Namjetuja dalšu płuwansku čaru

Freitag, 10. Juli 2020 geschrieben von:

Budyski wokrjesny sejmik budźe so na swojim posedźenju přichodnu póndźelu znowa z Kamjenskej halowej kupjelu zaběrać. Najnowša warianta nowotwara chowa někotre překwapjenja w sebi.

Kamjenc (UM/SN). Změje Kamjenska halowa kupjel w běhu nowowuhotowanja šestu płuwansku čaru? Tele prašenje ma so w zwisku z dalšim planowanjom jako alternatiwna warianta, zo bychu tuchwilny staw wobchowali, sobu přepytować. To wobzamknyć namjetuje zarjadnistwo wokrjesnym radźićelam za póndźelne posedźenje. Tam chcedźa wo tym roz­sudźić, kak nastupajo přetorhnjene planowanja za nowotwar wólnočasneho a sportoweho zarjadnišća (SN wo tym rozprawjachu) dale postupować. Prěnjotnje faworizowana warianta kombino­wa­neje kupjele bu trochowanych kóštow dla zaćisnjena, planowanja zastajene.

Dźěłaja w Kulowskej kónčinje

Freitag, 10. Juli 2020 geschrieben von:

Kulow (SN/MiR). W Koćinje, mjez Hózkom a Rachlowom, kaž tež na dalšich wsach, kotrež městu Kulowej přisłušeja, předwjeduja tuchwilu saněrowanske dźěła za płunowód. W 1970tych lětach twarjeny wód wjedźe z błótowskich Bórkowow hač do Freiberga, rozłoži na naprašowanje naměstny nawoda Kulowskeho twarskeho zarjada Jurij Brösan. Kaž wón dale zdźěli, zatwarjeja do płunowoda – jemu je wjele předewzaćow w regionje přizamknjenych, mjez druhim Energijowe zastaranje Čorny Halštrow (EVSE) z hłownym sydłom w Salowje – nowe roły z přeměrom nimale jednoho metra.

W Koćinje a pola Hózka su hłowne dźěła mjeztym zakónčene. W delnich Sulšecach chcedźa je po planje hač do kónca awgusta wotzamknyć. „Za město Kulow woznamjenjeja tajke akcije wulki nawal dźěła“, Brösan wuswětla. „Mjez druhim mamy za to staw dnowneje wody znižić. Wo dźěłach maja so zamołwići města Kulowa z wobdźělenymi zawo­dami tu a tam dorěčeć, a na kóncu ma město zdokonjane pruwować a takrjec wotewzać.“

Wot dźensnišeho su w Budyskim kinje štyri wobnowjene žurle přistupne. Prjedy pak hač móžachu tam popołdnju wćipnych ­hosći witać, su Dennis Bauer, Robert Liebing a Gregor Makowski z Düsseldorfskeje firmy Cinemanext zhromadnje ze šefom ­Budyskeho kina Andreasom Schneiderom (wotlěwa) zwukowu techniku zatwarili. Foto: SN/Hanka Šěnec

Ručež móžno započnu

Freitag, 10. Juli 2020 geschrieben von:

Wjesnjanosta Kliman społnomócnjeny, nadawki firmam přepodać

Hórki (aha/SN). Swoje posedźenje do lětnjeje přestawki wotmě Chróšćanska gmejnska rada po rotaciskim planje wčera w sydarni gratownje wohnjoweje wobory w Hórkach. Po zwučenym wašnju su tam wšitke dwanaće dypkow dnjoweho porjada zjawneho dźěla konkretnje, wěcownje a serbsce wobjednali.

„Wuraz žiweje solidarity“

Freitag, 10. Juli 2020 geschrieben von:

Sakska załožba za młodźinu je za přichodnu wutoru planowany akciski dźeń „genialsocial“ na 15. oktober přestorčiła. Nowy termin, kotryž je tuchwilna pandemija wuskutkowała, pak njeje jenička změna na projekće.

Drježdźany (SN/bn). Nowe hesło lětušeje akcije rěka: „Daj, štož móžeš.“ Z nim chce programowe wjednistwo „w času krizy pozitiwny signal za naše dźěći a jich staršich kaž tež mjezsobnosć w našich městach a wsach“ posrědkować. 15. oktobra su šulerjo namołwjeni, w sakskich předewzaćach dźěłać a mzdu za socialne projekty na lokalnej kaž tež globalnej ­runinje darić. „A tež hdyž njemóža wot lockdowna potrjechene mjeńše wobchody abo jednotliwcy ničo zapłaćić, chcemy šulerjow wobsylnić, runje tam wupomhać a hesłu na te wašnje wotpowědować.“

Krótkopowěsće (10.07.20)

Freitag, 10. Juli 2020 geschrieben von:

Serbski swjedźeń wupadnje

Serbin. Lětuši „Wendish fest“, swjedźeń potomnikow něhdy do Texasa wupu­ćowanych Serbow, koronapandemije dla wupadnje. 27. septembra planowane zeńdźenje by so 32. raz wotměło. Kaž zarja­dowanje wuhotowace towarstwo Texas­ Wendish Society na swojej homepage pisa, „organizatorojo rozsud jara wobžaruja. Wjeselimy pak so na klětu!“

Jězdźenki płaća tež w awgusće

Budyšin. Dobru powěsć za čas lětušich wulkich prózdnin maja wobchadne předewzaća pod třěchu ZVON za šulerjow z měsačnej abojězdźenku. Hódnotna znamka (Wertmarke) za julij płaći tež w awgusće. To rěka, zo móža ći šulerjo we wobłuku ZVON wšitke busowe a železniske linije wužiwać. Julijsku znamku njeměli preč ćisnyć, warnuje ZVON, wona je zdobom w awgusće připóznata.

