Policija (04.12.23)

Montag, 04. Dezember 2023 geschrieben von:

Whisky pokradnyli

Budyšin. Lubowarjo whiskyja pobychu sobotu připołdnju w kupnicy na Nowosólskej w Budyšinje. Tam pokradnychu dźesać blešow tohole palenca. Škoda wučinja něhdźe 200 eurow.

Adwentne wěncy paslili

Montag, 04. Dezember 2023 geschrieben von:
Něhdźe dźesać zajimčow zetka so minjene dny w Smjerdźečanskim kubłanskim srjedźišću LIPA. Tam bě znowa serbski experiMINT campus Radwor z hosćom. Tónraz wijachu žony pod nawodom Diany Mejnoweje same adwentny wěnc z přihotowanych materialijow. Tak zeznachu prawu techniku za wiće a wšitko kołowokoło hałuzow a pyšenja. Na kóncu wječora móžachu sej wšitcy swój indiwidualny wěnc sobu domoj wzać. Foto: Michaela Rabowa

„Serbska biblioteka“ rozšěrjena

Montag, 04. Dezember 2023 geschrieben von:
Budyšin. Ludowe nakładnistwo Domowina přeproša štwórtk, 7. decembra, na přichodnu knižnu premjeru. W 19 hodź. chce wudawaćelka Marka Maćijowa w Smolerjec kniharni najnowši zwjazk rjadu „Die sorbische Bibliothek“ předstajić. Nowostka rěka „Wie ein Mittelpunkt entsteht“ a wopřijima prozu dohromady 14 awtorkow a awtorow, nastatu po lěće 1990. Mjez přinoškami su tež dotal w němčinje njewozjewjene teksty Jurja Brězana, Bena Budarja a Měrki Mětoweje.

Nowostka w Sernjanach

Montag, 04. Dezember 2023 geschrieben von:

Sernjany. (SN/AN) Na iniciatiwu młodeje swójby wuhotowa so lětsa 1. raz žiwy adwentny kalender tež w delanskej wjesce. Sobotu wječor prošachu idejedawarjo na wotewrjenje woknješka.

Při małym wohenju, dobrej rozmołwje, horcym napojom a małym přikusku dachu so zymske temperatury derje wutrać. Tež dźěći mějachu wjeselo, jako je wotměnjejo dorosćeni na sankach po nowej štwórći ćahachu. „Runje to je naš wotmysł“, powěda iniciatorka Sara Štrampferowa. „W nalěću, lěću abo nazymje zetkawamy so husćišo wonka, rozmołwjamy so a dźěći sej hromadźe hrajkaja. To w zymnym času kusk popušći. Tohodla nasta ideja, so po tutym puću zetkawać a do rozmołwy přińć. Kóždemu wuhotowarjej adwentneho woknješka je při tym přewostajene, na kotre wašnje swoje woknješko wuhotuje a kóždy, kotryž přińdźe, njeje hnydom winowaty, sam woknješko wuhotować.“

Na dwaceći ludźi běše přeprošenju sćěhowało a rjanemu zhromadnemu wječorkej přinošowało.

Žłobik, pěstowarnja a hort dróše

Montag, 04. Dezember 2023 geschrieben von:

Budyšin (SN). Wobydlerjo města Budyšina, kotřiž swoje dźěći do žłobika, pěstowarnje abo horta sćelu, dyrbja za to wot apryla 2024 wjace płaćić. Měšćanscy radźićeljo su na swojim zašłym posedźenju nowym wustawkam wo staršiskich přinoškach přihłosowali. Wone płaća za zarjadnišća w nošerstwje města runje kaž za te swobodnych nošerjow.

Měsačny staršiski přinošk za dźewjeć­hodźinske hladanje dźěći w žłobiku zwyši so wot apryla wot tuchwilu 263,62 eurow na 270 eurow. Za pěstowarnju po­dróši so přinošk wot 154,24 na 160 eurow. Za hort změja starši potom 90 eurow město dotal 86,70 płaćić. Přinoški za spěchowanski hort so porno tomu njezměnja. Město Budyšin liči z tym z přidatnymi dochodami we wobjimje 148 000 eurow. Podróšenych zawodowych kóštow a přiběracych wudawkow za personal dla wočakuja na tamnym boku přidatne wudawki we wobjimje wjacorych milinow eurow.

