W Zejicach su sobudźěłaćerjo firmy Bistra Bau – mjez nimi Frank Schneider z Biskopic – tele dny započeli kolesowansku šćežku ­twarić. 1,6 kilometrow dołhi a něhdźe 370 000 eurow drohi wotrězk podłu statneje dróhi S 100 mjez Zejicami a Swinjarnju ma 2,5 metrow šěroki być a do wobeju směrow wjesć. Kónc lěta ma šćežka, kotruž płaći Sakska, hotowa być. Foto: Feliks Haza

Rybowa party na farmje

Donnerstag, 24. Oktober 2019 geschrieben von:

Prěni raz su předwčerawšim na Wojerowskej Dźěćacej a młodźinskej farmje CSB we Wojerecach dožiwjenski dźeń na temu ryby přewjedli. A ideja wopo­kaza so jako dobra.

Wojerecy (SiR/SN). Něhdźe 70 dźěći z Łusča, Wojerec, Rakec a Nadrózneje Hrabowki dožiwi wutoru chětro napjaty dźeń na Wojerowskej Dźěćacej a młodźinskej farmje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB). Tam wotmě so prěnja „rybowa party“. Na cyłkownje pjeć stacijach su wone eksperimentowali, warili, pjekli, paslili a wězo tež wuknyli.

Wjes Terpje so derje wuwiwa

Donnerstag, 24. Oktober 2019 geschrieben von:

Serbskosć hraje w běhu lěta w Grodkow­skim měšćanskim dźělu Terpje (Terpe) wažnu rólu. Minjene lěta móžachu tam samo wjacore serbske nałožki wožiwić.

Terpje (JoS/SN). Nazymu tež w Terpjom swjeća, tak kaž bě to něhdy z wašnjom mjez burami wsy, kotraž je mjeztym do města Grodka zagmejnowana. Žnjowa króna je hižo nawita, slěduja oktoberski a běrnowy kaž tež kisykałowy swjedźeń a wězo Terpjanska kermuša.

Tež serbske žiwjenje w běhu lěta we wsy překrótko njepřińdźe, měni znajmjeńša wjesny předstejićer, 67lětny Die­ter­ Freißler. „Smy sej dobry staw z tójšto zarjadowanjemi wob lěto zdźěłali. Do přihotow swjedźenjow zapřijimamy tohorunja dźěći a młodostnych. Z wulkim wjeselom zwěsćamy, zo dorost we wsy přiběra a so tež za serbske nałožki hori. Tak dźěći a młodostni po lětach zaso campruja“, Freißler wuswětla.

„Hońtwjerski kamjeń“ poswjećeny

Donnerstag, 24. Oktober 2019 geschrieben von:
18. oktobra před 216 lětami su w Bitwje narodow pola Lipska zwjazkarske rusko-pruske wójska armeju Napoleona Bonaparty porazyli. Na historiskim dobyću běchu z wojerskej formaciju Kamjenskich hońtwjerjow tež sakske jednotki wobdźělene. K 100. róčnicy bitwy postajichu weteranojo Kamjenskeje garnizony, kotrejž hońtwjerska formacija přisłušeše, wojowarjam pomnik. 1945 jón wotstronichu. Čłonojo Towarstwa přećelow domizny a Pastwineje hory wokoło Wolfganga Heichela su wopom­njenski kamjeń zaso namakali a jón na Kamjenskej Pastwinej horje znowa posta­jili. Minjeny pjatk su tak mjenowany „Hońtwjerski kamjeń“ w přitomnosći zastup­nikow města Kamjenca znowa poswjećili. Foto: Eberhard Schmitt

Wojerecy/Róžant (SN/JaW). W mnohich městach a gmejnach su minjene dny no­wych­ předstejićerjow wuzwolili a pomje­nowali. Hakle njedawno je Woje­rowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) předstejićerjam měšćanskich dźělow po­mje­nowanske wopisma přepodał. „Dru­hdy drje bywa mjez wsami a městom kriti­ske. Přiwšěm pak jara fairnje ze sobu wobchadźamy“, Skora zwurazni. Wobkrućeny bu předstajićer Brětnje/Michał­kow (Bröthen/Michalken) Lothar Kujasch, w Ćisku Jens Sarodnik. Nowi w zastojnstwje su Claudia Jurisch w Čornym Chołmcu, Ulrike Neumann w Hórnikecach a Eugeniusz Diesterheft w Němcach.

Krótkopowěsće (24.10.19)

Donnerstag, 24. Oktober 2019 geschrieben von:

„Syn Winnetouwa“ na předań

Budyšin. DVD synchronizowaneho filma­ „Syn Winnetouwa“ je wotnětka na pře­dań. Wuslědk rěčnopedagogiskeho projekta Rěčneho centruma WITAJ, nastaty w kooperaciji ze Sakskim wu­kubłanskim a wupruwowanskim kanalom, předawaja w Smolerjec kniharni, w Serbskej kulturnej informaciji a wšudźe, hdźež serbske knihi poskićeja. Film poručeja wot staroby wosom lět.

