Hamtski rjadowar na čole gmejny

Dienstag, 16. Mai 2023 geschrieben von:

Trjebin (AK/SN). Wot 1. junija nawjeduje naležnosće Trjebinskeje gmejny hamtski rjadowar (Amtsverweser). Na swojim zašłym posedźenju je gmejnska rada Roberta Sprejza (Trjebinske wolerske zjednoćenstwo) do tuteje funkcije wuzwoliła. Wón bě jenički kandidat. 34lětny přisłuša wot lěta 2019 gmejnskej radźe a je wot lětušeho nalěća amtěrowacy čestnohamtski wjesnjanosta. Do toho je wjesnjanosta Waldemar Locke strowotnych přičin dla zastojnstwo złožił. 27. awgusta w Trjebinje noweho wjesnjanostu wola.

Jako najwažniše ćežišća přichodneho dźěła mjenowaše Robert Sprejz zhromadnosć w gmejnje zesylnić, financy solidnje dale wjesć, wudawki za energiju znižić a po móžnosći wuski zwisk k wobydlerjam wudźeržować. W gmejnje ­bydli tuchwilu 760 wobydlerjow. Po přesydlenju Miłoraza kónc lěta 2024 budźe jich hišće 650. Přiwšěm zagmejnowanje do Slepoho po słowach Roberta Sprejza tuchwilu žana tema njeje. „Gmejnska rada je so jasnje za samostatnosć wuprajiła“. wón rjekny. Sprejz dźěła hłownohamtsce jako přistajeny firmy za wotwožowanje wotpadkow NEG w Běłej Wodźe.

Policija (16.05.23)

Dienstag, 16. Mai 2023 geschrieben von:

Pod wliwom drogow jěł

Haj. Je lědma dnja, zo policajscy zastoj­nicy někoho njelepja, kiž pod wliwom drogow z awtom jědźe. Tajki pad sta so předwčerawšim w Haju w Radworskej gmejnje. Tam zadźeržachu pólskeho šofera a zwěsćichu, zo bě wón konop brał. Z tym bě jeho jězba skónčena a 23lětny dyrbješe krej wotedać. Nimo toho za­hajichu přećiwo njemu wotpowědne ­jednanje.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Tradicionalny nalětni koncert na zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje je so předwčerawšim znowa jako wopytowarski magnet wopokazał. Wopytowarjo z wokolnych wsow a z dalšich kónčin dožiwichu wokřewjacu połdra hodźinku ze znatymi melodijemi, nowosćemi a překwapjenkami.

Judith Pjetašec a Jan Rjeda připowědźištaj na spočatku sep lubosćinskich pěsnjow, kotrež njezaspěwa jenož chór pod nawodom Jadwigi Kaulfürstoweje, ale tež Daniel Wałda jako solist „Lubki ­lilije“. Na Dnju maćerje njesmědźeše ­wězo Měrćina Weclichowa „Maći luba“ ­pobrachować. Premjernje zaklinča spěw „Dźeržiš so mje“, za kotryž staj Werner Meškank tekst a Dietmar Kreisel melodiju stworiłoj. Fabian Kaulfürst měješe chórowu sadźbu na starosći. Dalši solist bě Marko Paška z „A ženje ja njejsym“. Nora Birkhofenec přednjese baseń Moniki Kochoweje „W klóšterskej dolinje“. Spěwarki a spěwarjow na klawěrje přewodźał je Jan Brězan.

Hdyž wódny muž pušćić njemóže

Dienstag, 16. Mai 2023 geschrieben von:
Wódny muž, předstajeny wot Otta Albrechta, ćehnje swojej spjećowacej so dźowce, kotrejž chcyštej radšo pola swojeju pachołow we wsy wostać, wróćo do wody. To běše jedyn z motiwow wčerawšeje fotoweje dźěłarnički „Błóta tehdy, jich ludźo a jich swět bajow“ w Radušu. Pod přewodom telewizijneho teama je šěsć fotografow tři hodźiny dołho z čołmom po puću było. Motiwy běchu wšelake: Wjesny chronist Manfred Klicha je z kosu picu za nukle dźěłał. Marlena Jedrowa bě jako Lipjanska zelowa žona widźeć. Młynk Frank Petzold je wodu ze swojeho čołma čerpał, zo móhł muku transportować. Motiwow běše dosć, wuslědki chcedźa wobdźěleni fotografojo w facebookowej skupinje předstajić a potom wo nimi diskutować. Foto: Peter Becker

Krótkopowěsće (16.05.23)

Dienstag, 16. Mai 2023 geschrieben von:

Serwisowy běrow zaručeny

Wojerecy. Sakski nutřkowny minister Armin Schuster (CDU) je wčera we Wojerecach zdźělenku wo dalšim spěchowanju serwisoweho běrowa za serbšćinu w komunalnych naležnosćach hač do kónca lěta 2024 nošerjej Domowinje přepo­dał. Město Kulow je 3 500 eurow za restawrowanje wobškodźenych swjatych křižow dóstał.

