Policija (30.10.20)

Freitag, 30. Oktober 2020 geschrieben von:

Wjacorych ludźi zranił

Budyšin. Při rozestajenjach je předwčerawšim 43lětny muž w Budyšinje wja­core wosoby zranił. Najprjedy da so Libyčan na Žitnych wikach do 28lětneho a jeho zrani. Policija zwěsći pola wobeju wjace hač promil­ alkohola w kreji. Pozdźišo bě 43lětny na rozkorje na Wonkownej Lawskej wobdźěleny a tam dweju 16lětneju a 20lětneho zrani. Swědk za­zwoni policiju a zranjenym pomhaše. Jednoho z nich dowjezechu do chorownje.

Policija (29.10.20)

Donnerstag, 29. Oktober 2020 geschrieben von:

Doma drogi plahował

Wojerecy. Dokelž bě hudźba w susod­stwje jara wótře, wołachu předwčerawšim policiju na Wojerowsku Schweitzerowu. Tam 42lětny slubi, zo budźe nětko měr. Wospjetne telefonaty ludźi wšak swědčachu wo napřećiwnym. Tónraz pak muž njewočini, tak zo dyrbješe policiji klučowa słužba pomhać. W bydlenju namakachu 300 gramow konopje a samo natwarjenu plahowansku staciju drogow. Policisća wšitko sćazachu, mjez druhim tež strašny nóž. Sudniske jednanje slěduje.

Policija (28.10.20)

Mittwoch, 28. Oktober 2020 geschrieben von:

Dwójce z drogami

Běła Woda. Hnydom dwójce je 18lětny wodźer motorskeho w nocy na wutoru policistam Běłowodźanskeho rewěra napad­nył. Najprjedy lepichu jeho w Běłej Wodźe a zwěsćichu, zo steješe pod wliwom drogow. Młodostny dyrbješe krej wotedać a njesmědźeše dale jěć. Lědma dwě hodźinje pozdźišo pak samsne motorske policistam w Trjebinje napřećo přijědźe a znowa bě drogowy test pozitiwny. Tónraz kluč sćazachu.

Policija (27.10.20)

Dienstag, 27. Oktober 2020 geschrieben von:

Municiju město hribow namakał

Sepicy. Nadźijejo so prawje rjanych eksem­plarow so tele dny něchtóžkuli do lě­sa poda, zo by hriby pytał. Před­wčerawšim popołdnju chcyše sej tež muž w Sepicach (Schwepnitz) někotre nazběrać. Njemało pak so wón dźiwaše, jako před swojimaj nohomaj nadobo wjacore granaty a kartuše ležachu. Fachowcy namakanku wotstronichu.

E-bike z pincy fuk

Wojerecy. Z pincy wjacebydlenskeho domu­ we Wojerecach su njeznaći w nocy na njedźelu e-bike marki Winora Sima pokradnyli. Brune koleso ma hódnotu něhdźe 2 300 eurow.

Policija (26.10.20)

Montag, 26. Oktober 2020 geschrieben von:

Kabl hižo přihotowany měł

Rowno. Něhdźe 500 metrow milinoweho kabla w hódnoće něhdźe 20 000 eurow chcyše 36lětny muž w nocy na so­botu w Rownom kradnyć. Kabl bě wón hižo do krótšich kruchow rozrězał. Po awtomatiskim alarmje pak muž najprjedy ćekny. Z pomocu helikoptera jeho za štomom schowaneho lepichu a zajachu.

Policija (23.10.20)

Freitag, 23. Oktober 2020 geschrieben von:

Wotpadki wotbyć chcyła

Brězowka. Swědk wobkedźbowaše srjedu při Brězowčanskim jězoru, kak chcyše žona runje štyri měchi połne wotpadkow ilegalnje wotbyć. Wón zazwoni policiju. Zastojnicy zwěsćichu w awće 65lětneje dalši měch. Žona dyrbješe wšitko zaso sobu wzać a změje so za to zamołwić.

Policija (22.10.20)

Donnerstag, 22. Oktober 2020 geschrieben von:

Młodostny trójce napadnył

Wojerecy. Z njepowučomnym paduchom dyrbješe so předwčerawšim poli­cija we Wojerecach hnydom trójce w běhu popołdnja zaběrać. 18lětneho lepichu najprjedy we wobchodźe na Curiejowej, hdźež chcyše žiwidła za dwaj euraj spakosćić. Hodźinu pozdźišo měrješe so wón w kupnicy na Łužiskim naměsće na słód­čizny za dwaj euraj. Něhdźe we 18 hodź. młodostny znowa na Łužiskim naměsće napadny, dokelž spytaše chipsy a napoje za 13 eurow pokradnyć.

Policija (21.10.20)

Mittwoch, 21. Oktober 2020 geschrieben von:

Rozestajenje před cyrkwju

Budyšin. K njemdremu rozestajenju je we wčerawšich zažnych rańšich hodźinach při Budyskej serbskej cyrkwi dóšło. Krótko do 2 hodź. staj mužej w starobje 23 a 26 lět dalšeho 35lětneho zranili. Wuchowanske mocy dyrbjachu jeho lěkarsce zastarać. Bičkaj z tuneziskimi a ruskimi korjenjemi zawostajištaj nimo toho na taksiju zranjeneho tójšto wěcneje škody z tym, zo wulke kwětkowe sudobjo na prědnje wokno awta ćisnyštaj. Kriminalna policija pad přepytuje. Mjez druhim pytaja swědkow, kotřiž su w mjenowanym času snano něšto wobkedźbowali. Pokiwy přijimuja na Budyskim policajskim rewěrje pod telefonowym čisłom 03591/ 35 60.

Policija (20.10.20)

Dienstag, 20. Oktober 2020 geschrieben von:

Pod wliwom drogow do kupy zajěł

Hrańca. Drogi běchu sobu wina na wobchadnym njezbožu, kotrež je so minjenu sobotu w Hrańcy stało. Krótko po 16 hodź. jědźeše tam 18lětny wodźer Peugeota na statnej dróze S 101, jako do wobchadneje kupy zrazy a při tym wobchadnej znamjeni skóncowa. Dohromady nasta 500 eurow škody, awto bu dospołnje wobškodźene. Přiwołana policija přewjedźe pola młodostneho drogowy test a zwěsći, zo bě wón amfetaminy brał. Jeho jězbnu dowolnosć sej zastojnicy hnydom wobchowachu.

Policija (19.10.20)

Montag, 19. Oktober 2020 geschrieben von:

Přewjele alkohola piłoj

Kamjenc. Wulkeje hary dla wołachu w nocy na minjenu sobotu policiju na Klóštersku hasu w Kamjencu. Tam z jednoho bydlenja hudźba tak wótře ržeše, zo zastojnicy při durjach podarmo klinkachu a klepachu. Tuž dyrbjachu wohnjowi wobornicy přijěć a durje wočinić. W by­dlenju ležeštej dwě wosobje, kotrejž najprjedy scyła njereagowaštej. Hakle jako nuzowy lěkar jeju přepytowaše, mužej w starobje 26 a 29 lět wotućištaj. Jeju dowjezechu do chorownje. Naměrichu pola njeju 1,90 resp. 1,94 promilow alkohola w kreji.

słowo lěta 2020

Anzeige