čórlichej za twórbu „Njesmjertnosć“ za orchester a sopran-solo, třeće myto Dennyjej Hozmanej z čěskich Liběšic za twórbu „Nadźija, lubosć, wěra“, spisanu za solo-spěw z klawěrnym přewodom. Druhe myto ­jury njespožča.

Wo čěskich Němcach

Policija (19.11.21)

Freitag, 19. November 2021 geschrieben von:

Elektroawto fuk

Wojerecy. Po wšěm zdaću njeměrja so paduši jenož na wosobowe awta z bencinowym abo dieselowym motorom, ale přiběrajcy tež na elektroawta. Njelubu překwapjenku mjenujcy dožiwi wobsedźer tajkeho BMWja, jako chcyše na pokutnym dnju we Wojerecach ze swojim i3s wotjěć. Elektroawto w hódnoće ně­hdźe 45 000 eurow běchu njeznaći w nocy do toho pokradnyli. Policija nětko mjezynarodny za awtom slědźi.

Wuznaće k jubilejej města

Donnerstag, 18. November 2021 geschrieben von:

Wjele idejow za róčnicu zběrali, dźěło pak so nětko hakle započina

Kamjenc (UM/SN). K 800. róčnicy wobstaća Kamjenca w lěće 2025 su wobydlerjo za to wutworjenej dźěłowej skupinje 114 idejow zapodali. „Wothłós je přemóžacy“, praji wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan). „Wón wotbłyšćuje, zo su ludźo z městom wusko zwjazani a zo chcedźa jubilej hódnje woswjećić.“ Z dźěłoweje skupiny, kotraž je ideje zběrała a kategorizowała, wutworja tuž swjedźenski komitej. To chce Dantz spočatk přichodneho lěta měšćanskej radźe namjetować. Prěni nadawk komiteja budźe, z tymi rěčeć, kotřiž su namjety zapodali. Přetož njeńdźe wo to, někajke přeća zwuraznić, ale so sam sobu gratu přimać. Pozdźišo dyrbja tež wo tym rěčeć, kak projekty financuja a w kotrym wobjimje jubilej woswjeća, hač cyłe lěto abo w jednotliwych wotrězkach.

Adwentne wiki dale njewěste

Donnerstag, 18. November 2021 geschrieben von:

Runje dźens tydźenja su w Budyšinje zjawnosć wo lětušich adwentnych ­wikach informowali. Mjeztym je so ­situacija změniła. Hač so wiki scyła wotměja, je wšo druhe hač wěste.

Budyšin (SN/MWj). Poprawom chcychu 638. Budyske Wjacławske wiki wot 26. nowembra hač do 22. decembra wotměć. Za nje měješe město hygienowy koncept, kotryž je strowotniski zarjad wokrjesa wobkrućił. Mjeztym pak słyšiš ze sakskeho knježerstwa signale, hodowne wiki w swobodnym staće lětsa dospołnje wotprajić. Zo móhli móžne rozsudy z Drježdźan wočaknyć, je so Budyske měšćanske zarjadnistwo rozsudźiło, započatk Wjacławskich wikow wo tydźeń wot 26. nowembra na 3. december přestorčić. Hač do toho nadźija so zawjazowacych wuprajenjow, hač hodźa so wiki přewjesć abo nic, pisa město w nowinskej zdźělence. „Pod tuchwilnymi wuměnjenjemi a hladajo na wuprajenja ministerskeho prezidenta njeje přicpěwajomne, wiki natwarjeć započeć“, rěka w zdźělence, a dale: „Město sej žada, jasne rjadowanja wo přewjedźenju adwentnych wikow wozjewić. Rozsud ­njemóžemy a njesměmy komunam přewostajić.“

Na kachlowej ławce čitali

Donnerstag, 18. November 2021 geschrieben von:
Pod hesłom „Powědančka na ćopłej kachlowej ławce“ přeprosychu Magdalena Schaffer, Undine Kotow a Susann Vogel (wotlěwa) wčera do Domu Jurja Brězana w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje. Tři sobudźěłaćerki woblubowaneho turistiskeho zarjadnišća čitachu němske a serbske powědki, mjez druhim z „Krabata“ Měrćina Nowaka-Njechorńskeho a z knihi Jurja Brězana „Kak je elefant do hribow šoł“. Zo bychu tež raz za kromu Hornjeje Łužicy hladali, čitaše Magdalena Schaffer nimo toho japansku zymsku bajku. Foto: Silke Richter

Prominentnych přeprosyć budźe přichodnje ćešo

Donnerstag, 18. November 2021 geschrieben von:

Wojerecy (SiR/SN). Wot lěta 1998 je Ralf Gerstmann tójšto prominentnych hosći do Wojerec přiwabił a z nimi tu najwšelakoriše zarjadowanja organizował. Zahajił je wón swoje kulturne aktiwity w měsće ze staroměšćanskimi turami, pozdźišo su znaći wuměłcy z časa NDR w hosćencu „Hackerstübel“ wustupili.

