Hauschild z FDP wustupi

Donnerstag, 21. September 2023 geschrieben von:
Budyšin (SN/MG). Předsyda wokrjesneho zwjazka FDP a městopředsyda frakcije FDP w Budyskim wokrjesnym sejmiku swoju stronu wopušći. Tole wozjewi ­Mike Hauschild srjedu. Wopodstatnił je wón swoju kročel ze so rozpřestrěwacej „funkcionarnej politiku“. Tež hódnoty, kotrež přisłušeja za njeho k byrgarskim normalitam, kaž orientacija na wukony, wične hospodarstwo, tradicionalne swójby a kritiske rozestajenje z problemami, njewidźi wón w aktualnym wusměrjenju FDP hižo zastupjene. Tute hódnoty, kotrež su po jeho zrozumjenju něhdy raz konserwatiwne byli, difamuja so dźensa jako prawicarske. „Tohodla njemóžu to ludźom w regionje wjace sposrědkować. W tajkim padźe je konsekwentne čisće wotzamknyć a ze strony wustupić.“ Dale wón praji, zo chce ze swojim dźěłom jako politikar „žiwjenje a wšědny dźeń tu w regionje polěpšić.“ Tutomu cilej chce wón tež w přichodźe swěrny wostać. Swój angažement na politiskim parkeće, kiž wón wšako tež hižo jako zapósłanc sakskeho sejma dopokaza, chce tež w přichodźe dale wjesć. W kotrej stronje, njeje hišće jasne.

Krótkopowěsće (21.09.23)

Donnerstag, 21. September 2023 geschrieben von:

Přidatne srědki komunam

Drježdźany. Sakski krajny sejm je wčera puć runał na dobro wokrjesow a komunow, kotrež su wot bytostneho zwyšenja kóštow potrjechene. Wjetšina zapósłancow je trěbnu změnu zakonjow za komunalne financne wurunanje schwaliła. Tak přewostaji Sakska wokrjesam a komunam hišće lětsa nimale 133 milionow eurow za jich nadawki w zwisku z wójnu Ruskeje w Ukrainje.

Wotchadna jězba do Prahi

Praha. Šulerjo 10. lětnika Worklečanskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ přebywaja z rjadowniskej wučerku Katku Bukowej ­tuchwilu w Praze. Na zakónčacej jězbje su sej mjez druhim Hradčany z cyrkwju swj. Wita wobhladali kaž tež na Karlowym ­mosće a při Praskim Jězusdźěćatku pobyli. Dźensa je jich Danko Handrik do studija ARD w Praze přeprosył.

Historiska wěža na předań

W nuznym padźe prawje pomhać

Mittwoch, 20. September 2023 geschrieben von:
Kóždy móže žiwjenje wuchować. Pod tymle hesłom steji jutře, štwórtk, akciski dźeń Kamjenskeje chorownje swj. Jana na torhošću před Kamjenskej radnicu. We wobłuku cyłoněmskeho tydźenja wožiwjenja chcedźa nuzowi sanitetarjo a wuchowanske mocy wot 9.30 do 12 hodź. wo wožiwjenskich naprawach informować a masažu ­wutroby demonstrować. Mjez druhim wobdźěli so dr. Tilo Driesnack (na wobrazu z lońšeje akcije nalěwo zady), kiž je jako nuzowy lěkar hižo wjele ludźom žiwjenje wuchował. Wšitcy zajimcy su přeprošeni, sej swoju wědy z kursa za prěnju pomoc, kiž su před lětami raz wopytali, do pomjatka zwołać. Foto: Stephanie Hänsch

Policija (20.09.23)

Mittwoch, 20. September 2023 geschrieben von:

Pica za pčołki alarm zawiniła

Protecy. K njewšědnemu zasadźenju su wohnjowych wobornikow póndźelu dopołdnja do Protec (Prietitz) pola Halštrowa wołali. Tam bě w jězdźidle paketoweje słužby na želej podobna maćizna z paketa wuběžała. Zasadźeni běchu kameradojo z Protec, Halštrowa, Šmorkowa kaž tež wosebita jednotka wobornikow za chemiske substancy. Po wobšěrnym pruwowanju alarm skónčichu. Jednaše so jeničce wo picu za pčołki.

Radźićeljo wuradźuja

Mittwoch, 20. September 2023 geschrieben von:

Konjecy. We wobłuku komunow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe so jutře hnydom tři gmejnske rady zetkaja. Posedźenje radźićelow Ralbic-Róžanta započnje so we 18 hodź. w Konječanskej Burskej stwě. Tam zaběraja so znowa z móžnej fotowoltaikowej připrawu, kotruž chce Mišnjanska firma w Delanach twarić. Dale porěča wo zwyšenju star­šiskeho popłatka za Ralbičansku pěstowarnju.

Worklecy. Wot 19 hodź. wuradźuja ­Worklečanscy radźićeljo w tamnišej šuli. Tež na jich dnjowym porjedźe steja staršiske popłatki za hladanje dźěći w pěstowarni. Nimo toho chcedźa wohnjo­woborny plan za swoju gmejnu kaž tež přidatne wudawki za nowy traktor wobzamknyć.

Njebjelčicy. Tohorunja w 19 hodź. zetkaja so Njebjelčanscy radźićeljo w gmejnskej sydarni. Mjez druhim póńdźe wo twarske wustawki w Serbskich Pazlicach a wo twarski plan w Pěskecach. Skónčnje póńdźe wo stejišćo k přirodoškitnym kompensaciskim naprawam. Wobydlerjo su na zjawne posedźenja wutrobnje přeprošeni.

