To a tamne (01.08.23)

Dienstag, 01. August 2023 geschrieben von:

Z wysokodomu do smjerće padnył je w socialnych medijach derje znaty francoski krosnowar Remi Lucidi w Hongkongu. 30lětny ekstremny sportowc je tež znaty pod mjenom „Remi Enigma“, hdyž w interneće wideja zwažliwych krosnowarskich předewzaćow wozjewja. Ćěło muža běchu minjeny štwórtk před wysokodomom namakali. Pječa bě Lucidi spytał po fasadźe domu na třěchu twarjenja zalězć. Naposledk žiweho běchu jeho wuhladali, jako we 68. poschodźe wo wokno kłapaše. Krosnowar bě wot Dubaja hač do San Franciska aktiwny.

Dešćikojteho wjedra dla proša zarjadowarjo lětušeho heavy-metaloweho festiwala w schlesigsko-holsteinskim Wackenje wopytowarjow wo sćerpnosć. Wčera dyrbjachu stanowanišćo nachwilnje za­wrěć, dokelž bě płonina dešća dla chětro rozmokana. „Dešćik mějachmy na festiwalach hižo časćišo, tola telko kaž lětsa jenož zrědka“, organizatorojo pisachu. W běhu dnja chcychu wo dalšim postupowanju rozsudźić. Festiwal z wjace hač 80 000 wobdźělnikami zahaja jutře.

To a tamne (31.07.23)

Montag, 31. Juli 2023 geschrieben von:

Konja z pastwy pokradnyłoj stej dźěsći w Callenbergu w Šwikawskim wokrjesu. Holcy w starobje jědnaće a 13 lět stej elektriski płót wotpinyłoj, wrota wote­wrěłoj a běžeštej z konjom sobotu wječor po dróze, policija zdźěli. Žona holcy wobkedźbujo zamołwiteho konjenca zazwoni. Tón zwěrjo wróćo na pastwu dowjeze. Holcy nochcyštej přeradźić, kajki zmysł jeju akcija měješe. Nětko dyrbitej ze skóržbu padustwa dla ličić.

Napiteho muža w kerku wuslědźił je policajski psyk w Düsseldorfje. Pozdatnje pjany muž bě so w nocy na njedźelu policajskej kontroli wuwinył. Wón smaleše po starym měsće, přesćahny bus na prawym boku a ignorowaše čerwjene ample. Po třoch kilometrach 22lětny awto wotstaji a pěši před policiju ćěkaše. Pos policije jeho w kerku namaka a snadnje zrani. Jězbnu dowolnosć muž njeměješe.

To a tamne (28.07.23)

Freitag, 28. Juli 2023 geschrieben von:

Gumijowy had je w hessenskej stolicy Wiesbadenje zasadźenje wohnjoweje wobory zawinował. Pěšk bě telefonisce wo strašnym jědojtym hadźe w kerku rozprawjał. Na to přijědźe wohnjowa wo­bora ze specielnym jězdźidłom z wose­bitymi klěšćemi, hokami a krutymi ­rukajcami. Spěšnje pak so wukopa, zo bě jědojty had z gumija. Wobornicy wzachu namakanku sobu, zo njeby so nichtó wjace nastróžił. Ludźo pak njech wostanu najebać to kedźbliwi: Stajnje zaso su strašne reptilije w přirodźe.

W płašću duchowneho je 20lětny muž w hornjobayerskim Eglhartingu 19lětneho młodostneho z křižom w ruce bił a zranił. Mužej běštaj so na dwórnišću města zwadźiłoj. Při tym dźěše wo žonu. Policija z toho wuchadźa, zo je 20lětny stolu duchowneho a křiž w cyrkwi pokradnył. Policija skućićela zaja.

