Čłonki a čłonojo Drježdźanskeje studentskeje skupiny „Bjarnat Krawc“ a Lipšćanskeje Sorabije su předwčerawšim w Sakskej ­Šwicy do nalěća pućowali. Na něhdźe wosom kilometrach podachu so mjez druhim na Baštu. Dalše znate blečki narodneho parka kaž „Schwedenlöcher“ a mjedowe skalizny (Honigsteine) sej tohorunja wotkrychu. Po někotrych lětach nalětnjeho pućowanja w Drježdźanach a wokolinje bě to lětsa prěni króć, zo prosychu na pućowanje w Sakskej Šwicy. Foto: Jakub Wowčer

Po dešćiku minjenych dnjow je staw wody Łobja widźomnje přiběrał. Kaž tule před Schillerowej zahrodu njedaloko Módreho dźiwa w Drježdźanskim měšćanskim dźělu Loschwitz dyrbjachu dźěle kolesowarskeje šćežki podłu Łobja zawrěć. W měsće ­samym su prěnje parkowanišća při Łobju zapławjene. Pegel rěki pokazuje tuchwilu 4,08 metrow. Foto: dpa/Robert Michael

Krótkopowěsće (18.04.23)

Dienstag, 18. April 2023 geschrieben von:

FUEN wo kubłanju wuradźuje

Sibiu. Přechod z pěstowarnje do šule je hłowna tema zeńdźenja dźěłoweho zjednoćenstwa kubłanje Federalistiskeje unije europskich narodnosćow (FUEN) w sedmihródskim měsće Sibiu w Rumunskej. Na zarjadowanju wot dźensnišeho hač do pjatka so kubłanska referentka Domowiny Katrin Suchec-Dźisławkowa a jednaćel Serbskeho šulskeho towarstwa Andreas Ošika wobdźělitaj.

Mjezynarodno-serbske widejo

Drježdźany. Skupina Skaprifischer je minjenu sobotu hudźbne widejo adapcije spěwa „Změny“ sowjetskeje band Kino oficialnje na znatych internetowych platformach wozjewiła. Klip, w kotrymž sćělesnja Božena Bjaršec hłownu rólu, bu pod nawodom běłoruskeho režisera Artsjoma Lobacha a z hóstnej wokalistku Utu Šwejdźic zwoprawdźeny.

Wjace ruskich požadarjow azyla

Moluje idyliske haty a wjesne napohlady

Montag, 17. April 2023 geschrieben von:

Złyčin (AK/SN). Hač do kónca septembra je we Łazowskim Domje Zejlerja a Smo­lerja widźeć wosebita wustajeńca pod ­hesłom „Hdyž je molowanje hobby“. Hans-Jürgen Menges ze Złyčina wustaja tam swoje wolijowe a dalše mólby.

Mjez druhim widźeć su motiwy łužiskich hatow. „Tam smój sej wšudźe z kolesom dojěłoj“, powěda 79lětny. Z mandźelskej Dorotheju bě wón při Hórni­kečanskim jězoru, při Marijinym haće we Wysokej, při Wulkim haće pola Hućiny, při Łučnym haće pola Dołheje Boršće a při Čornej truze pola Chrjebje. Hdźež mandźelskaj pozastanjetaj, Hans-Jürgen Menges fotografuje. Na nastatych wobrazach so jeho wolijowe a akwarelowe twórby pozdźišo orientuja.

Policija (17.04.23)

Montag, 17. April 2023 geschrieben von:

Wjele pjenjez zhubił

Budyšin. Pjećcyfrowu sumu pjenjez kaž tež debjenki je 83lětny muž z Budyšina sobotu njeznatym w Pólskej přewostajił. Woni běchu jemu při telefonje napowědali, zo jeho dźowka w jastwje sedźi a zo móhł wón za nju kawciju zapłaćić. Pólska taksa dowjeze muža do Wrócławja a zaso domoj do Budyšina. Tu policija hižo čakaše a taksijoweho šofera najprjedy zaja, pozdźišo na přikaz sudnistwa pak zaso pušći. Pad dale přepytuja.

