To a tamne (18.06.19)

Dienstag, 18. Juni 2019 geschrieben von:

Najebać policajsku eskortu a módru swěcu njeje w šwicarskim Schaffhausenje dźěćo w maćernym žiwoće dlěje čakać chcyło. Zastojnicy dyrbjachu zastać a přepodachu žonu sanitetarjam, kotřiž tohorunja su z módrej swěcu přismalili. Jenož mjeńšiny pozdźišo žona w chorobnym awće porodźi. Nan bě nimojěduce policajske awto zadźeržał, dokelž měješe žona po puću do chorownje sylne hrona. A policija wołaše chorobne awto.

Pjanaj dwójnikaj staj policiji w Braunschweigu ćeže načiniłoj. Jedyn ze 46lětneju bě chětro alkoholizowany z mopedom nimo žony jěł, kotraž policiju za­woła. Ta móžeše na zakładźe čisłoweje taflički adresu muža zwěsćić. W bydlenju nańdźeštaj zastojnikaj dwójnikow při jědźi. Tak dyrbještaj wobaj duć, a wobaj měje­štaj tři promile alkohola w kreji.

To a tamne (17.06.19)

Montag, 17. Juni 2019 geschrieben von:

Zadwělowany šofer je w saksko-anhaltskim Freyburgu nuzowe čisło wolił, dokelž měješe zaćišć, zo bu při ampli na jeho awto třělane. Zadnje wokno awta bě rozbite. Zastojnikaj pozdatne městno njeskutka na to dokładnje přepytaštaj. W kófrowym rumje jězdźidła nańdźeštaj rozbuchnjenu sektowu blešu, kotraž bě „nadpad“ zawiniła.

Swjedźeń, na kotrymž je so nježenjenc ze swobodu rozžohnował, je so kónc tydźenja w Bayerskej wo njeměr postarał. W Nordheimje nad Mohanom zawoła šoferka awta policiju, dokelž bě muža z masku a brónju před zachodom domu wobkedźbowała. Zastojnicy hnydom za wobsedźerjom chěže pytachu. Telefonisce jeho skónčnje dosćahnychu. Jednaše pak so wo jeničce lóštnu hru wotwjedźenja nježenjenca. Tež w Amorbachu zawini tajki swjedźeń zasadźenje policije.

To a tamne (14.06.19)

Freitag, 14. Juni 2019 geschrieben von:

Ze skerje njepřijomnymi motiwami na plastikowych měškach chce kupnica w Kanadźe mjez ludźimi wjace wědomja za wobswět budźić. Tak maja na titkach na přikład problemy z črjewami wopisane być. Mějićel kupnicy chce tak diskusiju zahajić a wužiwanju plastikowych wudźěłkow dale a bóle zadźěwać. Někotři ludźo maja tele plastikowe měški za marketingowy žort. Mnohim pak su wone mjeztym woprawdźite drohotne eksemplary za wosebitu zběrku.

Wowca, kotraž so prawdźepodobnje rady chowa, je policiju wčera w Düsseldorfje zaběrała. Pasanća běchu ju na železniskich kolijach wuhladali. Zawołani zastojnicy pak wowcu njenańdźechu a so zaso wotsalichu. Tež wobornicy ju ni­hdźe njewidźachu. Hakle zwjazkowa policija wowcu „zaja“, po tym zo dyrbješe ju wjackróć z kolijow wuhnać.

To a tamne (13.06.19)

Donnerstag, 13. Juni 2019 geschrieben von:

We wotewrjenskim času skradźu banku nadpadnyłoj staj předwčerawšim ru­bježnikaj w Düsseldorfje. Tam staj bankowki a debjenki w hódnoće wjacorych tysac eurow ze zawrjeneho kašćika w tresorowej rumnosći pokradnyłoj. Kak bě­štaj so tam dóstałoj, njeje znate. Swědcy pak rozprawjachu policiji wo mužomaj w starobje něhdźe 30 do 35 lět, kotrajž móhłoj za nadpad zamołwitaj być. Jedyn z njeju měješe sportowu tobołu sobu. So­budźěłaćerjo nadpad ani pytnyli njejsu.

