To a tamne (22.01.24)

Montag, 22. Januar 2024 geschrieben von:

Hoberski nawal cikadow wočakuja wědomostnicy w nalěću na srjedźnym zapadźe a na juhowuchodźe USA. Lehnidle XIII a XIX runočasnje w 16 zwjazkowych krajach wudyritej, cyłkownje něhdźe ­bilion cyrčakow. Populacija wotpočuje najdlěši čas pod zemju a so hakle po 17 lětach na powjerch wudrapa. Potom so črjódy insektow z njesměrnej haru na přirodu wala. Za čłowjeka su cikady njestrašne. Ptačkam su bohata pica a po smjerći ratarjam witane hnojidło.

Grat za namócne łamanje do trezorow a domow su paducham stajnje zaso witana rubizna – z awtow wohnjoweje wobory. Wosebje požadane su wulke hydrawliske nožicy, z kotrymiž rubježne cwólby pjenježne transportery a bankowe trezory wočinja. Loni su w Berlinje 26 ćežkich padustwow z awtow wohnjoweje wobory zličili: Policija nima žanych skućićelow.

To a tamne (19.01.24)

Freitag, 19. Januar 2024 geschrieben von:

Swój dener z filmowymi pjenjezami zapłaćić chcył je muž w sewjerobraniborskim Kyritzu. Jako jeho sobudźěłaćer wopačnych pjenjez dla narěča, chcyše muž ćeknyć. Do toho chcyše wón z bankowku dźesać eurow zapłaćić, štož pak běchu tak mjenowane movie-pjenjezy. Wo­pačne pjenjezy wužiwaja při filmowych a dźiwadłowych produkcijach jako rekwizitu. Policija pad přepytuje.

Titul „najstaršeho psa swěta“ su loni w pozdatnej starobje 31 lět zemrětemu pastwinemu psej Bobijej w Portugalskej sćazali. Fachowcy Guinnessoweje knihi rekordow dwěluja, zo je psyk woprawdźe tak stary był. Naprašowanje pola portugalskeho registra domjacych zwěrjatow bě wunjesło, zo su Bobija tam w juniju 2022 zapisali. Tehdy bě wobsedźer twjerdźił, zo je so pos 1992 narodźił. Wotpowědne podłožki pak njenamakaja.

To a tamne (18.01.24)

Donnerstag, 18. Januar 2024 geschrieben von:
Na wšěch 75 000 eurow wunjesło je přesadźowanje mólby rockera Udo Lindenberga (77) „Ćehnjemy do měra“. Tole zdźěleja zamołwići po zakónčenju dobroćelskeje akcije. Pjenjezy dóstanje towarstwo Arche, kotrež zasadźuje so za dźěći a młodostnych. Towarstwo je po wšej Němskej aktiwne a přewodźa dźěći a młodostnych w ćežkich žiwjenskich połoženjach, mjez druhim z wobjedom, wječerju a drastami. Wuměłska twórba Lindenberga bě naposledk w Zwjazkowej radźe w Berlinje wustajena.

To a tamne (17.01.24)

Mittwoch, 17. Januar 2024 geschrieben von:
Měšeńca procha a muchow na alarmowej připrawje je w poruhrskim Ennepetalu zasadźenje wohnjoweje wobory zbudźiła. Awtomatiska wohnjoškitna připrawa w industrijnym muzeju bě wobornikow alarmowała. Jako wobornicy do muzeja přijědźechu, spěšnje zwěsćichu, zo so tam scyła njepali. „Kolegojo wuhladachu chětro zapróšeny alarmowak, kiž bě połny muchow“, wobornicy zdźěleja. „Na to drje je sensor reagował.“ Wobornicy namjetuja, w domje časćišo proch trěć.

To a tamne (16.01.24)

Dienstag, 16. Januar 2024 geschrieben von:

Bjez jězbneje dowolnosće je policist w Jendźelskej na dźěło jěł. Tež w běhu někotrych zasadźenjow je wón policajske awto wodźił. Kaž so wukopa, su mužej z města Kidderminster loni w meji někotrych wobchadnych přeńdźenjow dla jězbnu dowolnosć sćazali. Před někotrymi tydźenjemi je 26lětny muž swoju słužbu pola policije zakónčił. ­Nětko je jeho sudnik wospjetnych přeń­dźenjow dla z dwanaće tydźenjemi ­jastwa pochłostał. Tohorunja ma wón hakle za połdra lět swoju jězbnu do­wolnosć wróćo dóstać

Italske knježerstwo wabi tuchwilu za „cucina italiana“ – italsku kuchnju. Tak sej politikarjo přeja, zo maja so italske chłóšćenki z imaterielnym swětowym kulturnym herbstwom stać. Za to nětko intensiwnje wabja, mjez druhim z wosebitej akciju. Astronawća na mjezyna­rodnej swětnišćowej staciji maja nětko italske nudle dóstać.

To a tamne (15.01.24)

Montag, 15. Januar 2024 geschrieben von:

Swoju sławnu mólbu „Ćehnjemy do měra“ chce rockowy spěwar Udo Lindenberg (77) – za wjele pjenjez – přesadźować. Mólba je tuchwilu w Zwjazkowej radźe w Berlinje wustajena. Najwjace pjenjez skićacemu kupcej chce Lindenberg 1,50 króć 2 metraj wulki wobraz wosobinsce přepodać. Termin njeje hišće znaty. W srjedźišću wot hudźbnika molowaneho wobraza steji znamjo Peace, wobstejace z mjezwočow. Widźeć su tež typiske figury spěwarja. Mólba ma wjace hač 30 000 eurow za dobry skutk wunjesć.

