To a tamne (22.03.23)

Mittwoch, 22. März 2023 geschrieben von:
W centrumje sewjerneje kupy Neuseelandskeje Bay of Plenty je so minjene dny nimale tysac króć zemja třasła. Eksperća warnowachu, zo móhła serija zemjerženjow, kotrež zdźěla sylnosć 4,8 docpěchu, hišće tydźenje dołho trać. Pućowanske šćežki w regionje su zesuwanja zemje dla zawrjene. Wjetšich škodow pak dotal njebě. W potrjechenym regionje je so zemja hižo w lětomaj 2018 a 2019 časćišo třasła, ale z mjenje sylnymi zemskimi storkami.

To a tamne (21.03.23)

Dienstag, 21. März 2023 geschrieben von:

Šćenjo je w porynsko-pfalcskim Germersheimje na třěše šěsćposchodoweho wysokodomu do dešćoweje ryny padnyło. Wuchowanscy pomocnicy móžachu małeho psyčka na zbožo wuswobodźić. Wobydlerjo běchu njezbožo zawčerawšim policiji přizjewili. Tak je Milow w njewobkedźbowanym wokomiku přez třěšnu terasu do ryny padnył. Wohnjowa wobora Germersheima bě tři jězdźidła a dźesać pomocnikow na zasadźenje pósłała.

Při pospyće swětoweho rekorda, su fanojo alpskeho hospodarstwa minjenu sobotu w Allgäuju sylne znamjo sadźili a z kruwjacymi zwonami wótře zwonili. „Nastajichmy wuběrny swětowy rekord z 2 357 zwonami“, wjeseleše so turistiski direktor Bad Hindelanga Max Hillmeier. „To wotbłyšćuje wuznam zwonow jako kulturne herbstwo we wokrjesu Oberallgäu a wučinja našu DNA.“

To a tamne (20.03.23)

Montag, 20. März 2023 geschrieben von:
Nawoda hłowneho studija ZDF Theo Koll je za to znaty, zo w decentnej drasće chodźi. To ma swoju přičinu. Jemu je wažne, zo so jako „hósć“ w mnohich bydlenskich stwach nichtó na jeho drastu njehórši, Koll nowinje Stern składnostnje swojich wčerawšich 65. narodnin wuswětli. Kaž wón přizna, wobsedźi 60 porow nohajcow w antracitowej barbje samsneje marki. Tak njetrjeba rano přemyslować, kotre nohajcy chce so zwoblěkać. A jelizo so jednotliwe nohajcy zhubja, njetrjeba wón tamny preč ćisnyć, dokelž so prjedy abo pozdźišo druhi zaso namaka.

To a tamne (17.03.23)

Freitag, 17. März 2023 geschrieben von:

Zwjazkowa policija je zwěsćiła, zwotkel 1 500 blešow palenca pochadźeja, kotrež su zastojnicy spočatk měrca na zwjaz­kowej awtodróze A 11 mjez Berlinom a Szczecinom při přepruwowanju dweju jězdźidłow namakali. Tak pokradnyštaj skućićelej připowěšak nakładneho awta w centrumje blisko Berlina, hdźež twory rozdźěluja. Wjace hač 220 kartonkow z originalnje zapakowanymi blešemi zeloweho likera, wódki a whiskyja běštaj Polakaj w nocy pokradnyłoj, jako šofer nakładneho awta spaše.

Britiski parlament ma wjele tradicijow. Tak smě sej financny minister škleńcu alkohola dowolić, hdyž swój etat w Delnjej komorje předstaji. Přičina toho je, zo ma swoje čuwy změrować. Amtěrowacy ­pokładowy kancler Jeremy Hunt wzda so zawčerawšim móžnosće a popřa sej ­město alkohola wodu. Dotal posledni ­financny minister, kiž w běhu narěče ­alkohol trjebaše, bě Ken Clarke (1993– 1997) – wón žadaše sej whisky.

To a tamne (16.03.23)

Donnerstag, 16. März 2023 geschrieben von:
Z tysacow pisanych lego-klockow su wjele dźěći a dorosćeni dwě rampje ­na­- twarili. Prěnju tajku su zawčerawšim w jednym kwětkacym wobchodźe w Hamburgu instalowali. Tam móža ju nětko ludźo z rolatorom abo koleskatym stołom wužiwać. Kelko klockow su akterojo dokładnje trjebali, njemóžeše sobuorganizatorka Kendra Eckhorst rjec. Hač do dźesać centimetrow wysoke rampy su dźěći a dorosćeni na wjacorych dnjach zhromadnje paslili a lěpili. Druhu rampu chce iniciatiwa „Horn – Einfach für alle“ kónc apryla přepodać. Pisane rampy ­wuwědomja ludźom, kajke ćeže maja zbrašeni wšědny dźeń přewinyć.

