To a tamne (16.06.23)

Freitag, 16. Juni 2023 geschrieben von:

Swójsku kwasnu hosćinu přetorhnyła je 21lětna žona w Indiskej, dokelž bě so jeje nawoženja pobrachowaceho wowčeho mjasa dla hóršił. Tež nan a bratr nawoženje so ze swójbu njewjesty wadźeštaj, dokelž njeměještaj na hosćinje w zwjazkowym staće Odisha pječa dosć k jědźi. Pobrachowaceho respekta napřećo staršim swójbnym dla młoda žona swojeho mandźelskeho nablaku wopušći. Toho zamołwjenje nochcyše wona słyšeć.

Z pistolu w tobole je 72lětny muž z Němskeje do danskeje chorownje přišoł, dokelž nječuješe so derje. Přistajeni kliniki w Odense na juhu Jütlandskeje bróń a wotpowědnu municiju wuhladachu. Policija muža zaja. Muž žanu winu za sebje njewidźeše, wobsydstwo brónje pak přizna. Sudnistwo zasudźi jeho k šěsć měsacam jastwa a jeho z kraja wupokaza.

To a tamne (15.06.23)

Donnerstag, 15. Juni 2023 geschrieben von:

Poslednja powjazowa tramwajka swěta w kaliforniskim San Francisku swjeći lětsa 150. róčnicu swojeho wobstaća a je dale woblubowany transportny srědk. W awgusće 1873 ridrowachu prěnje Cable Cars po měsće. Do toho dyrbjachu so konjace zapřahi po nahłych hórkach městach dračować. Tak połožichu woclowy powjaz pod dróhu a ćahachu z nim wozy. Jednory system spěšnje tež druhdźe zasadźichu, w New Yorku, Chicagu, Londonje, Parisu a Melbournje. Zwostali pak su Cable Cars jenož w San Franciscu.

Na hižo jěducy ćah skočił je muž na dwórnišću w hessenskim Fuldźe. 39lětny bě skrótka z ćaha wulězł. Žona a wobě dźěći w ćahu na njeho čakachu. Jako bě ćah hižo wotjěł, chcyše muž hišće do njeho zalězć. Železnicar strach spóznajo sćahny nuzowe borzdźidło. Muž dyrbi nětko z chłostanjom ličić.

To a tamne (14.06.23)

Mittwoch, 14. Juni 2023 geschrieben von:

Na pustym wječoru nadobo so hibała je pječa zemrěta žona w Ecuadorje. Přiwu­zni chcychu pozdatnje mortwu žonu za smjertnu stražu předrasćić, jako zwěsćichu, zo wona hišće dycha a so samo hiba. Strowotniske ministerstwo chce nětko pruwować, čehodla běchu w chorowni smjerć žony wobswědčili. Boža ručka bě žonu zajała. W chorowni njemóžachu ju wjace wožiwić a tuž smjerć žony dokumentowachu. Wona leži tuchwilu na intensiwnej staciji chorownje.

Z telefonatom sej žiwjenje wuchowała je 101lětna žona w Plauenje. Wona za­zwoni njeznatu žonu, prošu ju wo pomoc, dokelž sylnje krawješe. Zazwonjena informowaše policiju, kotraž pósła chorobne awto k bydlenju staruški w Plauenskim měšćanskim dźělu Neundorf. Lěkarjo dowjezechu žonu, kotraž sylnje krawješe, do chorownje.

To a tamne (13.06.23)

Dienstag, 13. Juni 2023 geschrieben von:

Britiskeho krosnowarja po fasadach su zajeli, jako spyta, bjez powjaza na 555 metrow wysoki mróčelak w južnokorejskej stolicy Seoulu zalězć. 24lětny krosnowar George King-Thompsom bě so hižo k 72. poschodej předrěł, jako jeho wohnjowa wobora zadźerža. Jeho dowjezechu z liftom technikarjow na třěchu 123 poschodowysokeho Lotte World Towera na juhu města. King-Thompson bě po informacijach hižo chětro wučerpany a ma nětko problemy z policiju. Jemu wumjetuja, zo je bjez dowolnosće wobsedźerja po fasadźe po puću był. Lotte World Tower běchu lěta 2017 wotewrěli.

