Krótkopowěsće (08.08.19)

Donnerstag, 08. August 2019 geschrieben von:

Europska šula talentow

Wostrowc. Fraunhoferska towaršnosć přewjeduje wot dźensnišeho hač do 11. awgusta pod hesłom „Europska šula talentow“ we Wostrowčanskim Mjezynarodnym zetkawanskim centrumje Marijiny doł dźěłarničku za šulerjow. 20 młodostnych z Němskeje, Pólskeje a Čěskeje zeznajomja so tam ze slědźerskim dźěłom na Fraunhoferskim instituće.

Fachowcy wobydlerjow warnuja

Wuskidź. Fachowcy za dźiwje zwěrjata tuchwilu přepruwuja, hač je we Wuskidźanskej (Weißkeißel) gmejnje wjelk psa zakusał. To zdźěli fachowa instanca Sakskeho krajneho zarjada za wobswět, ratarstwo a geo­logiju. Po informacijach bu psyk wčera rano­ morjeny. W bliskosći su swědcy na wjel­ka podobne skoćo widźeli. Fachowcy wobydlerjam radźa dokładnišo na swoje zwěrjata kedźbować.

Bunkry na předań

Policija (08.08.19)

Donnerstag, 08. August 2019 geschrieben von:

Za paduchom spěchała

Kulow. Jako so 19lětna młodostna předwčerawšim z wuchodźowanja ze swojimaj psomaj k awtu na kromje Kulowa wróći, wuhlada wona při nim podhladneho muža z nachribjetnikom. Jeje spodźiwne začuće so bórze na to jako prawe wopokaza. Přetož jako běštej psaj w awće, žona zwěsći, zo bě lěwe nabóčne wo­kno rozbite a w jeje jězdźidle pobrachowaše laptop. Chroble spěchaše žona za cuzym, kiž bě so mjeztym wotsalił, a wutorhny jemu nachribjetnik. W nim nańdźe laptop a hišće dalše wěcy ze swojeho awta, mjez druhim pjenjezy ze swojeje móšnje. Paducha pak wona zadźeržeć njemóžeše, tón so zminy. Hódnotu rubizny trochuje policija na něhdźe 70 eurow, wěcnu škodu na awće na 400 eurow.

Na spěwny wječor

Donnerstag, 08. August 2019 geschrieben von:
Pančicy-Kukow. Dekanatne dušepastyrstwo za młodźinu přeproša młodostnych a wšitkich dalšich zajimcow na spěwny wječor, kotryž wotměje so jutře, pjatk, w 19 hodź. na Kukowskim hrodźišću. Wopytowarjo móža so tam z nowym młodźinskim spěwnikom „Na puć z nami“ ze­znajomić a při lěhwowym wohenju spěwać, hudźić a Boha chwalić. Organi­zatorojo wjesela so na bohaty wopyt.

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež su we wobłuku wubědźowanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowali? W lětušim lětnim serialu Serbskich Nowin­ wam projekty předstajamy.

Zanjechane stare kamjentne pućniki wokoło Radworja su wjesnjana Jana Nuka hižo dołho mjerzali. Trochu zawistnje dyrbješe wón tomu přihladować, kak z naležnosću w druhich gmejnach wobchadźeja, na přikład w Hodźiju. Tam su dawno zdokonjeli tajke mězniki wob­no­wić. Wšitke pospyty, pućniki tež w Ra­dworju ponowić a dwurěčnje wozna­mjenić, su dotal na trěbnym swójskim podźělu zwrěšćili, kotryž dyrbiš přino­šować, chceš-li spěchowanske srědki wuži­wać.

Namołwa k iniciatiwje „Čiń sobu“ bě tuž bywšemu předsydźe Domowiny pohon­ so do dźěła dać. Rozhladujo so po gmejnje móžeše wón cyłkownje jěd­na­će starych kamjentnych pućnikow „znosyć“. Te steja w Radworju na hasy Pod dubami runje tak kaž na nawsy. Dal­še­ ponowjenja nuznje trěbnych objek­tow su w Bronju, na křižowanišću mjez Bronjom a Nowym Bronjom, w Chelnje, w Radworskim Haju, w Lutobču, we Łupoji, Łupjanskej Dubrawce, w Kamjenej a Stróžišću.

Z ćahom a busom tuńšo po puću

Mittwoch, 07. August 2019 geschrieben von:

Wot 1. awgusta poskićeja wobchadne zwjazki, mjez nimi wobchadny zaměrowy zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) a wobchadny zwjazk Hornje Łobjo­ (VVO), wučomnikam a šulerjam nowe lukratiwne jězdźenki.

Budyšin (SN/mwe). „Zajim za nowe ti­kety je jara wulki. Wosebje potuńšeny za wu­čomnikow je prašany. Dokładne ličby předanje jězdźenkow wot našich wobchadnych předewzaćow pak dóstanjemy hakle w septembru“, zdźěli Serbskim Nowinam nowinski rěčnik VVO Christian Schlemper. Tež Radworske Šmitec wozydłownistwo poskića wukubłancam a šulerjam tajke tikety, z kotrymiž móža nětko z ćahom a busom tuńšo po puću być. Zajim pak je tuchwilu w času prózdnin skerje hišće snadny, měni Gabriel Šmit z Radworja.

