„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu ­bliže rozłožował (44).

„Hudźba je jenička droga bjez njelubych wuskutkow“, so rady tuka. Njezadźiwa tuž, zo w modernej medicinje přiběrajcy z hudźbu eksperimentuja. Zo maja přijomne zynki pozitiwne efekty na ćěło a duch, je hižo dlěje znate. Přičina toho je, zo wuskutkuja wone reakcije limbiskeho systema – woneho wotrjada mozow, kotryž je zamołwity za emocije. Tu nastawa na přikład začuće bolosćow. ­Betaendorfiny, kotrež so tam přez słuchanje přijomneje hudźby wusypaja, začuwanje bolosćow haća. Dale spěchuja betaendorfiny wusypanje noradrenalina, kotryž zaso stresowy hormon cortisol haći. Chětro komplikowane, abo? Zjimajo da so prosće rjec: Hudźba zamóže bolosće lěkować, wosebje chroniske. Wězo nic sama, ale zasadźenje hudźby w kombinaciji z dalšimi terapeutiskimi móžnosćemi je dźensa etablěrowane.

Wobornicy a hosćo přeprošeni

Mittwoch, 08. Mai 2024 geschrieben von:

Róžant. Wohnjowe wobory zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe a susodne wobory swjeća pjatk, 10. meje, dźaknu Božu mšu k swjedźenjej swja­teho Floriana. Wona započnje so w 19 hodź. w Róžeńčanskej hnadownej ­cyrkwi. Wšitcy wobornicy kaž tež hosćo su k tomu přeprošeni. Lětuši organizator Božeje mšě je gmejnska wohnjowa wobora Ralbicy-Róžant.

Zhromadnje spěwaja

Budyšin. Wjednistwo Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow (ZSST) přeprošuje na dalše terminy za zhromadne ­spěwanje, a to 21. meje, 4. junija, 2. julija, 6. awgusta a 3. septembra. Zajimcy zet­kaja so wot 18 do 20 hodź. w chórowej rumnosći Serbskeho ludoweho ansambla. Organizatorojo wokoło Lubiny Žurec-Pukačoweje nadźijeja so mnohich wopytowarjow.

Jutře na kupu

Radwor. Na jutřišim dnju muži móža sej skupinki kolesowarjow mjez druhim na Radworsku kupu dojěć. Wot 10 hodź. witaja tam wopytowarjow z live hudźbu, chłódnymi napojemi a kulinariskimi wosebitosćemi. Kaž kupowe zjednoćenstwo zdźěli, su tež cyłe swójby witane.

Na wjesny swjedźeń

Awto přizjewić bjez termina

Mittwoch, 08. Mai 2024 geschrieben von:

Krajnoradny zarjad wjace personala zasadźi a nadhodźiny přikaza

Budyšin (SN/MWj). W přizjewjernjach za jězdźidła Budyskeho wokrjesa je wot póndźele, 13. meje, móžno, jězdźidła zaso bjez termina při-, pře- abo wotzjewić, rěka w nowinskim wozjewjenju krajnoradneho zarjada. Tole płaći za jeho wotnožki w Budyšinje, Kamjencu a Wojerecach. Klienća bjez termina pak dyrbja so na dlěše čakanske časy nastajić. Kaž dotal hodźa so terminy tež dale online na internetnej stronje krajnoradneho zarjada skazać. Tele naležnosće so potom spěšnišo wobdźěłaja.

Při přestajenju reaguje krajny rada Udo Wićaz (CDU) na aktualne problemy při skazanju termina w jeho zarjadni­stwje. Swobodne terminy dóstanješ zdźěla hakle za štyri tydźenje. „Mnozy ludźo su mje narěčeli a so wobstejacych problemow dla hóršili. Tohodla sym roz­sudźił, zo so klienća bjez termina hižo wotpokazać nimaja. Za nastatu situaciju so pola wšitkich klientow zamołwju“, w nowinskim wozjewjenju dale rěka.

Rallye de Němcy na swjedźenju

Mittwoch, 08. Mai 2024 geschrieben von:

Mjeztym hižo wjacore tydźenje přihotuja w Němcach wjesny klub, młodźinski klub, wohnjowa wobora a dalši pomocnicy wjesny swjedźeń, kiž wotměje so wot 10. do 12. meje. Potom chcedźa tež zhromadnje swjećić.

Němcy (KD/SN). 20 towarstwow a skupin wobdźěli so zajutřišim, pjatk, wot 20 hodź. na nawsy blisko pěstowarnje „Pumpot“ w Němcach na žortnych wubědźowanjach. Z nimi zahaja swój lětuši wjesny swjedźeń. Sobotu w 15.30 hodź. pokazaja někotre dźěći a dalši dorosćeni w swjedźenskim stanje bajku. W 17 hodź. ma jedna z najwyšich z ruku nastajenych mejow regiona padnyć. Minjene dny su młode žony wot staršich nawuknyli, kak maja so serbsku drastu prawje woblěkać. „Jenož tak hodźi so wěda wo tym młódšej generaciji dale dawać“, praji jedyn z hłownych organizatorow Jens Scheibe.