Wulka gumijowa klanka je wohnjowoborne zasadźenje na Łobju zawiniła. Wuchodźowarjo běchu w Geesthachće pola Hamburga žonu w rěce wuhladali a hnydom wuchowansku pomoc zawołali. Jako wobornicy z čołmom za wosobu pytachu, nańdźechu woni wulku klanku bjez hłowy. Štó bě sej tajki hubjeny žort dowolił, njeje dotal znate.

To a tamne (12.06.19)

Mittwoch, 12. Juni 2019 geschrieben von:

Wulki krokodil je awto pomocneho sheriffa w staće USA Louisiana nadběhował: Něhdźe 2,50 metrow dołhi reptil wotkusny prědni dźěl awta, prjedy hač so zhubi. Do toho běchu ludźo zwěrjo wo­srjedź highwayja wuhladali. Zastojnicy pak njemóžachu roznjem­drjeneho krokodila změrować. Prjedy hač fachowcy za dźiwje zwěrjata na pomoc přijědźechu, pak bě so tón hižo zminył.

Něhdźe 133 milionow pčołkow je w zwjazkowym staće USA Montana twochnyło, po tym zo bě nakładne awto, kotrež je transportowaše, njedaloko města Bozeman znjezbožiło a so powróćiło. Wohnjowi wobornicy trjebachu škitne wobleki a kislikowe maski, zo njebychu je pčołki skałali a zo móhli Lkw zrumować. Tón dyrbješe pčołki z Kaliforniskeje do Montany dowjezć.

To a tamne (11.06.19)

Dienstag, 11. Juni 2019 geschrieben von:

Z awtom na kěrchowje po puću bě 81lětna w delnjosakskim Jesteburgu – a je tójšto škody načiniła. Tak wobškodźi wjacore narowne kamjenje a wodowód. Prawdźepodobnje bě so tam mylnje dóstała. Město toho zo by so zawróćiła, jědźeše dale, doniž njewosta mjez rowami na kamjenju tčacy. Komplikowaneho połoženja dla njemóžachu awto cyły čas zrumować. Policija dwěluje, zo bě žona docyła jězdźenjakmana, a přepytuje přećiwo njej wobškodźenja wěcow dla.

Wučerja ze słužby pušćili su na grjekskej kupje Rhodos, dokelž je šulerja po wučbje do rjadowniskeje stwy zamknył. Nimo toho nětko sudnistwo přećiwo wučerjej přepytuje. Tón bě po šuli dźěći namołwjał, rumnosć spěšnje wopušćić. „Liču hač do tři. Štóž je potom přeco hišće w rjadowni, toho zamknu.“ Dźewjećlětny njebě spěšny dosć a bu zawrjeny. Hólčec wołaše něhdźe 20 mjeńšin wo pomoc, doniž jeho wučerka njewusłyša a njewuswobodźi. Wučer wšitke wumjetowanja wotpokazuje, twjerdźo, zo njeje hólca widźał, jako rjadownisku stwu zamkny.

To a tamne (07.06.19)

Freitag, 07. Juni 2019 geschrieben von:

Dypkownje k zahajenju horceho časa su zamołwići w New Yorku přećiwo mobilnym předawarjam lodu postupowali. Tak su 34 wozydłow wotwlekli, za dwanaće tajkimi hišće slědźa. Přičina su njepłaćene chłostanki wopačneho parkowanja dla: Mjeztym je so 22 000 chłostankow za 4,5 milionow dolarow nakopiło. Woblubowane lodowe awta steja stajnje zaso w pasmach, hdźež je parkowanje zakazane.