Sylneho třichanja wosrjedź jězby dla je šofer wosoboweho awta w delnjobayerskim Passauskim wokrjesu z jězdnje zjěł a do płota zrazył. Kaž policija zdźěla, so muž při zražce njedźelu popołdnju snadnje zrani. Wuchowanska słužba dowjeze 79lětneho do chorownje. Na awće nasta škoda 20 000 eurow, porjedźenje płotu płaći znajmjeńša 10 000 eurow.

To a tamne (12.06.23)

Montag, 12. Juni 2023 geschrieben von:

Dźiwje swinjo w basenku na priwatnej ležownosći w Neuenhagenje pola Berlina je zasadźenje policije a wohnjoweje wobory zawinowało. Wobydlerjo běchu zwěrjo sobotu rano w poolu wuhladali. Něhdźe 40 kilogramow ćežke zwěrjo bě prawdźepodobnje za wochłódźenjom pytało, njemóžeše pak wjace z basenka wulězć. Wobornicy wodu wotpušćichu a swinjo z pasami wućahnychu. Zwěrjo bě po wuchowanju chětru wučerpane a so bórze na to w bliskim lěsu zminy.

Hara motorowych piłow bě kónc tydźenja w Heinersdorfje we wokrjesu Wódra-Sprjewja prezentna. Tam wubědźowaše so 20 wobdźělnikow we wowčerni wo myto najspěšnišeho a najlěpšeho rězbarja z motorowej piłu „Speedcarving“. Při tym dyrbjachu w 45 mjeńšinach ze 1,10 metrow wysokeho a 30 centimetrow tołsteho zdónka wuměłsku twórbu rězbarić.

To a tamne (09.06.23)

Freitag, 09. Juni 2023 geschrieben von:

Ćeknjeny kenguru w Rostockskim wokrjesu je z pomocu susodow zaso puć domoj namakał. Wulět „Berryja“ po wsy Reth­wisch traješe runje dźeń. Po informacijach rozhłosa bě dospołnje běłe zwěrjo srjedu wječor twochnyło. Wobydlerjo běchu je drje wobkedźbowali, popadnyć pak kenguru njemóžachu. Wčera nadeńdźechu „Berryja“ w bliskosći statoka, wottam přewodźachu jeho domoj. Wobsedźerka boješe so wosebje nadróžneho wobchada dla, kiž njeje běły kenguru zwučeny.

Mjezu 30 stopnjow překročili su prěni króć w tutym lěće w Podstupimje. Tam naměrichu wčera 30,7 stopnjow, sobudźěłaćer Němskeje wjedrarnje wječor w Offenbachu zdźěli. Tež wokoło Berlina pokazowachu stacije wjedrarnje wjace hač 30 stopnjow. Z blakami mějachu tam šwihele a njewjedra. Dźensa liča z dalšimi zdźěla sylnymi njewjedrami.

To a tamne (08.06.23)

Donnerstag, 08. Juni 2023 geschrieben von:

Starodawny són spjelniła je sej bywša wučerka francošćiny Evelyn Haupt při wopyće francoskeho prezidenta Emmanuela Macrona a zwjazkoweho kanclera Olafa Scholza (SPD) w Podstupimje. Wona bě jeno za to z Hannovera přijěła a prošeše wobeju politikarjow wo zhromadny foto, jako wobaj po Nowym torhošću dźěštaj. Macron a Scholz njedaštaj so dołho prosyć a so za selfie zestupištaj.

