Wusměrja pěstowarnju na sport

Dienstag, 22. Dezember 2020 geschrieben von:

Budyšin (CS/SN). Nawodnica noweje Budyskeje pěstowarnje na Třělnišću Nicole Laue so hižo na wotewrjenje kubłanišća wjeseli. Někotři čłonojo Budyskeje měšćanskeje rady porno tomu so z tym spřećelić njemóža, zo budźe zarjadnišćo wjele dróše hač spočatnje planowane. Na swojim zašłym posedźenju mějachu woni wo přidatnych wudawkach 100 000 eurow rozsudźić. Te su jako wěsta rezerwa myslene, zo móhli twar dokónčić.

Stróžu a Trupin přizamknu płunowej syći

Dienstag, 22. Dezember 2020 geschrieben von:

Rakecy (JK/SN). Rakečanska gmejna je so w swojimaj wjesnymaj dźělomaj Stróži a Trupinje wobydlerjow naprašowała, hač chcedźa swoju domjacnosć płunowej syći přizamknyć dać. Přewažna wjetšina wobydlerjow móhła sej předstajić, wužiwać přichodnje zemski płun za tepjenje a tohorunja za warjenje. Za zastaranje z trěbnym płunom poskićatej so dwě předewzaći: ENSO a Kulowska EVSE (energijowe zastaranje Čorny Halštrow). Woprawdźe zaručić pak móže jenož EVSE stabilne přizamknjenje na syć a wobstajne zastaranje. Kaž ENSO napřećo gmejnje Rakecy zwurazni, leži jeje płunowa syć předaloko preč wot mjenowaneju wsow. Syć zastaraćela EVSE pak je po­měrnje bliska, a tak njeby problem był wjesce syći přizamknyć.

Krótkopowěsće (22.12.20)

Dienstag, 22. Dezember 2020 geschrieben von:

Incidenca dale nad 600

Budyšin. Po kóncu tydźenja zwěsćichu w Budyskim wokrjesu wčera 90 dalšich koronainfekcijow, šěsć pacientow je wu­mrěło. Aktualnje schorjenych je 2 847 ­(-237), w klinikach lěkuja 158 (+5). Wo ­dźewjeć nowonatyknjenjach a 19 dalšich smjertnych padach informowaše póndźelu Zhorjelski wokrjes. Incidenca wučinja tam 634,68, w Budyskim wokrjesu 664.

Přiwozmu wopomnišćo w Swóńcy

Drježdźany. Załožba sakskich wopomnišćow prócuje so wo nošerstwo wopomnišća na česć woporow eutanazije w Swóńcy (Großschweidnitz), kaž je to jeje załožbowa rada minjeny pjatk wobzamknyła. Sakske knježerstwo ma krokej hišće přihłosować. Hromadźe z wopomnišćom Pirna-Sonnenstein nasta tak w mjenowanej załožbje fachowy zwjazk za přeslědźenje nacionalsocialistiskeje eutanazije a k wopominanju jeje woporow.

Akt přećiwo serbskej kulturje

Policija (22.12.20)

Dienstag, 22. Dezember 2020 geschrieben von:

Wuchowanske awto znjezbožiło

Rakecy. Wobchadne njezbožo, na kotrymž bě wuchowanske awto wobdźělene, je so wčera popołdnju w Rakecach stało. Jězdźidło bě tam z Wojerec do směra na Budyšin po puću, jako na amplowym křižowanišću wotprawa VW na hłownu dróhu wujědźe. Wobaj šoferaj njemóžeštaj zražce hižo zadźěwać. Přiwołani dalši wuchowarjo, policisća a wobornicy zastarachu sobujěducu we wosobowym awće a dowjezechu ju do chorownje. Tuchwilu njeje jasne, hač je VW snano při čerwjenej ampli křižowanišćo přeprěčić chcył. Wuchowanske awto njebě w zasadźenju a tež žanoho pacienta njeměješe. Wone pak bu chětro wobškodźene a njeje najprjedy raz zasadźomne.

Spěšnje so testować dać

Dienstag, 22. Dezember 2020 geschrieben von:
Budyšin. Móžnosć spěšneho koronatesta poskići Budyski wokrjes jutře, srjedu, w Budyšinje a Wojerecach. Zajimcy dyrbja sej za to online termin wučinić, a to přez link na internetnej stronje wokrjesa. Wobkrućeny termin dyrbja wobdźělnicy wućišćeć a sobu přinjesć abo na smart-fonje pokazać. Bjez termina žadyn test móžny njeje. Na wuslědk móža testowani hnydom na městnje čakać. Test přewjedu wot 10 do 14 hodź. w Budyšinje w sportowni na Třělnišću a we Woje­recach we VISAVIS na Hrodowej hasy 2. Při pozitiwnym wuslědku dyrbja potrjecheni hnydom do karanteny a dyrbja ­potom PCR-test přewjesć.

