Krótkopowěsće (17.05.24)

Freitag, 17. Mai 2024 geschrieben von:

Domowina namołwja wolić hić

Budyšin. Z namołwu, na komunalnych, Europskich a krajnosejmowych wólbach so wobdźělić, je so prezidij Domowiny za serbsku zjawnosć wobroćił. „W demokratiji smě kóždy sobu skutkować. Tohodla je trěbne, zo zasadźamy so ze swojim hłosom za towaršnosć, kotraž so přez tolerancu, mjezsobny respekt a mnohotnosć wuznamjenja“, rěka we wčera wozjewjenej namołwje.

Z Mytom Viadriny počesćeny

Frankfurt nad Wódru. Z 23. mytom Viadridny je Europska uniwersita Frankfurt nad Wódru wčera němskeho politologu a bywšeho direktora Němskeho historiskeho instituta we Waršawje, prof. dr. Klausa Ziemera, počesćiła. Lawreat je hižo lětdźesatki znaty jako wupokazany znajer a wuběrny analyst němsko-pólskich poćahow.

Weber nachwilny intendant

W cistercienskej cyrkwi w delnjołužiskej Nowej Cali je kantor Drježdźanskeje Cyrkwje našeje knjenje Matthias Grünert swoju njedawnu łužisku pišćelowu turu zahajił. Zakónčił pak je wón ju w klóšterskej cyrkwi cistercienskow w Pančicach-Kukowje.

Pančicy-Kukow (CRM/SN). Wot swjedźenja Božeho spěća hač do minjeneje njedźele, piskaše Matthias Grünert na dwaceći koncertach, wopřijacy sto twórbow wšelakich dobow a stilow. Po tym, zo bě wón „serbski dźeń“ w Choćebuzu wuhotował, poda so do Wětošowa, Žylowa a Bórkowow. Tura wjedźeše 50lětneho wuměłca tež do Złeho Komorowa, do Stareje Darbnje a Kóšena hač do Kamjenca a na kóncu do Pančic-Kukowa. W swojim dwurěčnym přinošku w programowym zešiwku bě předsyda spěchowanskeho towarstwa za serbsku rěč w cyrkwi dr. Hartmut S. Leipner mjez druhim na to skedźbnił, zo je interpret we Wětošowje wjacore serbske melodije zaklinčeć dał.

Na filmy ze serbskeho kraja

Donnerstag, 16. Mai 2024 geschrieben von:
Budyšin. We wobłuku lětušeho 21. Nysoweho filmoweho festiwala wotměwa so jutře wječor w 19 hodź. w Budyskim kinje Kamjentneho domu filmowy wječor pod hesłom „Serbske krajiny“. Pokazuja tam filmy „Pytaś a namakaś“, „Som doma“ a „Město“. W běhu wječora předstajitaj Grit Lemkowa a Andy Räder swoju knihu „Krajiny serbskeho filma. Wo stawiznach Serbow w filmach DEFA“.

Protyka za šulerjow

Donnerstag, 16. Mai 2024 geschrieben von:

Kamjenc (SN). Woblubowanu šulersku protyku Sakskeho krajneho sejma za šulske lěto 2024/25 dóstanjeće wotnětka zaso w Kamjenskim wólbnym běrowje Alojsa Mikławška. Tydźenski planowar je praktiski přewodnik přez šulske lěto. Wón rozłožuje zapřijeća z krajneje politiki na zrozumliwe wašnje a informuje wo dźěławosći krajneho parlamenta kaž tež mnohe móžnosće, so sam politisce angažować. Podawaja so tež zaso wulkotne aktualne poskitki parlamenta kaž wodźenja, pokazki na wirtuelny kófer krajneho sejma, na interaktiwne displayje „Parlament Saksow“ abo na webstronu z rubriku „Krajny sejm za was“ kaž tež pokiwy wo temach kaž wuknjenske techniki, zadźerženje w socialnych syćach, škit datow a spóznawanje fakenewsow. Protyka je za šulerki a šulerjow wot 7. lětnika.

Wólbny běrow na Zapadnej dróze 4 w Kamjencu je wot póndźele do pjatka w času wot 8 do 14 hodź. za wobydlerki a wobydlerjow wotewrjeny.

Policija (16.05.24)

Donnerstag, 16. Mai 2024 geschrieben von:

Wjacore awta zapalili

Kamjenc. W nocy wot wutory na srjedu su njeznaći tři awta na Lessingowym naměsće a na Stiftdróze w Kamjencu zapalili. Wobškodźenej buštej płót wokoło Lessingoweho muzeja kaž tež jězdnja. Škoda wučinja něhdźe 10 000 eurow.

