Policija (25.10.19)

Freitag, 25. Oktober 2019 geschrieben von:

Zadobywanja do awtow so kopja

Pančicy-Kukow. Zo kriminelni serbske wsy njewobeńdu, wo tym swědči tónle pad z Pančic-Kukowa. Tam su njeznaći srjedu wječor na Hasy Ćišinskeho škleńcu Mercedesa rozbili a z njeho handy a móšnju spakosćili. Kaž policija zdźěli, bě šofer swoje awto jenož poł hodźiny wotstajił. Kriminalna policija je wšelake slědy skućićelow zawěsćić móhła a je tuchwilu hišće wuhódnoća. W tym zwisku wona na to skedźbni, zo w dalšich po­dobnych padach přepytuje. W minjenymaj tydźenjomaj su na Kamjenskim policajskim rewěrje hnydom dźesać zadobywanjow do awtow registrowali.

Wo mjeńšinach w Europje

Freitag, 25. Oktober 2019 geschrieben von:

Smochćicy. „Narod a mjeńšiny w Europje w 19. a 20. lětstotku“ je hesło wustajeńcy, kotruž wotewru wutoru, 29. oktobra, w 19 hodź. w Smochčanskim Domje bisko­pa Bena. Zajimcy su přeprošeni sej přehladku zhromadnje ze społnomócnjenym Swobodneho stata Sakskeje za naležnosće wuhnatych a přesydlencow dr. Jensom Baumannom wobhladać a jeho wuwjedźenja sćěhować.

Literarny dorost so předstaja

Budyšin. Na dźeń wotewrjenych duri su zajimcy jutře, 26. oktobra, wot 13 hodź. do Budyskeje dźěćaceje a młodźinskeje biblioteki přeprošeni. Nimo pokazki na to, kak móža dźěći bjez nowych medijow přežiwić, předstaja tam dorostowi awtorojo swoje prěnje literarne wupłody.

Rozpominanski wječor

Budyšin. Rozpominanski wječor z filmom přewjedu póndźelu, 28. oktobra, w 19 hodź. w Budyskim ekumeniskim tachant­skim wobchodźe. Tón wječor poka­zaja pask „blueprint“. Po tym maja wšitcy składnosć, wo feministiskej dramje so rozmołwjeć.

Na seminar FUEN

Na čłonow Wochožanskeho wjesneho kluba móža so zamołwići tamnišeho parka błudźenkow spušćeć. Hdyž je podpěra trěbna, woni přińdu. Tak bě tomu tež wutoru, jako su młodźi pomocnicy we wobłuku projekta „Čiń sobu!“ zhromadnje 1 200 cyblow­ krokusow a narcisow do zemje tykali. Foto: Joachim Rjela

W Zejicach su sobudźěłaćerjo firmy Bistra Bau – mjez nimi Frank Schneider z Biskopic – tele dny započeli kolesowansku šćežku ­twarić. 1,6 kilometrow dołhi a něhdźe 370 000 eurow drohi wotrězk podłu statneje dróhi S 100 mjez Zejicami a Swinjarnju ma 2,5 metrow šěroki być a do wobeju směrow wjesć. Kónc lěta ma šćežka, kotruž płaći Sakska, hotowa być. Foto: Feliks Haza

Rybowa party na farmje

Donnerstag, 24. Oktober 2019 geschrieben von:

Prěni raz su předwčerawšim na Wojerowskej Dźěćacej a młodźinskej farmje CSB we Wojerecach dožiwjenski dźeń na temu ryby přewjedli. A ideja wopo­kaza so jako dobra.

Wojerecy (SiR/SN). Něhdźe 70 dźěći z Łusča, Wojerec, Rakec a Nadrózneje Hrabowki dožiwi wutoru chětro napjaty dźeń na Wojerowskej Dźěćacej a młodźinskej farmje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB). Tam wotmě so prěnja „rybowa party“. Na cyłkownje pjeć stacijach su wone eksperimentowali, warili, pjekli, paslili a wězo tež wuknyli.

Wjes Terpje so derje wuwiwa

Donnerstag, 24. Oktober 2019 geschrieben von:

Serbskosć hraje w běhu lěta w Grodkow­skim měšćanskim dźělu Terpje (Terpe) wažnu rólu. Minjene lěta móžachu tam samo wjacore serbske nałožki wožiwić.

