Neple zběrali

Freitag, 29. September 2023 geschrieben von:
Žně neplow kaž w prjedawšich časach chcychu njedawno šulerki a šulerjo 8. lětnika Ralbičanskeje wyšeje šule dožiwić. Z rjadowniskim wučerjom Michałom Wowčerjom a šulskej wjednicu Milenku Koberowej podachmy so z kolesom wot Ralbic na Korchec burski statok w Salowje. Po krótkej snědani dźěše hnydom do dźěła na polo neple zběrać. Dźěłachmy pilnje a zasobu, tak zo běše Bosćij Korch z nami jara spokojom. Po dwuhodźinskim dźěle wróćichmy so z połnym wozom ke Korchecom. Tam čakaše na nas wot pilnych kucharkow nawarjeny słódny wobjed. Samobělene neple z twarohom a lanym wolijom nam jara słodźachu. Samo z napojom zastara nas Korchec swójba kaž něhdy, mjenujcy z kisałej wodu, štož je woda, kisało a cokor. Skónčnje so Korchecom za rjany dźeń podźakowachmy a so pod přewodom krótkich šwihelow wróćo do Ralbic po­dachmy. Lětnik 8/2 SWŠ Ralbicy

80 lět druhim pomhaja

Freitag, 29. September 2023 geschrieben von:

Worklečanscy wohnjowi wobornicy přeprošuja na jubilej

Worklecy (aha/SN). Na 80lětne spomóžne skutkowanje zhladuje jutře a njedźelu Worklečanska wohnjowa wobora. Agilny nawoda čestnohamtskeho cyłka Bosćij Riedel ma za wažne sobotu wječor a wosebje njedźelu popołdnju wšěm Worklečanam a zajimcam ze susodnych wsow stajnu zasadźensku hotowosć kameradow předstajić. Woni kóždy čas swoje priwatne naležnosće wróćo stajeja a maja za samozrozumliwe, zo druhim ludźom pomhaja. Njedźelu popołdnju chcedźa zajimcam při kofeju a tykancu rozłožić, kak je so Worklečanska wobora w běhu lětdźesatkow wuwiła. Wažnu rólu hraje při tym wuwiće wohnjowoborneje techniki, kotruž hosćom demonstruja. Popołdnjo wobrubja chowancy wjesneje pěstowarnje.

Worklečansku woboru su za čas Druheje swětoweje wójny 2. julija 1943 załožili. Pod prěnim nawodom wobory Jurja Wincera mějachu hižo na dnju załoženja swoju zasadźensku hotowosć dopokazać. Na kóncu wójny zniči woheń Róblec hródź a bróžnju. Tež jako 30. junija 1945 błysk do Krawcec bróžnje dyri, su kameradojo hnydom pomhali.

Policija (29.09.23)

Freitag, 29. September 2023 geschrieben von:

Wopačni třěchikryjerjo

Wojerecy. Při kromje puća stejacy transporter je policija srjedu we Wojerecach kontrolowała. W awće běchu wjacore wosoby. Při kontroli zjewi so dalša wosoba, kotraž runje ze susodneje ležownosće přichadźeše. Kaž policija rozprawja, bě muž tam po wšěm zdaću podarmo spytał, třěchikryjerske dźěła poskićeć. Štyrjo rumunscy staćenjo dóstachu přizjewjenje dla podhlada, zo su so přećiwo přemysłowemu porjadej přešli, dokelž ani přemysłowe přizjewjenje ani dalše trěbne podłožki njemějachu. Najskerje su mužojo w starobje 14 do 58 lět za po­dobne delikty w druhich zwjazkowych krajach zamołwići.

Zhromadnje zmije pušćeć

Freitag, 29. September 2023 geschrieben von:

Smječkecy. Wjesny klub Smječkecy přeproša wšitke swójby zbliska a daloka na tradicionelne pušćenje zmije do Smječkec, a to njedźelu, 1. oktobra, na łuku za Bjeńšec twarskej firmu. Po zwučenym wašnju spřihotuja tež lětsa zaso wjesne žony wot 15 hodź. butřankowe plincy. Organizatorojo wjesela so na bohate wobdźělenje

Oratorij trójce zaklinči

W Hórkach nastawa nowa zelena oaza. Na iniciatiwu tamnišeho wjesneho towarstwa da Chróšćanska gmejna mały hat twarić, wokoło kotrehož připrawjeja zelenišćo ze štomami a jahodowymi kerkami. Za projekt wužiwaja myto z wubědźowanja Simul+ kaž tež spěchowanje z programa Leader. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (29.09.23)

Freitag, 29. September 2023 geschrieben von:

Wjelk stadło nadpadnył

Njebjelčicy. Prawdźepodobnje wjelk je w nocy na štwórtk pola Njebjelčic stadło wowcow Gerata Šmita nadpadnył. Oficialnje wobkrućenje wjelčeho managementa hišće njepředleži. Kaž wowčer zdźěli, je mjeztym 29 wowcow mortwych a wosom zranjenych. Wo połoženju stej so na městnje Budyski krajny rada Udo Wićaz a zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk (wobaj CDU) informowałoj.

