Pomoc Korzymskej termje

Donnerstag, 01. Oktober 2020 geschrieben von:

Kupjel Korzymsku terma chcedźa nanajpozdźišo 1. nowembra zaso wočinić. To wuchadźa ze zakładneho wobzamknjenja Budyskeho wokrjesneho sejmika. Zapisane su w nim konkretne kroki wokrjesa za wuchowanje zarjadnišća, kotrež přisłušny zaměrowy zwjazk sam rjadować njemóže.

Budyšin/Korzym (SN/at). Budyski wo­krjes je wulce zajimowany, zo Korzymska terma dale wobsteji a so wuwije. Jeje nošerstwo pak njepřewozmje, z čimž pró­stwje přisłušneho zaměroweho zwjazka z 29. junija njewotpowěduje. To zhonichu wokrjesni radźićeljo na posedźenju sejmika minjenu póndźelu. Wuměnjenje podpěry ze stron wokrjesa pak je, zo zamě­rowy zwjazk kupjel hač do 1. nowembra zaso wotewrje a wobhospodarja, doniž­ doskónčne rozrisanje nastupajo nošerstwo njepředleži. To je prěni krok, za jeho­ přihoty přewostaji wokrjes 200 000 eurow. Suma je na zakładźe wobzamknjenja wokrjesneho sejmika z lěta 2018 wo podpěrje zaměroweho zwjazka w lětušim budgeće předwidźana.

Stajnje nowe ideje

Donnerstag, 01. Oktober 2020 geschrieben von:
Před wjele lětami rozprawjach hromadźe z fotografom wo zběhance za čeladny dom Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna. Bě to tehdy jedne z prěnich twarjenjow, kotrež su tam z pomocu wandrowskich rjemjeslnikow nastali. Tehdy tróšku dwělowach, hač drje to woprawdźe raz něšto budźe z tym Krabatowym młynom. A sym sej nimale wěsty, zo njeběch jenički z tajkej mysličku. Wot toho časa wuwiće młyna wobstajnje wobkedźbuju. Nimale kóždy raz, hdyž sej tam dojědu, wuhladam něšto noweho a dźiwam so, kelko idejow zamołwići maja. Nětko potajkim nowu pjekarnju twarja. Derje, projekty, zaběrace so z procesom wot žita hač ke chlěbej na wjacorych městnach poskićeja. Ale lědma něhdźe druhdźe móža jón tak awtentisce předstajić kaž w Čornym Chołmcu. Wšako tam tež dožiwiš, kak ze zorna najprjedy raz muka nastawa. Nětko sym wězo wćipny, kotre ideje zamołwići Krabatoweho młyna přichodnje wupjeku. Marian Wjeńka

W młynje budźe bórze chlěb pječeny

Donnerstag, 01. Oktober 2020 geschrieben von:

Nimo jězorow drje je Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu sobu najzajimawša turistiska parlička Wojerowskeho regiona. Přichodnje drje budźe wona hišće přiwabliwiša.

Čorny Chołmc (SN/MWj). Krabatowy młyn w Čornym Chołmcu budźe bórze wo dalšu atrakciju bohatši. Wot lětušeho nalěća nastawa tam pjekarnja z pjecu, ze składom a sanitarnymi rumnosćemi. Za dwaceći króć sydom metrow wulke twarjenje su wčera zběhanku swjećili. Jednaćel Krabatoweho młyna Tobias Čižik měješe sobu nadawk, posledni hózdź do třěšneje hrjady bić.

Ludźom zamołwitosć přicpěwać

Donnerstag, 01. Oktober 2020 geschrieben von:

Podijowa diskusija wo wjelkach znate problemy wujewiła

Kamjenc (BG/SN). Prašenje podijoweje diskusije „Kelko wjelkow znjese Sakska?“ je předwčerawšim něhdźe 40 zajimcow do Kamjenskeho měšćanskeho dźiwadła přiwabiło. Mjez nimi běchu wjacori Serbja, kotřiž so hižo tójšto lět z temu zaběraja. Zarjadowanje wotmě so w rjedźe „Kontrowersnje na městnje“, kotryž sakska centrala za politiske kubłanje a ludowa uniwersita zhromadnje wuhotujetej. Diskutowałoj staj Volker Kurz ze zwjazka BUND a Matthias Rau z krajneho zarjada za wobswět, geologiju a ratarstwo. Jimaj napřećo sedźeše Wernher Gerhards z wobydlerskeje iniciatiwy za wobmjezowanje wjelčeho wobstatka.