Bjez spěchowanja ničo njeńdźe

Montag, 21. Dezember 2020 geschrieben von:

Poslednje dny stareho a prěnje dny nowe­ho lěta su na mnohich městnach składnosć, na dźěło zašłych měsacow zhladować. Serbske Nowiny rozhladuja so po dwurěčnych komunach, što su tam zdokonjeli.

Bukecy (CS/SN). Přirunujo ze zašłymi ­lětami su w Bukecach lětsa poměrnje mało do infrastrukturnych naprawow inwe­stowali. To je po słowach wjesnja­nosty Norberta Wolfa (CDU) k tomu ­při­nošowało, zo njeje gmejnski etat hižo w tak napjatym pjenježnym połoženju. Dokelž běchu někotre wulkoprojekty hižo­ wotzamknjene, koncentrowachu so předewšěm na planowanje přichodnych předewzaćow, a to stajnje z widom, zo za nje tež spěchowanske srědki dóstanu. Přetož, kaž wjesnjanosta Wolf podšmórnje, „bjez spěchowanja scyła ničo ­móžno njeje“.

Rjaduja přepołoženje pacientow

Montag, 21. Dezember 2020 geschrieben von:
Wot minjeneho pjatka koordinuja w Choćebuskej Łužiskej wuchowanskej centrali přepołoženje cyłkownje 51 na koronawirus schorjenych pacientow z juhobrani­borskich chorownjow do Berlina. Mjez nimi je 15 pacientow z Choćebuza, jědnaće ze Złe­ho Komorowa a dźesać z Lubnjowa. K tomu maja wjacore chorobne awta na dwo­rje centrale stejo, kotrež wottam k městnam zasadźenja sćelu. Jeničce z Choćebuza je 17 jězdźidłow zasadźenych, zo bychu pacientow přepołožili. Akciju ­ko­ordinuja w jeničce za to zarjadowanej centrali (hlej wobraz), kotraž dźěła nimo normalneje Łužiskeje wuchowanskeje centrale. Foto: Michael Helbig

W Smochčanskim kubłanišću swjateho Bena maja lětsa prěni króć boži narodk z figurami w přirodnej wulkosći. Dokelž je dom tuchwilu zawrjeny, su sobudźěłaćerjo na swójsku iniciatiwu narodk sami natwarili. Mjeztym tam hižo figurje Marije a Józefa stejitej. Zajimcy móža sej jón wobhladać, so při tej składnosći tež po wulkotnje hladanym parku wuchodźować a sej k hodam tež swětło z Betlehema sobu wzać, kotrež je w bróžnjowej cyrkwi zaswěćene. Foto: Marian Wjeńka

Najzašo 2022 budu twarić móc

Montag, 21. Dezember 2020 geschrieben von:

Nowe rjadowanja wuskutkuja so na nowotwar Ralbičanskeje pěstowarnje

Ralbicy (JK/SN). Byrnjež planowany no­wo­twar Ralbičanskeje pěstowarnje na za­šłym posedźenju gmejnskeje rady Ral­bi­cy-Róžant na dnjowym porjedźe ­nje­stał, je tónle projekt přiwšěm najwažniša naležnosć, z kotrejž maja so de­lanscy radźićeljo wokomiknje rozestajeć. ­Tohodla sćěhowachu woni ćim bóle wuwjedźenja wjesnjanosty Hubertusa Ry­ćerja (CDU) a komornicy zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Franciski Čapikoweje.

Wotnětka zaso dlěje swětło

Montag, 21. Dezember 2020 geschrieben von:
Fotografować wobradźa wosebje wjele wjesela, hdyž móžeš při pytanju za rjanym motiwom tróšku eksperimentować. Tónle motiw nasta z pomocu škleńčaneje kule na kromje Wojerec do směra na Němcy a Kulow. Njech je to dobra powěsć wšitkim, kotřiž maja swětło radšo hač ćmu. Dźensa mjenujcy stej najkrótši dźeń a najdlěša nóc. Wotnětka bywaja dny zaso dlěše a nocy krótše, tak zo směmy so z kóždym dnjom na trochu wjace swětła wjeselić. Foto: Silke Richter

słowo lěta 2020

Anzeige