Za gmejnsku radu płaći 1G

Donnerstag, 25. November 2021 geschrieben von:

Njebjelčicy. Wuradźowanje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady dźensa w 19.30 hodź. přewjedźe so pod prawidłom 1G. Kaž gmejnske zarjadnistwo zdźěli, to woznamjenja, zo smědźa so jenož testowane wosoby na posedźenju wobdźělić. Wo testy na městnje chcedźa so prócować. Hosćo njech sej prošu přiwšěm testy abo testowe dokumenty (nic starše hač 24 hodźin) sobu přinjesu. Dale dyrbja škit za hubu a nós wužiwać a wotstawki dodźeržeć. Gmejnske zarjadnistwo tež informuje, zo seminar „Wjesna rada – šansa za naslědne wuwiće wsy?“ wutoru, 30. nowembra, w 19.30 hodź. w Njebjelčicach korony dla wupadnje.

Wobchody njedźelu zawrjene

Wojerecy. Aktualnje płaćiwych koronowych postajenjow dla město Wojerecy na to skedźbnja, zo 28. nowembra planowana nakupowanska njedźela w měsće njebudźe. Dokelž su adwentne wiki wotprajene, njeje tež wosebita přičina tajkeje nakupowanskeje njedźele data. To samsne płaći za 12. december, hdyž chcychu Teschenske wiki přewjesć.

Demonstracija diskusiju zbudźiła

Mittwoch, 24. November 2021 geschrieben von:

Zjawnu diskusiju je demonstracija něhdźe­ 375 wobdźělnikow póndźelu wječor­ w Budyšinje zbudźiła. Budyske wokrjesne zarjadnistwo bě – mjeztym hižo tradicionalne – protestne zarjadowanje přećiwo naprawam korony dla wuwzaćnje za 300 ludźi dowoliło. Po aktualnym sakskim korona-postajenju su jeno zhromadźizny z maksimalnje dźesać wobdźělnikami dowolene.

Puć z rozdźělnym wuznamom

Mittwoch, 24. November 2021 geschrieben von:

Gmejna inwestuje do dróhotwarskeho projekta na dobro mnohich wužiwarjow

Worklecy (SN/MWj). Ćežka dróhotwarska technika bě tele dny mjez Workle­cami a Kozarcami zasadźena. Z wulkimi nakładnymi awtami přiwjezechu tam horcy asfalt a rozdźělichu jón z wosebitej mašinu na přihotowanu podłohu. Dotal bě puć jeno ze šćerkom posypany, a tak so tam nastajnosći dźěry jewjachu. Nět­ko­­ so tajke něšto z tołstej asfaltowej worštu­ hižo stać njemóže. Worklečanska gmejna inwestuje tule něšto wjace hač 20 000 eurow. „Dokelž wjace wudać njemóžemy, twarimy puć hač ke gmejnskej mjezy. Wottam měła so gmejna Chrósćicy angažować“, praji Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk (CDU).

Po jeho słowach ma puć rozdźělny wu­znam a je tuž za rozdźělne skupiny wužiwarjow wažny. Najprjedy raz wjedźe po nim Krabatowy kolesowanski puć. Tón mjez Worklecami a Kozarcami takrjec do Worklečanskeje gmejny přeń­dźe a ju po třoch kilometrach před Sernjanami zaso wopušći.

Na dalše spěchowanje přihotowani

Mittwoch, 24. November 2021 geschrieben von:

Hač móža komuny do swojich přede­wzaćow inwestować, wotwisuje hłownje wot spěchowanskich srědkow. To wědźa tež w gmejnje Halštrowska Hola, kotraž je nětko towarstwu přistupiła.

Hory (AK/SN). Załoženju towarstwa Leaderowy region łužiska jězorina gmejna Halštrowska Hola přihłosuje a jemu tež přistupi. To je gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju na Horach jednohłósnje wobzamknyła. Tak móže so gmejna Halštrowska Hola tež w dobje wot lěta 2023 do 2027 wo spěchowanske srědki prócować.

