Krótkopowěsće (25.09.20)

Freitag, 25. September 2020 geschrieben von:

Po tankowanju do karanteny

Berlin/Praha. Nimo Ústeckeho wo­krjesa a Morawsko-Šleskeho wokrjesa je zwjazkowe knježerstwo spochi zwyšenych koronainfekcijow dla wčera za cyłu Čěsku pućowanske warnowanje wozjewiło. Štóž wottam do Němskeje zapućuje, dyrbi so hnydom do karanteny podać. To płaći tež za tankowanje a nakup cigaretow hnydom po mjezy. Dojězdźowarjow to njepotrjechi, za nich płaća hišće wosebite prawidła.

Dwě dyrbještej do chorownje

Budyšin. Natyknjenje z koronawirusom su wčera pola dalšeje wosoby w Budyskim wokrjesu zwěsćili. Krajnoradny zarjad je wo aktualnje 29 schorjenych informował. Dwě wosobje, jedna wjace hač předwčerawšim, stej w stacionarnym lěkowanju. Zhorjelski wokrjes je wčera štyri nowe infekcije přizjewił. Jednu wosobu dyrbjachu tam za intensiwne medicinske zastaranje do chorownje dowjesć.

Konje tola poběža

Policija (25.09.20)

Freitag, 25. September 2020 geschrieben von:

Kolesowar so zranił

Hózk. W Hózku je srjedu wječor wodźer nakładneho awta na hłownej dróze kolesowarja přewidźał a jeho šmórny. Byrnjež z koła padnył, so škodowany na zbožo jenož lochko zrani. Zawołana policija wěcnu škodu na sto eurow trochuje.

Do firmy so zadobyli

Serbske Pazlicy. Minjeny dny běchu so njeznaći do jedneje firmy w Serbskich Pazlicach zadobyli. Kaž Zhorjelska policajska direkcija wčera w nowinarskej rozprawje zdźěli, běchu grat w hódnoće něhdźe 5 000 eurow pokradnyli. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 500 eurow.

Z parka palmy sobu wzali

Mužakow. W nocy na srjedu su njeznaći w Mužakowskim parku palmy pokradnyli. Jedna z eksotiskich rostlin bě po zdaću tak ćežka, zo ju policija z čworom na Zhorjelskej dróze wostajenu nadeńdźe.

Chorobne jězdźidło pokradnyli

Kamjenc. Na Jěžowskim pólnym pućiku w Kamjencu su njeznaći, kaž policija hakle wčera pisa, minjeny dny z garaže elektriski chorobny jězdny stoł typa ­Invacare a k tomu słušace elektriske nabiwadło pokradnyli. Ćělnje zbrašenym za žiwjenje jara wažne a trěbne jězdźidło płaći něhdźe 2 000 eurow.

Zajimawostki wo piwarni

Donnerstag, 24. September 2020 geschrieben von:

Kónc septembra budźe tomu 120 lět, zo bu piwarnja Šunowskeho ryćerkubła na přeco zawrjena. Wona wobsteješe něhdy z třoch twarjenjow. Běchu to dom za warjenje piwa z piwowej pincu, słodarnja (Malzhaus) a tehdy hižo njewužiwana palencarnja. Přetož tež palenc něhdy na tymle městnje palachu. Piwarnja steješe wuchodnje hrodu njeposrědnje při puću do směra na Konjecy. W lěće 1922 běchu wšitke twarjenja wottorhali.

Dźensa jenož hišće někotre fotografije na něhdyšu Šunowsku piwarnju dopominaja. Na jednej z lěta 1879 widźimy piwarca Augusta Franca Wetzlauwa z mandźelskej a třomi dźěćimi kaž tež z někotrymi přiwuznymi před piwarnju. Najskerje jedna so tu samo wo najstarše foto, kotrež ze Šunowa docyła eksistuje.

Dwurěčnosć klaca

Donnerstag, 24. September 2020 geschrieben von:

Budyšin (SN/at). Dźěłowy kruh za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa wěnowaše so na swojim wčerawšim posedźenju znowa temje dwurěčneho popisanja zjawnych twarjenjow. To zdźěli społnomócnjena za serbske naležnosće Regina Krawcowa, kotraž krajnoradny zarjad kónc septembra wopušći. Přitomni zwěsćichu, zo nimaja w krajnoradnym za­rjedźe přeco hišće spokojacy rozsud, po kotrymž su wšitke zjawne twarjenja w swójskim nošerstwje konsekwentnje w serbskej a němskej rěči a w jenak wulkim pismje woznamjenjene. Wo zasadne rozrisanje chce so čestnohamtski gremij tuž dale prócować. Hladajo na zjawne domy, kaž je to na přikład nowe pomjenowanje Kubłanišća swj. Bena w Smochćicach, porokowachu, zo zda so serbske popisanje w nowym logu zhubjene, dokelž je přemałe. Dale rozłoži nawodnica wobchodniskeho wobłuka II, přirjadnica krajneho rady Birgit Weber, kak su wobě regionalnej rěči w saněrowanym muzeju Hórnikečanska Energijowa fabrika zwoprawdźili.