To a tamne (27.07.23)

Donnerstag, 27. Juli 2023 geschrieben von:

Swoju wowku z wnučkowym trikom zjebać chcył je 29lětny w Demminje w Mecklenburgsko-Předpomorskej – bjez wuspěcha. Muž bě swoju 85lětnu wowku zazwonił a jej napowědał, zo je w lěsnej chaće w „rukach dwělomnych muži“, kotřiž chcyli jemu křiwdu načinić, jeli njewobstara 600 eurow. Wowce bě tole „spodźiwne“. Wona zazwoni policiju. Zastojnicy móžachu 29lětneho zazwonić a jeho přeswědčić, akciju skónčić. Wón přizna, zo trjeba pjenjezy za wólnočasne wudawki. Nětko dyrbi muž z chłostanjom ličić.

Nócna posyłka muki je w Erfurće zasadźenje policije zawinowała. Wobydlerka bě zastojnikow alarmowała, dokelž bě pječa wutřěle słyšała. Policisća zwěsćichu, zo bě šofer nakładneho awta w fabrice nudlow kotoł muki z powětrom wupryskał. Při tym nastachu woprawdźe na wutřěle podobne zwuki.

To a tamne (26.07.23)

Mittwoch, 26. Juli 2023 geschrieben von:

Němski atlet Jons Deichmann je dobre tři tydźenje po starće w New Yorku z kolesom do Los Angelesa dojěł a tak prěnju etapu přeprěčenja USA zmištrował. Po 5 500 kilometrach je 36lětny Deichmann wčera pacifiski pobrjóh docpěł a je pola Santa Monica do morja skočił. Deichmann bě kónc junija w New Yorku wot­jěł. Dźensa je sej atlet dźeń přestawki popřał. Jutře chce so wón – běhajo – na wróćopuć podać a spočatk nowembra zaso w New Yorku być.

Z prašenjom, hač nochcedźa sobu činić, staj so paduchaj a w Krefeldźe na wopačnych wobroćiłoj. Mužej w starobje 18 a 20 lět běštaj so pěškow prašałoj a so na to samaj do składa žiwidłow zadobyłoj. Snano nochcyštaj tež jenož swědkow měć: Narěčani wołachu policiju, kotraž derje znateju napiteju paduchow hišće we wobchodźe zaja.

To a tamne (25.07.23)

Dienstag, 25. Juli 2023 geschrieben von:

Z podnurjaceho so awta ze swojim nanom telefonował je nowačk nadróžneho wobchada w Bremenje, po tym zo bě ze swojim awtom do rěki Weser zajěł. Nan synej nuznje radźeše, „jězdźidło spěšnje wopušćić, prjedy hač so doskónčnje njepodnuri“, policija zdźěli. 18lětny na to z woknom wulěze a so snadnje zranjeny na pobrjóh rěki wuchowa. Čehodla bě započatkar kontrolu nad awtom zhubił a po skłoninje do rěki zajěł, njeje jasne.

Po přepytowanju labora je nětko jasne: W lěsach pola Kleinmachnowa južnje Berlinje njeje lawica po puću była. Prěnje přepytowanje powostankow zwěrjeća je wunjesło, zo bě pytane zwěrjo rostlinožračk, rěčnica krajnoradneho zarjada zdźěli. „Njewuchadźamy hižo z toho, zo jednaše so wo lawicu“, wona rjekny. Tež analyza namakanych kosmow njeje žane pokazki na rubježne zwěrjo wunjesła.

To a tamne (24.07.23)

Montag, 24. Juli 2023 geschrieben von:

Zapozdźenje měšćanskeje železnicy japanskeje stolicy Tokija je wusahowaca powěsć w medijach kraja. Skóncowanych signalow dla su dźensa rano wjacore ćahi wupadnyli. Byrnjež defekt spěšnje porjedźany był, bě jězbny plan „chětro přemjetany a dojězdźowarjo sylnje potrjecheni“, medije rozprawjeja. Ćahi w Japanskej su k 99 procentam dypkownje. Před lětami bě so železnica zamołwiła, dokelž bě spěšnik 20 sekundow přepozdźe wotjěł.