Na wšě 23 dźiwich swini je so wčera dopołdnja do parka w sewjerorynsko-westfalskim Hagenje zabłudźiło. Při tym jednaše so wo dwě rancy z młodźatami, město­ zdźěla. Park su zawrěli. Šulerjo bliskeje šule njesmědźachu twarjenje wopušćić. Hajnicy črjódu swini z parka do bliskeho lěsa přewodźachu. Hakle w nalěću běchu dźiwje swinje w Hagenje njeměr zbudźili, jako so do bydlenja zadobychu a je dospołnje zapusćichu.

To a tamne (07.06.23)

Mittwoch, 07. Juni 2023 geschrieben von:

Trut policije w powětře nadběhowali su tonuški w zapadnofrancoskim Rennesu. Policisća chcychu demonstraciju přećiwo rentowej reformje wobkedźbować, jako so ptački za wšěch widźomnje do lětaceho pomocnika zastojnikow dachu. Demonstranća, kotřiž prawidłownje přećiwo kontrolowanju z powětra protestuja, nowych zwjazkarjow wótře witachu a podawk filmowachu a komentowachu.

Zabyty budźak w lětadle je na Hamburgskim lětanišću zasadźenje fachowcow za znješkódnjenje bombow zawinował. Personal lětanišća bě podhladne tikotanje při rjedźenju mašiny z Züricha słyšał a policiju informował. Přiwołani fachowcy njestrašny budźak spěšnje namakachu a zrumowachu. Nětko pytaja za pasažěrom, kiž je nastroj w lětadle zabył, zo móhli jemu zličbowanku za dosć drohe poł hodźiny trajace zasadźenje pósłać.

To a tamne (06.06.23)

Dienstag, 06. Juni 2023 geschrieben von:

Horce rulady z běrnjacymi kulkami su w Hornjej Frankskej wobchadne njezbožo zawinowali – po tym zo je so hornc z horcej jědźu šoferej wosoboweho awta na klin wulał. Kaž policija zdźěla, bě 82lětny šofer kontrolu nad swojim awtom zhubił, jako so hornc na pódlanskim sedle w křiwicy powali. Wustróžany muž zrazy do parkowaceho awta, kotrež so na dalše awto suny. Wěcna škoda wučinja po prěnim trochowanju 25 000 eurow.

Mórsku dróhu mjez Němskej a Danskej – Fehmarnbelt – chce Kamjeničanski płuwar dołhich čarow Joseph Heß zmištrować. Po tym zo bě loni Ryn wot žórła hač k zaliwej přepłuwał, je sej 35lětny nowe wužadanje předewzał. Něhdźe 25 kilometrow dołhu čaru chce wón w něhdźe wosom hodźinach přeprěčić. Rekord nastajiła je Lotta Steinmann w štyrjoch hodźinach a dwanaće mjeńšinach.

To a tamne (05.06.23)

Montag, 05. Juni 2023 geschrieben von:

Wulkobratrowc bywšeho bamža Pawoła VI., Guilio Montini, je so ze swojim žiwjenskim partnerom zmandźelił. Kwas z runje 250 hosćimi je w italskich medijach tójšto kedźbnosće zbudźił, wšako bě bamž Pawoł VI., kiž katolsku cyrkej wot 1963 hač do smjerće 1978 nawjedowaše, tež na polu splažneje moralki swoje slědy zawostajił. Tak bě wón ze swojej encykliku w lěće 1968 kumštne zadźěwanje samodruhosći zakazał. Priwatnje bě bamž pječa wosebje dźěćom napřećo zrozumliwy a lubosćiwy wuj.

Mać na balkonje z bydlenja wuzamknył je štyrilětny hólc w Mnichowje. Žona steješe sobotu wonka, jako syn durje wot nutřka zamkny. Najebać naležnje prošenje maćerje hólc durje balkona wjace njewotewrě. Susodźa wołanje maćerje słyšo wołachu wohnjowu woboru, kotraž přez nachilene wokno do bydlenja zalěze.

Serbska debata

Neuheiten LND