Krótkopowěsće (21.08.20)

Freitag, 21. August 2020 geschrieben von:

Podpěruja tež małe kina

Drježdźany. Sakska statna kenclija spěchuje přichodnje małe kina w Sakskej, kotrež Zwjazk ze swojim nowym programom njepodpěruje. Tak móhli tež wone korony dla trěbne naprawy zwoprawdźić, kaž šef statneje kenclije a minister za medije Oliver Schenk (CDU) rjekny. Kino, kotrež ma na přikład jenož kónc tydźenja wote­wrjene, móže tak hač do 50 000 eurow za inwesticije nastupajo koronaškit dóstać.

Póst inwestuje w Kumwałdźe

Kumwałd. Němski póst swoju rozdźělowansku syć w Sakskej tež přiběraceho online-wikowanja dla rozšěri. W Kumwałdźe su wčera ze symboliskim prěnim zarywom twar noweho roznošowanskeho zepěranišća zahajili. Na nowym logistiskim stejnišću chcedźa klětu kónc januara dźěłać započeć. 38 sobudźěłaćerjow přećehnje potom z dotalneho přemałeho twarjenja do noweho centruma.

Młodym Běłorusam pomhać

Policija (21.08.20)

Freitag, 21. August 2020 geschrieben von:

Drogi plahował

Łaz. We wjesnym dźělu Łazowskeje gmejny je policija minjene dny mału plantažu konopnych rostlin namakała. Na hornim poschodźe jednoswójbneho domu 60lětneho muža steješe dohromady 15 tychle rostlinow. Nimo toho namakachu zastojnicy wšelki grat za plahowanje tajkich drogow. Policija wšitko sćaza.

Chór Budyšin spěwa

Freitag, 21. August 2020 geschrieben von:

Wuježk. Dokelž po wěšćenju wjedrarjow zajutřišim, 23. awgusta, hižo cyle tak horco kaž dźensa njebudźe, móhł so tón dźeń wulět na Čornobóh zadanić. Wot 14 hodź. mjenujcy spěwa chór Budyšin na Čornoboze před tamnišej hórskej bawdu. Koncert wotměje so we wobłuku lětušeho Dnja Hornjeje Łužicy.

Čitaja a hudźa

Liboń. Štyristronski statok w Libonju w Hodźijskej gmejnje budźe jutře, sobotu, wot 15 hodź. městnosć za njewšědne zarjadowanje pod hołym njebjom. Wopytowarjo dožiwja tam čitanja a hudźbu dohromady dźesać sobuskutkowacych z Erfurta, Drježdźan, Budyšina a Berlina. Mjez druhim wustupi Anna-Maria Bretschneiderec.

Seniorojo škotuja

Kozarcy. Přichodny škotowy turněr serbskich seniorow wotměje so wutoru, 25. awgusta, w 14 hodź. Kartyplacarjo zetkaja so tónraz w Kozarčanskim hosćencu „Při kupjeli“, zdźěli organizator Měrćin Nowak. Tež nowačkojo su tam witani.

Na dworowy swjedźeń

Njewšědna ideja zakład towarstwa

Donnerstag, 20. August 2020 geschrieben von:

Nimo wulkich nadregionalnych serbskich­ towarstwow, kotrež su často w medijach prezentne, mamy w dwurěčnej kónčinje njeličomne mjeńše a małe towarstwa, kotrež runje tak pilne­ dźěło wukonjeja, wo nich pak přewjele njezhoniš. W swojej lětnjej seriji­ lětsa tajke aktiwne cyłki před­sta­jamy, dźensa Lejnjanski dumperowy klub (14).

16. měrca 2003 załožichu w Lejnjanskim hosćencu towarstwo „Dumperowy klub Lejno“, kotremuž tehdy sydomadwacećo přistupichu. Spočatki pak leža dale wróćo. Jako trjebaše Zejičan Frank Domš 1995 při twarje swójskeho domu transportne wozydło, sej wot znateho dumper wupožči. Štož bě w NDRskim času trabant na dróhach, bě dumper na twarnišćach. Wot lěta 1958 do 1972 su we Wölkauwje pola ­Lipska tutón małotransporter, wuhotowany z ROBUR-motorom z wukonom 8,5 PS twarili. Zajimawe na jězdźidle je, zo ma prědku dwě kolesy a zady jedne, z kotrymž je šoferojo wodźa. Tak je dumper jara wobrotny, na tamnej stronje pak hrozy strach, zo so lochce zwróći.

