Zasadźa so z wulkim angažementom za wjes

Montag, 05. Oktober 2020 geschrieben von:

Šešow (SN). Christa Rienecker je zawěrno Šešowčanka, přetož wona je so woprawdźe we wsy na statoku swojeju staršeju narodźiła. Snano je to přičina, čehodla je jej bóle hač druhim zhromadnosć wobydlerjow wažna a zo so wona za nju wosebje zasadźa.

Hižo wjele lět podpěrowaše Rienecker Šešowski wjesny klub. Hdyž rěkaše organizować a přewjesć wjesne swjedźenje, chodojtypalenje abo adwentnički, bě wona z wjele idejemi a wulkim angažementom pódla. Wot toho časa, zo je sama wuměnkarka, organizuje zetkanja seniorow w Šešowje, zo by wjesnjanow časćišo do zhromadnosće wjedła. Tak wuhotuje wotměnjawe temowe popołdnja z rozdźělnymi hosćimi a wšelakimi přednoškami. Wuběr temow je mnohostronski a saha wot stroweho zežiwjenja přez kursy prěnjeje pomocy a policajsku prewenciju hač k pućowanskim rozprawam a hrajnym popołdnjam.

Zhromadnje kisykał dźěłali

Montag, 05. Oktober 2020 geschrieben von:
Lubowarjo samozhotowjeneho kisykała su so sobotu znowa w Jaseńcy zetkali. Stajnje wokoło 3. oktobra tam Florian Rynč, jeho swójbni, wulki kruh přiwuznych, susodow ­a znatych zhromadnje kisykał dźěłaja. Lětsa bě to mjeztym 17. raz. Cyłkownje 330 kilogramow běłeho kału su tón dźeń předźěłali. Najprjedy wšak dyrbjachu z hłójčkow hłubik wukrać a kóždu jednotliwu hłójčku z drjewjanej tružnej mašinu roztruhać. Lejna Herbergowa kał ze selu a kimjelčku posłodźi. Na to sej kóždy z wjace hač 30 ludźi kał do swojeho sudobja tołkaše. Nastawacu jušku wotcydźichu a do sobu přinjesenych škleńcow napjelnichu, dokelž ju pozdźišo za napjelnjenje sudobjow trjebaja. Najprjedy dyrbi kał dobre tři tydźenje kisać. Potom móža sej jón słodźeć dać. Foto: Marian Wjeńka

Krótkopowěsće (05.10.20)

Montag, 05. Oktober 2020 geschrieben von:

Žana wučba hač do prózdnin

Budyšin. Po tym zo je Budyski wokrjes minjeny pjatk wo zwěsćenych 14 nowych infekcijach z koronawirusom in­formował, je ličba sobotu wo dalše dźewjeć na 638 rozrostła, kaž z aktualneho přehlada Roberta Kochoweho instituta wuchadźa. W Budyskej Curiejowej zakładnej šuli korony dla hač do nazymskich prózdnin tuž wučba wupadnje. Tež 11. lětnik Wojerowskeho powołanskošulskeho centruma dyrbi doma wostać.

Nowe postajenje płaćiwe

Podstupim. Nowe braniborske serbske postajenje wo narunanju kóštow wotnětka płaći. Wo tym je přisłušne ministerstwo za wědomosć, slědźenje a kulturu dźensa w Podstupimje informowało. Z njej susodny zwjazkowy kraj kulturu a rěčnu mnohotnosć we Łužicy skrući, zdobom pak wuswobodźi komuny z kóštow nastupajo nałožowanje serbšćiny. Serbska rada je postajenju přihłosowała.

97 próstwow dóšło

Policija (05.10.20)

Montag, 05. Oktober 2020 geschrieben von:

Předpisy tež na wodźe płaća

Lejno. Zo płaća wobchadne předpisy tež na wodźe, wě nětko 57lětny muž, kotrehož je policija sobotu na Lejnjanskim jězoru (Geierswalder See) kontrolowała. Wón bě tam ze sportowym čołmikom na wodźe po puću. Při kontroli policisća zwěsćichu, zo měješe muž wjace alkohola hač dowolene w kreji, mjenujcy 0,78 promilow. Na 57lětneho čaka nětko pokutne jednanje, dokelž njeje postajenja nutřkokrajneho łódźnistwa dodźeržał.

Krabat we wobrazach

Montag, 05. Oktober 2020 geschrieben von:

Budyšin. Nowu wustajeńcu wotewru štwórtk, 8. oktobra, we 18 hodź. w Bu­dyskej Serbskej kulturnej informaciji. W njej pokazaja mólby, rysowanki a skulptury wuměłca Jörga Tauscha, kiž je za swoje wobrazy Krabata mjez druhim w Chorwatskej slědźił. Na wotewrjenju přehladki předstaji Kulowski genealoga Hans-Jürgen Schröter zajimawostki wo wosobje Janka Šajatovića (Krabata).

Karty w muzeju widźeć

Budyšin. Delenki, horjenki, krale a dalše historiske hrajne karty steja w srjedźišću noweje kabinetneje wustajeńcy, kotraž je wot předwčerawšeje soboty w Muzeju Budyšin widźeć. Eksponaty pochadźeja hłownje z 18. a 19. lětstotka, najstarše objekty samo ze 16. lětstotka. Wosebitosć přehladki su hrajne karty z prěnjeje połojcy 19. lětstotka, kotrež su w dotal njeznatej ćišćerni hrajnych kartow w Budyšinje nastali. Pokazka wostanje hač do 17. januara přistupna.