Nowa drasta wobornikam

Montag, 04. Dezember 2023 geschrieben von:

Wo wětrnikach a fotowoltaiskich připrawach chcedźa klětu rěčeć

Njebjelčicy (RS/SN). Gmejna Njebjelčicy dyrbi w přichodnych lětach kruće lutować. Na to skedźbni wjesnjanosta André Bulank (njestronjan) na wuradźowanju gmejnskeje rady minjeny štwórtk. Kaž wón radźićelam zdźěli, drje zakónča lětsa etat hišće z čornej ličbu. Byrnjež z minusom nimale 200 000 eurow do lěta startowali, maja tuchwilu nimale 400 000 eurow likwidnych srědkow. Klětu pak wočakuja hižo wulki minus a hač do lěta 2027 móže tón na nimale milion eurow rozrosć. Tohodla namołwješe wjesnjanosta Bulank swojich radźićelow rozmyslować, hdźe móhli přichodnje w gmejnje srědki lutować. Pruwować dać chce wón tež, w kotrej měrje móže komuna hišće towarstwa a dalše cyłki dobrowólnje podpěrować. Dale chcedźa wo tym rozmyslować, što z wobsydstwa gmejny móhli předać. W tym zwisku so radźićel Lukaš Deleńk prašeše, što na tym je, zo chce gmejna Miłočansku skału předać. „Z tym bjerje komuna towarstwu Kamjenjak zakład skutkowanja. To tak njeńdźe“, rjekny Deleńk.

Swjatočne a hnujace wokomiki

Montag, 04. Dezember 2023 geschrieben von:

Loni su šulerjo Radworskeje wyšeje a zakładneje šule nałožk swjateje Borbory prěni raz swjećili. Lońša premjera pak měła so w Radworja a wokolinje z tradiciju stać.

Radwor (SN/BŠe). Poprawom spominamy hakle dźensa, 4. decembra, na swjatu Borboru. Šulerjo Radworskeje zakładneje a wyšeje šule „Dr. Marje Grólmusec“ su tradiciju hižo předwčerawšim pěstowali a so do wokolneju wsow Lutobča a Chelna kaž tež na Radworsku nawjes podali. Za to běchu chowancy minjene tydźenje program ze spěwami nazwučowali. Tež dujerjej běštaj mjez nimi. Jako palčiki předrasćene a z latarničku w rukomaj woni swjatu Borboru, kotraž dźěći žohnowaše, přewodźachu.

Na wčerawšej prěnjej adwentnej njedźeli je fararka Jadwiga Malinkowa na swjatočnej Božej słužbje w Slepjanskej cyrkwi tamniše dźěćetko wužohnowała. Při tym wudospołnichu jeho drastu z módrej seklu. Tale tradicija pochadźa z lěta 1918, jako farar Matej Handrik po Prěnjej swětowej wójnje dźěćetko prěni raz jako posoła měra wužohnowa. Foto: Joachim Rjela

Krótkopowěsće (04.12.23)

Montag, 04. Dezember 2023 geschrieben von:

Nětko za šulske myto požadać

Drježdźany. Sakske kultusowe ministerstwo pyta sedmy raz kubłanišća, kotrež wuznamjenjeja so z wosebitymi projektami hladajo na wudźeržliwosć a poćah k šulskemu programej abo kotrež zapřijeja na wosebite wašnje tež wulku ličbu staršich a eksternych partnerow. Požadać móža so šule wšitkich družin hač do 8. januara. Wšě informacije www.schulpreis.sachsen.de

SŠT wo změnach informuje

Budyšin. Na hłownej wólbnej zhromadźiznje 15. decembra chce předsydstwo Serbskeho šulskeho towarstwa (SŠT) swojich čłonow wo tuchwilnym stawje změnow Sakskeho ministerstwa za kultus hladajo na serbske šule informować. Zhromadnje z Domowinu prócuje so SŠT mjeztym hižo dlěje hač lěto wo aktualizowanje płaćiwych postajenjow. Planowane je mjez druhim koło serbskich šulskich nawodow.

Swětowe mišterstwo we Łužicy

SKI poskićuje dźěłarnički

Freitag, 01. Dezember 2023 geschrieben von:

Budyšin. Serbska kulturna informacija je na adwentnych sobotach přidatnje wot 10 do 15 hodź. wočinjena a skići kóždu sobotu móžnosć, sej rjane hodowne dariki zhotowić. Tak přewjedu jutře dźěłarničku zhotowjenja debjenkow ze Sofiju Hejduškec. 9. decembra slěduje dźěłarnička paslenja słomjanych hwězdow z Mariju Šefrichowej a 16. decembra budu zajimcy z Annelie Rjelkec hodowne kule debić móc.

Přeprošuja na adwentne wiki

Njebjelčicy. Po adwentnym nyšporje njedźelu w 14 hodź. přeprošuja Njebjelčanske domizniske a kulturne towarstwo, młodźinske towarstwo a młodźinska wohnjowa wobora na małe wiki na parkowanišćo při „Bjesadźe“. Wopytowarjo smědźa so na tradicionelny adwentny kofej ze samopječenym tykancom wjeselić. W 15.30 hodź. předstaja pěstowarske dźěći swój program. Tež rumpodich je swój wopyt připowědźił.

Młynk nakraje wosušk

Čorny Chołmc. Adwentne wiki přewjedu njedźelu na Čornochołmčanskej nawsy. W 14 hodź. chce Dieter Klimek jako Čorny młynk wulki wosušk nakrać. Po programje pěstowarskich dźěći předstaja w 15.15 hodź. bajku wo złotej husycy

Serbska debata

Neuheiten LND