Na Dnju nadróžnych dźěrow su we Wulkej Britaniskej dźensa na přiběracy problem w kraju skedźbnili. Minjene lěto je ličba nuzowych padow dźěrow dla wo 16 procentow rozrostła. Wobškodźene a zezhibowane kolesa su nimo złamanych pjerow a wóskow wulki problem, kiž zaběra mjeztym wšón kraj.

To a tamne (12.01.24)

Freitag, 12. Januar 2024 geschrieben von:

Digitalny kaminowy woheń je w badensko-württembergskim Bad Säckingenje zasadźenje wohnjoweje wobory zawinowało. Woheń kamina bě na wobrazowce telewizora nastajeny, policija zdźěla. Wohnjowu woboru su wołali, dokelž běchu „płomjenja“ hač na dróhu widźeć. Tež policija je k městnu wohenja přijěła.

Twochnjeneho cebru popadnyć dyrbjała je policija w hessenskim Bad Homburgu. Žona bě zastojnikow alarmowała a dwělowacym policistam potwjerdźiła, zo „móže tola hišće konja wot cebry rozeznawać“. Na to bě wobsadka policajskeho awta zwólniwa za „safari w swójskim rewěrje“. Skónčnje so z pomocu wobsedźerja poradźi, z pastwy ćeknjene zwěrjo popadnyć. W Němskej je pod wěstymi wuměnjenjemi dowolene, cebry dźeržeć.

To a tamne (11.01.24)

Donnerstag, 11. Januar 2024 geschrieben von:

Z kradnjenymi wěcami na sankach je policija dweju muži na němsko-čěskim pomjeznym přechodźe w rudnohórskim Oberwiesenthalu lepiła. Při kontroli sankow namakachu zastojnicy sněhako­warske škórnje, motorowu piłu, laptop a powětrowku. Wěcy běchu samsny dźeń z jednoswójbneho domu pokradnyli, policija zwěsći. Policija nětko pruwuje, hač staj mužej w starobje 33 a 35 lět za dalše padustwa w Oberwiesenthalu a wokolinje zamołwitaj.

Do rěki Seine skočić chce Pariska měšćanostka Anne Hidalgo. Po tutym puću chce wona dopokazać, zo je so kwalita wody w rěce minjene lěta zasadnje polěpšiła. Kupanje w Seine je hižo sto lět zakazane, dokelž je rěka wopłóčkow dla zanjerodźena. W přihotach na Olympiske hry su wjele pjenjez nałožili, zo bychu kwalitu wody tež za wubědźowanja zwyšili.

To a tamne (10.01.24)

Mittwoch, 10. Januar 2024 geschrieben von:

Z lětadła padnjeny mobilny telefon namakali su w zwjazkowym staće USA Oregon – a to nimale njewobškodźeny. ­Wobydler bě telefon w kerčinje našoł a policiji přepodał. Handy pochadźa z pasažěrskeho lětadła předewzaća Alaska Airlines. Tam běchu so we wysokosći 5 000 metrow durje wačokarnje wočinili, na čož wšelake wačoki z mašiny padnychu, mjez druhim tež telefon. Nichtó z 171 pasažěrow so njezrani. Piloća móžachu přizemić. Lětadła Boeing 737-9 Max njesmědźa najprjedy raz wjace lećeć.

Do wobchoda žiwidłow zadobyć so spytała je 14lětna młodostna w Berlinje. Policija je ju zajała. Žona je minjeny čas wo­spjet z njeskutkami nadpadnyła. Policistam bě šrubowak napadnył, kiž w zamku wobchoda tčeše. Na to předawarnju přeslědźichu a młodu padušnicu zajachu, ­kotraž steješe pod wliwom drogow.

To a tamne (09.01.24)

Dienstag, 09. Januar 2024 geschrieben von:

Do wrotow Běłeho domu zrazyło je wosobowe awto w stolicy USA Washingtonje. Policija je šofera zajała, zarjad za škit prezidenta zdźěli. Přičinu a „dokładne wobstejnosće zražki“ chcedźa nětko pruwować. Prezident Joe Biden njebě za čas podawka w Běłym domje. Policija je wšitke dróhi wokoło kompleksa zaraćiła. Informacije wo zranjenych njepředležachu.

Dźakowano šćipatej zymje su sobudźěłaćerjo Mišnjanskeho drustwa winicarjow minjenu nóc zmjerznjene lodowe wino žnjeć móhli. Na něhdźe 3 000 kwadratnych metrach su kiće družiny Cabernet Blanc při jědnaće stopnjach zmjerzka šćipali. Kitki mjez lubowarjemi požadaneho lodoweho wina trjebaja znajmjeńša sydom stopnjow zmjerzka, po móžnosći někotre dny. Nětko pak dyrbi wino najprjedy raz wjacore měsacy zrawić. Mišnjanske drustwo ma 1 500 čłonow.

Serbska debata

Neuheiten LND