Dalši wobchod w Rakecach?

Donnerstag, 16. Mai 2024 geschrieben von:

Gmejna přihotuje do přichoda sahacy koncept za drobnowikowanje

Rakecy (JK/SN). Na swojim wčerawšim posedźenju přepoda Rakečanska gmejnska rada z wulkej wjetšinu hłosow nadawk za zdźěłanje koncepta za drobnowikowanje w gmejnje Hamburgskej firmje. Pozadk nadawka je, zo ma gmejna wotpohlad, na swojim teritoriju wjace nakupowanskich móžnosćow zarjadować. Kaž wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) radźićelam zdźěli, je so wjetše wikowanske předewzaće z wotpowědnej próstwu a poskitkom na gmejnu wobroćiło. Nowotny w tym wulku šansu hladajo na dalše polěpšenje wikowanskeje infrastruktury mjez Budyšinom a Wojerecami widźi. Z dalšim wikowanskim srjedźišćom móhli Rakecy w přichodźe wažny element za wobšěrne zastaranje ludnosće we wokolinje być.

Chcemy młodych k nam přiwabić

Donnerstag, 16. Mai 2024 geschrieben von:

9. junija budu nimo wólbow do Europskeho parlamenta tež wólby gmejnskich a měšćanskich radow. Smy so w někotrych gmejnach wobhonili, što su tam w minjenych pjeć lětach docpěli.

Nětko je prawy čas w zahrodźe rostliny wšelakeje družiny sadźeć, wšako su „lodowe muže“ nimo. Krollec zahrodnistwo we Wudworju, z nawodnicu Kerstin Kroll (naprawo), je wulku ličbu tomatow a kórkow plahowało a so tak na nawal kupcow přihotowało. Wosebje požadana je družina ­tomatow „Harzfeuer“, kotruž sej lubowarjo hižo za čas NDR chwalachu. Foto: Feliks Haza

Město namjetuje serbsku přiradu

Donnerstag, 16. Mai 2024 geschrieben von:

Kak měł gremij w přichodźe dźěłać? Wo tym je na poslednim posedźenju dźěłoweho kruha za serbske naležnosći při Budyskej měšćanskej radźe wčera šło. Tójšto rěči za to, zo dźěłowy kruh status změni a jako přirada dale skutkuje.

Budyšin (CS/SN). Budyski wyši měšćanosta Karsten Vogt (CDU) argumentowaše, zo njeje serbski dźěłowy kruh wobstatk hłownych wustawkow města. Přirada za wuwiće města pak tam zakótwjena je. Bychu-li dźěłowy kruh na přiradu přeměnili, móhł serbski gremij tež wobstatk hłownych wustawkow być. Rozsudy dźěłoweho kruha bychu potom bóle zawjazowaceho razu byli. Město dotalneje formulacije „Dźěłowy kruh poradźuje wyšeho měšćanostu“ měło wuprajenje „Přirada poradźuje měšćansku radu a wyšeho měšćanostu“ we Wustawkach města Budyšina wo spěchowanju serbskeje rěče a kultury stać.

Krótkopowěsće (16.05.24)

Donnerstag, 16. Mai 2024 geschrieben von:

Słowakski premier stabilny

Bratislava. Strowotniski staw słowakskeho ministerskeho prezidenta Roberta Fica je po atentaće na njeho „stabilny, ale dale jara chutny“. Tole je zastupowacy ministerski prezident Robert Kaliňák dźensa słowakskej powěsćerni TASR prajił. Po informacijach chorownje su Fica pjeć hodźin operowali. Atentatnik bě wčera na 59lětneho třělał a jeho ćežko zranił.(Čitajće dale na stronje 2.)

Łužičana za prezidenta wuzwolili

Drježdźany. Twarski předewzaćel Uwe Nostitz z Bělšec je nowy prezident sakskeho foruma rjemjesła. 62lětneho twarskeho inženjera su wčera w Drježdźanach z jasnej wjetšinu hłosow za naslědnika Drježdźanskeho třěchikryjerskeho mištra Jörga Dittricha wuzwolili. Dittrich znowa kandidował njeje. Wón je mjeztym prezident Centralneho zwjazka rjemjesła Němskeje a wostanje wiceprezident w Sakskej, forum rjemjesła zdźěla.

Zrěčenje podpisali

Neuheiten LND