Samo kwětki tu raz předawał

Donnerstag, 02. September 2021 geschrieben von:

Hosćency a korčmy su za towaršnostne žiwjenje wažne městna, wšako so tam ludźo rady zetkawaja. Často maja tež za­jima­we stawizny. W swojej lětnjej seriji tajke gastronomiske předewzaća předstajamy, dźensa „Karstenowu piwowu stwičku“ w Pančicach-Kukowje. (16)

Njeposrědnje při mosće nad Klóšterskej wodu w Pančicach-Kukowje wabi napis hosćenca k pozastaću a přeradźa lačnemu a hłódnemu hosćej, zo rěka mějićel Karsten. Zo je jeho swójbne mjeno Natuš, pozdźišo tohorunja zhoniš. Dom, w kotrymž je dźensa „Karstenowa piwowa stwička“, bu 1802 natwarjeny. Abatisa klóštra Marijineje hwězdy Vizentia Marsch­ner bě tam něhdy prěnju šulu natwarić dała, na čož pokazujetej na domje wot dróhi derje widźomnej wulki swjaty křiž kaž tež wobnowjeny wopon klóštra. Po tym zo tu dźěći hač do lěta 1906 pod krutymi wuměnjenjemi wuwučowachu je Bruno Natuš, pradźěd nětčišeho mějićela, dom 1912 klóštrej wotkupił.

W Njebjelčanskej gmejnje je hižo wjacore lěta z wašnjom, zo tam nowonarodźene na wosebite wašnje witaja. Dohromady wosom hólčkow a dwě holčce su so loni w gmejnje narodźili. Dźensa běchu štyri maćerje ze swojimi lubuškami na fotowy termin a snědań do gmejnskeho zarjadnistwa přišli. Tam jim wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) mały prezent přepoda. Foto: Feliks Haza

Komunikaciju polěpšić

Donnerstag, 02. September 2021 geschrieben von:

Wojuja dale wo zachowanje historiskeho turbinoweho domu we wsy

Běły Chołmc (AK/SN). Před lětom załožene kulturne a domizniske towarstwo w Běłym Chołmcu wojuje dale wo historiski turbinowy dom při Małej Sprjewi. To podšmórny předsyda Rolf Möbius na njedawnym posedźenju Běłochołmčanskeje wjesneje rady. Wjace hač 30 ludźi bě přišło, mjez nimi tež Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU).

„W měrcu a juniju smy so pisomnje na gmejnu wobroćili. Wotmołwu žanu dóstali njejsmy“, rozłoži Rolf Möbius. Tež po zhromadnym terminje na městnje ze za­stupnikami gmejny, krajneho za­rjad­nistwa rěčnych zawěrow a towarstwa k žanym wuslědkam dóšło njeje. „Staw turbinoweho domu je jara kritiski. Bo­hu­žel so tuchwilu ničo njehiba. Nimamy žadyn přistup a njemóžemy ničo činić. Tak smy cyłe lěto zhubili“, kritizowaše předsyda towarstwa Turbina Běły Chołmc.

Festiwal lětsa trochu mjeńši

Donnerstag, 02. September 2021 geschrieben von:

Němcy (AN/SN). Němčanski młodźinski klub je mjez młodostnymi we wokolinje za to znaty, zo rockowe festiwale derje orga­nizuje. Kaž na njeličomnych druhich městnach tež dyrbješe pak tele wulke zarja­dowanje loni a lětsa wupadnyć. Młodźina dlěši čas wuradźowaše, što je móžno činić. Tak so krótkodobnje do­jednachu sobotu, 4. septembra, mjeńši rockowy wječor přewjesć. Na to nětko tež wulka wabjenska tafla na kromje wsy skedźbnja. Z njej a z dalšim wa­bjenjom Němčanscy młodostni wšitkich zajimcow do wsy přeprošeja.

Tele dny so młodźina při wjesnym towar­stwowym domje zetkawa, starajo so wo wotpowědnu dekoraciju. Widźeć bu­dźe­ mjez druhim lampa, wobdata z hu­sacymi křidłami.

Krótkopowěsće (02.09.21)

Donnerstag, 02. September 2021 geschrieben von:

Zaso wjace natyknjenjow

Budyšin. W Budyskim wokrjesu su wčera wo sydom natyknjenjach z koronawirusom rozprawjeli. Wot 64 schorjenych wosobow lěkuja štyri w chorowni. Incidenca po Roberta Kochowym instituće je dźensa znowa 9,7. Wo 13 dalšich infekcijach informowachu wčera w Zhorjelskim wokrjesu. Incidenca po RKI wučinja tam dźensa 11,6 a je tak po dwěmaj dnjomaj wospjet kritisku hódnotu dźesać překročiła.

Nellessen naslěduje Grossera

Choćebuz. Dr.-ing. Philipp Nellessen je wčera zastojnstwo zamołwiteho za hórnistwo w předsydstwje energijoweho koncerna LEAG nastupił. Wón naslěduje Uwu Grossera, kiž je na wuměnk šoł, kaž předewzaće zdźěli. Grosser je funkciju wot januara 2014 wukonjał a bě tež jednanski partner Domowiny w zhromadnym dialogu z Vattenfallom a LEAG.

