Saněrowanje dróhi pozdźišo

Donnerstag, 30. September 2021 geschrieben von:

Kinajcht (KD/SN). Wojerowska měšćanska rada kaž tež zarjadnistwo stej mjeztym wjace króć wo wodźenju wobchada na Kinajchtskej we Wojerecach wuradźowałoj. Wobydlerjo hórša so nad haru a sylnym wobchadom. Njedawno je Dietmar Wolf, nawoda fachoweho wobłuka za twarstwo města Wojerecy, Kinajchćanam móžne warianty wodźenja dróhi na nawsy předstajił. Dróha je skóncowana a ma so zasadnje saněrować. Po li­čenju wobchada w juniju wužiwa ju wšědnje něhdźe 5 000 awtow. Mnozy přijědu z Łaza. Wobydlerski rozsud wo tym, kak ma so z dróhu postupować, přeje sej wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD). Planowanje projekta chcedźa hakle 2023 zahajić. Za to w lětomaj 2021/2022 planowane pjenjezy chcedźa mjeztym druhdźe wudać.

Pomocna akcija

Zejicy. Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. chce ze swojej akciju „Łužica pomha“ lětsa­ znowa diecezanski zwjazk Carity w pólskim Ełku podpěrać. Přijěć chce po dary direktor Carity, prelat dr. Dariusz Kruczyński. Datum hromadźenja so sčasom wozjewi.

Štwórty raz wobydlerski budget

Mittwoch, 29. September 2021 geschrieben von:

Najwažniši rozsud Wojerowskeje měšćanskeje rady na jeje wčerawšim posedźenju drje bě nowelěrowanje woby­dlerskeho budgeta. Přichodnje maja so w tym wobłuku město mało wjetšich wjace mjeńšich projektow zwoprawdźić.

Wojerecy (AK/SN). Měšćanscy radźićeljo slědowachu namjetam dawkoweje skupiny a wobzamknychu nowe rjadowanje bjez napřećiwneho a ze wzdaćom jeničkeho hłosa. Nimo toho wobkrući rada přiměrjenje dotal płaćiweho wobydlerskeho budgeta nastupajo tak mjenowanu prioritnu lisćinu za lětuše projekty w nutřkownym měsće.

Zo je tuchwilu najlěpši čas za běrnyzběranje, to wědźa tež kubłarki Wotrowskeje pěstowarnje „Dźěćacy raj“. Tuž su wčera ­rano zhromadnje ze swojimi chowancami do Kanec pućowali. Hižo we 8.30 hodź. so na puć nastajichu, zo bychu byli dypkownje w 9.15 hodź. tam, hdźež běrny na roli na pilnych zběrarjow čakachu. Něšto metrow za Rjebišec statokom rozpřestrěwa so wulke běr­nišćo. Tam jich ratar Toni Rjebiš witaše, zo by z nimi zhromadnje běrny zběrał. Dźěći mějachu z toho wulke wjeselo. Wu­trajnje pytachu zas a zaso za najwjetšej běrnu abo za tajkej, kotraž ma wosebitu formu. Foto: Feliks Haza

Z nowej dwurěčnej webstronu

Mittwoch, 29. September 2021 geschrieben von:

Kubšicy (CS/SN). Gmejna Kubšicy je swoju internetnu stronu ponowić dała. Dźiwała je při tym na dwurěčnosć, zdźěli wjesnjanosta Olaf Reichert (njestronjan) na naprašowanje našeho wječornika. Mjeztym su hač na zawodny tekst „Witajće w gmejnje“ nimale wšitke hesła na webstronje w němskej a serbskej rěči wupokazane. Komuna dale na tym dźěła dwurěčnosć zwoprawdźić.

Wo tójšto njeměra mjez wobydlerjemi komuny zbudźiło je připowědźenje Němskeje železnicy (DB), za elektrifikaciju železniskeje čary Drježdźany–Zhorjelc nowy milinowód přez teritorij komuny twarić chcyć. Předewšěm postara so fakt wo njeměr, zo je planowane jón do zemje njezaryć, ale jako swobodny wód (Freileitung) twarić. Tohodla bě so hižo na posedźenju Kubšiskeje gmejnskeje rady do lětnjeje přestawki tójšto wobydlerjow wobdźěliło a sej wot wjesnjanosty žadało, připowědźenemu předewzaću znapřećiwić.

Změja dróhu Jana Buka

Mittwoch, 29. September 2021 geschrieben von:

Wo twarje kompostowarnje pola Miłoćic budu znowa rozsudźić dyrbjeć

Njebjelčicy (SN/JaW). W Njebjelčicach změja bórze Dróhu Jana Buka. Po znatym molerju a čestnym wobydlerju komuny chcedźa puć w nowej bydlenskej štwórći „Při Jěžowskim puću“ pomjenować. To je Njebjelčanska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju jednohłósnje wobzamknyła. „Tak česćimy jako gmejna swojich wuznamnych wobydlerjow“, wopodstatni wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) rozsud gremija. „Wjacore lěta hižo pytamy móžnosć sławneho sy­na­ wsy prawje hódnoćić. Nětko smy ju našli.“ Swójba 2019 zemrěteho Jana Buka bě wotpowědnu próstwu wo to zapodała. Na posedźenju přitomny wnuk molerja, kotryž tohorunja Jan Buk rěka, zwurazni swoju hordosć nad rozsudom, zo „gmejna mojeho dźěda takle česći“.