Tam na přikład bě raz Dorit Gäbler z hosćom. Dale móžachu we Wojerecach hižo Herberta Köfera, Edgara Külowa, Reginu Thoss, skupinu MTS, Hansa Georga Stengela, Lutza Jahodu a mnohich dalšich witać. Wěsty čas je Ralf Gerstmann tajke formy małeho wuměłstwa tež w Spalowskim „Starym konsumje“ zarjadował. Wot lěta 2017 je wón gastronomiski nawoda Wojerowskeho zwěrjencoweho hosćenca „Sambesi“, hdźež tohorunja najwšelakoriše wječory organizuje. Njezapomnity wostanje jemu wopyt prěnjeho Němca w swětnišću Sigmunda ­Jähna. Wulkeho zajima dla dyrbjachu te­hdy na žurlu w hrodźe přećahnyć. Na kóncu přepoda Gerstmann swojemu hosćej wobraz molerja Kurta Klinkerta, kotryž bě tón ekstra za Jähna molował.

Krótkopowěsće (18.11.21)

Donnerstag, 18. November 2021 geschrieben von:

Wojacy z Bayerskeje pomhaja

Budyšin. Z hódnotu 966 je incidenca po Roberta Kochowym instituće dźensa w Budyskim wokrjesu druhi dźeń za sobu pod tysac. Za wokrjes Zhorjelc poda RKI dźensa 561,9. Mjeztym pomhaja wojacy Zwjazkoweje wobory w Budyskim krajnoradnym zarjedźe kontakty z koronawirusom natyknjenych zwěsćić. Předwčera­wšim informowachu tu wo 627 natyknjenjach a wo jednym smjertnym padźe, w Zhorjelskim wokrjesu bě 355 infekcijow.

Namjet za dwurěčne tafle

Budyšin. Domowina wita informaciju zwjazkoweho zarjada za kartografiju, zo chce stajny wuběrk za geografiske pomjenowanja zwjazkowemu ministerstwu za wobchad namjetować, tafle na awtodróhach w sydlenskim rumje Serbow přichodnje dwurěčnje, němsce a serbsce, pomjenować. Namjet chce zarjad podać, ručež budźe nowe zwjazkowe knježerstwo wutworjene.

Druha dźěćaca kniha Źilki

Policija (18.11.21)

Donnerstag, 18. November 2021 geschrieben von:

Błyskač skóncowali

Smělna-Póckowy. Z wulkej namocu su njeznaći na Drježdźanskej dróze w Smělnej-Póckowach (Schmölln-Putzkau) stacionarny błyskač skóncowali. W nocy na minjenu póndźelu rozbichu woni škitnu škleńcu optiki a tyknychu praskotak do nastroja. Wěcna škoda wučinja sumu w šěsćcyfrowym rozměrje.

Přehladka dale přistupna

Donnerstag, 18. November 2021 geschrieben von:

Kamjenc. Wustajeńca wo česćowanju swj. Bosćana w Chróšćanskej wosadźe wostanje hišće hač do njedźele, 30. januara 2022, w Kamjenskim sakralnym muzeju Hanineje cyrkwje přistupna. Boži dom je wot póndźele do pjatka stajnje wot 10 do 18 hodź. kaž tež sobotu a njedźelu wot 11 do 16 hodź. wotewrjeny.

Klětu swoju nawjes ponowja

Němcy. Z přizwolenjom spěchowanja we wobjimje 75 procentow cyłkowneje inwesticiskeje sumy 480 000 eurow móža w Němcach swoju nawjes znowa wuhotować. Kaž Wojerowske měšćanske zarjadnistwo zdźěli, ma teren wokoło twarjenja wjesneho zarjadnistwa, wohnjoweje wobory a młodźinskeho kluba ­nowy napohlad dóstać. Zaměr je, zo nastanu městnosće, kotrež móža ludźo wšelakich starobnych skupin wužiwać, mjez druhim za wjesne swjedźenje, ale tež młodostni za grilowanske wječory a wohnjowi wobornicy. Nowinska rěčnica Corinna Stumpf informuje, zo chcedźa projekt klětu zwoprawdźić.

Anzeige