To a tamne (15.03.23)

Mittwoch, 15. März 2023 geschrieben von:
Britiska organizacija UK Antarctic Heritage Trust pyta pjeć požadarjow za dźěłowe městno w Antarktice. Tak ma so najjužniši póstowy zarjad zemje, kaž tež wobchod za wopytowarjow wobsadźić. Dale słuša k nadawkam přistajeneho, pjeć měsacow dołho wšědnje pinguiny ličić. Dźěłowe městno je něhdźe 14 500 kilometrow wot Wulkeje Britaniskeje zdalene.

To a tamne (14.03.23)

Dienstag, 14. März 2023 geschrieben von:
Elektromišter Paul Lehmann z Herzberga je sej krótko do swojich 80. narodnin přeće spjelnił. Po tym zo bě po němskej jednoće stare NDRske lampy na moderniše wuměnił, chcyše nětko tež poslednju nadróžnu lampu w měsće z nowej LED-lampu narunać. Zańdźenu srjedu je wón zhromadnje z tamnišim měšćanostu Karsten Eule-Prützom swoje přeće spjelnił. Z tym je wón ze swojej firmu po cyłym měsće minjene lěta něhdźe 2 000 nadróžnych lampow „ponowił“ a město nětko wjele milinow lutuje. Mjeztym zo bě za wobswětlenje města w lěće 2017 hišće něhdźe 495 000 kilowattowych hodźin trěbnych, bě jich loni jenož hišće 275 000.

To a tamne (13.03.23)

Montag, 13. März 2023 geschrieben von:

We wjacorych kinach w Němskej a druhich krajach je minjene dny k wukročenjam dóšło. W běhu předstajenja filma „Creed III“ młodostni w kinje stawachu, po sedłach krosnowachu, z popcornom mjetachu a napoje rozkidachu. Na syći TikTok su wideja tajkich mylenskich akcijow wulku kedźbnosć wuwabili. Policija w Essenje je pokazki na wubědźowanje namakała. Při tym čuja so akterojo k tomu pohnući, sej ze swojimi akcijemi přetorhnjenje ki­nowych předstajenjow wunuzować a tak kedźbnosć pola TikTok dóstać.

Na swójskim kwasnym dnju měješe ­njewjesta w Oberfrankenje njedawno hubjenu naladu. Najprjedy je 32lětna z frizerskeho wobchoda ćeknyła, bjeztoho zo je cyłkownu sumu za swoju njewjesćinsku frizuru zapłaćiła. Po tym je wona do awta frizerki zajěła. Hač da so žona na wonym dnju přiwšěm hišće zwěrować, njemóžeše rěčnik policije rjec.

To a tamne (10.03.23)

Freitag, 10. März 2023 geschrieben von:
Narodne powětrowe a swětnišćowe zarjadnistwo NASA je njedawno asteroid „2023 DW“ w swětnišću wotkryło. Ćěleso měri so na zemju a je na zbožo hišće daloko zdalene. Z přerězkom nimale 50 metrow móže asteroid wulke škody na zemi načinić a samo wjetše město zničić. Kaž fachowcy NASA wuličichu, „2023 DW“ dokładnje na dnju Walentina w lěće 2046 zemju trjechi. Prawdźepodobnosć toho pak leži pola 1 do 560. Prawdźepo­dobnosć w loće dobyć leži tuchwilu pola 1 do 140 milionow. W lěće 2013 je dalši asteroid z přerězkom 20 metrow Rusku trjechił. Tehdy so wjele ludźi zranichu a wokna chěžow rozbichu.

To a tamne (09.03.23)

Donnerstag, 09. März 2023 geschrieben von:

W Čěskej slědźi policija intensiwnje za pokradnjenym konjom, kotryž słuša čečenskemu knježićelej Ramsanej Kadyrowej. Njeznaći skućićeljo su konja najskerje w nocy wot minjeneho pjatka na sobotu z hródźe w Krabčicach pokradnyli. 16 lět stary kóń za galopowy sport ma na čole njeprawidłowny běły blak w formje hwězdy. Hódnota zwěrjeća wučinja znajmjeńša 17 000 eurow. Rěčnica financneho ministerstwa w Praze zjawnoprawniskemu rozhłosej wčera wobkrući, zo słuša kóń woprawdźe Kadyrowej. Tola mjeztym njemóže wón wo zwěrjeću rozsu­- dźić, dokelž słuša k zamóženskim hódnotam, kotrež je EU sankcijow přećiwo njemu dla zamjerznyła. Kadyrow a jeho přiwisnicy wojuja za Rusku w Ukrainje.

Znaty hudźbnik Wincent Weiss je ze 30 lětami swoju emocionalnu stronu wotkrył. „Mjeztym započnu při serijach abo w kinje płakać. To je rjane znamjo za to, so emocionalnje do něčeho dać“, wón rjekny. Do toho njeje emocije rady dopušćił. „Nětko rady płakam a čuju so při tym zbožowny. Płakać, je tola rjenje.“

Neuheiten LND