Njepowalna tradicija

Freitag, 02. Oktober 2020 geschrieben von:
Kriza žada sej kreatiwitu, a kaž rady bychmy wšitcy skónčnje „normalitu“ znowa witali, měli kritiku kabaretista Andreasa Rebersa chutnje brać: Prašenje njeje, kak po koronje, ale z njej postupujemy. Po cyłej Němskej wo tym rozmysluja, kak hodźeli so lětsa adwentne wiki zarjadować. Je wotprajić po wšěm zdaću žana alternatiwa njeje, štož tež rěka, zo je kołbaska mjez lunkami horceho wina wosrjedź kobołkoweho dyma za system njeparujomna. Hač w adwenće potom woprawdźe alkohol porjedźa abo hač mamy so – kaž to na přikład w Bayerskej planuja – z punšom spokojić, znajmjeńša w sprjewinym měsće Budyšinje tuchwilu hišće jasne njeje. Wěste pak je: Wjacławske wiki budu, hdyž tež nic w starym měsće, ale na mjeztym 30 lět zaso pacifistisce „Třělnišćo“ mjenowanym bywšim Naměsće měra. Kak derje, zo su so wikowarjo a gastronomojo Bohateje hasy ponowjenju milinowoda runje dohodowneho spektakla dla wuspěšnje wobarali. Bosćan Nawka

Na Radworskej farje su předwčerawšim Bosćij Ješka, farar Beno Jakubaš, Achim Wowčer, Michaelis Šusterowa a Andrea Pawlikowa (wotlěwa) koporowej rołce za kulu wěže tamnišeje farskeje cyrkwje zaso pjelnili. Nimo dokumentow, kotrež w nimaj hižo wot lěta 1896 resp. wot lěta 1964 běchu, přidachu někotre dalše. Mjez nimi je spis z wopisanjom aktualneho stawa wosady a wažnych podawkow zašłych 56 lět. Tomu přidachu rjad časowych dokumentow, mjez druhim aktualne wudaća tydźenika ­Katolskeho ­Posoła, měsačnika Pomhaj Bóh a Serbskich Nowin. Foto: Bosćij Handrik

Adwentne wiki na Třělnišću

Freitag, 02. Oktober 2020 geschrieben von:

Budyšin (SN/MWj). Hdyž so z nazymu ćmowy počas započina, so ludźo w normalnych časach hižo poněčim na adwent a z nim zwisowacymi adwentne wiki wjesela. Lětsa pak ničo normalne njeje a hladajo na mjeztym njeličomne wotprajene zarjadowanja so mnozy hižo dawno prašeja, što drje z hodownymi wikami budźe. W Połčnicy na přikład dźě su po­prjancowe wiki hižo wotprajene. Nětko je město Budyšin zdźěliło, zo so tudyše 637. Wjacławske wiki, pječa najstarše cyłeje Němskeje, na kóždy pad wotměja. Ale ze změnami.

Pušćeja štomy we wulkim stilu

Freitag, 02. Oktober 2020 geschrieben von:

Přirodoškitarjam drje budu přichodne měsacy we Wojerecach włosy na hłowje stawać, hdyž tam widźa, zo so wulke mnóstwo lisćowcow zhubi. To pak je wjetšeho twarskeho projekta dla trjeba. A zdźěla su tónle zasah do přirody tež hižo wurunali.

Wojerecy (SN/MWj). Podłu Čornicy a Čorneho Halštrowa we Wojerecach su wčera započeli we wulkim stilu štomy pušćeć. Kaž krajne zarjadnistwo rěčnych zawěrow, město Wojerecy a tamniše zastaranske zawody VBH w zhromadnym wozjewjenju pisaja, podrězaja hač do kónca nowembra na nasypje a na pó­dlanskim škitnym pasmje nimale 200 ­lisćowcow. W zhromadnym projekće třoch mjenowanych zarjadow budźe nasyp klětu wobšěrnje saněrowany. Štomy pušća zdźěla Wojerowska wodowa mištrownja, kaž priwatna firma informuje.

Potrjechene su štomy podłu Wojerowskej Čornicy a při mosće Čorneho Halštrowa južnje železniskeje čary Hórka–Roßlau. Dalše štomy zhubja so na trasy wodowoda, kotryž chcedźa z nasypa přepołožić.

Železnica nětko po zahrodźe jězdźi

Freitag, 02. Oktober 2020 geschrieben von:
W Budyskim Zuseumje na Tuchorskej jězdźi nětko modelowa železnica po zahrodźe. Wona słuša poprawom Ulrichej Schneiderej, sobuzałožerjej Budyskeho sportoweho towarstwa MSV 04 (2. wotprawa). Woslepjenja dla pak so wón wo nju hižo starać njemóže. Jednaćel energijowych a wodowych zawodow Volker Bartko je jemu železnicu wotkupił a ju Zuseumej přewostajił. Dobrowólnicy kaž Harald Schiller (naprawo), Eckhard Kaufer a Torsten Löffler (wotlěwa) natwarichu čaru, wo kotruž so nětko staraja. Mjez druhim połožichu woni 120 metrow železniskich kolijow. Foto: Carmen Schumann

Anzeige