Pózdnjolětnja abo podnazymska idylka? Na te prašenje nam wosa kaž tež mucha wotmołwić njemóžetej. Wona pak wužiwa składnosć, so słódkeje brěčki slowki nasrěbać. Dotal rjane babylěćo je pak tež mnohe překasancy pohnuwało płody nakusać, kaž móžachmy to minjene dny předewšěm na sadowcach wobkedźbować. Foto: Feliks Haza

Jasne znamjo radźićelow

Donnerstag, 24. September 2020 geschrieben von:

Najebać warnowanja prawiznikow so za měšćanske zawody rozsudźili

Běła Woda (CK/SN). Měšćanske zawody Běła Woda maja město tež po lěće 2022 z dalnoćopłotu a pitnej wodu zastarać. To je měšćanska rada nětko rozsudźiła. Na wosebitym posedźenju mějachu Běłowodźanscy radźićeljo wo tym rozsudźić, hač maja tamniše měšćanske zawody Běłu Wodu tež po lěće 2022 z pitnej wodu a dalnoćopłotu zastarać. Loni w meji běše měšćanska rada wo dalewjedźenju zrěčenjow zasadnje rozsudźiła – a to z opciju, jej wo pjeć lěta podlěšić. ZO bychu wo tym posudźować móhli, su dali nadźěłać njewotwisne eksterne dobrozdaće.

Předewzaće je mjeztym prawnisku kencliju wo radu prosyło, a ta jemu wobkrući, zo hodźi so dalewjedźenju zrěčenjow přihłosować. Na tamnym boku pak w nadawku města skutkowacy fachowi prawiznicy měnja, zo njeje to bjez wo­spjetneho wupisanja móžno, dokelž so hewak přećiwo prawam Europskeje unije nastupajo wubědźowanje přeńdu. A tak by riziko skóržbow wulke było.

Angažowani wumóžerjo zežiwidłow

Donnerstag, 24. September 2020 geschrieben von:
Iniciatiwa Marktschwärmerei Wojerecy zasadźa so přećiwo ničenju zežiwidłow. Jeje čłonojo tuž z lokalnymi zawodami a z čestnohamtsce skutkowacymi, kaž z Katrin ­Kittel (na foće), wusko hromadźe dźěłaja. Tak šćipaja tuchwilu zeleninu pola wobsedźerja plantažow Ulricha Schmidta z Wojerec, a ju w regionje předawaja, pomhajo ­poskićerjam kaž kupcam. Iniciatiwa přeproša jutře wot 16 hodź. na prěnim žnjowo­dźakny swjedźeń we wikowanskej hali njedaloko Kauflanda. Foto: Silke Richter

Kolokwij wo kompjuterach a digitalnej technice

Donnerstag, 24. September 2020 geschrieben von:

Wojerowski Konrada Zusowy muzej swjećeše zašły kónc tydźenja 25lětne wobstaće. Spěchowany wot Kulturneje załožby Swobodneho stata Sakska wón na hódnoće nabywa, w měsće kaž tež za jeho mjezami.

Krótkopowěsće (24.09.20)

Donnerstag, 24. September 2020 geschrieben von:

Tři nowe koronapady zwěsćili

Budyšin. W Hornjej Łužicy registrowachu wčera tři nowe natyknjenja z koronawirusom, dwě w Budyskim a jedne w Zhorjelskim wokrjesu, kotrež běchu pola šulerki šule w nutřkownym měsće Zhorjelca zwěsćili. W Budyskim wokrjesu je 42 schorjenych wosobow, z nich jednu dale stacionarnje lěkuja. Ličbje postajenych karantenow běštej wčera 86 (-42), rozprawja Budyski krajnoradny zarjad, a 106 (+16), kaž ze Zhorjelca rěka.

Jewišćowy bal wotprajeny

Budyšin. Tradicionalny, 13. a 14. nowembra planowany jewišćowy bal Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła lětsa wupadnje. „Smy dołho rozmyslowali ­a zwěsćili, zo pod wokomiknymi wuměnjenjemi korony dla zarjadowanje ze sceniskim programom, reju a pohosćenjom přewjesć njemóžemy“, informuje Budyske NSLDź na swojej internetnej stronje.

Korčmy wot 22 hodź. zawrjene

Policija (24.09.20)

Donnerstag, 24. September 2020 geschrieben von:

Podhladneho zajeli

Budyšin. Kaž bu hakle dźensa znate, je policija póndźelu popołdnju paducha njedaloko Budyskeho policajskeho rewěra lepiła, kiž je zašły čas mnohe delikty skućił. 32lětny je podhladny, zo je so loni wjackróć do pěstowarnjow, fyzioterapijow, hosćencow a předawanišćow zadobywał. Mjez druhim jemu wumjetuja, zo je w nakupowanišću na Otta Nagelowej loni w oktobru šěsć fotoaparatow, dalokowid a pjenjezy kradnył. Tež nastupajo wopojadła je wón podhladny, zo je škodu wjacorych tysac eurow načinił. Zastojnicy su jeho přechodnje zajeli a wutoru sudnikej předstajili. Kriminalisća wuchadźeja z dalšich njeskutkow muža a nětko wšelake slědy wuhódnoćeja.

Anzeige