Policija (29.01.21)

Freitag, 29. Januar 2021 geschrieben von:

Wopity ze skóncowanej swěcu jěł

Budyšin. Chětro hłuboko do piwoweje škleńcy hladał a na to z kolesom domoj jěł je předwčerawšim 43lětny muž w Budy­šinje. By-li jeho zadnja swěca fungowała, njeby to najskerje žadyn problem był. Ale tak staj jeho policistaj na Becherowej zadźeržałoj a hnydom pytnyłoj, zo bě wón tójšto pił. Naměriłoj staj pola njeho wjace hač dwaj promilej. Muž dyrbješe swoje koleso stejo wostajić a ze zastojnikomaj sobu jěć, zo bychu jemu krej wotewzali.

Policija (28.01.21)

Donnerstag, 28. Januar 2021 geschrieben von:

Tójšto rubizny namakali

Běła Woda. 40 akutočakow, wjacore kolesa, tak mjenowany pocketbike, wšelake družiny drogow kaž ecstasy a crystal, wjetšu ličbu brjendow (Sägeblätter) kaž tež nahladnu sumu pjenjez je policija předwčerawšim při kontroli zahrodoweje chěžki a dweju bydlenjow w Běłej Wodźe namakała. Nimo toho zawěsćichu tam zastojnicy wjacore brónje małeho kalibra, pistole, trašawki, nože a dalše nastroje. Při tym je so zasadźenje poměrnje njespektakularnje započało, jako chcychu 34lětneho wodźerja Seata zadźeržeć. Tón drje najprjedy zasta, na to pak pěši do zahrodoweje chěžki twochny. Tam jeho zastojnicy lepichu. W domčku napadnychu jim wjacore kolesa, kotrež běchu po wšěm zdaću pokradnjene. Zahroda słušeše 33lětnemu. Na přikaz statneho rěčnistwa zahrodu kaž tež bydleni wobeju muži přepytachu. Hač su namakane brónje kmane někoho zranić, abo hač jedna so wo imitacije, to budu nětko fachowcy zwěsćić dyrbjeć.

Policija (27.01.21)

Mittwoch, 27. Januar 2021 geschrieben von:

Žadosć za šulu měli

Wojerecy. Z lockdownom zwjazane za­wrjenje šulow štyrjom dźěćom we Wojerecach najskerje předołho traje. Po wšěm zdaću mějachu woni tajku žadosć zaso raz do šule hić, zo so předwčerawšim popołdnju po jednym Wojerowskim kubłanišću rozhladowachu. Policisća lepichu před twarjenjom dźesaćlětneho, kiž najskerje stražowaše, a w domje samym třoch jědnaćelětnych. Hač chcychu woni něšto pokradnyć, njeje znate; tež wobškodźili ničo njejsu. Přiwšěm jich policisća powučichu, zo jedna so při rozhladowanju po zawrjenej šuli wo njeskutk. ­Na to přepodachu dźěći jich staršim. Kaž z rozprawy Zhorjelskeje policajskeje direkcije dale wuchadźa, kriminalna słužba tónle pad dale přepytuje, što dokładnje, tohorunja znate njeje.

Policija (26.01.21)

Dienstag, 26. Januar 2021 geschrieben von:

Drogi w bydlenju měł

Wojerecy. Přepytowanja su policajskich zastojnikow předwčerawšim do domu na Wojerowskej Dróze měra wjedli. Jako woni něhdźe we 18 hodź. do schodźišća zastupichu, jim spodźiwna a zdobom charakteristiska wóń napadny. Na to klinkachu při durjach 39lětneho woby­dlerja. W jeho bydlenju so tróšku dokładnišo rozhladowachu a namakachu dohromady 400 gramow konopje kaž tež wšelake nastroje za wužiwanje drogow. Zastojnicy wšitko sćazachu. Tež 39lětny sam steješe pod wliwom drogow, kaž so při­ wotpowědnym tesće wukopa. Po­licisća dowjezechu jeho tuž k wotedaću kreje, wzachu wotćišće porstow a muža fotografowachu. Wón změje so nětko přeń­dźenja přećiwo zakonjej wo wopojnych jědach dla zamołwić.

