Hdyž zwěrjenc wotuća

Freitag, 21. April 2023 geschrieben von:

Wojerecy. Njewšědny dohlad za kulisy Wojerowskeho zwěrjenca dóstanu zajimcy njedźelu, 23. apryla, we 8 hodź. Při wosebitym wodźenju pod hesłom „Hdyž zwěrjenc wotuća“ móža so wopytowarjo w zažnej hodźinje na wosebite wašnje po šěsć hektarow wulkim arealu rozhladować. Silke Kühn přeradźi, što so w zwěrjencu normalnje stawa, prjedy hač prěni wopytowarjo přińdu, kotre zwěrjata jako prěnje picu dóstanu a kotre z nich start do noweho dnja prawidłownje zaspja.

Seniorojo škotuja

Radwor. Přichodny škotowy turněr serbskich seniorow wotměje so wutoru, 25. apryla, w Radworskim hosćencu ­Meja. Kaž hłowny organizator Měrćin Nowak zdźěli, su nowačkojo stajnje wi­tani. Započatk budźe w 14 hodź. Dalše zetkanje serbskich kartyplacarjow budźe kónc meje w „Karstenowej piwowej stwičce“ w Pančicach-Kukowje.

Z kolesom putnikować

Policija (21.04.23)

Freitag, 21. April 2023 geschrieben von:

Awto policije znjezbožiło

Budyšin. Wobchadne njezbožo, na kotrymž bě policajske awto wobdźělene, je so předwčerawšim w Budyšinje stało. Na Stieberowej chcyše šofer Škody nalěwo na Liebknechtowu wotbočić, dyrbješe pak napřećiwneho wobchada dla čakać. Jako bě to móžno šofer nalěwo wotboči. To pak wodźer policajskeho awta po wšěm zdaću wobkedźbował njeje, tak zo wobě jězdźidle do so zrazyštej. Při tym nasta něhdźe 4 000 eurow škody. Njezbožo wobdźěłali su policisća z přiwołaneho policajskeho awta.

Hospodarski plan schwalili

Freitag, 21. April 2023 geschrieben von:

Zakłady za přichodne wulke předewzaće Worklečanskeje gmejny połožili

Worklecy (JK/SN). Sobu jako jedna z prěnich gmejnskich radow zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“ je Worklečanska na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła wustawki za lětuši hospodarski plan. Wjesnjanosta Clemens Poldrack (njestronjan) wupraji radźićelam za konstruktiwne dźěło w přihotach wulki dźak, wšako je to prěni hospodarski plan w jeho zastojnstwje. Tež hdyž runje pozitiwny wuslědk njepokaza, móže so gmejna wusměrić na planowane winowatostne nadawki. Tež wšitke trěbne dźěła w gmejnje hodźa so zmištrować. Tučasnje dobry staw likwidnych srědkow kaž tež přidatne dochody pola přemysłoweho dawka, kotrež dóstachu na přikład wot Pěskečanskeje firmy Ziegler, zaručeja, zo móže gmejna snano klětu zahajić konkretne kroki za přetwar Worklečanskeje zakładneje a srjedźneje šule. Komornica Michaela Markowa hišće raz bytostne pozicije plana předstaji a wopodstatni wuslědk na kóncu lěta, wobkru­ćejo jón z tuchwilu dobrym stawom financnych srědkow gmejny.

Srědki za „Kopřiwu“ zběraja sami

Freitag, 21. April 2023 geschrieben von:

Radwor (SN/MkWj). Njewšědny komunalny projekt předstajili su na posedźenju gmejnskeje rady předwčerawšim, srjedu, w Radworju. Tam mějachu ponowjenje wjesneho zetkawanišća „Kopřiwa“ w Boranecach na dnjowym porjedźe. ­Jedna so wo bywšu garažu za pryskawy wohnjoweje wobory, kaž ju na wsach tu a tam hišće nadeńdźeš. Wutwar zetka­wanišća běchu w zwisku z projektom „Witalne wjesne srjedźišća“ namjetowali a nadźijeja so wotpowědnych spěchowanskich srědkow. Trěbny swójski podźěl pak nochcedźa z gmejnskich srědkow brać, ale jeničce z pjenježnymi darami zwoprawdźić. W gmejnje zasydlene předewzaća su zwólniwe, trěbne srědki ­znosyć. Tež wobydlerjo chcedźa k poradźenju projekta přinošować, gmejnski zarjad zdźěli. „Tajke něšto w Radworju ­hišće njemějachmy“, zastupowacy wjesnjanosta Pětr Kliman rjekny, kiž srje­downe posedźenje nawjedowaše, zastupujo wjesnjanostku Madeleine Rentsch. Hladajo na cyłkownu twarsku sumu 45 000 eurow to rěka, zo maja Borančenjo za swoju „Kopřiwu“ dobrych 11 000 eurow zezběrać.

Zahroda zaso přeprošuje

Freitag, 21. April 2023 geschrieben von:

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Zahroda zežiwjenskeho a zeloweho centruma Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB) w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje zahaji swoju sezonu njedźelu, 23. apryla, wot 14 hodź. Wo kulturny program postara so Worklečanska kapała „5 an der Feier“ a wuměłča Feelina ze swojimi zakuzłacymi móžnosćemi sobu činjenja.