„Towarstwo załožić je formalna na­ležnosć. Dźěłowe zjednoćenstwo łužiska jězorina je so z naležnosću intensiwnje zaběrało“, rjekny wčera wjesnjanosta Dietmar Koark (CDU). „Z přistupom k towarstwu chcemy na přichodnu spěchowansku dobu přihotowani być. W mi­njenych lětach smy z Leaderoweho programa stajnje zaso pjenjezy dóstawali.“ Po słowach Dietmara Koarka ma gmejna tuchwilu někotre mjeńše próstwy wo spěchowanje zapodate. Při tym jedna so wo wjacore ławki a wotpadkowe sudobja, kotrež chcedźa na wšelakich městnach nastajić.

Krótkopowěsće (24.11.21)

Mittwoch, 24. November 2021 geschrieben von:

Incidenca tróšku mjeńša

Budyšin. Wčera su w Budyskim wo­krjesu 447 dalšich natyknjenjow z ko­ronawirusom registrowali. Incidencna hódnota pak je tu po Roberta Kochowym instituće dźensa z 1 227,5 tróšku niša hač wčera. W Zhorjelskim wokrjesu su wčera 449 nowych koronapadow zwěsći­li. Incidenca je tu po RKI dźensa na 393,1 spadnyła.

1 500 ludźi peticiju podpisało

Budyšin. Zjawnu online-peticiju přećiwo znowastajenju Bismarckoweho pomnika na Čornobóh je dohromady 1 529 ludźi podpisało, z toho 397 z Budyšina. Wčera su peticiju Budyskej měšćanskej radźe oficialnje zapodali. Wšako chce gremij dźensa wo pomniku rozsudźić. Medije po cyłej Němskej běchu wo naležnosći rozprawjeli.

Gymnazij dźělnje zawrjeny

Budyšin. Na Budyskim Serbskim gymnaziju hač do pjatka šulerjow 5. do 10. lětnika njewuwučuja. W rjadowni 6-1 běchu­ ze spěšnotestom jědnaće natyknjenjow z koronawirusom zwěsćili, pjeć z PCR-testom wobkrućenych. 11. a 12. lětnik matej dale prezencnu wučbu. Ralbičanska šula je wulkeje ličby infekcijow dla hižo wot 19. nowembra zawrjena, tež hač do pjatka. Wot 5. do 10. lětnika mějachu tam 42 infekcijow.

Policija (24.11.21)

Mittwoch, 24. November 2021 geschrieben von:

Wobšudnistwu zadźěwała

Budyšin. Kedźbliwa sobudźěłaćerka Budyskeje wokrjesneje lutowarnje je minjene dny staršeho muža před wulkej škodu wobchowała. Jej so spodźiwne zdaše, zo chcyše muž 20 000 eurow wotzběhnyć. Kaž so w rozmołwje wukopa, běchu jeho nje­znaći zazwonili a wudawali, zo je jeho dźowka wobchadne njezbožo ze smjertnym woporom zawiniła. Zo njeby wona do jastwa trjebała, dyrbješe muž 40 000 eurow zapłaćić. Dokelž telko njeměješe, poskići wón połojcu sumy. Sobudźěłaćerka lutowarnje je prawje reagowała a hnydom policiju informowała. Za wobhladniwe zadźerženje so jej policija nětko z kwěćelom podźakowa.

Wobchod sobotu wočinjeny

Mittwoch, 24. November 2021 geschrieben von:

Pančicy-Kukow. Wobchod klóštra Ma­rijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje budźe­ wšitke štyri adwentne soboty stajnje wot 10 do 16 hodź. wotewrjeny, tak zo móža so ludźo za tym abo tamnym darom pod hodownym štomom rozhladować. Zastup do wobchoda maja woni jenož po prawidle 2G.