Krótkopowěsće (01.10.20)

Donnerstag, 01. Oktober 2020 geschrieben von:

Třoch stacionarnje lěkuja

Budyšin. Z dalšimi pjeć zwěsćenymi padami je ličba z koronawirusom inficěrowanych w Budyskim wokrjesu wčera na 608 rozrostła. Schorjenych je 38 wosobow (+ 3), z kotrychž tři (+ 1) stacionarnje lěkuja. Nastupajo natyknjenu šulerku Budyskeho powołanskošulskeho centruma (BSZ) ze Zhorjelskeho wokrjesa kon­takt­ne wosoby dale zwěsćeja, zdźěli krajnoradny zarjad. Strach, zo dyrbja BSZ zawrěć, tuchwilu njehrozy.

Filmy festiwala online hladać

Choćebuz. Wot 3. do 8. nowembra njewot­měje so 30. Choćebuski filmowy festiwal jenož w kinach, ale tež online. Zajimcy móža so za 30 eurow z internetnym formularom akreditować, zo bychu sej nimale 200 filmow online wobhladać móhli, a to hač do 25. oktobra. Jednot­liwe filmy su w Němskej bydlacym tež přez poskitk Pay-per-view bjez akreditacije přistupne.

Nowy staršiski list wušoł

Policija (01.10.20)

Donnerstag, 01. Oktober 2020 geschrieben von:

Koleso namakali a paduchow zajeli

Budyšin. Dźakowano pokiwej swědka je policija w nocy na srjedu pokradnjene koleso na Budyskej Schäfferowej namakała. Te bě něchtó srjedź septembra na Cyhelskej pokradnył. Podhladnaj staj mužej w starobje 24 a 32 lět. Jeju zastojnicy lepichu, jako nětko podarmo za pokradnjenym kolesom pytaštaj. Wobeju nachwilnje zajachu. Při kontroli młódšeho namakachu policisća wšelki grat za zadobywanja.

Wuprawa župy a skupiny ze samsnym zaměrom

Donnerstag, 01. Oktober 2020 geschrieben von:

Na swoju kóždolětnu kubłansku wuprawu podachu so čłonojo Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ minjeny kónc tydźenja. Dohromady 37 čłonow z dźewjeć Domowinskich skupin a towarstwow dojědźe sej najprjedy z Budyšina do Hrodźišća. Tam wopytachu row serbskeho ludoweho wuměłca Měrćina Nowaka a počesćichu jeho z basnju a spěwom w spominanju na 30. posmjertniny lětsa w juliju. Po tym wjedźeše hrabja Beat von Zenker skupinu hosći po swojim Hrodźišćanskim hrodźe. Po wobjedźe we Wichowje dowjeze nas bus do Radworja, hdźež dožiwichmy w hosćencu „Meja“ serbski program z Moniku a Bjarnatom Cyžec. Mjez druhim předstajištaj wonaj z pomocu klankow serbsku katolsku drastu ­a rozłožowaštaj zajimawostki wo nałožkach a serbskich swjedźenjach. Při tym dachmy sej kofej a tykanc słodźeć.

Na program přidružichu so nam čłonojo Domowinskeje skupiny z delnjołužiskeho Turjeja. Woni běchu samsny dźeń na wuprawje w Hornjej Łužicy a wopytachu mjez druhim Muzej Měrćina Nowaka w Njechornju. Róža Pinkawina wodźeše jich po domje a powědaše jim ze žiwjenja Njechorńskeho.

