To a tamne (11.06.19)

Dienstag, 11. Juni 2019 geschrieben von:

Z awtom na kěrchowje po puću bě 81lětna w delnjosakskim Jesteburgu – a je tójšto škody načiniła. Tak wobškodźi wjacore narowne kamjenje a wodowód. Prawdźepodobnje bě so tam mylnje dóstała. Město toho zo by so zawróćiła, jědźeše dale, doniž njewosta mjez rowami na kamjenju tčacy. Komplikowaneho połoženja dla njemóžachu awto cyły čas zrumować. Policija dwěluje, zo bě žona docyła jězdźenjakmana, a přepytuje přećiwo njej wobškodźenja wěcow dla.

Wučerja ze słužby pušćili su na grjekskej kupje Rhodos, dokelž je šulerja po wučbje do rjadowniskeje stwy zamknył. Nimo toho nětko sudnistwo přećiwo wučerjej přepytuje. Tón bě po šuli dźěći namołwjał, rumnosć spěšnje wopušćić. „Liču hač do tři. Štóž je potom přeco hišće w rjadowni, toho zamknu.“ Dźewjećlětny njebě spěšny dosć a bu zawrjeny. Hólčec wołaše něhdźe 20 mjeńšin wo pomoc, doniž jeho wučerka njewusłyša a njewuswobodźi. Wučer wšitke wumjetowanja wotpokazuje, twjerdźo, zo njeje hólca widźał, jako rjadownisku stwu zamkny.

To a tamne (07.06.19)

Freitag, 07. Juni 2019 geschrieben von:

Dypkownje k zahajenju horceho časa su zamołwići w New Yorku přećiwo mobilnym předawarjam lodu postupowali. Tak su 34 wozydłow wotwlekli, za dwanaće tajkimi hišće slědźa. Přičina su njepłaćene chłostanki wopačneho parkowanja dla: Mjeztym je so 22 000 chłostankow za 4,5 milionow dolarow nakopiło. Woblubowane lodowe awta steja stajnje zaso w pasmach, hdźež je parkowanje zakazane.

Mjeztym štwórty króć je samsny dakl w hornjobayerskim Weinheimje w jamje šwinca tčacy wostał a zasadźenje wo­hnjoweje wobory zawinił. Tónkróć móžachu jeho bjez pomocy wućahnyć. W lěće 2017 pak dyrbjachu z bagrom sto kwadratnych metrow wulku jamu wu­zběhnyć a psa wuswobodźić. Wobsedźerce wobornicy naležnje radźa, sej hinašu čaru za wuchodźowanje z psom pytać.

To a tamne (06.06.19)

Donnerstag, 06. Juni 2019 geschrieben von:

Z ryzy wostudy je pjećlětna ze zahrody staršeju ćeknyła a ze železnicu wotjěła. Lokomotiwnik wobkedźbowaše, kak holčka w Postbauer-Heng do ćaha zalěze, a informowaše policistow, kotrajž w samsnym ćahu na słužbu do Nürnberga jědźeštaj. Jimaj holca powědaše, zo bě so jej doma wostudźiło a zo chcyše zaso wróćo do pěstowarnje jěć. Na policajskej straži staršej swoju dźowku wotewzaštaj.

Granatu namakała a sobu domoj wzała je 32lětna žona w hornjopfalcskim Kemnathu. Žona bě so při joggowanju namakanki dohladała a ju sobu wzała, njewědźo, što to poprawom je. Dokelž chcyše sudobjo jako dekoraciju wužiwać, je samo wobarbi. Po rešeršach pak zwěsći, zo jedna so wo granatu. Policija namakanku wotewza, kotraž wšak wukopa so na zbožo jako njestrašna atrapa.