Přednošuje wo misionstwje

Montag, 17. April 2023 geschrieben von:
Pančicy-Kukow. Domowinska skupina Pančicy-Kukow přeprošuje wšitkich čłonow a dalšich zajimcow na swoje zarjadowanje srjedu, 19. apryla, w 19 hodź. do awle Šule Ćišinskeho. Tam přednošuje dr. Lubina Malinkowa wo Ochranowje a Serbach. Referentka porěči wo misionstwje ewangelskich Serbow. Něhdźe 80 mjenow misionarkow a misionarow serbskeho pochada je wona nazběrała.

Lědma noweho wo milinarni

Montag, 17. April 2023 geschrieben von:

Běrokratija zadźěwa wulkej inwesticiji w Slepom

Slepo (CK/SN). Za srjedźnu třicyfrowu milionowu sumu pjenjez chce skupina inwestorow w Slepom biologisku tepjernju jako ekomilinarnju (ÖKW) natwarić, ćopłotne składowaki zhotowjeć a ekologisku žiwidłowu produkciju natwarić. Hač do 300 nowych dźěłowych městnow ma hač do lěta 2029 nastać. Přirodoškitarjo so boja, zo ma so za to wulke mnóstwo štomow na nasypje pola Mułkec podrězać. Wo aktualnym stawje přihotow je planowar Fabian Kohl z předewzaća MR Planfabrik w Slepjanskej gmejnskej radźe porěčał.

Wobsedźerjam lěsa derje radźił

Montag, 17. April 2023 geschrieben von:

Pěskecy (JK/SN). Nahladnu ličbu wobsedźerjow lěsa a zajimowanych wobydlerjow móžeše rewěrowy hajnik Michał ­Zahon sobotu dopołdnja na parkowanišću mjez Róžantom a Pěskecami witać. Na­jebać njepřihódneho wjedra bě 30 wobdźělnikow přeprošenje na wuprawu do lěsa sćěhowało. Z wobšěrnej fachowej wědu a trěbnym hospodarsko-politiskim kaž tež wobswěto- a přirodoškitnymi ­informacijemi wjedźeše sobudźěłaćer Sakskeho statneho lěsnistwa wobdźělnikow po wšelakich wotrězkach lěsa. Na konkretnych přikładach pokaza na trěbne dźěła w lěsu kaž tež na aktualne ža­danja na jeho wobsedźerjow. Tute steja po wuprajenju Michała Zahona před wulkimi nadawkami, hladajo na wobswětowe wužadanja a změnu klimy.

W Ralbicach je wčera 24 dźěći prěni raz sakrament wołtarja přijimało. Wšitkich 15 holcow bě w družčej drasće. Po kemšach so holcy a hólcy z fararjom Šćěpanom Delanom do tradicionalneho skupinskeho wobraza zestupachu. Na serbskich kemšach w Radworju měješe 23 dźěći prěnje swjate woprawjenje. Šěsć holcow bě w družčej drasće. Foto: Tomaš Šołta

Krótkopowěsće (17.04.23)

Montag, 17. April 2023 geschrieben von:

Kónc brunicy 2030 móžny

Drježdźany. Studija, kotruž je zwjazk za wobswět a wobswětoškit (BUND) do nadawka dał, da jasny signal za kónc wudobywanja brunicy we Łužicy w lěće 2030. Wuslědki studije zwuraznja samo, zo bychu so łužiske milinarnje w Hamorje, Čornej Pumpje a Janšojcach krok po kroku hač do lěta 2029 wotšaltować dali. Tole njeby pječa žane grawěrowace hospodarske wuskutki na region měło.

Lüke wostanje měšćanostka

Połčnica. Barbara Lüke (bjezstronska) wostanje měšćanostka w Połčnicy. Wona přesadźi so w druhim wólbnym kole z 57,3 procentami přećiwo napřećiwnikej Frankej Hannawaldej (AfD). Hišće w měrcu njebě jasny wukónc wólby wotwidźeć, jako z tehdy hišće třoch kandidatow, žadyn absolutnu wjetšinu hłosow njedoby. Lüke so na dalše lěta w zastojnstwje jara wjeseli.

Třećinu wotnožkow rozpušća

Anzeige