Pisany wěnc poskitkow

Dienstag, 26. März 2024 geschrieben von:
Towarstwo dwórnišćo inkluzije w Radworju bě wóndano na serbske popołdnjo swójbow přeprosyło. Wšelake poskitki přeprosychu zajimcow do zhromadneje zaběry. Tak móžachu na přikład jejka wóskować, zhromadnje paslić, hry hrać a serbske BOOKi-knihi wuspytać. Ludowe nakładnistwo Domowina poskićowaše za knižnym blidom najnowše wudźěłki. Tež dekoracije ze serbskim napisom móžachu sej ­zajimcy nakupić. Popołdnjo wuklinča při słónčnym wjedrje, swačinje a zhromadnej bjesadźe. Foto: Raphaela Wićazowa

Kofej w třoch z HERCAMI

Dienstag, 26. März 2024 geschrieben von:

Budyšin. Kónc 1960ych lět zdobychu Beatles a Rolling Stones swět, w Pólskej znaješe kóždy Czerwone gitary. Tež ­we Łužicy chcychu młodźi Serbja beatowu hudźbu činić a załožichu skupinu ­HERCY. Wo swojej hudźbje a wo swojich wosobinskich dopomnjenkach na tehdyši čas rozprawjeja čłonojo skupiny na přichodnym zarjadowanju w rjedźe „Kofej w třoch“, jutře, srjedu, w 15 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju. Zarjadowanje poćahuje so na inscenaciju Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Na tamnym boku měsačka“ Lubiny Hajduk­Veljkovićoweje, kotraž je hač do 6. apryla na hłownym jewišću dźiwadła widźeć.

Přeprošuja na rozpominanje

Smochćicy/Budyšin. Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena přeprošuje ćichi pjatk na rozpominanje do Budyskeho wopomnišća na Weigangowej. Křižowy puć započnje so w 10 hodź. Na zarjadowanju spominaja na horjo woporow diktaturow a namócneho knjejstwa 20. lětstotka hač do dźensnišeho. Po tym móža sej wobdźělnicy trajnu wustajeńcu wobhladać. Zajimcy zetkaja so w 9.50 hodź. před wopomnišćom.

Wjace wěstoty za dźěći

Dienstag, 26. März 2024 geschrieben von:

Šćeńca (AK/SN). Budyski wokrjes chce w Šćeńcy we Łazowskej gmejnje wot apryla Stróžansku dróhu ponowić. „Za to dyrbimy dróhu dospołnje zawrěć. Prěni wotrězk, kiž wobsahuje 190 metrow dróhi, traje wot 22. apryla hač do 20. junija. Hłowne křižowanišćo jako druhi wotrězk traje wot 21. junija hač do 2. awgusta. Po móžnosći k spočatkej noweho šulskeho lěta ma wšitko hotowe być“, rjekny Maik Wirrig z wokrjesneho zarjada za dróho- a hłubokotwar na njedawnej zjawnej rěčnej hodźinje wjesnjanosty w Šćeńcy.

Něhdźe tysac wopytowarjow je njedźelu wiki jutrownych jejkow w Nowej Łuce wopytało. Hosćo njejsu jenož debjerjam ­jutrownych jejkow přihladowali, ale tež wjele serbskich drastow wobdźiwali. W nich wustupi mjez druhim dźěćaca rejowanska skupina z Noweje Łuki, kotraž je k zahajenju wikow serbske reje předstajiła. Foto: Jost Schmidtchen

Změnu wustawkow přestorčili

Dienstag, 26. März 2024 geschrieben von:

Hižo tydźeń do wčerawšeho 23. posedźenja Budyskeho wokrjesneho sejmika běše so frakcija AfD wo šmórnjenje dnjoweho dypka „Změna hłownych wustawkow wokrjesa Budyšin“ postarała a to medijam jako „wulki wuspěch“ zdźěliła.