Z pjenježnej podpěru Swobodneho stata Sakskeje skićitej wosebity „acubi­jowy tiket“ wučomnikam wot 48 eurow a měsačny wólnočasny tiket šulerjam za dźesać eurow móžnosć, sej z ćahom abo busom po cyłym kraju k wotpowěd­nym wočerstwjenišćam dojěć. Wobě jězdźence móža sej zajimcy jako abonement na znajmjeńša dwanaće měsacow kupić.

Krótkopowěsće (07.08.19)

Mittwoch, 07. August 2019 geschrieben von:

Přepytuja w sprjewinym měsće

Budyšin. Statny škit přepytuje w Budyšinje přećiwo satiriskej stronje Die Partei. Kaž Zhorjelski decernat zdźěla, bě wona na wólbnych plakatach motiw z hokatym křižom a tuž symbole, spřećiwjace so wustawje, wužiwała. Znajmjeńša 18 plakatow su w Budyšinje wotstronili. Tuchwi­lu pruwuja, hač jedna so wo njeskutk abo wo wuměłsku swobodu.

Za nowe dźěłowe městna

Choćebuz. Hač do lěta 2021 chce rentowa zawěsćernja Knappschaft-Bahn-See w Choćebuzu 140 nowych dźěłowych městnow wutworić. To připowědźi wčera zwjazkowy minister za dźěło Hubertus Heil na wopyće we łužiskej metropoli. Knappschaft ma nowe nadawki Europskeho socialneho fondsa (ESF) přewzać. Klětu maja hižo prěni 45 ludźo w Choćebuskej zawěsćerni dźěłać započeć.

Ćećorki wohrožene

Policija (07.08.19)

Mittwoch, 07. August 2019 geschrieben von:

Młodostny w skale so zatepił

Splósk. Wot wčerawšeho wječora su w skale pola Splóska (Pielitz) w Kubšiskej gmejnje za 15lětnym młodostnym py­tali. Po wjacorych hodźinach móžachu nurjacy jeno ćěło młodostneho z wody wućahnyć. Po prěnich dopóznaćach po­licije bě wón bjez wobdźělenja dalšich ludźi­ wróćo do skały padnył, po tym zo bě po powjazu z njeje lězł. We wobłuku přepytowanjow policija z toho wuchadźa, zo jedna so wo tragiske njezbožo. Na pytanju wobdźělene běchu wšitke wohnjowe wobory Kubšiskeje gmejny a dalši kameradojo z Bukec a Budyskeje powołanskeje wohnjoweje wobory.

W Złokomorowskej Serbskej cyrkwi swjećeše njedawno 80 kemšerkow a kemšerjow zbliska a zdaloka dźesate jubilejne serbsko-němske kemše, a to hromadźe z cyrkwinskim chórom z Chrósćic a jeho dirigentom Michałom Cyžom. Kontakt do Delnjeje Łužicy nawjazała bě Manuela Smolina, spěwarka chóra a sobudźěła­ćer­ka Budyskeho Rěčneho centruma WITAJ. Čłonojo chóra běchu cyły dźeń na wu­lěće. Dopołdnja wuchodźowachu so po měsće wot sudnistwa nimo hrodu hač k nowemu přistawej. Wottam podachu so z łódźu na jězbu po Złokomorowskim jězoru, jednym z najwjetšich kumštnych jězorow Němskeje. Poslednju brunicu běchu tam w lěće 1966 wudobywali, po tym­ woda Čorneho Halštrowa jamu poněčim pjelnješe.

Serbske blido w stolicy

Mittwoch, 07. August 2019 geschrieben von:

Berlin. Přichodne Serbske blido w Ber­linje budźe jutře, štwórtk, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE na Friedrichowej 206. Hosćenc je direktnje pódla bywšeho namjezneho přechoda Check­point Charlie. Štóž ma lóšt a chwile, na měsačnych zetkanjach hajenja maćer­šći­ny w cuzbje so wobdźěleć, je wutrobnje witany. Wjelelětni wobdźělnicy berlinskeho Serbskeho blida su stajnje wćipni na nowych ludźi a jich nowe dobre ideje.

Wustaja twórby Nageloweje

Drježdźany. Wustajeńcu z rysowankami Maje Nageloweje wotewru jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w twarjenju sakskeje krajneje lěkarskeje komory w Drježdźanach, Schützenhöhe 16. Přehladka wosta­nje potom­ hač do 20. žnjenca přistupna. Za­jim­cy su wutrobnje witani. Twarjenje je bjez zadźěwkow přistupne.

Předawarnja na bywšim hrodźe

Dienstag, 06. August 2019 geschrieben von:

Něhdy bě w nimale kóždej wsy naku­powanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjes­njenjo rady k bjesadźe zetkawachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne­ wob­chody dopominamy.

Dźensa: Dobrošicy (11)


Hižo wot lěta 1953 mějachu Dobrošče­njo we wsy swój konsum, z čimž so jim te­hdy­ dawny són spjelni. Do toho bě do wsy tydźensce jónu předawanski wóz konsuma z Budyšina přijěł, zo by ze­ži­widła a rybjace wudźěłki poskićał. Krutu předawarnju zarjadowachu w Njekec domje, hdźež bě Annelies Njekowa prěnja předawarka. Po dwěmaj lětomaj dyrbjachu předawansku rumnosć přitwarić. Spo­čatk 1980tych lět pak Njekec swójba konsumowej předawarni wupowědźi.

Anzeige