Statnik: „Rěčnikow zdobyć“

Berlin. Wčera je so dźěłowa skupina „mjeńšiny“ zapósłancow zwjazkoweho sejma pod nawodom Stefana Seidlera (SSW) a Denise Loop (Zeleni) w Berlinje z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom zetkała. Statnik je aktualnu situaciju serbskeho ludu zjimajo zwěsćił, „zo je wažne, zdobyć nowych rěčnikow – pak dorost pak zwólniwych dorosćenych, kotřiž rěč nawuknu.“

Dźeń zhubjenych wjeskow

Z traktorami so wubědźowali

Donnerstag, 28. September 2023 geschrieben von:
Mjeztym jědnaty raz přewjedźechu minjenu njedźelu w Rychwałdźe zetkanje historiskich traktorow a dalšich mašinow. Dohromady 210 jězdźidłow najwšelakorišeho razu so wobdźěli. W srjedźišću steješe wubědźowanje, při kotrymž mějachu wobdźělnicy z traktorom železnu walcu po skłoninje po móžnosći prawje daloko ćahnyć (na wobrazu). Tu njebě jeno sylnosć motora wažna, ale tež wušiknosć traktorista. ­Zajimawe běchu tohorunja stacionarne motory, mjez druhim pomocny motor za koleso z lěta 1955 ze sylnosću 0,6 PS. Někotryžkuli wopytowar wobdźiwaše, z kelko lubosću wobsedźerjo swoje traktory a motory hladaja. Foto: Joachim Rjela

Móst hotowy

Donnerstag, 28. September 2023 geschrieben von:
Sowrjecy (UM/SN). Nowy móst nad Wuježčanskej wodu w Kubšiskim wjesnym dźělu Sowrjecy (Soritz) ma jutře hotowy być. Z tym podlěšichu so twarske dźěła porno spočatnym planam wo něhdźe dwaj měsacaj. „Po tym zo bě stary móst wottorhany, dyrbješe so za nowy dohromady 21 stołpow do zemje točić, a to hač na skału. To je dlěje trało hač wočakowane, čehoždla je cyły projekt dlěje trał“, zdźěli Budyski krajnoradny zarjad. „Nimo toho su twarskej firmje nalětnje zliwki a z tym zwjazany wyši staw Wuježčanskeje wody dźěło poćežili.“ Wot twarskich dźěłow njeprofituja jenož šoferojo, ale tež wohnjowi wobornicy. Za nich natwarichu schód, zo móhli rěku jednorišo zahaćić a tak z njeje hašensku wodu klumpać. Nowy móst su w februaru 2023 twarić započeli. Projekt płaći dohromady něhdźe 590 000 eurow.

Zahaja Krabatowy tydźeń

Donnerstag, 28. September 2023 geschrieben von:

Wojerecy. Składnostnje zahajenja Krabatoweho tydźenja jutře, 29. septembra, před radnicu w starym měsće Wojerec dźěći z Němčanskeje pěstowarnje w 14.30 hodź. serbski program předstaja. W 16.30 hodź. móža wopytowarjo dźěćacu rejwansku skupinu Brětnja dožiwić. Tomu so w 17.30 hodź. Serbska ludowa rejwanska skupina Ćisk přizamknje, kiž tradicionelne młóćenje z cypami pokaza. Tež „připołdnica“ steji na programje – w kamishibai-dźiwadle. Při jewišću je stejnišćo župy „Handrij Zejler“. Rěčnaj motiwatoraj Marija Šołćić a Lucian Kaulfürst budźetaj z keramiku resp. dudami přitomnaj. Oficielne zahajenje přewjedźe wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) w 14 hodź. Krabatowy tydźeń budźe hač do 8. oktobra trać. Dalše informacije: .

Kupjel zawrjena

Kamjenc. W Kamjenskej halowej kupjeli dyrbja w nazymskich prózdninach nuznje trěbne reparatury přewjesć. Tohodla wostanje kupjel wot póndźele, 2. oktobra, hač do njedźele, 15. oktobra za zjawne płuwanje zawrjena. Sawna hodźi so w tym času we wobmjezowanej měrje wužiwać, a to wot póndźele do pjatka stajnje wot 12 do 22 hodź. 3. oktobra wostanje sawna zawrjena.

Policija (28.09.23)

Donnerstag, 28. September 2023 geschrieben von:

Plantažu konopje namakali

Hermsdorf. Pódla awtodróhi A 4 pola Hermsdorfa su wobydlerjo póndźelu plantažu konopje namakali a policiju informowali. Zastojnicy zwěsćichu na to 250 tajkich rostlin na kromje pola ze słónčnymi róžemi. Kriminalna policija pad přepytuje.

Neuheiten LND