W septembrje meju mjetali

Dienstag, 07. September 2021 geschrieben von:
Minjeny čas so wobydlerjo Ćiska dale a časćišo prašachu, hdy drje so lětuše mejemjetanje wotměje, kotrež w róžowniku korony dla přewjesć njemóžachu. Minjeny pjatk, potajkim po 126 dnjach po stajenju meje, skónčnje tak daloko bě. We wobłuku zarjadowanja, na kotrymž dźewjeć nowych čłonow do Ćišćanskeho młodźinskeho kluba přiwzachu, pokazachu štyri pory w serbskej drasće nałožk mejemjetanja. Mejski kral pak žadyn zwěsćeny njebu. Meju stajeć, wobstražować a mjetać je kóžde lěto najwažniši projekt, kotryž młodźinski klub organizuje. Loni dyrbjachu nałožk dospołnje wupadnyć dać. Lětsa su to bjez zjawnosće improwizowali. Foto: Johann Tesche

Krótkopowěsće (07.09.21)

Dienstag, 07. September 2021 geschrieben von:

Škitny nahubnik zaso trěbny

Budyšin. We wokrjesu Zhorjelc je wot jutřišeho we wjacorych wobłukach zaso škitny nahubnik trěbny, dokelž bě incidenca po RKI dźensa z 15,2 pjaty raz za ­sobu kritisku hódnotu dźesać překročiła. Wot soboty hač do wčerawšeho zwě­sćichu tam 13 natyknjenjow z korona­wirusom. Nahubnik budźe wot štwórtka tež w Budyskim wokrjesu trěbny. Incidenca po RKI dźensa je ze 13,4 pjaty dźeń za sobu nad dźesać.

Přihotuja změnu nošerstwa

Choćebuz. Choćebuski Carla Thiemowy klinikum chcedźa na uniwersitny klinikum w nošerstwje kraja wutwarić, zo bychu w delnjołužiskej metropoli medicinarjow wukubłali. Změnu nošerstwa ma dźěłowa skupina přihotować, připowědźi braniborska ministerka za wědomosć Manja Schüle (SPD) wčera na wosebitym posedźenju tamnišeje zhromadźizny měšćanskich zapósłancow.

Wo wužadanjach debatowali

Policija (07.09.21)

Dienstag, 07. September 2021 geschrieben von:

Wulku škodu načinili

Bart. Znowa wołachu předwčerawšim policiju do Barta. Hakle spočatk awgusta běchu tam njeznaći historiski bazaltowy zawod pomórali. Tónraz zadobychu so do towarstwoweho domu. Tam su wšitke durje namócnje zwočinjeli, wokna rozbili a rumnosće přepytali. Najskerje chcychu tež telewizor pokradnyć, wostajichu pak jón stejo. Sobu wzali su sportowu tobołu a alkoholiske napoje w hódnoće 80 eurow. Wěcna škoda je wjele wjetša a wučinja něhdźe 8 000 eurow.

Stupdalnicy so zetkaja

Dienstag, 07. September 2021 geschrieben von:
Drježdźany. Přichodne aktiwity dorěčeć chcedźa sej čłonojo towarstwa Stup dale pjatk, 10. septembra, w 19.30 hodź. w swojim zetkanišću na Čěskej hasy 27 w Drježdźanach. Konkretnje póńdźe wo zarjadowanja hač do kónca lěta 2021, wo ptači kwas w januaru 2022 a wo organizatoriske informacije. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Přećiwo zabyću wojować

Montag, 06. September 2021 geschrieben von:

Prěnja njedźela w septembru je w Budyšinje kóžde lěto kruty termin, zo wopominaja na tudyšim židowskim ­pohrjebnišću zamordowanu Budysku židowsku wosadu.

Budyšin (CS/SN). Mjeztym 31 lět zetkawaja so na Budyskim židowskim po­hrjebnišću kóždolětnje ludźo, zo bychu so kadiš modlili. Z jednym z najwažnišich paćerjow židowstwa dopominachu při rowach Budyskich židow znowa na wosud tych, kotrychž bě nacionalsocialistiski režim zamordował. Je wažne přećiwo zabyću wojować, rjekny wčera dr. Hans-Eberhard Kaulfürst, kiž tele popołdnjo hromadźe z Petru Kaulfürstowej hłownje organizuje. Tež tónraz su hebrejske liturgiske spěwy Michala Foršta, kantora židowskeje kongregacije Bejt Simcha z Prahi, po Budyskim židowskim pohrjebnišću klinčeli. Ze zhromadźenymi žonami a mužemi, mjez nimi su kóžde lěto tež Serbja, wonaj spěwaštaj a so modleštaj.