Zarjadowanja wotprajene

Smochćicy. Aktualneho koronoweho po­łože­nja dla je Smochčanske kubłanišćo swj. Bena rozsudźiło, najprjedy raz hač do kónca januara 2022 wšitke prezencne zarjadowanja wotprajić. Za přenocowanja słužbnych a nuznych priwatnych přičin dla kaž tež za zarjadowanja, kotrež dyrbja so wěstotnych přičin a pandemije dla přewjesć, wostanje kubłanišćo dale wotewrjene. Přistup rjaduja w tym padźe po prawidle 2G+. To rěka, zo maja šćěpjeni a wotchorjeni přidatnje aktualny negatiwny koronatest předpołožić, jeli chcedźa so wobdźělić.

Kupjel zawrjena

Po sydom lětach přinoški zwyšili

Dienstag, 23. November 2021 geschrieben von:

We wjacorych komunach tuchwilu wo tym­ rozmysluja, hač móža staršiske přino­ški za pěstowarnje konstantne wostać abo hač dyrbja je zwyšić. Z temu su so­ wčera tež we Wojerecach zaběrali.

Wojerecy (AK/SN). Wot přichodneho lěta dyrbja starši we Wojerecach za wopyt swojich dźěći w dnjowych přebywanišćach wjace płaćić. Přinoški zwyša so wot cyłkownych kóštow w žłobiku wot 14,66 na 16 procentow, w pěstowarni wot 21,18 na 25 procentow a w horće wot 22,92 na 27 procentow. W lěće 2023 rozrostu sadźby dale na 18 procentow w žłobiku, 27 procentow w pěstowarni a na 30 procentow w horće. To su měšćanscy radźićeljo wčera na wurjadnym posedźenju po kontrowersnej diskusiji wobzamknyli. Při wothłosowanju z mjenom bě 15 radźićelow za to, dwanaće přećiwo tomu. „Hospodarske połoženje nas k tomu nuzuje“, podšmórny měšćanosta za šule, kulturne a so­cialne Měrko Pink. Poslednje zwyšenje bě w januaru 2015.

Na posedźenju radźićelow 26. oktobra steješe naležnosć hižo raz na dnjowym porjedźe. Tehdy běchu zwyšenje wot­pokazali. Dokelž je wyši měšćanosta Torsten­ Ruban-Zeh (SPD) znapřećiwjenje zapołožił, dyrbjachu so z temu nětko znowa rozestajeć.

Za lětušu pomocnu akcije Towarstwa swj. Filomeny su darićeljo wčera w Smjerdźacej prěnje pakćiki wotedali. Norbert Róbl zastupowaše při tym swojeho nana, iniciatora Gerata Róbla, a je dary přijimał. Hač do štwórtka móža ludźo pakćiki ze słódkosćemi, hrajkami, pisanskim materialom kaž tež z poćehnjenjemi a hygieniskimi tworami stajnje wot 17 do 18 hodź. w Smjerdźečanskim kulturnym domje wotedać. Foto: Feliks Haza

Wjace za kolesowarjow činić

Dienstag, 23. November 2021 geschrieben von:

W Běłej Wodźe ma so přichodnje wjele na dobro kolesowarjow změnić, a město chce so nětko sylnišo z naležnosću zaběrać. Jedne wosebite towarstwo ma při tym wobsahowje kaž tež pjenježnje pomhać.

Běła Woda (CK/SN). Kolesowanje ma w Němskej dźeń a wjetši wuznam. Kaž nawodnica twarskeho referata města Běłeje Wody Dorit Baumeister na zašłym posedźenju tamnišich radźićelow rjekny, ma kolesowanje při zdźěłanju měšćanskeho wuwićoweho koncepta wažnu rólu hrać. „Běła Woda drje je nadregionalnje derje přizamknjena, w měsće samym pak ma so wjele nachwatać“, wona wu­zběhny. Zo njebychu čas brojili, přistupi město dźěłowemu zjednoćenstwu sakskich komunow za spěchowanje wobchada kolesowarjow a pěškow. To su Běłowodźanscy radźićeljo jednohłósnje wobzamknyli.

Anzeige