Policija (03.02.20)

Montag, 03. Februar 2020 geschrieben von:

Wopity znjezbožił a ćeknył

Budyšin. W nocy na njedźelu je 25lětny muž w Budyšinje alkoholej chětro při­rěčował. To pak jeho njewotdźerža so za wodźidło­ swojeho awta sydnyć a domoj jěć. Na Jordanowej zrazy wón do parkowaceho VW Golfa, při čimž načini ně­hdźe tysac eurow škody, a ćekny. Wobsadka policajskeho awta pak winika bórze­ na to wuslědźi a naměri njesnadne 2,4 promile alkohola w kreji młodeho muža. Jězbnu dowolnosć jemu zastojnicy wězo nablaku sćazachu.

Předstaji swoju disertaciju

Montag, 03. Februar 2020 geschrieben von:

Budyšin. Ze zajimawym aspektom sakskich stawiznow móža so wopytowarjo Budyskeho archiwneho zwjazka jutře, wutoru, rozestajeć. Wot 19 hodź. před­nošuje dr. Franziska Böhl na Hrodowskej 12 wo wuwiću swobodnomurjerjow (Freimaurer) po 1918. Sakska bě jedne srjedźišćo swobodnomurjerstwa. Nimale dwaj lětstotkaj bě tónle zwjazk dale a woblubowaniši. Nacionalsocialisća pak jón zakazachu, tež za čas NDR wón dowo­leny njebě. Dr. Böhl je so z tematiku w swojej disertaciji zaběrała.

Diskutuja wo swójbje

Smochćicy. Cyle w znamjenju swójby steji diskusijny wječor we wobłuku Smochčanskeje zymskeje akademije štwórtk, 6. februara, w 19.30 hodź. w Domje biskopa Bena. Z hosćom budźetaj mandźelska sakskeho ministerskeho prezidenta Annett Hofmann a arcybiskop dr. Heiner Koch. W srjedźišću wječora steji prašenje, kak hodźi so w pluralistiskej towaršnosći z jeje wšelakimi žiwjenskimi pućemi identita zachować a nazhonić a kak móžetej cyrkej a towaršnosć swójbu lěpje připóznawać.

Nowy „šulski dwór zetkawanja“ su wčera w Radworju přepodali. Hrajkanišćo před tamnišej wyšej šulu je minjene měsacy dźakowano tójšto pjenjez darićelow nastał. Gmejnski radźićel Jovan Hrjehor bě projekt nastorčił a sam tójšto srědkow nazběrał. Zhromadnje z wjesnjanostu Wincencom Baberšku (CDU) so wón wšitkim pomocnikam dźakowaše. Foto: SN/Hanka Šěnec

Běła Woda hosći wosebje wita

Freitag, 31. Januar 2020 geschrieben von:

Zo druhdy trochu dlěje traje, prjedy hač je komunalny projekt zwoprawdźeny, njeje ničo noweho. Druhdy pak su zadźěwki tajke, zo je tež měšćanske zarjadnistwo wobwliwować njemóže.

Běła Woda (CK/SN). Skónčnje připrawjene su nowe informaciske tafle na kromje Běłeje Wody. Na pjeć tajkich dypkach posrědkuja stajnje na šěsć taflach zajimawe informacije wo Běłej Wodźe a wokolinje. W měsće skleńčerjow z dźensa hišće 16 000 wobydlerjemi skedźbnjeja mjez druhim na kołopuć z dwanaće cilemi, kaž su to škleńčerski muzej, lodowa arena­ a lěsna železnica. Na dalšej karće je kolesowanska čara z 13 dypkami kołowokoło města rozkładźena. Tež pólske město Żary so na tajkej tafli předstaja.

Přistupja drustwu

Freitag, 31. Januar 2020 geschrieben von:

Ze strukturnej změnu widźa wulku šansu

Njebjelčicy (JK/SN). Z dwěmaj napřećiwnymaj hłosomaj je Njebjelčanska gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła, zo přistupi gmejna Łužiskemu energijowemu drustwu. Hladajo na to, zo chce komuna sama energijowy koncept nastajić, widźi wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) w čłonstwje drustwa wulke lěpšiny. Drustwo poradźuje w naležnosćach energetiskeho zastaranja w regionje a nakupuje a wikuje z regionalnej energiju. Tak chce zastaranje z energiju, wosebje milinu, decentralizować a přewažnje regionalnu energiju k zastaranju zasadźeć. Njebjelčanska gmejna widźi w tym wulke šansy, hladajo na strukturnu změnu we Łužicy. Přichodnu wutoru, 4. februara, w 19 hodź. wotměje so k energetiskemu konceptej komuny informaciske­ zarjadowanje w gmejnskej sydarni. K tomu su wobydlerjo gmejny a dalši zajimcy wutrobnje přeprošeni.