Tomaš Žur koncertuje

Popłatk staršich powyša

Mittwoch, 20. September 2023 geschrieben von:

Slepo (AK/SN). Wot 1. oktobra so popłatk staršich za hladanje jich dźěći w žłobiku, pěstowarni a horće zwyši. To je wjetšina gmejnskeje rady ze štyrjomi hłosawzdaćemi na swojim zašłym posedźenju ­wobzamknyła. „Zakład za to su wěcne a personalne wudawki zašłych lět. Na to dyrbimy reagować“, rjekny nawodnica hłowneho zarjada Marion Mudra.

Staršiski přinošk za hladanje dźěći hač do třoch lět (dźewjeć hodźin) rozrosće wot 220 na 260 eurow. Přinošk w pěstowarni za dźěći wot třoch lět hač k zastupej do šule (dźewjeć hodźin) podróši so wot 105 na 120 eurow. Za šěsć hodźin hladanja w horće maja starši wot přichodneho měsaca 70 město dotal 60 ­eurow płaćić. Kajke budźe přichodne ­wuwiće dotal wotwidźomne njeje. „Dyrbimy drje so kóžde lěto znowa z tym za­běrać“, praji Marion Mudra. Slepjanska gmejna ma tuchwilu žłobik a pěstowarnju w Slepom a Rownom, hort „Błudnički“ je w Serbskim kulturnym centrumje.

Šibjeńcu chcedźa zaso zalěsnić

Mittwoch, 20. September 2023 geschrieben von:

Měšćanska rada hospodarski plan za komunalny lěs wobzamknyła

Rachlow (AK/SN). Po škodach skórnika dla a po tym zo dyrbjachu wjele štomow pušćeć, ma so dwaj hektaraj wulka pusta płonina při Šibjeńcy blisko Kulowskeje lěsneje kupjele zaso zalěsnić. Tole zdźěli referent statneho zawoda Sakski lěs Jörg Moggert na zašłym posedźenju Kulowskeje měšćanskeje rady. Jeho čłonojo hospodarski plan 2024 za Kulowski komunalny lěs jednohłósnje schwalichu.

Při Šibjeńcy chcedźa tysac larikow, 250 lipow, 250 ptačich wišninow, 2 000 dubow a 5 000 bukow sadźić. Nimo toho je planowany 620 metrow dołhi płót. Za to wuda město dohromady nimale 24 000 eurow. W Kulowje so nadźijeja, zo Swobodny stat Sakska naprawy z nimale 20 000 eurami spěchuje. Wotpowědnu próstwu su hižo zapodali.

Hołk a tołk z wohnjowej woboru a oldtimerami knježeše sobotu w Brětni. Wjes bě lětsa na rjedźe z wuhotowanjom dworoweho swjedźenja, při čimž so z Ćiskom a Čornym Chołmcom wotměnjeja. W srjedźišću steješe pokazka klasiskeho žiwjenja we wsy. Dźewjeć swójbow je w bohatej ličbje přichwatanych wopytowarjow na swój statok přeprosyło. Foto: Gernot Menzel

Krótkopowěsće (20.09.23)

Mittwoch, 20. September 2023 geschrieben von:

17 namjetow mytowanych

Budyšin. W lětušim wubědźowanju idejow „Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet“ je jury 17 namjetow mytowała. Kaž Załožba za serbski lud wčera zdźěli, je hač do 25. julija 50 požadanjow dóšło. Mytowanske zarjadowanje budźe 17. nowembra w Budyšinje. Tam zhonja wuznamjenjeni tež wo wysokosći swojeho myta. Přehlad mytowanych namakaće pod .

Wuwzaćna dowolnosć móžna

Drježdźany. Sakska wuwólnja dotalny zakaz w boju přećiwo afriskej swinjacej mrětwje. W postajenym zawrjenym pasmje II, to je najbóle wohrožena kónčina, móža plahowarjo pod wěstymi wuměnjenjemi wuwzaćnu dowolnosć dóstać, zo bychu domjace swinje pod hołym njebjom plahowali. Krajna direkcija Sakskeje je za to płaćiwy powšitkowny wukaz wotpowědnje změniła.

Chmjelarstwo w zapisu UNESCO

Plahowanje ekstremow – kóždy dźeń dračina

Dienstag, 19. September 2023 geschrieben von:

Nic jenož na wsach, ale tež w městach maja mnozy domjacy skót. Něchtóžkuli nimo toho drobny skót plahuje. Wšitcy so wo strowotu swojich dwu- abo štyrinohatych lubuškow prócuja. K tomu ­přinošować chce naša serija z pokiwami z weterinarneje mediciny. (15)

Dźeń a bóle diskutuje so w towaršnosći wo tak mjenowanym plahowanju čwělow (něm.: Qualzuchten). Při tym nje­jedna so wo fachowy wuraz wosebiteje rasy zwěrjatow, ale je to wobwinowace wuprajenje, kotrež zjima wěste načasne rasy a družiny, hdźež genetika ćělne ­brachi wuskutkuje. Jedna so wo psy a kóčki a dalše zwěrjata, kotrež su in­tensiwnje plahowane, zo by so wosebita kajkosć ekstremnje wuwiła. Tak plahuja ludźo dakle snadneje wysokosće, z krótkimi nohami a dołhim chribjetom. ­Kajkosće su plahowarjam wažne, zo by dakl na hońtwje wužitny był, wosebje hdyž dyrbi přez niske kerki běhajo dźi­winu do praweho směra honić.

Neuheiten LND