To a tamne (13.09.23)

Mittwoch, 13. September 2023 geschrieben von:

Antikske narowne kamjenje z Jemena su we wobchodźe meblow w Londonje namakali. Kamjenje słužachu předawanišću jako dekoracija. Kupc bě policiju ­informował. Zastojnicy zwěsćichu, zo jedna so wo dźěle antikneho rownišća, kotrež bu loni wurubjene. Wobsedźer wobchoda kamjenje policiji přewostaji, zo móhła je ­Jemenej wróćić.

Tunl do twarjenja wyšeho sudnistwa Montenegra su njeznaći w stolicy Podgorica ryli. Objekt saha hač do komory, w kotrejž składuja dokumenty sudniskich jednanjow. Prawdźepodobnje pak ničo njepobrachuje. Tunl su sobudźěłaćerjo skerje připadnje namakali. Zamołwići su sej wěsći, zo chcychu kriminelne cwólby jatych ze sudniskeje žurle wuswobodźić a jim ćěkanje zmóžnić. Organizowana kriminalita je w Montenegru přewšo rozšěrjana.

To a tamne (12.09.23)

Dienstag, 12. September 2023 geschrieben von:

Pozdatne masowe mordarstwo je w jendźelskim přistawnym měsće Chapel St. Leonards wulkozasadźenje policije zawinowało. Swědk bě policiju wołał, po tym zo bě w rumnosći wjacore wosoby na zemi ležo widźał, tukajo na złóstnistwo. Policija spěšnje zwěsći, zo jedna so wo zwučowanje yoga-skupiny. Policija prosy wo wodaće za wulku ličbu policajskich ­sirenow, kiž běchu ludźi znjeměrnili.

Spodźiwny list a njeznata maćizna w listowej wobalce stej w cłownym zarjedźe w Fürstenwaldźe pola Frankfurta nad Wódru alarm zbudźiłoj. Dweju sobudźěłaćerjow, kotrajž měještaj z maćiznu ­kontakt, su hnydom izolowali a lěkarsce přepytowali. Fachowcy Berlinskeho instituta za kriminalnu techniku namakanku přepytowachu a zwěsćichu, zo je ma­ćizna njestraša. Nětko pytaja za zawinowarjom wopačneho alarma.

To a tamne (11.09.23)

Montag, 11. September 2023 geschrieben von:

Mały sćelak w tobole wokoło brjucha je tomu dopomhał, zo je zabyćiwy turist z Bayerskeje z pomocu policije Braniborskeje a Mecklenburgsko-Předpomorskeje wšě dokumenty a pjenjezy wróćo dóstał. 43lětny z Bayerskeje bě tobołu po puću k Baltiskemu morju na awtodróhowym wotpočnišću pola Rostocka zabył. Jako so wón nawróći, bě toboła preč. Dźakowano sćelakej móžeše policija slěd sćěhować a ju 350 kilometrow dale pola 71lětneho ze Sakskeje na Rujanach sćazać.

Swětowe mišterstwo floristow w Jendźelskej dobył je 54lětny Nicolaus Peters. Berlinjan je jury a přihladowarjow ze swojej „kreatiwnosću, techniskej wušiknosću a zahoritosću za wuměłsku ­floristisku“ přeswědčił. Peters je hakle druhi Němc, kotryž je sej tónle titul zdobył. Na wurisanju w Manchesteru běchu so florisća z 20 krajow wobdźělili.

To a tamne (08.09.23)

Freitag, 08. September 2023 geschrieben von:

Nimale štyri metry dołheho pytono­weho hada su policisća w jendźelskim měsće West Bromwich popadnyli. Wobydlerjo běchu zastojnikow w połnocy informowali, zo wije so had po dróhach města. Dokelž njemóžachu fachowcow za to přisłušneje zwěrjata škitaceje organizacije docpěć, wjacori „zmužići zastojnicy“ zaskočichu, w zdźělence rěka. Woni tyknychu hada do policajskeho awta a dowjezechu zwěrjo ke skótnemu lěkarjej. Komu zwěrjo słuša, hišće njewědźa. Policija města wabi powołanski dorost nětko ze „wšědnje nowymi wužadanjemi“.

Cyły skakanski hrodźik pokradnyli su njeznaći we wólnočasnym parku w vogtlandskim Pöhlu. Nimo toho paduši spytachu, so do předawanskeje budki zadobyć. Hódnota hrodźika z kompresorom a milinowym kablom wučinja 15 000 eurow, wěcna škoda tysac eurow.

To a tamne (07.09.23)

Donnerstag, 07. September 2023 geschrieben von:

„Widźomnje nakazana“ je spěwarka Lena Meyer-Landrut po konjacym njezbožu. „Njemóžu so scyła wjace hibać“, rjekny z Hannovera pochadźaca spěwarka (32) rozhłosownikam. „Njemóžu stanyć, so sydnyć, so schilić abo něšto zběhnyć. Wšitko je wobćežne a wšo druhe hač ­rjane.“ Lena bě spočatk awgusta z konja padnyła a sej rjapowce złamała. Bjez­mała bě zlemjena była. „Mějach zbožo w njezbožu a so bórze zaso wustrowju.“

Z dźělemi honačika na předawarku mjetała je žona w spěšnohosćencu w hornjofrankskim Coburgu, dokelž njebě mjaso po jeje měnjenju přepječene. Policija je přepytowanja přećiwo 42lětnej žonje ­zahajiła, wumjetujo jej zranjene ćěła, ­dokelž je z horcym a tučnym fritěro­wanym mjasom mjetała. Do toho bě so žona z předawarku zwadźiła. Najebać njespokojnosć je wona jědź zapłaćiła.