Synoda ewangelskeje cyrkwje

Oranienburg. Synodu Ewangelskeje cyr­kwje Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica su wčera w braniborskim Oranienburgu zahajili. Wjac hač 100 zastupjerjow dohromady 900 000 wěriwych diskutuje wo cyrkwinskich a politiskich temach. Biskop Markus Dröge přednjese tam swoje poslednje „biskopske słowo“. Po dźesać lětach wón srjedź nowembra zastojnstwo złoži. Nowy biskop budźe dotalny propst Christian Stäblein.

Silwester bjez wohnostroja?

Policija (24.10.19)

Donnerstag, 24. Oktober 2019 geschrieben von:

Zadobywanju zadźěwał

Wojerecy. Nimo porjadnych robustnych twarskich wudźěłkow tež kedźbni susodźa padustwam zadźěwaja, kaž předwčerawšim we Wojerecach. Tam chcychu so njeznaći do twarjenja na Ericha Weinertowej zadobyć. Škleńcu duri pak njezamóchu rozbić a spytachu so tuž hinak do domu dóstać. Kedźbny susod to widźeše a zawoła policiju. Byrnjež ta spěšnje na městnje była, so skućićelam poradźi ćeknyć – ale bjez rubizny.

Koncertaj na česć Kobjele

Donnerstag, 24. Oktober 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). Detlef Kobjela, najwu­znamniši našočasny serbski komponist a hudźbny wědomostnik, je loni w meji 74lětny zemrěł. Chór a orchester Serbske­ho ludoweho ansambla chcetej tworjenje Kobjele składnostnje jeho 75. narodnin a prěnich posmjertnin z wopomnjenskimaj koncertomaj česćić. Čas žiwjenja wšak bě so 1944 w Rogoznje (Wilmersdorf) pola Choćebuza rodźeny wo wuwiće profesionelneho serbskeho jewišćoweho wuměłstwa prócował. Tohodla wěnuja so ansamblowcy na koncertomaj 30. oktobra w 19.30 hodź. na žurli Bu­dyskeho SLA a 31. oktobra w 16 hodź. na Choćebuskim Komornym jewišću přede­wšěm sinfoniskemu tworjenju Kobjele kaž tež jeho wuměłskim a chórowym spěwam.

Hižo nětko na lěto 2028 myslić (16)

Mittwoch, 23. Oktober 2019 geschrieben von:

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźo­wa­nja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ myto­wane? W lětušim serialu Serbskich Nowin­ je předstajamy.

17 hólcow a tři holcy přebywaja wot pón­dźe­le hač do jutřišeho w serbsko­rěčnym koparskim campje Serbskeho Sokoła. Dojěli su sej serbscy šulerjo w starobje dźewjeć do dwanaće lět na přebytk do Janskich Láznjow w čěskich Kyrkonošach. Su to koparjo/koparki Sokoła Ral­bicy/Hórki, Sportoweju jednotkow Chrósćicy a Njebjelčicy, Sportoweju towarstwow Marijina hwězda a 1922 Radwor kaž tež Budissy Budyšin.

Róčnicu hódnje woswjećić

Mittwoch, 23. Oktober 2019 geschrieben von:

Wobydlerjo Wulkich Ždźarow (Groß Särchen) namjetuja, na 650lětne wobstaće swojeje wsy z dźěćacym a Krabato­wym swjedźenjom dostojnje spominać.

Łaz (AK/SN) W lěće 1374 bu wjes Wulke Ždźary prěni raz we wopismje naspomnjena. Na to skedźbni Wulko­ždźarowčan a čłon tamnišeho Krabatoweho towarstwa Jörg Mücke na zašłym posedźenju radźićelow gmejny Łaz, kotrejž Wulke Ždźary jako wjesny dźěl přisłušeja. „Njeby da rjenje było, by-li so gmejnski dźěćacy swjedźeń 2024 we Wulkich Ždźarach wotměł? A njeby tež spomóžne było­, bychu-li samsne lěto Krabatowy swjedźeń w našej wsy přewjedli? Wobaj swjedźenjej składnostnje 650. róčnicy prěnjeho pisomneho naspomnjenja wsy“, wón přitomnym namjetowaše. Gmejna, tak jeho rozmyslowanja, móhła so Krabatowe towarstwo naprašować. Podobnje kaž Kulow w lěće 2016 móhli tež Wulkoždźarowčenjo jako hosćićeljo swjedźeń dostojnje wuhotować a srědki za to dóstać. Lěta 2004 běchu Krabatowy swjedźeń hižo raz we wsy swjećili. „Tehdy wuhotowachmy samo ekumeniske ke­mše“, so Jörg Mücke dopominaše.

Anzeige