Krótkopowěsće (31.01.20)

Freitag, 31. Januar 2020 geschrieben von:

Wušo hromadźe dźěłać

Hradek nad Nisou. Zwjazkowa policija chce z čěskimi kolegami w Liberecskim kraju wušo hromadźe dźěłać. Zastupjerjo wobeju stronow su wčera w pomjeznym Hradeku nad Nisou stejnišćo za při­chod­ne zhromadne policajske słužbne za­rjadnišćo wopytali. Tehdy je tam policija za cuzych swój domicil měła, kaž mje­nuja zarjad za wukrajnikow w Čěskej.

BUND peticiju přepodał

Drježdźany. Swoju peticiju „Brunicu stopować – jamy pomjeńšić“ je Zwjazk za wobswět a přirodoškit Němskeje (BUND) w Sakskej prezidentej krajneho sejma Matthiasej Rößlerej (CDU) srjedu oficialnje přepodał. Peticiju z lońšeje pózdnjeje nazymy je njecyłych 1 300 ludźi podpisało, kotřiž so za kónc wudobywanja a wužiwanja wuhla a tak přećiwo klimowej změnje zasadźeja.

Jamu Turów njerozšěrić

Policija (31.01.20)

Freitag, 31. Januar 2020 geschrieben von:

Z kolesom po awtodróze

Budyšin. Normalnje rozestajeja so zastojnicy Budyskeho awtodróhoweho policajskeho rewěra z přeńdźenjemi šoferow wosobowych abo nakładnych awtow. Předwčerawšim pak dyrbjachu so z kolesowarjom zaběrać. Tón bě mjenujcy dopołdnja na awtodróze A 4 do směra na Drježdźany po puću. Wobsadka policajskeho awta zadźerža 75lětneho blisko wotbóčki Budyšin-wuchod a jemu pomhaše awtodróhu wopušćić. Nimo toho jeho powučichu, zo jako kolesowar na awtodróze ničo pytać nima.

Radźićelka chce w blogu wotmołwić

Donnerstag, 30. Januar 2020 geschrieben von:

Posedźenje Budyskeje měšćanskeje rady­ bě wčera z turbulencami zwjazane. Po tym zo bě so wone po njezjawnym dźělu za ludnosć hakle w 17 hodź. započało, su wuradźowanje hižo we 18.30 hodź. zakónčili. Nimale połojca radźićelow chcyše so na spožčenju Budyskeho měroweho myta wobdźělić. Tak žana hłosakmanosć wjace data njebě.

Budyšin (CS/SN). Nastupajo Budyske měrowe myto, kotrež je tudyše towarstwo Budyski měr wčera w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadła šwicarskemu měrowemu slědźerjej Danielej Ganserej spožčiło, bě frakcija Zelenych hižo 17. decembra wot dr. Annaleny Schmidt (Zeleni), Rolanda Fleischera (SPD) a Steffena Grundmanna (Lěwica) podpisany namjet zapodała. Woni su měšćansku radu namołwili, so wot spožčenja měroweho myta Danielej Ganserej distancować. Nimo toho měła sej rada wot towarstwa Budyski měr žadać, so tak pomjenować, zo njeby zaćišć nastał, cyłe město steji za spožčenjom myta. Gansera mjenuja tam „ideologiju zapřisahańcy“.

Poprawom chcyše Slepjanska gmejnska rada hižo spočatk januara swój hospodarski plan 2020 wobzamknyć. Tehdy pak bě hišće wjele wotewrjenych pra­šenjow. Nětko su je na wurjadnym posedźenju­ parlamenta rozrisali, při čimž­ je tež prawniski dohladowanski zarjad Zhorjelskeho wokrjesa ćišć wukonjał.

Slepo (CK/SN). Hač do lěta 2023 chce gmejna Slepo energijowy koncept zdźěłać, wukony komunalneho twarskeho zawoda z gmejnskeho wobłuka wuspinkować a wudawki za turizm a kulturu „zasadnje přepruwować“. To su jeno tři z cyłeje lisćiny naprawow, z kotrymiž chce komuna přichodne lěta swoje financy lěpje­ rjadować.

Wjesnu zhromadnosć skrućili

Donnerstag, 30. Januar 2020 geschrieben von:
K tradicionalnemu camprowanju zetka so minjenu sobotu wjace hač 40 muži, młodostnych a čłonow dobrowólneje wohnjoweje wobory w Němcach. Z małej skupinu hercow ćehnjechu woni po wsy. Před kóždym domom prošachu hospozu do rejki, mjeztym zo knjez domu swój obolus do pokładnje da. Tež hdyž maja we wsy lědma hišće plahowarjow kokošow, su na te wašnje nimo pjenjez a blešow palenca tež dosć jejkow­ hromadu dóstali. Wječor zetkachu so z partnerami a dalšimi wobydlerjemi k zabawje. Tam so mnozy spokojnje wuprajichu, zo z camprowanjom w Němcach tež wjesnu zhromadnosć skrućeja. Foto: Achim Nowak

Anzeige