Škotowy turněr w Radworju

Mittwoch, 29. September 2021 geschrieben von:
W Radworskej Meji su wčera wječor serbscy seniorojo-škotowarjo wo požadane dypki­ hrali. Achim Mejgl z Nowoslic docpě 2 479 dypkow a bě z tym najlěpši. Sonja Krječmarjowa z Budyšina docpě 2 475 dypkow a wudoby z tym druhe městno. Koło jako třeći je dopjelnił Werner Donat z 2 417 dypkami. Jako nowej hrajerjej přidru­žištaj so Jurij Žur a Bosćij Šołta. W dotalnym rjedźe najlěpšich su Křesćan Weclich z 19 988, Wolfgang Kühn z 18 584 a Gerat Šmeling z 18 287 dypkami načolnu poziciju zakitowali. W cyłku wobdźěli so 25 škotowarjow. Přichodna hra wotměje so 26. oktobra w Radworskim Słodenku. Nowačcy su wutrobnje witani. Foto: Měrćin Nowak

Gmejnska rada je dwójny etat wobzamknyła

Mittwoch, 29. September 2021 geschrieben von:

Wjacezaměrowa hala je dołhodobny a wulki projekt za Łazowsku gmejnu.

Hamor (AK/SN). Jednohłósnje je Hamorska gmejnska rada wobzamknyła dwójny etat za lětsa a klětu. Lětsa chce komuna hišće 1,7 milionow eurow inwestować, klětu pjeć milionow, a to za wšelake předewzaća. Ćežišća su dalše saněrowanje Zakładneje šule Hamor, spotorhanje bywšeje awle a jako wulkoprojekt twar wjacezaměroweje hale w Hamorje. K tomu přińdu naprawy za dróhotwar, kaž je to puć přez Cympl (Zimpel), naprawy za pohrjebnišća a za zjawny wosobowy bliskowobchad w Klětnom (Klitten) a w Delnim Wujězdźe (Uhyst/Spree). „Znowa a přijomniše wuhotować chcemy zhromadnje ze zaměrowym wobchadnym zwjazkom Hornja Łužica-Delnja Šleska přechody mjez busami. Nastać maja parkowanišća a płoniny za wotstajenje awtow a kolesow“, rozłoži komornik Ulrich Bänsch na minjenym wuradźowanju gmejnskeje rady.

Krótkopowěsće (29.09.21)

Mittwoch, 29. September 2021 geschrieben von:

Incidenca snadnušce stupała

Budyšin. Incidenca po Roberta Ko­chowym instituće je dźensa w Budyskim wokrjesu 55,4 a w Zhorjelskim 47,1. Wobě hódnoće ležitej nad incidencu Sak­skeje 45,3. Wokrjes Budyšin rozprawješe wčera wo 32 natyknjenjach z koronawirusom. Wot 330 schorjenych lěkuja tam dźewjeć w chorowni. Zhorjelski wokrjes rozprawješe wčera wo 42 infekcijach, 15 pacientow tam w klinice zastaruja.

Namjety za swětowe herbstwo

Drježdźany. Železniski cyhelowy móst přez dolinu rěki Göltzsch we Vogtlandskim wokrjesu a Mišnjanski pórclin chce Sakska jako nowej kandidataj za Swětowe kulturne herbstwo UNESCO konferency kulturnych ministrow přizjewić. Kabinet je tomu wčera přihłosował. Na kandidatnej lisćinje steja dale zahrod­kowe město a ansambl festiwalneho domu w Hellerauwje kaž tež architekturny ansambl při Viji Regia w Zhorjelcu.

Hudźić w prózdninach

Policija (29.09.21)

Mittwoch, 29. September 2021 geschrieben von:

Zwučowanja za hortske dźěći

Wojerecy. Njeje scyła lochko po wěstym puću dróhu překročić. To zwěsćichu tele dny hortske dźěći z Wojerec. Póndźelu popołdnju su wone pod dohladom policajskeju zastojnikow zwučowali, zo bychu na kóncu přijeli pas za pěškow. Kedźbliwje a z wulkej zahoritosću su so dźěći w starobje šěsć do sydom lět na praktiskim treningu w ramiku wobchadneho kubłanja wobdźělili. Wobydlerskej policistaj běštaj jim w zašłych tydźenjach teoretiske zadźerženje jako pěšk wujasniłoj. Nětko su dźěći cyle praktisce zwučowali, swoju wědu w zjawnym wobchadźe dopokazali a z wulkim wjeselom jednotliwe nadawki pod kedźbliwym wóčkom policistow zmištrowali. K zakónčenju prewenciskeho zarjadowanja a po wuspěšnym dokonjenju wšitkich zwučowanjow staj jim zastojnikaj přepodałoj požadany pas za pěškow a zešiwk Poldi.

Dźakny swjedźeń za dobre žně

Dienstag, 28. September 2021 geschrieben von:

Ćiskowske kulturne towarstwo je zašłu sobotu na žnjowodźakny swjedźeń přeprosyło. Pod hesłom „Dawać, dźělić a dźakować so“ přiwabichu kreatiwne ideje mnohich zajimcow na Ćiskowski statok.

Ćisk (AK/SN). Wóń čerstweho chlěba stupa do nosa. Pjekar Nico Thäle je na žnjowodźaknym swjedźenju sobotu w Ćisku zhromadnje z Wolfgangom Fingerom nimale 70 originalnych Ćiskowskich chlěbow w drjewjanej pjecy napjekł. Łutowska pjekarnja Stefana Krause je za nje ćěsto spřihotowała. Nico Thäle rjekny: „Nam je wažne tradiciju pječenja chlěba dale dawać. Wona nima pozdźišo raz jeničce hišće w knihach stać.“

Anzeige