Kaž w nowinskim zdźělenju CSB dale rěka, čakaja na hosći zahrodowe a nalětnje wiki z mnohimi regionalnymi a kulinariskimi poskitkami. Tež klóšterski wobchod budźe tón dźeń popołdnju wočinjeny. Po zwučenym wašnju sadźa k zahajenju sezony štom lěta w susodnym Lipju. 2023 je to brěza. Sadźeć budźetaj ju abatisa klóštra Gabriela Hesse a jednaćel CSB Peter Neunert.

Dny łužiskeje jězoriny přeprošuja jutře a njedźelu k wodźenjam z busom, kolesom abo pěši. Wone su zdobom oficialny start do sezony we łužiskej jězorinje. Jako přewodźer turistow powjedźe Heinz Müller wopytowarjow na kolesowanskej jězbje wokoło Złokomorowskeho jězora. Wobdźělnicy wopytaja při tym mjez druhim tamniši přistaw. Foto: Nada Quenzel

Čaporowe wiki na nowym městnje

Freitag, 21. April 2023 geschrieben von:
Premjera za nowe čaporowe wiki na naměsće Arnošta Muki w Chmjelowje: Po tym zo dyrbjachu Choćebuske čaporowe wiki – jedne z najwjetšich swojeho razu w Braniborskej – swoje zwučene městno na Skótnych wikach wopušćić, dokelž nastanje tam snano nowa bydlenska štwórć, swjećachu wiki minjeny kónc tydźenja swoju premjeru w Chmjelowje. Do toho běchu je štyri tydźenje na łuce před nakupowa­nišćom TKC wuspytali, wobchadneho połoženja dla pak mysličku spěšnje zaso ­zaćisnyli. Nětko pak móhli wiki w Chmjelowje nowu domiznu namakać. Wothłós wopytowarjow minjeny kónc tydźenja bě tam wjele lubjacy. Foto: Michael Helbig

Krótkopowěsće (21.04.23)

Freitag, 21. April 2023 geschrieben von:

Myto za Slepjansku wosadu

Radebeul. Slepjanska wosada je dóstała „Sakske myto za přichod“. Hižo srjedu přepoda so w Radebeulu wot sakskeho ministra za wobswět, Wolframa Günthera, pjenježne myto we wysokosći 5 000 eurow. Přičina počesćenja je wuběrny angažement Slepjanskeje wosady. Tak su cisterny za dešćowu wodu natwarili a tež solarna naprawa na třěše fary je nastała.

Rokotak z druhim albumom

Budyšin. „Hornjołužiski indie-spěwy­twórc“ Rokotak, kaž so Milan Grojlich sam mjenuje, wozjewi dźensa swój druhi album „Punkt und Komma“. Produkcija je online na znatych platformach přistupna kaž tež jako CD na předań a wopřijima dohromady dwanaće spěwow. Stilistisce „nawjaza nowostka konsekwentnje na před lětomaj wušły debit ‚Riech an Blumen‘, chabłacy mjez žanromaj šanson a americana“.

Sylna marka Němskeje z Budyšina

Akcija zaběžała

Donnerstag, 20. April 2023 geschrieben von:
Budyšin (CS/SN). W pěstowarni Findikus w Budyskej Strowotnej studni su minjenu sobotu symbolisce prěni wot měšćanskich wozelenjerjow planowany a z crowdfoundingowej akciju financowany štom sadźili. Je to krušwina. Dohromady su tam starši, přistajeni a čłonojo akcije sydom štomow sadźili, a to krušwinje, slowčinu, wišninu a dwaj brěškowcaj. Dale steji nětko před pěstowarnju korejska jědla, kotruž chcedźa w adwenće jako ­hodowny štom wupyšić. Přetož dotalny tamniši hodowny štom su 2022 wotrě­zali a na Naměsće přećelstwa ludow jako hodowny štom nastajili. We wobłuku akcije „Tysac štomow za Budyšin“ su dotal 106 štomow sadźili. Wobdźělili su so na tym tohorunja priwatnicy a Budyska wobdźělenska a wobhospodarjenska towaršnosć. Dokelž w lěću žane nowe štomiki sadźeć njemóža, chcedźa nazymu z akciju pokročować.

Wustajeńca so nachila

Donnerstag, 20. April 2023 geschrieben von:
Budyšin. Štóž njeje hišće lětušu jutrownu wustajeńcu w Serbskim muzeju widźał, měł so do spěcha měć. Jenož hač do njedźele je hišće přistupna. Mjez druhim wopomina so 400. róčnica Radworskeho křižerskeho zběžka a 30. jubilej wozrodźenja Budyskeho procesiona. Tež wěnčki nestora serbskeho křižerstwa dr. Pětra Brězana, kiž bě 75 lět křižer, su widźeć. Hač dotal je muzej z wopytom jara spokojom. Wosebje wabješe młode swójby konik Luna, kiž bu z pomocu kolegow muzeja a Spěchowanskeho towarstwa pyšeny. Šabraku zešiła je Angelika Korjeńkowa a křižerske banty wudebi wustojnje Blandina Ledźborjowa. Wuměłsce so z pasionom rozestaja Budyski grafikar Ralf Reimann. Na zakónčacym wjedźenju njedźelu, 23. apryla, w 15 hodź. předstaji Reimann křižowy puć, Marijanske titule kaž tež fotografije swjateho křiža, kiž přeprošuja k rozmyslowanju.

Anzeige