19 porow młodostnych je so sobotu na Kubicec horje w Čornym Chołmcu na mejemjetanju wobdźěliło. Holcy běchu so serbsku Wojerowsku narodnu drastu woblekli. Někotre dachu sej za to nowu drastu zhotowić abo mějachu swójske abo wot drastoweho towarstwa. Pod přewodom Grodkowskeje dujerskeje kapały ćehnjechu młodostni na Kubicec horu. Jako meja padny bě Nico ­Jurisch najspěšniši. Wón sej Marie Sophie Stephan za mejsku kralownu wuzwoli. Foto: Achim Nowak

Krótkopowěsće (08.05.24)

Mittwoch, 08. Mai 2024 geschrieben von:

Wuswobodźenje wopominali

Kamjenc. Pod hesłom „Wójnu dobyć njedosaha. Wažniše je, měr organizować!“ su Kamjenčenjo na wopomnišću něhdyšeho wonkowneho koncentraciskeho lěhwa Kamjenc-Herrental dźensa na wuswobodźenje wot nacionalsocializma a na kónc Druheje swětoweje wójny spominali. Zarjadowanje organizowało běše spěchowanske towarstwo wopomnišća.

Jednanja zwrěšćili

Běła Woda. Tarifowe jednanja za w Běłowodźanskej chorowni su zwrěšćili. Zawčerawšim su so tam zastupjerjo dźěłodawarjow a dźěłarnistwa zetkali. Na­jebać dlěše rozmołwy njejsu so na zrěčenje dojednali. Dźěłarnistwo verdi žada sej inflaciske wurunanje we wobjimje 3 000 eurow za čłonow dźěłarnistwa a zwyšenje tarifa wo dwaj procentaj wot lětušeho apryla. Nětko w chorowni dalše stawki hroža.

Sakska pod přerězkom

Kamjenc. Přerězna mzda je w lěće 2022 wo 5,8 procentow stupała, zdźěli sakski statistiski zarjad wčera w Kamjencu. Tak zasłužichu ludźo w swobodnym staće wob lěto přerěznje 23 536 eurow. Po cyłym Zwjazku pak bě přerězna mzda 25 830 eurow. Z tym leži Sakska pod cyłoněmskim přerězkom.

Dźěło w zahrodce a rostlinarni w meji (7)

Dienstag, 07. Mai 2024 geschrieben von:

Z tutym rjadom přinoškow chcemy wam měsačnje poručić, što móžeće w zahrodce abo w rostlinarni zdokonjeć. Přejemy wam wjeselo při dźěle a radosć při wobkedźbowanju toho, štož pod wašimaj rukomaj rosće.

Měsac róžownik je połny zelenje. Zymne nocy smy nadźijomnje přetrali, a słónčko a ćopłe temperatury wabja do za­hrodki.

Klětu chcedźa zaćahnyć

Dienstag, 07. Mai 2024 geschrieben von:
Na twarnišću noweje Rownjanskeje Witaj-pěstowarnje „Milenka“ su pjatk zběhanku swjećili. Symboliski posledni hózdź do hrjady zabił je Manfred Hermaš. Za wšitkich wobdźělenych je twarnišćo wulke wužadanje, dokelž so wone pomnikoškita, insolwency twarskeje firmy a problemow z dowolnosćemi dla dlije. Přiwšěm chcedźa ­pěstowarnju z 50 městnami, dźesać z toho w horće, klětu přepodać. Wudawki 3,35 milionow eurow sej energijowy koncern LEAG a Swobodny stat Sakska dźělitej. Mjez prěnimi dźěćimi, kotrež tule zaćahnu, budu Inola, Anni a Mareile Sölve. Wone běchu pjatk w Slepjanskej dźěćacej drasće přišli. Z nimi rozmołwještaj so wjesnjanosta Jörg Funda a nawodnica pěstowarnje Dorit Stettnisch. Foto: Joachim Rjela

Zetkanišćo je na dobrym puću

Dienstag, 07. Mai 2024 geschrieben von:

9. junija budu nimo wólbow do Europskeho parlamenta tež wólby gmejnskich a měšćanskich radow. Smy so w někotrych gmejnach wobhonili, što su tam w minjenych pjeć lětach docpěli.

Jedne z centralnych projektow Bukečanskeje gmejny je kulturny a zetkawanski centrum w Rodecach. Nowotwar chcedźa lětsa a klětu zwoprawdźić. „Smy na dobrym puću“, měni Thomas Pietsch­mann, wjelelětny gmejnski radźićel a zastupowacy wjesnjanosta. Nowotwar dóstanje štyričarowe kehelowanišćo za wubědźowanja, sanitarne rumnosće a městnosć za najwšelakoriše zarjadowanja.

Hdyž Thomas Pietschmann na so nachilacu wólbnu dobu zhladuje, so wón wjeseli, zo móžachu 2019 rumnosće lěkarskeje praksy saněrować a lift zatwarić. Wobornicy w Błócanach (Plotzen) dóstachu připowěšak z klumpu. 2020 su hromadźe ze štyrjomi dalšimi gmejnami pjeć wohnjowobornych awtow skazali. Te za Bukecy je nětko 24. apryla dóšło. Hižo loni wobstarachu trjebane awto za Pomorčanskich wobornikow.

W jědnaće hosćencach a barach su sobotu w Budyšinje korčmowy festiwal swjećili. Wšudźe móžachu hosćo na live hudźbu ­słuchać, při tym bjesadować a so zabawjeć. W cocktailowej barje „Sam’s“ je so Björn Martin wo hudźbu starał, tak zo sej tam ­wopytowarjo samo spontanje zarejwachu. Foto: Maćij Bulank

Neuheiten LND