Budyšin (SN/MiP). W naspomnjenej změnje hłownych wustawkow dźěše mjez druhim wo to, dotal štyri wokrjesne wuběrki na dwaj zredukować a z tym tež ličbu w tu sobuskutkowacych krajnych radźićelow wot 92 na 52 znižić. Frakcija AfD ma to „za masiwne zasahnjenje do prawa sobuskutkowanja radźićelow“ a je na posedźenju wokrjesneho wuběrka tydźenja pjatk próstwu na změnu dnjoweho dypka zapodała.

Krótkopowěsće (26.03.24)

Dienstag, 26. März 2024 geschrieben von:

Wolerske zjednoćenstwo nastupi

Radwor. Serbske wolerske zjednoćenstwo w Radworju nastupi k wólbam gmejnskeje rady 9. junija z wosom kandidatami. Tole su na wčerawšim posedźenju zjednoćenstwa w Radworskej „Meji“ wobzamknyli. Při komunalnych wólbach před pjeć lětami běchu ludźo po tutym puću dweju serbskeju zastupnikow do gmejnskeje rady wuzwolili. Dalši Serbja kandiduje mjez druhim na lisćinje CDU.

Kampanja za turizm

Budyšin. Wobsedźerka serbskeho hosćenca „Wjelbik“ w Budyšinje, Mónika Lukašowa, je jedne ze sydom wobličow noweje turistiskeje kampanje za region mjez Žitawskimi horinami we wuchodźe a wjace hač 20 jězorami wokoło Lipska w zapadźe Sakskeje. Plakaty noweje imegoweje kampanje maja dwurěčnosć w Hornjej Łužicy widźomnu činić a wopytowarjow přiwabić.

Słowakscy fachowcy do Čěskeje

Překlusk na słabinje

Montag, 25. März 2024 geschrieben von:

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu ­bliže rozłožował (41).

Budyšin so na jutry hotuje

Montag, 25. März 2024 geschrieben von:
Sobudźěłaćerjo měšćanskeje wobdźělenskeje a wobhospodarjenskeje towaršnosće (BBB) su dźensa w rańšich hodźinach studnju kurwjercha Jana Jurja I. před Budyskej Tachantskej cyrkwju wupyšili. Kaž sobudźěłaćerka BBB Ilona Blume (2. wotprawa) rjekny, su girlandu zašły tydźeń wili. „Kóžde lěto znowa je nam tute dźěło wulke wjeselo“, wona rjekny, „tež hdyž trjebamy kóždu ruku, přetož njeje runjewon lochko poměrnje ćežku girlandu na studnju připrawić. Cyle na kóncu su na kamjentnu kromu studnje hišće kašćiki z nalětnimi kwětkami powěsnyli. Foto: Milenka Rječcyna

Seniorojo škotuja

Montag, 25. März 2024 geschrieben von:

Radwor. Přichodny škotowy turněr serbskich seniorow wotměje so jutře, wutoru, w Radworskim hosćencu „Meja“. Započatk budźe w 14 hodź. Kaž organizator Měrćin Nowak zdźěli, su nowačkojo rady witani. Dalši turněr přewjedu 23. apryla w Njeswačanskim „Knježim hosćencu“.

Wotewru wustajeńcu

Wojerecy. We Wojerowskim kompjuterowym muzeju ZCOM wotewru jutře, wutoru, w 16 hodź. wustajeńcu wo dźěle, wšědnym dnju a prawach žonow. Přehladka z wosom portretami žonow pokazuje swět dźěławych žonow za čas NDR a po politiskim přewróće hač do dźensnišeho. Wobrazy pokazuja, kak žony jako čłonki dźěłarnistwow a zawodnych radow wo swoje prawa wojuja.

Policija (25.03.24)

Montag, 25. März 2024 geschrieben von:

Hydrawliski hamor pokradnyli

Nadźanecy. Bager w Nadźanecach (Nadelwitz) pola Budyšina bě w nocy na sobotu cil paduchow. Wot mašiny wottwarichu woni hydrawliski hamor a něhdźe 200 kilogramow ćežki dźěłowy grat wottransportowachu. Při tym nasta něhdźe 6 000 eurow škody.

Neuheiten LND