Smjertny wopor njezboža

Montag, 25. Januar 2021 geschrieben von:
Zymske poměry na dróhach su předwčerawšim po připoł­dnju na zwjazkowej dróze B 156 k ćežkemu wobchadnemu njezbožu wjedli, kotrež měješe tragiski wukónc. 53lětny wodźer Opela Corsa bě wot Delnjeho Wujězda do směra na Běłu Wodu po puću. Krótko po wotbóčce do Bjerwałda zajědźe awto na hładkej jězdni nadobo na prawy bok puća, suny so po skłoninje a prasny ­wotboka do štoma. Najebać hnydomne wuchowanske naprawy muž hišće na městnje njezboža wudycha. Jeho 39lětna sobujěduca so ćežka zrani. Z wucho­wanskim awtom dowjezechu ju do chorownje. Na Opelu nasta něhdźe 2 000 ­eurow škody. Zwjazkowa dróha bě ně­hdźe tři hodźiny dospołnje zawrjena. Wobchadna njezbožowa słužba Zhorjelskeje policajskeje direkcije je njezbožo wobdźěłała a pad nětko bliže přepytuje. Foto: Ricardo Herzog

Policija (22.01.21)

Freitag, 22. Januar 2021 geschrieben von:

Štó dodźerži 30 km/h?

Pančicy-Kukow. Zwjetša měri policija spěšnosć na hłownych dróhach. Druhdy pak hladaja tež za tym, hač šoferojo na pódlanskich spěšnosć dodźerža. Předwčerawšim popołdnju su tuž w Pančicach-Kukowje na Róžeńčanskej kontrolowachu, hač šoferojo předpisane 30 km/h dodźerža. Wot 23 měrjenych jězdźidłow bě šěsć přespěšnych. Najspěšniše awto jědźeše ze 44 km/h nimo kontrolneho městna. Wšitcy lepjeni pak dyrbja jeničce warnowanski pjenjez zapłaćić.

Policija (21.01.21)

Donnerstag, 21. Januar 2021 geschrieben von:

Wobšudnistwo při telefonje

Hodźij. Sobudźěłaćerka Hodźijskeje tankownje je so předwčerawšim z woporom wobšudnika stała. Při telefonje wudawaše so muska wosoba jako serwisowy sobudźěłaćer. Wón přistajenej kazaše, zo měła jemu čisła we wobchodźe tankownje na předań poskićenych dobropisnych kartow podać. To je wažne, tak muž při telefonje žonje dale napowěda, zo móhli sumy aktualizować. Po tychle instrukcijach so sobudźěłaćerka měješe a njeznatemu jednotliwe čisła telefonisce poda. Kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěli, nasta tankowni na te wašnje něhdźe 900 eurow škody. Budyska kriminalna słužba pad nětko přepytuje. Policija wuraznje před tym warnuje, čisła tajkich dobro­pisnych kartow cuzym přez telefon přeradźić.

Policija (20.01.21)

Mittwoch, 20. Januar 2021 geschrieben von:

Dwójce błyskali

Prěčecy. Dodźerženje maksimalneje spěšnosće 50 km/h su předwčerawšim dopołdnja w Prěčecach kontrolowali. 14 přespěšnych šoferow při tym lepichu. Zwjetša wosta při warnowanju, jenož jenički změje pokutu płaćić. dokelž błysknychu jeho z 78 km/h. Samsny dźeń popołdnju natwarichu policisća swoje nastroje w Błohašecach. Tam bě wot 865 jězdźidłow 16 přespěšnych. Rekord docpě Budyski Opel z 81 km/h.

Policija (19.01.21)

Dienstag, 19. Januar 2021 geschrieben von:

Lulu zaso w zwěrjencu

Běła Woda. Njewšědny pad padustwa, kiž bě so loni w awgusće w Běłowodźanskim zwěrjencu stał, je nětko wujasnjeny. Tehdy běchu so tam njeznaći zadobyli a nukla Lulu pokradnyli. Sančka měješe runje młodźata a njemóžeše je na to hižo zastarać. Na zbožo to sobudźěłaćerjo ­pytnychu, tak zo małe nukle přežiwichu. Lulu pak bě najprjedy raz fuk. We wobłuku přepytowanjow koncentrowachu so kriminalisća na 21lětneho muža a 22lětnu žonu. Na přikaz sudnistwa přepytachu minjeny pjatk jeju bydlenje, hdźež su pokradnjenu sančku namakali. Sobudźěłaćerka zwěrjenca ju cyle jasnje jako Lulu identifikowaše a móžeše ju wša zbožowna sobu wzać.

Policija (18.01.21)

Montag, 18. Januar 2021 geschrieben von:

Paduši na pohrjebnišću pobyli

Budyšin. Nic zemrětych přiwuznych wopytać, ale kradnyć bě wotpohlad njeznatych, kotřiž pobychu minjeny pjatk na Budyskim Michałskim pohrjebnišću při Mužakowskej dróze. W žarowanskej hali wotšrubowachu woni tři zapinaki swěcy a dwaj nastrojej, na kotrymajž wisa nuznikowa papjera. Nimo toho wobškodźichu na mužacym nuzniku durjowu ručicu a špihelowe wobswětlenje. Kelko škody je dohromady nastało, dotal znate njeje.

słowo lěta 2020

Anzeige