Termin dodźeržeć njemóhli

Montag, 06. September 2021 geschrieben von:
Ponowjenje wokrjesneje dróhi w Bórku měješe poprawom hižo minjeny pjatk do­kón­čene być. Z toho pak ničo njebu, dokelž trěbne twaršćizny sčasom dóstali njejsu­, rěka ze zarjadnistwa gmejny Sprjewiny Doł. Termin kónc prózdnin běchu sej to­hodla stajili, dokelž měješe po tymle wotrězku wot dźensnišeho šulski bus z Łaza do zakładneje šule w Bórkhamorje jězdźić. Nowy termin dotwara dotal znaty njeje. Twarski wotrězk wokrjesneje dróhi w Bórku saha wot kromy wsy ze směra Tyhelka (Tiegling) hač ke gratowni dobrowólneje wohnjoweje wobory. Blisko pohrjebnišća nasta wobchadna kupa. Foto: Jost Schmidtchen

Krótkopowěsće (06.09.21)

Montag, 06. September 2021 geschrieben von:

Incidenca nahladnje stupa

Budyšin. Ličba natyknjenjow z koro­nawirusom w Hornjej Łužicy dale přeběra. Po Roberta Kochowym instituće sej dźensa Budyski wokrjes z incidencu 15,8 štwórty dźeń a Zhorjelski ze 17,2 pjaty dźeń za sobu kritisku hódnotu dźesać překročiłoj. Tohodla płaća we wokrjesu Zhorjelc wot zajutřišeho, srjedy, krućiše škitne předpisy. Budyski wokrjes je w Sak­skej tón z druhej najnišej incidencu.

Za Serbow wabiła

Hamburg. Jedna z hosći wusyłanja „NDR Talk show“ w telewiziji NDR bě minje­ny pjatk dźiwadźelnica Gabriela Marija Šmajdźina. Rodźena Budyšanka mjez druhim porokowaše, zo wědu wo Serbach w šulskej wučbje po wšej Němskej njeposrědkuja. Nimo toho wona za to wustupowaše, zo měli serbscy starši swoju maćeršćinu dźěćom dale dawać a jim tónle pokład njezapowědźić.

Samojo so přesadźili

Policija (06.09.21)

Montag, 06. September 2021 geschrieben von:

Drohe koleso pokradnjene

Dobruša-Huska. Překwapjenku njerjaneho razu dožiwi wobsedźer 3 000 eurow droheho elektrokolesa sobotu dopołdnja w gmejnje Dobruša-Huska. Při wokrjesnej dróze K 7252 wón woměrje hriby pytaše a drje na ničo złeho njemysleše. Tón čas pak su njeznaći wužili a jeho e-bike pokradnyli, kotryž bě při štomje přizamknjeny.

Nowa wustajeńca widźeć

Montag, 06. September 2021 geschrieben von:

Wojerecy. Wot minjeneho pjatka pokazuja we Wojerowskim měšćanskim muzeju nowu wosebitu wustajeńcu wuměłca Michaela Krusche. Moler a fotograf je so­ 1961 we Wojerecach narodźił a by­dli dźensa jako swobodnje skutkowacy w Berlinje. Ze swojimi mólbami zapo­paduje wón zaćišće na swojich jězbach do wšelakich kónčin swěta. Wot lěta 1990 poby wón mjez druhim w Maliju, Andaluziskej, New Mexiku a Jemenje.

Stajne blido nachwataja

Rakecy. Tradicionalne wobydlerske stajne blida w jednotliwych wsach Rake­čanskeje gmejny dyrbjachu minjeny čas korony dla wupadnyć. Nětko je tamniši wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) nachwata. Mjeztym zo je wón tajke móžnosće rozmołwy w Stróži a Komorowje hižo po­skićił, wotměje so přichodne stajne blido jutře, wutoru, w 19 hodź. we wjesnym towar­stwowym domje Psowje (Oppitz). Tam móža zajimowani wobydlerjo aktualne problemy wsy kaž tež gmejny narě­čeć, pokiwy dawać a so wo wuwiću komuny informować.

Wo serbskich naležnosćach

Freitag, 03. September 2021 geschrieben von:

Čorny Chołmc. Serbskopolitiske krajne kruhi Zwjazka 90/Zelenych, Lěwicy a SPD w Sakskej přeprošeja na forum ze zastupjerjemi swojich a dalšich stron kaž FDP a CDU składnostnje wólbow přichodneho Němskeho zwjazkoweho sejma. Zjawny dialog wotměje so wutoru, 7. septembra, we 18 hodź. w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje. Kandidatki a kandidaća za zwjazkowy sejm přednjesu swoje předstawy a ćežišća k naležnosći zastupnistwa Serbow w přichodnym zwjazkowym sejmje a přijmu zdobom nastorki, přeća a ideje wolerkow a wolerjow. Tež prěčne linije, profile a diferency jednotliwych stron k temje hodźa so rozji­mać. Planowane su krótke předsta­jenje kandidatow a jich politiske ćežišća za Serbow w zwjazkowym sejmje, prašenja a nastorki přitomnych hosći kaž tež wotmołwy kandidatow na přinoški hosći a ewentualnje diskusija. Předewšěm měło hić wo kubłanje, strukturnu změnu, medije, financowanje a dalše. Zarjadowanje, kotrež Cosima Stracke-Nawka z Budyšina moderěruje, budźe dwurěčne.

Žony w srjedźišću

Anzeige