Serbska filmowa koordinatorka

Choćebuz. Filmowča Angela Šusterec je koordinatorka za Syć serbskich filmowcow. Wot 10. meje znajerka sceny hižo w tutym zastojnstwje skutkuje. Jeje hłowne nadawki su, so wo syć filmowcow a jich poradźowanje starać. Dale chce wona zetkanja dźěći organizować, ze Serbskim institutom přehlad hižo nawjerćanych filmow zestajić a webstronu syće znowa wuhotować kaž tež wobstajnje aktualizować.

Sudetscy Němcy a Čěska

Hórki. (JBo/SN) Po tym zo bě so dujerski festiwal „Krass Brass“ loni prěni króć wotměł a dobry wothłós žnjał, planuja organizatorojo Syman Hejduška, Fabian Hejduška a Jakub Langa jón tež lětsa zaso přewjesć. Tak su zajimcy 3. junija znowa do Hórkow přeprošeni, hdźež čaka na nich při sportnišću pisany hudźbny program. Tež tónraz ma so dujerska hudźba w swojej wšelakorosći prezentować a předewšěm młodostnym přidatnu móžnosć swjećenja skićić.

Policija (15.05.23)

Montag, 15. Mai 2023 geschrieben von:

Motorski znjezbožił

Delnja Hórka. Ćežke wobchadne njezbožo je so sobotu po připołdnju na zwjazkowej dróze B 156 stało. 68lětny wodźer motorskeho typa Harley Davidson jědźeše do směra na Budyšin, jako w prawej křiwicy na lěwy bok jězdnje zajědźe a do napřećo jěduceho wosoboweho awta 63lětneho muža zrazy. Bikera dyrbjachu z ćežkimi zranjenjemi do chorownje dowjezć. Nastatu wěčnu škodu trochuja na něhdźe 16 000 eurow. Wosobowe awto typa Škoda kaž tež motorske dyrbjachu wotwlec.

Mejske pory na wsach rejwali

Montag, 15. Mai 2023 geschrieben von:
Róžant (SN). Nimo mejemjetanja w Serbskich Pazlicach (hlej na 1. stronu) a we Worklečanskimaj šulomaj su kónc tydźenja na wjacorych dalšich městnach nalětni nałožk pěstowali. W Róžeńće je 20 porow wokoło meje rejwało. Kralowski por najstaršich dźěći běštaj Stani Žur a Helena Šnablec. Z dwanaće porow młodostnych w Konjecach/Šunowje wuńdźeštaj Antonius Wjenk a Sophia Pouckalec jako kral a kralowna. Mjez młodostnymi we Wotrowje je so Křesćan Weclich jako najspěšniši přesadźił a sej Emiliju Šwanec za kralownu wuzwoli. ­Nimo toho mějachu tam dwě skupinje dźěći. W Radworju su Wulkodubrawscy muzikanća mejemjetanje přewodźeli. Dźěći AWO-pěstowarnje program wuhotowachu. Mejski por bě tule Max Richter a Leonie Wenclec. W Němcach je 14 ­porow wokoło meje rejwało. Po tym zo meja padny, bě Alexander Schmidt najspěšniši při wjeršku. Jeho kralowna bu Katarina Steuerec. 14 porow młodostnych zličichu w Ćisku. Mejski por běštaj Domenic Ludwig a Lisa Bölter.

Na šulskim dworje meju mjetali

Montag, 15. Mai 2023 geschrieben von:

Worklecy (sš/SN). Na słónčnym mejskim wječorku su minjeny pjatk na dworje Worklečanskeje zakładneje a wyšeje šule „Michał Hórnik“ wulku meju mjetali. ­Bohužel njebě to w tymle lěće prěni raz, ale tónkróć oficialnje, a to na tamnišim tradicionalnym dworowym swjedźenju, kotryž wuhotujetej zakładna a wyša šula zhromadnje.

Krótkopowěsće (15.05.23)

Montag, 15. Mai 2023 geschrieben von:

Kandidat AfD 47,6 procentow

Beeskow. Dotalny měšćanosta wo­krjesneho města Beeskow Frank Steffen (SPD) je so w druhim kole wólbow krajneho rady wokrjesa Wódra-Sprjewja wusko z 52,4 procentami přećiwo kandidatej AfD Rainerej Galla (47,6 procentow) přesadźił. Po wólbach Steffen CDU a Swobodnych wolerjow pobrachowaceje podpěry dla kritizowaše. W prěnim kole běše Galla na prěnim městnje kandidatow.

Na zahrodźe koncertowali

Pančicy-Kukow. Před wulkej syłu připosłucharjow je chór Lipa wčera w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje nalětni koncert wuhotował. Cyłk pod nawodom Jadwigi Kaulfürstoweje zanjese znate a woblubowane štučki, tež jedna premjera je zaklinčała. Wjacore spěwy přednjese dorostowa skupina Lipki. Wosebita chłóšćenka bě šulerska kapała Šwintuchi. Wjace wo tym jutře.

Njeskutki wotkryli

Anzeige