Jedne z mnohich nadróžnych twarnišćow, na kotrychž so dźěłaćerjo tuchwilu poća, maja na Rachlowskej dróze we Wulkich Ždźarach. Mjez mostom nad Čornicu a Zahrodowym pućom kładu nowy wodowód a wopłóčkowy kanal. Na to puć asfaltuja. ­Dotal bě wón wuplestrowany. Foto: Gernot Menzel

Wo hoberskej objektaj njerodźa

Donnerstag, 20. August 2020 geschrieben von:

Gmejnscy radźićeljo w Radworju plany ratarskeho předewzaća wotpokazaja

Radwor (SN/MkWj). Planowany twar dweju halow Radworskeho ratarskeho předewzaća je na wčerawšim posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady tójšto diskusije zbudźił. Gmejnscy radźićeljo mějachu wo tym rozsudźić, hač su z twarom přezjedni. Wo twarskej dowolnosći rozsudźi na kóncu twarski wotrjad krajnoradneho zarjada.

Dalša skupina w zwěrjencu

Donnerstag, 20. August 2020 geschrieben von:
Wojerecy (SN/MWj). Šulersku dźěłowu skupinu we Wojerowskim zwěrjencu chcedźa wot septembra rozšěrić. Po wuspěšnym starće projekta w šulskim lěće 2019/2020 chcedźa ju wot přichodneho měsaca na dwě skupinje rozšěrić, zdźěli nowinska rěčnica zwěrjenca Stefanie Jürß. Nimo połnje wobsadźeneho poskitka za zakładnych šulerjow maja w druhej skupinje hišće swobodne městna za dźěći a młodostnych wot dwanaće lět. Hromadźe ze zwěrjencowej pedagogowku Silke Kühn móža šulerjo tereny jednotliwych družin zwěrjatow wuhotować, hródźe wurjedźić, kukawy twarić, so wo insektowy hotel starać a biotop dźěłoweho zjednoćenstwa hladać. Woni zetkaja so trójce wob měsac. Wobdźělenje płaći 180 eurow na lěto. Na te wašnje zeznajomjeja so dźěći a młodostni z jednotliwymi družinami zwěrjatow a zhonja tójšto wo dźěle za kulisami zarjadnišća.

Krótkopowěsće (20.08.20)

Donnerstag, 20. August 2020 geschrieben von:

Pücklerowy park dale spěchuja

Mužakow. Wopytawši Mužakowski park wjercha Pücklera chcyše kulturna statna ministerka Monika Grütters (CDU) dźensa dojednanje wo dalšim spěchowanju swětoweho namrěwstwa UNESCO ze sakskim ministerskim prezidentom Michaelom Kretschmerom (CDU) podpisać. Dotalne zrěčenje kónc lěta wuběži. Dale chcyštaj so dojednać wo nowotwarje Informaciskeho a kubłanskeho centruma Mužakowskeho zahorka.

Znješkódnja bombu w Grodku

Grodk. 50kilogramowu bombu z Druheje swětoweje wójny je słužba za wotstronjenje wojerskich srědkow dźensa wot 10 hodź. w Grodkowskim měšćanskim dźělu Dubrawa započała znješkódnić. Wuslědk njebě hač do redakciskeho kónca za tute wudaće znaty. Kaž měšćanske zarjadnistwo informuje, měješe 1 400 ludźi swoje bydlenje wopušćić, mjez nimi 98 wobydlerjow jedneje hladarnje.

Wjace hač 600 přeńdźenjow

Policija (20.08.20)

Donnerstag, 20. August 2020 geschrieben von:

Rentnarjow zjebali

Mužakow. Z tak mjenowanym šokowym telefonatom staj njeznataj minjene dny w Mužakowje wot dweju rentnarjow pjećcyfrowu sumu pjenjez wulišćiłoj. Při telefonje wudaštaj so jako policistaj a powědaštaj, zo trjeba přiwuzna staršeju ludźi nuznje pomoc, hewak dyrbi hnydom do jastwa. Rentnarjej staj to bohužel wěriłoj a pjenjezy přepodaštaj.

Wječor přepołoža do cyrkwje

Donnerstag, 20. August 2020 geschrieben von:

Sprjejcy. „Wróćo zhladować na puć do přichoda“ rěka hesło wosadneho wječora jutře, 21. awgusta, w Sprjejcach. Tam předstaji farar Jörg Michel we wobłuku Dnja Hornjeje Łužicy třeći a štwórty zwjazk Sprjejčanskeje cyrkwinskeje chroniki. Hinak hač připowědźene pak njewotměje so zarjadowanje we wosadnej rumnosći, ale w cyrkwi, hdźež móžeja wěstotny wotstawk lěpje dodźeržeć. Započatk budźe w 19 hodź.

Rejuja před hrodom

Ramnow. Rejwanske popołdnjo wotměje so njedźelu, 23. awgusta, w 15 hodź. w parku Ramnowskeho hrodu. Tam předstajeja klasiske reje k hudźbje Beethovena. Zajimcy płaća jenož normalny zastup.

Anzeige