Mjeztym štwórty króć je samsny dakl w hornjobayerskim Weinheimje w jamje šwinca tčacy wostał a zasadźenje wo­hnjoweje wobory zawinił. Tónkróć móžachu jeho bjez pomocy wućahnyć. W lěće 2017 pak dyrbjachu z bagrom sto kwadratnych metrow wulku jamu wu­zběhnyć a psa wuswobodźić. Wobsedźerce wobornicy naležnje radźa, sej hinašu čaru za wuchodźowanje z psom pytać.

To a tamne (06.06.19)

Donnerstag, 06. Juni 2019 geschrieben von:

Z ryzy wostudy je pjećlětna ze zahrody staršeju ćeknyła a ze železnicu wotjěła. Lokomotiwnik wobkedźbowaše, kak holčka w Postbauer-Heng do ćaha zalěze, a informowaše policistow, kotrajž w samsnym ćahu na słužbu do Nürnberga jědźeštaj. Jimaj holca powědaše, zo bě so jej doma wostudźiło a zo chcyše zaso wróćo do pěstowarnje jěć. Na policajskej straži staršej swoju dźowku wotewzaštaj.

Granatu namakała a sobu domoj wzała je 32lětna žona w hornjopfalcskim Kemnathu. Žona bě so při joggowanju namakanki dohladała a ju sobu wzała, njewědźo, što to poprawom je. Dokelž chcyše sudobjo jako dekoraciju wužiwać, je samo wobarbi. Po rešeršach pak zwěsći, zo jedna so wo granatu. Policija namakanku wotewza, kotraž wšak wukopa so na zbožo jako njestrašna atrapa.

To a tamne (05.06.19)

Mittwoch, 05. Juni 2019 geschrieben von:

Koparjo francoskeje narodneje wubranki, kotraž je sej loni titul swětoweho mištra wuwojowała, su wotnětka čłonojo francoskeje Čestneje legije. Prezident Emmanuel Macron je jim wčera w Pariskim Élyséeskim palasće najwyši zasłužbowy rjad kraja přepodał. K wuznamjenjenym słušeja tež trenar Didier Deschamps a sobudźěłaćerjo koparskeho mustwa. Čestnu legiju bě Napoleon 1802 załožił.

Z přećelnymi chłostankami chcedźa w Annabergu-Buchholzu přichodnje šoferow pochwalić, kotřiž přikładnje parkuja. Mjeztym zo dyrbja šoferojo wopak wotstajenych awtow dale z pjenježnej pokutu za woknotrějakom ličić, móža so šoferojo z korektnym zadźerženjom nastupajo parkowanje připóznaća nadźijeć. „Super parkowane – dale tak!“ steji na pisanych kartach. Nimo toho rozdźěleja tam titki z gumijowymi barikami.

To a tamne (04.06.19)

Dienstag, 04. Juni 2019 geschrieben von:

Po dešćikowej role do swojeho bydlenja zalězł je 33lětny muž w Backnangu pola Stuttgarta a zawini tak zasadźenje policije. Přez wočinjene wokno móžeše wón bydlenje na hornim poschodźe twarjenja docpěć. Susod bě policiju wołał, dokelž tukaše na zadobywarja. Policistam móžeše 33lětny akciju rozkłasć: Wón bě kluče bydlenja doma zabył. Hač na kotry poschod bě wón lězł, njeje znate.

Něhdźe 300 mortwych rybow je spjaty jězor za pitnu wodu w Stollbergu zanjerodźiło. Ryby běchu tam srjedź měrca wuhladali. Přepytowanja wunjesechu, zo bě je něchtó do spjateho jězora wusadźił. Dokelž njeběchu na čistu wodu zwučene, su ryby zahinyli. Je pak wuzamknjene, zo su so jědojte maćizny do pitneje wody dóstali. Policija přepytuje nětko zanjerodźenja wody a ranjenja zakonja wo škiće zwěriny dla. Swobodnemu statej nasta zanjerodźenja wody dla škoda 6 000 eurow.

Anzeige