Proša wo azyl w Čěskej

Policija (02.09.21)

Donnerstag, 02. September 2021 geschrieben von:

Sud piwa fuk

Rakojdy. Njewšědnu měšeńcu rubizny spakosćichu njeznaći předwčerawšim w Rakojdach (Rakel) w Malešanskej gmejnje. Tam zadobychu so do twarjenja na Bartskej dróze. Z njeho pokradnychu laptop, telewizor a sud piwa. Rubizna ma hódnotu něhdźe 2 500 eurow. Bohužel z policajskeje rozprawy njewuchadźa, kak wulki sud bě, a hač bě wón połny abo nic. Přiwšěm policija slědy zawěsći a nětko za paduchami pyta.

Kedźbu, gymnaziasća!

Donnerstag, 02. September 2021 geschrieben von:
Budyšin. Team internata Budyskeho Serbskeho gymnazija so wjeseli, zo smě wšitkich přizjewjenych šulerjow – tež nowačkow – w internaće Serbskeho gym­nazija přiwzać. Přijězd budźe njedźelu, 5. septembra, wot 17.30 do 21 hodź. Dokelž płaća koronapandemije dla krute předpisy za přistup do internata, dyrbja šulerjo a starši z čakanskimi časami ličić. Wobkedźbować maja wšitcy slědowace: Přistup maja wobydlerjo z maksimalnje jednej přewodnej wosobu, kotraž je šćě­pjena, wustrowjena abo profesionelnje testowana. Wotpowědne dokumenty ma kóždy při sebi měć. Internatnych šulerjow testuja na městnje do přepo­daća stwow we 18 hodź. abo 20 hodź. W domje trjebaja wšitcy škitny nahubnik. Pón­dźelu po šulskej wučbje w 13.30 hodź. budźe za nowych wobydlerjow zahajenska zhromadźizna, na kotrejž ma so kóž­dy­ wobdźělić. Dalše informacije nama­kaja šulerjo na homepage gymnazija respektiwnje na Lernsax.

Na wsy wobchod měć dźensniši dźeń wjace samozrozumliwe njeje. We wobłuku lětušeho lětnjeho seriala smy so na­ wsach rozhladowali, zo bychmy swojim čitarjam tón abo tamny wjesny wobchod předstajili.

Tale ławka je jara wažna. Wona steji před „Šmitec małym wobchodom“ w Klětnom (Klitten). Po nakupowanju so tam ludźo k bjesadźe rady na nju posydnu. Nakupowanišćo za ži­widła je mjenujcy tajke něšto kaž srje­dźišćo wsy a centrala za wuměnu nowosćow a powěsćow. Wězo kupcy tež rady z Aniko Schmidt, wobsedźerku wobchoda, pobjesaduja. Přećelna młoda žona njeby sej dźensa ničo druhe wjac předstajić móhła, hač tónle wobchod nawjedować, a to, byrnjež scyła z Klětnoho njepochadźała. Wšako je so na Klětnjana wudała a tak sem přišła. Wona pochadźa z Trjebuza (Trebus), wsy zapadnje Niskeje. Hač do lěta 2008 je jeje přichodna mać Emilie Schmidt wobchod wjedła. Jako so wona na wuměnk poda, so předewšěm Klětnjenjo bojachu, zo hižo­ bórze žadyn žiwidłowy wobchod wjac we wsy njezměja. Tohodla rozsudźi so Aniko Schmidt, předawanišćo, w kotrymž bě do toho raz lutowarnja zaměstnjena, dale wjesć.

Nowa pěc hižo derje dźěła

Mittwoch, 01. September 2021 geschrieben von:

Załožba VNG podpěruje dźěćace a młodźinske dźěło Krabatoweho młyna

Čorny Chołmc (AK/SN). Wot lěta 2009 wobstejaca a po wšej Němskej aktiwna towaršnosć Verbundnetz Gas AG podpěruje ze swojej załožbu VNG towarstwo Čornochołmčanskeho Krabatoweho mły­na z 5 000 eurami. Z pjenjezami chcedźa wobsahowe dźěło dožiwjenskeho areala zaměrnje spěchować, rjekny nawoda předsydstwa VNG Ulf Heitmüller, jako předwčerawšim symboliski šek přepoda. „Nad tajkej pomocu so wězo jara wjeselimy“, praji jednaćel Krabatoweho młyna Tobias Čižik. Po jeho słowach wužiwaja srědki za to, dom za pječenje dale wu­hotować. W nim hišće někotre mašiny pobrachuja, mjez druhim za ­mlěće zorna a za měšenje ćěsta. Tež polcy za kamor, w kotrymž so ćěsto hiba, dyrbja hišće wobstarać. Hlinjana pěc ­sama pak je hotowa. W njej mjeztym wobstajnje Kra­ba­towy chlěb pjeku a tak wopytowarjow młyna sobu zastaruja, rozłoži Rico Ziegenbalg z Lichtenberga pola Połčnicy. Wón je wot spočatka awgusta kruće ­přistajeny pjekarski mišter w Krabatowym młynje. Něhdźe 30 chlěbow, kóždy něhdźe 900 gramow ćežki, móže wón w pjecy naraz pjec.

Digitalne móžnosće sej zbližić

Mittwoch, 01. September 2021 geschrieben von:
Digitalne móžnosće kreatiwnje wužiwać je zaměr noweho poskitka Budyskeho Kamjentneho domu. Wot 6. septembra móža zajimcy stajnje póndźelu wot 16.30 hodź. pod nawodom grafikarki Melanie Gürtler nawuknyć, kak hodźa so darmotne progra­my za digitalne tworjenje nałožować. Nastać móhli digitalne postrowne karty runje tak kaž widejofilmy. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 0 35 91 / 5 31 99 72. Wobdźělenje je darmotne. Foto: Jeremy Zero

Anzeige