To a tamne (05.06.19)

Mittwoch, 05. Juni 2019 geschrieben von:

Koparjo francoskeje narodneje wubranki, kotraž je sej loni titul swětoweho mištra wuwojowała, su wotnětka čłonojo francoskeje Čestneje legije. Prezident Emmanuel Macron je jim wčera w Pariskim Élyséeskim palasće najwyši zasłužbowy rjad kraja přepodał. K wuznamjenjenym słušeja tež trenar Didier Deschamps a sobudźěłaćerjo koparskeho mustwa. Čestnu legiju bě Napoleon 1802 załožił.

Z přećelnymi chłostankami chcedźa w Annabergu-Buchholzu přichodnje šoferow pochwalić, kotřiž přikładnje parkuja. Mjeztym zo dyrbja šoferojo wopak wotstajenych awtow dale z pjenježnej pokutu za woknotrějakom ličić, móža so šoferojo z korektnym zadźerženjom nastupajo parkowanje připóznaća nadźijeć. „Super parkowane – dale tak!“ steji na pisanych kartach. Nimo toho rozdźěleja tam titki z gumijowymi barikami.

To a tamne (04.06.19)

Dienstag, 04. Juni 2019 geschrieben von:

Po dešćikowej role do swojeho bydlenja zalězł je 33lětny muž w Backnangu pola Stuttgarta a zawini tak zasadźenje policije. Přez wočinjene wokno móžeše wón bydlenje na hornim poschodźe twarjenja docpěć. Susod bě policiju wołał, dokelž tukaše na zadobywarja. Policistam móžeše 33lětny akciju rozkłasć: Wón bě kluče bydlenja doma zabył. Hač na kotry poschod bě wón lězł, njeje znate.

Něhdźe 300 mortwych rybow je spjaty jězor za pitnu wodu w Stollbergu zanjerodźiło. Ryby běchu tam srjedź měrca wuhladali. Přepytowanja wunjesechu, zo bě je něchtó do spjateho jězora wusadźił. Dokelž njeběchu na čistu wodu zwučene, su ryby zahinyli. Je pak wuzamknjene, zo su so jědojte maćizny do pitneje wody dóstali. Policija přepytuje nětko zanjerodźenja wody a ranjenja zakonja wo škiće zwěriny dla. Swobodnemu statej nasta zanjerodźenja wody dla škoda 6 000 eurow.

To a tamne (03.06.19)

Montag, 03. Juni 2019 geschrieben von:

Jenož spódnje cholowy woblečeny je policist w Londonje štyrjoch paduchow wućěrił, kotřiž běchu so do wobchoda złotnikarja zadobyli. 29lětny bě w nocy na pjatk wotućił, jako paduši wokno wobchoda blisko bydlenja rozbichu. Jako snadnje zdrasćeny policist k městnu njeskutka doběža, ćisnychu skućićeljo na njeho motyku. Z njej w ruce da so wón do nich, tak zo bjez rubizny z mopedami ćeknychu.

Z tři kilometry dołhim blidom z jědźu a napojemi k wječornemu skónčenju posćenja w ramadanje chce Egyptowska nowy rekord za Guinnessowu knihu rekordow nastajić. Něhdźe 7 000 ludźi wšitkich socialnych worštow je sobotu po informacijach organizatorow přišło, zo bychu so na hosćinje wobdźělili. Zastupnik Guinnessoweje knihi chcyše blido dokładnje wuměrić. W póstnym měsacu ramadanje maja so muslimojo wot schadźenja słónca hač do chowanja posćić.

To a tamne (31.05.19)

Freitag, 31. Mai 2019 geschrieben von:

Wóslika z juchoweje jamy wuswobodźili su wohnjowi wobornicy w awstralskim Morayfieldźe njedaloko Brisbane na wuchodnym pobrjohu. Pjeć lět stare skoćo bě so přełamało a steješe hač k šiji w njerjedźe. W hodźiny trajacej akciji wobornicy jamu wuklumpachu a wóslika skónčnje wuzběhnychu. Tón je akciju derje přetrał. Jeho myć pak wobornicy wotpokazachu a přewostajichu to wobsedźerjej.