Dóstanu připłatk za přebytk

Policija (10.07.20)

Freitag, 10. Juli 2020 geschrieben von:

Schowany moped namakali

Njebjelčicy. Připadnje při wuchodźowanju je muž srjedu popołdnju na lěsnym pućiku njedaloko Njebjelčic čorny moped ze zawěsćenskej značku wuhladał. Mofa marki Alpha Motors bě pod hałzami schowane. Zawołana policija zwěsći, zo bu moped hakle minjeny měsac ­pokradnjeny. Dale nańdźechu zastojnicy na městnje mjez druhim hišće klumpu, pjećlitrowski bencinowy kanister, rukajcy a nahłownik. Policisća wěcy zawě­sćichu a informowachu woprawdźiteho wobsedźerja wo namakance.

Prózdninska zabawa za dźěći

Freitag, 10. Juli 2020 geschrieben von:

Lückendorf. Dekanatne dušepastyrstwo za dźěći přeproša šulerki a šulerjow 5. do 8. lětnika wot póndźele, 17. awgusta, do štwórtka, 20. awgusta, na prózdninsku zabawu do Lückendorfa w Žitawskich horinach. Lětuše hesło rěka „Prózdniny, pućowanje, Boža stwórba, dyrdomdej.“ Swójski přinošk wučinja 80 eurow. Při­zjewjenja su hač do pjatka, 17. julija, ­pod tel. čo. 035796/ 88707 a z mejlku na móžne.

Tworić w Mnišej rozwalinje

Budyšin. Serbska wuměłča Borbora Wiesnerec chce zajimcow na lětušej lětnjej akademiji Budyskeho wuměłstwoweho towarstwa z.t. ke kreatiwnemu tworjenju pohonjeć. Wot 20. do 25. junija budźe dźěłarnička w rozwalinje Budyskeje Mnišeje cyrkwje. Štóž chce pódla być, trjeba wosebje dźěłansku drastu a wotpowědne nawoči. Wšako zaběraja so wobdźěleni z rězbarjenjom. Dalši wuměłcy, kotřiž sobu skutkuja, su Gabi Kell (molowanje), Edith Böhme (molowanje freskow) a Hans Kutschke (rysowanje).

Z hribami a rostlinami barbić

Wažna je dobra zhromadnosć

Donnerstag, 09. Juli 2020 geschrieben von:

Nimo wulkich nadregionalnych serbskich towarstwow, kotrež su často w medijach prezentne, mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne dźěło wukonjeja, wo nich pak wjele njezhoniš. W swojej lětnjej seriji lětsa tajke aktiwne cyłki předstajamy, dźensa Wjesnu zhromadnosć z.t. ­Nowa Wjeska (2).

Zo haja Nowowješćenjo mjeztym lět­dźesatki dobru zhromadnosć, to stajnje znowa dopokazuja. Tak běchu to hižo w 1970tych lětach přewjedźene koparske turněry, sportowe wubědźowanja a zhromadne swjedźenje w bywšej tobakowej hali prodrustwa. Tradiciju po politiskim přewróće dale hajić bě agilnej wjesnej trójce – Křesćanej Korjeńkej, Jurjej Pěčce a Měrćinej Hicce – přewšo wažne. A to wosebje tež tohodla, zo bychu tradicionalne nałožki dale pěstowali. Tež młodostni – na jich čole Stefan Hicka, Marko Pjech, Stefan Kunath a Tomaš Klimant – so zaměrnemu nadawkej z wulkim elanom wěnowachu.

Rěči runohódnje wobkedźbowanej

Donnerstag, 09. Juli 2020 geschrieben von:

Dom zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje změje dwurěčny napis. Serbšćina a němčina budźetej při tym runohódnej.

Pančicy-Kukow (SN/JaW). Hnydom dwě wurjadnej posedźeni zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka bě jeho předsyda Měrko Domaška za wčera w awli Šule Ćišin­skeho zwołał. Na prěnjej dyrbjachu zastupnicy zwjazkej přisłušnych pjeć gmejnow wobzamknjenje ze zašłeho wura­dźowanja sporjadkować. Tak cofny gremij swój rozsud, na domje zarjadniskeho zwjazka dwurěčny napis tak připrawić dać, zo steji serbski nad němskim. Dyrbjachu tuž w naležnosći znowa rozsudźić, a to formalneho zmylka před­sydy zarjadniskeho zwjazka Měrka Do­maški dla. Tež gmejna Pančicy-Kukow bě spřećiwjenje zapodała. Wotpowědnje předpisam dyrbješe zhromadźizna tuž w běhu třoch tydźenjow wobzamknjenje znowa rozjimać.

Anzeige