To a tamne (06.09.23)

Mittwoch, 06. September 2023 geschrieben von:

Namakane ćelatko pola policije wotedał je muž w sewjerorynsko-westfalskim Geilenkirchenje. Zastojnicy njemóžachu so dodźiwać, jako muž z ćelkom na zadnjej ławce wosoboweho awta na stražu přijědźe. Muž bě zwěrjo we wodowej hrjebi wuhladał a wuchował. Po tym zo běchu so zastojnicy sami wo zwěrjećej namakance přeswědčili, móžachu ju mjeztym zwěsćenemu wobsedźerjej wróćić.

Wopačneho za rubježnistwo wupytał je sej paduch w Pariskej Metro. Muž chcyše sobujěducemu złoćany rjećazk ze šije torhnyć, njewědźo, zo ma policista w ciwilnej drasće před sobu. Hnydom so wjacori zastojnicy na paducha walichu a jeho zajachu. Policisća běchu so wotpohladnje mjez sobujěducych měšeli, zo bychu přećiwo kriminaliće w podzemskej železnicy a na dwórnišćach francoskeje stolicy postupowali.

To a tamne (05.09.23)

Dienstag, 05. September 2023 geschrieben von:

Sćazany mobilny telefon dźesaćlětneho hólca je w Bayerskej zasadźenje policije zawinował. Starosćiwy wobydler bě zastojnikow wołał, rozprawjejo wo „chětro brutalnje“ klinčacym žałosćenju dźěsća we wjaceswójbnym domje w Landshuće, policija zdźěla. Mać bě hólcej zakazała, handy wužiwać. Najebać mjerzanje dźěše so dźěsću derje, policija piše. Hač móžachu dźesaćlětneho změrować, njeje znate.

Kmótřa mjenow za wjedrowe wyšiny a nižiny přichodneho lěta móža so jutře pola towarstwa Berlinska karta wjedra přizjewić. Wyšiny maja klětu muske a nižiny žónske mjena. Kmótřistwo za wyšinu płaći 390, za nižinu 260 eurow. Dochody ze zhromadneho projekta ze Swobodnej uniwersitu w Berlinje su na dobro studentskeho wobkedźbowanja wjedra. Tak chcedźa 115 lět trajacy klimowy projekt uniwersity dale wjesć.

To a tamne (04.09.23)

Montag, 04. September 2023 geschrieben von:

Po zwadźe na awtodróze A 38 wusadźiła je šoferka wosoboweho awta swoju přećelku. 40lětna steješe sobotu wječor w 21 hodź. pola Großkorbetha – bjez mobilneho telefona – na kromje dróhi. Nimo jěducy šoferojo wołachu policiju. Zastojnicy dowjezechu žonu na dwórnišćo. Pjenjezy za ćah wona měješe, kaž rěkaše.

Z perfektnym wotlětom wjace hač sto balonow z horcym powětrom do wječorneho njebja su sobotu wječor 30. Warsteinsku mjezynarodnu Montgolfiadu zahajili. Po přestorčenju špatneho wjedra dla wot pjatka na sobotu njesteješe masowemu startej ničo wjace na puću. Po planje móžeše so 116 balonow před wjace hač 30 000 wopytowarjemi do njebja pozběhnyć. Nawal na zarjadowanje bě „hoberske“. Nachwilnje dyrbjachu swjedźenišćo zawrěć. Festiwal ze 150 mustwami traje hišće hač do soboty.

To a tamne (01.09.23)

Freitag, 01. September 2023 geschrieben von:

Na balkonje spěwaca žona je w hessenskim Hanauwje zasadźenje policije zawinowała. Starosćiwa susodka bě derje ­słyšomne spěwanje žony jako móžne wołanje wo pomoc interpretowała a policiju wołała. Sobudźěłaćerjo wobchoda w přizemi twarjenja móžachu zastojnikow změrować: Žona je swojeho spěwanja dla po cyłym domje derje znata. Dokelž bě wona mjeztym zaso w swojim bydlenju, policija zasadźenje skónči.

Po wjace hač 50 lětach namakali su w šwicarskich lodowcach zhubjeneho alpinista. Muža z Wulkeje Britaniskeje su mjeztym identifikowali, policija w kantonje Wallisu zdźěla. Krosnowarjej běštaj čłowjeske kosće na lodowcu Chessjen pola Saas Fee wuhladałoj. Brita njebě so w juniju 1971 wot krosnowarskeho wulěta wróćił. Woteběrace lodowcy mjeztym dale a wjace ćěłow zhubjenych wotkrywaja.

To a tamne (31.08.23)

Donnerstag, 31. August 2023 geschrieben von:

Wopicy z města wućěrić chcedźa w indiskej stolicy New Delhiju do wjerškoweho zetkanja G20 9. a 10. septembra. Tak chcedźa zaručić, zo zwěrjata delegatow wjerška njewobćežuja. Zasadźić chcedźa plakaty z wobrazami znjepřećelenych wopicow a ludźi, kotřiž jich zwuki napodobnja. Je to pospyt a nichtó njewě, hač so wón poradźi, město zdźěla. Wopicy so w New Delhiju ludźi scyła wjace njeboja, štož wjedźe stajnje zaso ke konfliktam.

Pječa so palacy wulki powětrowy balon je w Berthelsdorfje pola Ochranowa ­zasadźenje wohnjoweje wobory zawi­nował. Wobydler bě wobkedźbował, zo je so balon na polu zapalił a zo je znjezbožił. Na to přijědźechu wohnjowe wobory wokolnych wsow a chorobne awta: Balon njebě znjezbožił, ale normalnje přizemił. Pilot bě krótko do toho hišće raz palak wužiwał, štož wupadaše kaž woheń.

Neuheiten LND