Po skónčenym pytanju za rubježnym zwěrjećom w Kleinmachnowje južnje Berlina wočakowachu dźensa analyzu fachowcow k přepytowanju zwěrjećich slědow. Po tutym puću chcychu skónčnje zhonić, za kajkim zwěrjećom su zamołwići poprawom pytali. Wobydlerjo rěčachu wo lawicy. Móžno pak tež je, zo jednaše so wo dźiwje swinjo. Wot minjeneho štwórtka knježeše tam alarm.

To a tamne (21.07.23)

Freitag, 21. Juli 2023 geschrieben von:

Wosrjedź hoberskich bagrow bywšich brunicowych jamow zetkawaja so fanojo stanowanja wot dźensnišeho w parku Ferropolis pola Gräfenhainichena we Wittenbergskim wokrjesu. Hač do njedźele přewjeduja tam dźěłarnički a přednoški dokoławokoło stanowanja a campowanja. Tež čaporowe wiki su planowane. Lisćiki za kóždolětne zarjadowanje su stajnje spěšnje rozpředate. Dnjowi wopytowarjo pak su witani.

Pytajo za ćeknjenym rubježnym zwěrjećom nadźija so gmejna Kleinmachnow juhozapadnje Berlina pomocy fachowcow za wuslědźenje zwěrjećich slědow. „Tajkeho fachowca dyrbimy najprjedy raz namakać“, zdźěli rěčnica gmejny nowinarjam. Wčera běchu kosmy při štomje namakali, kotrež móhli zwěrjećeho pochada być. W nocy na štwórtk běchu rubježne zwěrjo prěni króć wuhladali.

To a tamne (20.07.23)

Donnerstag, 20. Juli 2023 geschrieben von:

Swojej wowce žiwjenje wuchowała je štyrilětna holčka w Bayerskim Kissingu. 59lětna diabetikarka bě w swojim bydlenju do womory padnyła. Na to dźěćo z programěrowanym mobilnym telefonom swoju mać zawoła, kotraž policiju a wuchowansku słužbu alarmowaše. Wowku zastarachu hišće w bydlenju. Holčka dósta jako myto małeho barika.

Chětro napiteho šofera wosoboweho awta bjez jězbneje dowolnosće je policija na awtodróze A4 pola Drježdźan lepiła. Swědcy běchu policiju informowali, po tym zo běchu awto wobkedźbowali, kotrež po seklojtej čarje jědźeše. Policisća podhladne awto wuslědźichu a z awtodróhi přewodźachu. Test alkohola pola 35lětneho wunjese 2,5 promilow. Jězbnu dowolnosć wón njewobsedźeše.

To a tamne (19.07.23)

Mittwoch, 19. Juli 2023 geschrieben von:

Čerwjeny konopej, na kotrymž měješe znaty kabaretist Loriot (1923–2011) ně­hdy swoje prěnje wulke telewizijne wustupy, steji nětko w muzeju. Wopytowarjo Stuttgartskeho Domu stawiznow smědźa so přichodnje we wěstym času samo wosobinsce na křesło w Biedermeierowym stilu sydać. Póndźelu su wulki mebl přiwjezli. Hłowna přičina su 100. narodniny humorista 12. nowembra.

Wosamoćeny kófer před zwjazkowym financnym ministerstwom w Berlinje je wčera wječor zasadźenje policije zawinował. Kófer běchu jako strašny zastopnjowali, na čož je policija Wilhelmowu a Lipšćansku dróhu w dalokej měrje zaraćiła. Kriminalni technikarjo zasadźichu mjez druhim roboter, kiž kófer rozbuchny. We wačoku pak běchu jenož „wosobinske wěcy wšědneje potrjeby“. Komu kófer słuša, njemóžachu zwěsćić.

Neuheiten LND