Wosrjedź wučby w bayerskim Weidenje je mać dwanaćelětneho šulerja wučerku nadběhowała. Nimo toho muž, kiž mać přewodźeše, 24lětnu wučerku plisto­waše. Hólc njebě swoje nadawki spjelnił a bě za to porok dóstał. Z mobilnym telefonom zawoła wón swoju mać, kotraž hnydom přińdźe. 41lětna wučerku naswari a storkaše do njeje, zo dyrbjachu ju ambulantnje zastarać. Policija přećiwo maćeri a jeje partnerej nětko přepytuje.

To a tamne (29.05.19)

Mittwoch, 29. Mai 2019 geschrieben von:

Ze 4,15 promilemi alkohola w kreji bě 64lětna žona w porynsko-pfalcskim Bitburgu z awtom po puću a je dalše jězdźi­dła wobškodźiła. Swědcy wołachu policiju, kotraž móžeše nócnu jězbu žony skónčnje zadźeržeć a dowjeze natutkanu šoferku do chorownje. Tam njemóžeše wona hižo rjec, kotru čaru bě jěła. Wobsadce dweju policajskeju awtow zwěsći­štej na to we wokolinje wjacore wobškodźene awta. Škoda njeje znata.

Hłowa žony leži w kamorje policajskeje straže w delnjosakskim Göttingenje a čaka na swojeho wobsedźerja. Pěšk bě před dnjemi z kreju wopancanu žonjacu hłowu na łuce namakał a hrózbnu namakanku policiji zdźělił. Zastojnicy spěšnje pytnychu, zo jedna so wo chětro derje napodobnjenu čłowječu hłowu, a wzachu ju sobu na stražu. Nětko proša ludźi wo pokiwy, komu móhła namakanka słušeć.

To a tamne (28.05.19)

Dienstag, 28. Mai 2019 geschrieben von:

Jězbu po Jendźelskej přetorhnył je 83lětny Winfried Langner z Delnjeje Sakskeje, znaty jako Deutz-Willi. Poprawom chcyše ze swojim traktorom a bydlenskim připowěšakom do šotiskich horow. Policisća pak su jeho wospjet zadźerželi a dołho přesłyšowali, wumjetujo jemu, zo chce na kupje jenož prosyć. To je wězo šikana Langerej, kiž bě ze swojim jězdźi­dłom hižo w Nor­wegskej, na kupje Mallorca a w ruskim Pětrohrodźe.

Woheń w cholowach je šofera wosoboweho awta w Saksko-Anhaltskej překwapił a k nuzowemu borzdźenju nuzował. 36lětny wulěze njedźelu popołdnju z palacymi so cholowami z awta. Sobujěducej so poradźi płomjenja podusyć. Sylnych spalenjow dla dyrbjachu muža do chorownje dowjezć. Policija njewuzamkuje, zo je akku elektrocigarety w zaku muža z Hannovera woheń zawinił.

To a tamne (27.05.19)

Montag, 27. Mai 2019 geschrieben von:

Z praskotakami chcedźa w Bad Elsteru dźiwje swinje wućěrić, kotrež wšědnje zelenišća w parkach zapusćeja. Dokelž njejsu dotalne pospyty z hórkej picu abo čłowječimi włosami ničo wunjesli, su sej dowolnosć wobstarali, praskotaki zasadźić. Te chcedźa sobudźěłaćerjo sakskich statnych kupjelow wječor wot wosmich hač do połnocy a rano wot štyrjoch do sedmich zasadźić. Praskotaki su mjelčiše hač silwesterske a za zwěrinu njestrašne.

Dźěćaca chcyćiwosć za słódkosćemi je policiju w Hornjej Frankskej k wurubjenymaj awtomatomaj žwjenkačkow wjedła. Dźěsći běštej wobkedźbowałoj, kak młodostnaj woknješce awtomatow rozbijetaj. Skućićelej jej namołwještaj so tohorunja posłužować. Doma dźěsći powědaštej, zwotkel słódkosće matej. Mać informowaše na to policiju, kotraž nětko za skućićelomaj pyta.

Anzeige