Terpje (JoS/SN). Nazymu tež w Terpjom swjeća, tak kaž bě to něhdy z wašnjom mjez burami wsy, kotraž je mjeztym do města Grodka zagmejnowana. Žnjowa króna je hižo nawita, slěduja oktoberski a běrnowy kaž tež kisykałowy swjedźeń a wězo Terpjanska kermuša.

Tež serbske žiwjenje w běhu lěta we wsy překrótko njepřińdźe, měni znajmjeńša wjesny předstejićer, 67lětny Die­ter­ Freißler. „Smy sej dobry staw z tójšto zarjadowanjemi wob lěto zdźěłali. Do přihotow swjedźenjow zapřijimamy tohorunja dźěći a młodostnych. Z wulkim wjeselom zwěsćamy, zo dorost we wsy přiběra a so tež za serbske nałožki hori. Tak dźěći a młodostni po lětach zaso campruja“, Freißler wuswětla.

„Hońtwjerski kamjeń“ poswjećeny

Donnerstag, 24. Oktober 2019 geschrieben von:
18. oktobra před 216 lětami su w Bitwje narodow pola Lipska zwjazkarske rusko-pruske wójska armeju Napoleona Bonaparty porazyli. Na historiskim dobyću běchu z wojerskej formaciju Kamjenskich hońtwjerjow tež sakske jednotki wobdźělene. K 100. róčnicy bitwy postajichu weteranojo Kamjenskeje garnizony, kotrejž hońtwjerska formacija přisłušeše, wojowarjam pomnik. 1945 jón wotstronichu. Čłonojo Towarstwa přećelow domizny a Pastwineje hory wokoło Wolfganga Heichela su wopom­njenski kamjeń zaso namakali a jón na Kamjenskej Pastwinej horje znowa posta­jili. Minjeny pjatk su tak mjenowany „Hońtwjerski kamjeń“ w přitomnosći zastup­nikow města Kamjenca znowa poswjećili. Foto: Eberhard Schmitt

Wojerecy/Róžant (SN/JaW). W mnohich městach a gmejnach su minjene dny no­wych­ předstejićerjow wuzwolili a pomje­nowali. Hakle njedawno je Woje­rowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) předstejićerjam měšćanskich dźělow po­mje­nowanske wopisma přepodał. „Dru­hdy drje bywa mjez wsami a městom kriti­ske. Přiwšěm pak jara fairnje ze sobu wobchadźamy“, Skora zwurazni. Wobkrućeny bu předstajićer Brětnje/Michał­kow (Bröthen/Michalken) Lothar Kujasch, w Ćisku Jens Sarodnik. Nowi w zastojnstwje su Claudia Jurisch w Čornym Chołmcu, Ulrike Neumann w Hórnikecach a Eugeniusz Diesterheft w Němcach.

Krótkopowěsće (24.10.19)

Donnerstag, 24. Oktober 2019 geschrieben von:

„Syn Winnetouwa“ na předań

Budyšin. DVD synchronizowaneho filma­ „Syn Winnetouwa“ je wotnětka na pře­dań. Wuslědk rěčnopedagogiskeho projekta Rěčneho centruma WITAJ, nastaty w kooperaciji ze Sakskim wu­kubłanskim a wupruwowanskim kanalom, předawaja w Smolerjec kniharni, w Serbskej kulturnej informaciji a wšudźe, hdźež serbske knihi poskićeja. Film poručeja wot staroby wosom lět.

Synoda ewangelskeje cyrkwje

Oranienburg. Synodu Ewangelskeje cyr­kwje Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica su wčera w braniborskim Oranienburgu zahajili. Wjac hač 100 zastupjerjow dohromady 900 000 wěriwych diskutuje wo cyrkwinskich a politiskich temach. Biskop Markus Dröge přednjese tam swoje poslednje „biskopske słowo“. Po dźesać lětach wón srjedź nowembra zastojnstwo złoži. Nowy biskop budźe dotalny propst Christian Stäblein.

Silwester bjez wohnostroja?

Policija (24.10.19)

Donnerstag, 24. Oktober 2019 geschrieben von:

Zadobywanju zadźěwał

Wojerecy. Nimo porjadnych robustnych twarskich wudźěłkow tež kedźbni susodźa padustwam zadźěwaja, kaž předwčerawšim we Wojerecach. Tam chcychu so njeznaći do twarjenja na Ericha Weinertowej zadobyć. Škleńcu duri pak njezamóchu rozbić a spytachu so tuž hinak do domu dóstać. Kedźbny susod to widźeše a zawoła policiju. Byrnjež ta spěšnje na městnje była, so skućićelam poradźi ćeknyć – ale bjez rubizny.

Anzeige