Po hudźbnym swěće Serbow

Donnerstag, 01. Oktober 2020 geschrieben von:
Budyšin. Koncert wosebiteho razu wotměje so njedźelu, 4. oktobra, w 19.30 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju. Martin Flade z Berlina (wiola) a Malte Hübner z Rostocka (wiolina) přednjesetaj twórby serbskeje wuměłskeje hudźby a podataj so tak na pućowanje po serbskich hudźbnych stawiznach. Zaklinča twórby klasikarjow Korle Awgusta Kocora a Bjarnata Krawca, dalšich generacijow, zastupjenych přez Jana Rawpa a Detlefa Kobjele, kaž tež najwažnišeju reprezentantow načasneje hudźby Jura Mětška a Jana Cyža. Při Krawcowej twórbje „Serbow jandźel“ Lisa Čornakowa jako rěčnica sobu skutkuje. Dokelž zaklinči tohorunja Rawpowe „Pjeć klawěrnych kruchow za dźěći“ we wobdźěłanju za wiolinu a wiolu, hodźi so koncert tež za serbskich hudźbnych šulerjow.

Po horach a dołach pućować(12)

Mittwoch, 30. September 2020 geschrieben von:

Idejowe wubědźowanje sakskeho ­fondsa „Čiń sobu!“ je we wosebitej ­kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“ tworićelskosć na dobro našeje maćeršćiny ­znowa pozbudźiło. Serbske Nowiny ­tule w serialu rjad drobnych a małych projektow předstajeja.

Nahłe skalizny, wuske wudrjeńcy a rjane wuhlady na krajinu – Sakska Šwica ma tójšto dožiwjenjowpołnych potajnstwow, kotrež móžeš sej wotkryć. Tež Syman Pöpel­ z Chrósćic je tam zas a zaso po puću.­ Krosnowar sej kónčinu jara waži a je tam mjez druhim tež ze serbskimi jenako­zmyslenymi tón abo tamny dyrdomdej přežiwił. Nětko chce wón z dalekubłanskej jězbu pod hesłom „Witaj, přiroda“ we wobłuku biologije, zemjepisa a sporta Saksku Šwicu zajimcam spřistupnić. Ze spěchowanskimi srědkami fondsa „Čiń sobu“ přihotuje wón jězbu, za kotruž móža so młodostni wot 16 lět přizjewić. „Dwaj přewodźerjej z narod­neho parka Sakska Šwica, kotrajž so tam jara derje wuznawataj, budźetaj nam po­bo­ku“, Chróšćan rozkładuje.

Zelena swěca za wobzamknjenje

Mittwoch, 30. September 2020 geschrieben von:

Lubin (SN/at). Předewzaće wokrjesa Dubja-Błóta, Domowinje jako spěchowacy čłon přistupić, je krok dale. Wuběrk za kubłanje, sport a kulturu tamnišeho wokrjesneho sejmika je na swojim po­sedźenju předwčerawšim w Lubinje wot wokrjesneje społnomócnjeneje za na­ležnosće Serbow Sabriny Kuschy před­połoženemu naćiskej za wobzamknjenje z jednym hłosawzdaćom přihłosował. Wokrjesni radźićeljo z kónčiny mjez Łukowom, Lubinom a Königs Wusterhausenom w Braniborskej su za sadu „Wo­krjes Dubja-Sprjewja wobzamknje próstwu wo spěchowace čłonstwo w Do­mowinje Zwjazku Łužiskich Serbow z.t. zapodać.“ zelenu swěcu dali, tak zo móže wokrjesny sejmik na posedźenju 28. oktobra nastupajo próstwu doskónčnje rozsudźić. Zarjadnistwo by so potom na Domowinu w Budyšinje wobroćiło, zo by přistupnu proceduru zahajiła.

Nimo toho je mjenowany wuběrk aktua­lizowane Směrnicy k spěchowanju serbskeho ludu we wokrjesu Dubja-Błóta schwalił, kotrež maja po wobzamknjenju přez sejmik 28. oktobra płaćiwosće nabyć a tak dotalne z lěta 2016 narunać.

Anzeige